Evangélikus Élet, 2009. július-december (74. évfolyam, 27-52. szám)

2009-07-05 / 27. szám

„És öröm volt hallani, amikor bibliás, imádkozó életű ked­ves híveink elmesélték, hogy a kórházban betegtársaikat megtanították egy-egy énekre vagy imádságra. Mekko­ra missziói lehetőség ez is!” Lelkészekfehér köpenyben !► 8. oldal „A diákok tizennégy éves korukban kezdhették meg egyetemi tanulmányaikat, és húszéves korukig tanul­ták az alapokat. A második év végén megszerezhették a baccalaureatusi fokozatot, a hatodik év után pedig a doctoratust.” Pál apostol bélyegeken Élet a középkori egyetemeken !► 6. oldal 1^ 10. oldal Özönvíz a templomban ^ 14. oldal Billentyűzet helyett talicska !► 3. oldal A fekete kutya megszelídítése !► 9. oldal A hazai pálya előnye 3. oldal Korszerűsödő épületek a környezettudatosság jegyében 5. oldal Bár az oktatási intézményekben június közepén megtörtént a kicsöngetés, az evangélikus pedagógusok számára június 29-én becsöngettek. Szabadfy Károly felvétele a hétfőn kezdődött, háromnapos országos pedagóguskonferencián készült a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnáziumban. Tudósításunk lapunk következő számában olvasható. Egyház és állam az átalakuló Európában ► A Lutheránus Világszövetség (LVSZ) Misszió és Fejlő­dés Bizottsága által koordinált tanácskozás zajlott jú­nius 26-29. között az Evangélikus Hittudományi Egye­temen (EHE). A résztvevők az „egyház és állam az átala­kuló Európában” témát vitatták meg. A 2006-ban elkez­dett regionális konzultációk - Alsómarác (Moravske Toplice, Szlovénia), Szentgyörgy (Sväty Jur, Szlovákia), Szentpétervár (Oroszország) és Leeds (Anglia) - össze­foglalásaként a magyar-osztrák határnyitás huszadik év­fordulóján az eltelt két évtized reményeire és félelme­ire, eredményeire és hibáira reflektált a mintegy harminc résztvevő. Egyházunk nevében dr. Fabiny Tibor irodalomtörténész, vi­lági teológus, egyetemi ta­nár köszöntötte az Európából és a tengerentúlról érkezett vendégeket. Beszédében rá­mutatott: „A globális gazda­sági válság súlyos csapást mért hazánkra, és az európai parlamenti választások so­rán láthatóvá vált a jobbolda­li radikalizmus megerősödé­se”, ami éppen nem az, „ami­re húsz évvel ezelőtt vágy­tunk” 1984-ben Budapesten volt az első alkalom - folytat­ta -, hogy a vasfüggöny mö­gött találkozhattak a LVSZ tagegyházainak képviselői. „Akkor senki sem gondolta volna, hogy öt évvel később kártyavárként omlik össze a rendszer. Ez annak jele, hogy történelmünket nem az em­ber tartja kezében, hanem teremtő Istenünk” - zárta megnyitóbeszédét Fabiny. A mai Magyarországon a fiatalok azt képzelik, hogy „a csúcsra kell törniük, és meg kell gazdagodniuk” - mondta Szabóné Mátrai Marianna, az EHE Gyakorlati Intézetének vezetője a konferencia nyitó is­tentiszteletén. Rámutatott, hogy „a posztszocialista idő­szak bálványa a pénz előtti tisztelet lett” Kiemelte: a fiata­lok az hiszik, hogy „elsővé kell válniuk, nyerniük kell”. Ám a legfontosabb, hogy „ne té­vesszük el a saját értékeinket: a barátságot, a társak szüksé­gességét, egymás támogatá­sát és a kegyelmet” Az egyházak jelentős válto­zást éltek meg Kelet- és Kö­­zép-Európában, hiszen bejár­ták azt az utat, amely „az el­nyomás alatti egyháztól addig az elvárásig vezetett, hogy az egyház a társadalom aktív sze­replője legyen” - állapította meg az első szekcióülést meg­nyitó beszédében dr. Eva-Sy­­bille Vogel-Mfato, az LVSZ Európa-titkára. „Az államosí­tott ingatlanok egy részét az egyházak visszakapták a rend­szerváltás után, sajátos prob­lémákkal kell szembenéz­nünk” - ezt már dr. Edmund Ratz, az Orosz, Ukrán és Kö­zép-ázsiai Evangélikus Egy­ház érseke hangsúlyozta. „Visszakaptuk az elvett temp­lomainkat, de a fenntartásuk­hoz szükséges eszközöket nem” - mondta. !► Folytatás az 5. oldalon Félidő ■ Korányi András Félidejénél tart egyházunkban a 2006-os tiszt­ségviselői választásokkal kezdődött hatéves cik­lus, itt az ideje tehát, hogy őszig ki-ki elvégez­ze az első számadást a megvalósult munkáról és az időközben felismert, előttünk álló felada­tokról. Zsinatunk is egész sor beszámolót hallgatott meg és fogadott el a legutóbbi ülé­sén, de gyülekezeti, egyházmegyei, egyházke­rületi körben is mérleget kellene vonni szolgá­latunk eredményességéről és minőségéről - az­az odaszánásunk hőfokáról. Egyházunk nagyobb részében örvendetesen tapasztalható, hogy egyre többen fogadják el: az új bort nem lehet a régi tömlőkbe tölteni. A meg­változott külvilág kényszerei között nem lehet úgy gazdálkodni, ahogyan korábban, mert nem tudjuk kiszámítani azokat a támogatásokat, amelyek nekünk jog szerint, szerződéses alapon járnak, mert újraindított intézményeink fenn­tartásához egyre kevésbé elegendő a külső for­gásból érkező normatíva, mert megváltoztak az áttekinthető könyvelés és gazdálkodás elvárha­tó alapszabályai. E téren olyan kihívásokkal szembesít bennünket az élet valósága, amelye­ket legtöbbször a magunk józan érdekében így is, úgy is számba kellett volna vennünk, hiszen az egyház belső áldozatvállalásának erősítése, ok­tatási és diakóniai intézményeink felelős és egyházhoz méltó működtetése éppúgy az egész egyház ügye, mint az átlátható és éppen ezért bi­zalmat keltő és mindannyiunk javát szolgáló ad­minisztráció és gazdálkodás. Ha azt gondoltuk, hogy a strukturális kér­dések jelentős részének átalakítása után nyug­vópontra jutunk, akkor most ideje ráébrednünk: minden struktúra hordoz magában kisebb-na­­gyobb hibákat - azaz nincsen önmagában szent egyházi intézmény -, mégis minden azon áll vagy bukik, hogy a kialakított formá­kat milyen igei, teológiai, emberi és szakmai tar­talommal töltjük meg. Minden - mégoly döcögő - struktúra is le­het Isten eszköze az egyház javára, ha abban va­lóságos, lelkes, egymást szerető és örömmel szol­gáló tanítványok élnek. Nem arról van szó, hogy nem lehet és kell keresnünk az egyház működé­sének leghatékonyabb - azaz nem feltétlenül a legolcsóbb, hanem az egyház igei szolgálatának és keresztény testvéri közösségének megerősí­tésére legalkalmasabb - formáját. Egy gyakor­lati példával élve azonban: ha egy gyülekezetben alig lehet presbiteri szolgálatra vállalkozó test­vért találni, vagy a presbitérium nem ér el kel­lő eredményt a gyülekezeti élet megeleveníté­­sében, annak oka nem a gyakran körülményes választási szabályokban van. Biztató életjel, hogy az elmúlt évtizedekben is sokan és sokféleképpen gondoltak a jövőre. Széthulló világrendszerekben, gazdasági és anyagi biztonságban keresték a kapaszkodót, a továbbvezető utat. Hasonló indíttatásból született meg egyházi törvénygyűjteményünk, amely a többnyire járatlan utakon akart na­gyobb biztonságot adni az átalakuló egyházi életnek - ez még akkor is így van, ha többen nevezik manapság tehernek, mint betartandó közösségi szabályrendszernek -, ugyanakkor nem az írott jogszabályok fognak megtartani minket. Gondoljunk csak a körülöttünk élő vi­lágra, amelynek alapjait a rendszerváltozás szellemében rakták le, mégsem mondhatjuk, hogy az új alkotmányosság szelleme, gondol­kodásmódja az elmúlt húsz esztendő során át­járta volna akár a politikai elit, akár a válasz­tópolgárok gondolkodását, mindennapi visel­kedését. Az egyházi jó rend akkor működőké­pes, ha valódi tanítványi közösségvállalás áll mögötte. A jövő felé mutatott az elmúlt évtizedekben visszatért intézményeink sokasága is, mégis hi­ába biztató, hogy társadalmi szolgálatunkat be­csüli bennünk legtöbbre a társadalom, ha a ke­reteket nem tudjuk életerős evangélikus keresz­tény szellemiséggel megerősíteni. Amikor mos­tanság a „stratégiai tervezés” keretében gondol­juk végig az előttünk álló tíz esztendő céljait, ak­kor is bele kell kiáltani hazai evangélikusaink fü­lébe: ha nincsen mögötte valós emberi, közös­ségi elszánás és akarat, hiába tervezünk bármi­féle hasznos lépést. Amikor ma számot akarunk vetni helyze­tünkkel, akkor valóban nemcsak a' hatéves ciklus első felét kell számba venni, hanem egy másik „félidő” távlatát is. Hiszen félidőhöz ér­kezett a rendszerváltozás folyamata - gondol­junk Antall József bibliai ihletésű szavaira, hogy a rendszerváltozás csupán negyven év alatt teljesedhet ki egészében! Recseg-ropog a régi berendezkedés, a kényelemből vagy meg­szokásból változatlanul hagyott dolgokról kezdjük világosan megérteni, hogy sok minde­nen változtatnunk kell, sőt nekünk is változ­nunk kell. így van ez az egyházban is, és ez sem kevés­bé fájdalmas és nehéz. A megmaradás érdeké­ben felelősen kell mérlegelni akár minden rész­letet, miközben fejünkre nőtt, átfogó, megoldat­lan problémákra kell választ adnunk. Ennek csak első, bár ezáltal éppenséggel éb­resztő hatású eleme a szolidaritási törvényben tárgyalt lelkészi nyugdíj és szociális biztosítás kérdése, amely azonnal tovább is vezet bennün­ket nagyobb összefüggésekben gyülekezeteink teherbíró képességének, megmaradásának, a lelkészi életpálya megbecsülésének gondjain át a közös teherviselés igazságos rendszerének, a lehetőség szerinti gyülekezeti önfenntartás céljának megvitatásáig. És a sort hosszan kell még folytatnunk a lelki, teológiai, anyagi gon­dok néven nevezésével! Akár a rendszerváltás nagy, környezetváltoz­tató húsz évére, akár hatéves egyházi ciklusunk első felére tekintünk, hálával kell megköszön­nünk Istennek, hogy a félidő nem lett „felezé­si idő”, azaz egyházunk tagsága nem olvadt el megállíthatatlanul. Minden nehézségünk, anyagi és emberi veszteségünk és csüggedésünk között is kötelező kimondanunk: ez Isten ha­talmas kegyelme! Tudjuk, hogy a második fél­idő, az előttünk álló akár három, akár tíz, akár húsz esztendő, akár az utána következő hosszabbítás kemény munkát, odaszánást kö­vetel majd tőlünk. A gazdasági válság csupán - meggyőződé­sem, hogy nem Isten tudtán kívül - rákénysze­­rít mindannyiunkat arra, hogy meglássuk: Is­ten változtató akarata nem csupán a pénztár­cánkat érinti, hanem erkölcseinket, viselkedé­sünket, életcéljainkat, jövőbeli terveinket is. Nem tehetünk bölcsebbet, értelmesebbet, mint hogy az - életre szóló - játék folytatásá­ban, a második félidőben is Isten felkészítési programja szerint megyünk ki küzdeni. Mert hitvallásunk ma sem lehet más: Istennel az em­ber minden körülmények között csak nyerhet.

Next

/
Thumbnails
Contents