Evangélikus Élet, 2011. január-június (76. évfolyam, 1-26. szám)

2011-01-02 / 1. szám

2 ■m 2011. január 2. FORRÁS Evangélikus Élet Oratio oecumenica Menyei Atyánk, köszönjük neked az új esztendő első vasárnapját. Sze­reteted hordozott bennünket az el­múlt évben, hűséges szeretetedben bízva indulunk az elkezdődött 2011. évbe is. Félünk az ismeretlen jövőtől, megkísért minket az aggódás. Ezért kérünk, erősítsd meg hitünket, hogy minden gondunkat reád hagyjuk! Könyörgünk a világ jövőjéért. Bű­neink rontják meg teremtésedet. Mohóságunk miatt környezeti ka­tasztrófák sújtják, szennyezetté lett a föld, a vizek, a levegő, pusztulás fe­nyegeti az élővilágot. Segíts meg, hogy felelősen gondoljunk teremtett világodra, amelyet reánk bíztál, hogy őrizzük és műveljük! Könyörgünk az emberiség jövőjé­ért. Bűneink rontják meg az embe­ri együttélést. Önzésünk, hatalmi vágyaink ellenségeskedést, háború­kat szítanak a népek és népcsopor­tok között. Szemben állnak egymás­sal a politikai pártok, nem a köz ja­vát, hanem saját érdekeiket képvise­lik. Segíts meg, hogy össze tudjunk fogni a jóért, a mindenki számára él­hető jövő megvalósításáért! Segítsd meg népünket és kormányzatunkat is, hogy országunk felemelkedjen! Könyörgünk a legkisebb közössége­kért, a családokért, amelyeket szintén bűneink rombolnak. Te segítőtársul adtad egymás mellé a férfit és a nőt, hogy a házasságban egy test legyenek, és együtt neveljék fel gyermekeiket. Mi azonban képtelenek vagyunk a szere­tet egységében élni, folyamatosan ki­használjuk és megbántjuk egymást. Segíts, hogy megbocsássunk egymás­nak, és jóvátegyük azt, amit elrontot­tunk. Add meg, hogy gyermekeink a családok szeretetének biztonságában növekedhessenek fel! Könyörgünk népedért, az egyhá­zért. Megosztottak vagyunk, és nem tudjuk betölteni küldetésünket. Te­remtsd meg gyermekeid egységét az egy Úrban, Jézus Krisztusban va­ló hit közösségében. Tölts be minket Szentlelkeddel, hogy életünk tük­rözhesse világot átölelő, békességet adó és üdvözítő szeretetedet! Könyörgünk azokért, akik szo­rongva néznek az új esztendőbe, mert gondok terhelik őket. Könyör­günk a reménytelenekért, a csüg­gedtekért és a kilátástalanságban élőkért, a betegségben szenvedő­kért; mutass számukra kiutat, és erő­sítsd meg lelkűket! Add meg mindnyájunknak ebben az esztendőben is a veled való életkö­zösség éltető erejét, Jézus Krisztus, a mi Urunk által, akinek nevében biza­lommal fordulunk mindennap hoz­zád! Ámen. „Minden szenvedésben és minden kí­sértésben az ember legelőször is Isten­hez fusson, és ismerje el s fogadja az­zal, hogy Isten bocsátja reá, akár az ör­dögtől, akár az embertől jöjjön is az. (...) Mert csak így tanulható türelem és istenfélelem. Aki azonban az em­berre néz, és nem Istentől fogadja, az türelmetlen lesz, és megveti az Istent.” M Luther Márton: Bűnbánati zsoltárok - A hatodik zsoltár (Schulek Tibor fordítása) UJEV UTÁNI ELSŐ VASARNAP - MT 18,1-5 A gyermekek éve A VASARNAP IGEJE A versenyszellemet a génjeinkben hozzuk magunkkal. Valószínűleg ezért is olyan idegen az ember szá­mára - korunkban ezt különösen is érezzük - a jézusi gondolkodásmód. Ki a nagyobb? - kérdezik a Jézushoz forduló tanítványok. Jézus azonban nem száll bele a furcsa, „emberkedő” játékba, hanem kilépve a megszokott gondolkodásmódból a gyermekekre mutat, s hozzáfűzi: „...ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be az Isten országába.” Igen, Isten világában más rend van, mások a játékszabályok, mások az irányvonalak (trendek). A mennyek országában nem „trendi” az egymást lenyomó magatartás, nem lehet a másikon keresztülgázolva érvényesülni. Ahhoz, hogy Isten bi­rodalmába bejussunk, nem nagy­nak kell lenni, hanem elég kicsinek. „Ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek..” - egy életre szóló fel­adat megérteni a jézusi titkot. Jézus nevében indulunk - egy új év első napjaiban és első vasárnapján ez az ősi jelmondat a keresztény embe­rek számára a vezérgondolat. Az új esztendőben azonban tudnunk kell, hogy Jézus nevével nem lehet egymás legyőzését, a másik ellenfélnek tekin­tését, netán a másikon átgázolást vá­lasztani. Jézus nevében indulni, élni és érkezni azt jelenti, hogy Isten (a mi Atyánk) gyermekei vagyunk. Számítógépem bejelentkezési ol­dalára odatettem egy gyermekkori képemet. Nem azért, mert olyan megragadó lenne az a félénk pillan­­tású, lapátfülű, ijedt kisgyermek - egykori önmagam -, hanem azért, mert ez emlékeztet arra, hogy ne akarjak „felnőttkedni”. Deres hajjal, őszülő szakállal is gyermek vagyok. Drága szüleim gyermeke, s minde­nekelőtt mennyei Atyám gyermeke. Nem mindig sikerül. De próbálko­zom. Szeretnék gyermek maradni, szeretnék újra gyermek lenni. „Ha nem lesztek..” Mit is jelent ez? Töprengek a szó igazi értelmén. Mi­re is gondolhatott Jézus? Bizonyára nem arra, hogy a gyermekek jók, ár­tatlanok, hibádanok (micsoda idealiz­mus volt ezt hinni... és még azt is hoz­zátették, hogy a nevelés, a világ ront az eredetileg jó gyermeken...). A gyermeki lelkesedésre gondolhatott a Názáreti? Arra, hogy az emberpalán­ták még tudnak lelkesedni, belefeled­kezni, játékukat komolyan venni? Ahogy nőnek, elvesztik ezt a termé­szetes képességüket, s az évek számá­val növekszik a cinizmus, a szkepticiz­mus, a flegma gondolkodás és visel­kedés, vastagodik a bőr az arcon, és már nem nagyon dob fel semmi! Milyenné kell válnunk, milyenné kell visszaformálódnunk (reformá­lódnunk), ha a mennyek országára pályázunk? „Ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyer­mekek, nem mentek be...” Én szeret­nék odakerülni, én szeretnék bejut­ni, én szeretnék ott lenni! A gyermek attól gyermek, hogy ki­csi, ezért rászorul a nagyokra. Az Is­ten gyermeke attól gyermek - és így várományosa a mennyek országá­nak -, mert kicsi, és rászorul a nagy Istenre! Felnőtté akkor válunk, ha ön­álló életet kezdünk, nagynak akkor érezzük magunkat, amikor úgy gon­doljuk, már mindent megtehetünk, és képesek is vagyunk mindent megten­ni. Azután jön a kijózanodás, és kide­rül, hogy csak illúzió az önállóság, ön­áltatás a cselekvőképesség, mert annyi minden befolyásol, oly sok minden determinál. Nem vagyunk a magunk urai. S ha nem az Isten gyermekeiként, Isten uralma alatt élünk, hát akkor más gyakorolja - mostohaként - a gyámságot felet­tünk. Itt a nagy dilemma: Isten gyer­mekeiként élni - vagy más erőteré­ben látszatszabadságban, látszatmoz­gástérrel, látszatlehetőségekkel. „Ha meg nem tértek”- hangzik Jé­zus szava. Ha csupán arra gondolunk, ez feladat, amelyet teljesíteni kell, ak­kor rájövünk, hogy ez megoldhatatlan. Mi magunktól megtérni nem tudunk. Kevés hozzá az erő, híján van hozzá az energia. Aki megtérésre hív, maga is tudja ezt. Csak az Isten erejével, csak a mennyei Atyára való gyermeki ráha­­gyatkozással lehet a próbálkozásból eredmény, a megtéréskísérletből Isten­hez (haza)érkezés. A gyermek azon­ban egyben biztos lehet: az atyai ház ajtaja nyitva, vissza lehet térni, haza le­het menni. Isten szeretete mindig ha­zahívó, hazaváró szeretet. Igénk szerint Jézus egy kisgyerme­ket állít középre, és arról beszél, hogy aki megalázza magát, mint ez a gyermek, az a nagyobb a mennyek országában. A verseny tehát éppen ellenkezőleg működik, mint a földi versenyszférában. Minél kisebb, an­nál nagyobb. A nagysága a kicsiségé­ben rejlik. Aki ilyen kicsi, az képes Is­tent nagynak látni. Nem azért, mert az arányok ilyen látásra késztetik, ha­nem azért, mert az alázat perspektí­vájából van egyedül jó rálátásom Is­ten nagyságára. A gyermek képes ar­ra, hogy apjában meglássa a nagyot, aki segíteni tud, aki képes felemelni, akinél van menedék, akihez érdemes odaszaladni. Végül a kisgyermek befogadásáról beszél Jézus. Gazdag tartalmú, sokfé­levonatkozású gondolat, Csupán egyet szívleljünk most meg: aki egy kicsiny, kiszolgáltatott, a nagyra vagy nagyok­ra rászoruló (kis) embert befogad (a szó átvitt vagy éppen valóságos értelmé­ben), az Jézust magát fogadja be. Mert ő a kicsinyekben van jelen, és közele­dik hozzánk - ahogy ezt más példáza­taiban is tudomásunkra hozza. Kiderül hát, hogy az élet örök té­mája, igazi kulcskérdése az elfogadás és a befogadás. A saját kicsinységünk és az Isten nagyságának elfogadása, a kicsinyekben hozzánk lépő Krisz­tus befogadása. Hányszor hangzott az elmúlt hó­napokban a primitív, embertelen, állatkísérletnek is méltatlan és leala­csonyító műsor szignáljaként: itt a lét a tét. A lét, az élet igazi tétje ez: visszatalálok-e az atyai házhoz, és él­hetek-e a (szeretetét tékozló) Atya gyermekeként itt, a földi vándor­­úton, s ez a lét lezárul-e a temető földjében, vagy kiteljesedik az Isten világában, az örök életben? Itt tény­leg a lét a tét. Ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis­gyermekek, akkor nem mentek be a mennyek országába. Ha elég kicsi­nyek vagytok, akkor a nagy Isten be tud vinni oda, ahol már - Jézusért - elkészült a hely számunkra. ■ Dr. Hafenscher Károly (ifj.) Imádkozzunk! Gyermek akarok lenni, Uram, újra gyermek. Segíts azzá len­nem. Ne gőgicsélő szavakat, gyermeteg lelket adj nekem, hanem a „fiúság Lel­két”, aki által így szólíthatlak: Atyám! így szeretnék élni. Veled, nálad. Ámen. Most zengjen hálaének jó Atyánk nagy nevének! ^ Nem sokkal karácsony ünnepé­nek 4. századi kialakulása után az egyház Jézus születésének nyolcadnapját, kiskarácsonyt is felvette ünnepei sorába, amely nap az idők folyamán sokféle tartalmat hordozott. Amint azt az evangélium (Lk 2,21) hírül adja, Megváltónk nevét a nyol­­cadnapi körülmetélés alkalmá­val kapta meg, így ez a két tarta­lom - körülmetélés és Jézus ne­vének ünnepe - szorosan össze­kapcsolódik egymással. A pro­testáns egyházak ezért - a kato­likussal ellentétben - január 1- jén emlékeznek a névadásra, hangsúlyozva Luther gondolatát: Jézus nevében kell indulnunk az új esztendőbe. Karácsony nyolcada egyszersmind a polgári új év kezdete is, mely már a Julianus-naptár érvénybe lépése (Kr. e. 46) óta erre a napra esett. Mivel a rómaiak kicsapongó mulatságokkal köszöntötték az új esztendőt, az óegyház úgy próbált küzdeni az er­kölcstelenségek ellen, hogy ezt a na­pot böjti nappá szentelte, és Isten fe­lé fordulásra szólított fel. Az új év el­ső vasárnapjához rendelt heti éne­künk, a Most zengjen hálaének (EÉ 181) is ezt a mondanivalót szeretné közvetíteni, amikor elcsendesedésre és hálaadásra hív. Dallama a teológiaprofesszor és orgonista, Nikolaus Seinecker (1530- 1592) alkotása, akit a Luther utáni ge­neráció harcos és hithű egyházi sze­mélyiségeként ismerünk. Az ének szövege pedig egyházunk egyik leg­nagyobb hatású lelkészegyéniségé­nek, Paul Gerhardtnak a tollából származik (1607-1676), aki a berlini Nikolaikirche lelkészeként, később lübbeni prédikátorként mindenkor áldozatos munkával szolgálta gyüle­kezetét. Százharminchárom énekszö­vege a lutheri teológia elkötelezett hirdetőjeként állítja őt elénk. Az eredetileg tizenöt versszakos költemény 1648 előtt, a harmincéves háború nyomorúságainak közepette íródott. Mai, lerövidített formájában már nem is érzékeljük azt a megren­dítő jajkiáltást, mely a vérontástól szenvedők ajkáról ebben az újévi énekben elhangzik. Emellett az ora­tio oecumenica, azaz az egyetemes könyörgés szerkezeti felépítését is kö­veti a szöveg, hiszen az Istent dicsé­rő bevezető versszakok után az elöl­járókért, az egyházért, a rászorulókért és a betegekért való könyörgések is helyet kapnak benne. A kezdősor - „Nun lasst uns gehn und treten mit Singen und mit Beten” - arra tanít bennünket, hogy minden nyomorúság ellenére énekkel és imá­val az ajkunkon lépjünk az új eszten­dőbe. Evangélikus énekeskönyveink közül az 1743-as Új zengedező mennyei kar fordítása szemlélteti legszebben ezt az új évi buzdítást: „Jer, menjünk imádsággal, / Éneki buzgósággal / Urunkhoz, ki éltünket / Tartotta, s áldott minket!”- ■ Fekete Anikó Imádság az új esztendő küszöbén Hogyan is kezdődhetne másképp az új év? Csak így, hogy hálaéneket CANTATE Eged Idén diczeriinc. zengünk az ő nagy nevének, igen, áld­juk őt, és hálát adunk. Szeretem ezt az éneket, mert olyan szép ívben kö­veti végig egy imádság felépítését. Megállunk a mindenható Isten nagy­sága előtt, és kicsinységünk nem en­ged mást, mint hálaadást, dicséretet, áldást. Hogy miért? Mert megtartott minket, mind ez idáig tenyerén hor­dozott, védett és kísért a hátunk mögött hagyott esztendőben. Amikor imádkozunk, sokszor el­mondjuk a magasztaló, hálaadó, di­csérő szavak után: Uram, te tudod, te ismered gondolatainkat, ki nem mondott szavainkat. Azután csak úgy kijelentünk; mondjuk azt: ez nehéz nap volt, vagy azt: olyan jó, hogy este van, és megpihenhet a testünk. Ebben az énekben pedig elmondjuk magunknak, Istennek, a minket hallgatóknak, hogy vándor­­úton vagyunk földi életünk minden napján; ezzel szembesülünk akkor is, amikor az óévből átlépünk az újba. És te hoztál, te segítettél át, Uram. Azután kérni szoktunk... Kérni magunknak, másoknak, a világnak, egészséget, gyógyulást, erőt, türelmet, áldást, békét, hitet, megmaradást. Nem tudunk nem kérni az új esz­tendő küszöbén. Kérünk minde­nekelőtt áldást,'kegyelmet kicsire és nagyra, az előttünk álló, ismeretlen útra. Majd könyörgünk az eltéved­­tért, az elhagyottért, mert mindket­tőnek szüksége van rád. Ha sötétség borul elménkre, lelkünkre, világos­ság te légy! Ha sorunk rosszabbul menne, mint várnánk, ne csügged­jünk, ínségben gazdagságunk te légy! Nem szoktunk önzőek maradni imánkban. A nálunk rosszabb sorban lévők, a nálunk többet szenvedők mindig a szemünk előtt vannak, nem feledkezünk meg róluk. Ez nem csupán kötelesség, hanem őszinte ér­zés, énekünkben is. Mindennap tu­dunk betegekről, közeli vagy távoli szeretteink testi próbáiról, és enyhü­lést kérünk számukra. És kérünk az új év küszöbén is, enyhíts fájdalma­ikon! Te adj reményt a könnyebb hol­napra! És mindig van egy legnagyobb. Amit a végére tartogatunk, körüljár­juk, talán már kezünk összekul­­csolásakor erre gondolunk, hogy majd csak elmondjuk valahogy. Az új esztendő hajnalán tudjuk - épp ezért esedezve kérünk -, szüksé­günk lesz Lelked vezetésére, mert sok út van nyitva, számtalan, mely kívánatos lehet, és egyedül könnyen tévedne léptünk rossz irányba. Sze­retnénk hűségesek maradni hozzád, de te kell, hogy hűségessé tégy minket! Bizonyosság. Mert különben mi­ért is fohászkodnánk? Bizonyosan tudjuk, meghallgatsz, és nem csupán meghallgatsz, de meg is adod, ami­re valóban szükségünk van. S nekünk leginkább áldásodra van szüksé­günk, mert az új év csak ezzel az ál­dással lehet boldog. Kísérjen hát ál­dásod utunkon, Urunk! ■ Keczkó Szilvia

Next

/
Thumbnails
Contents