Evangélikus Élet, 2009. január-június (74. évfolyam, 1-26. szám)

2009-01-04 / 1. szám

„Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges.” Hóangyal !► 6. oldal A kerületi felügyelőknél jártunk ^ Találd meg a helyed! W 11. oldal Sulyok Imre halálára W 14. oldal Az internetes média matematikája Az Evangélikus Élet történetében mérföldkőnek számító idei vízkereszti lapszám címlap-illusztrációja ismeretlen festő alkotása - A napkeleti bölcsek látogatása. (Fent: „amennyit” egy képből 2009 előtt mutathattunk meg.:.) Az Úr kegyelmének esztendeje 2009: Sztehlo-év Sztehlo Gábor, a templom- és parókiaépítő, gyü­lekezetszervező lelkész, az első magyarországi evangélikus népfőiskola alapítója, közel kétezer üldözött gyermek megmentője, a Gaudiopolis megálmodója és megvalósítója, a fáradhatatlan diakóniai vezető 2009. szeptember 25-én len­ne százéves. A Magyarországi Evangélikus Egyház a centenárium alkalmából Sztehlo-év­­ként hirdeti meg a 2009. esztendőt. Isten iránti hálával emlékezünk Sztehlo Gá­bor sokoldalú, kreatív, tág ölelésű embermen­tő és -formáló szolgálatára, amely egyházunk­nak eddig még kellőképpen fel nem tárt érté­ke és elkötelező öröksége. A jubileumi év során pályázatok, kiadványok, konferenciák, ünnepi rendezvények segítenek közkinccsé tenni Szteh­lo Gábor munkásságának ma is aktuális lelki­szellemi hagyatékát. Az év kiemelkedő ünnepeként a tervek sze­rint szeptember 2s-én Sztehlo-szobor kerül le­leplezésre Budapest szívében, a Deák téren. A Sztehlo-emlékmű felállítására közadakozást hirdetünk. Az adományok a Sztehlo Gábor Ala­pítvány e célra nyitott számlájára fizethetők be: 10102086-14657200-01001007 SWIFT BUDA HUH8. Felhívjuk gyülekezeteinket, hogy lehetősé­gük szerint kapcsolódjanak be a Sztehlo-év ün­neplésébe, amely reménységünk szerint egész egyházunk életét, ezen belül különösen is diakóniai munkánk elkötelezettségét erősíthe­ti és gazdagíthatja. Erre bátorít Szthelo Gábor hitvallása: „A kereszténység nem a dogmák, ha­nem a szeretet világa. Az élő, eleven, cselekvő szereteté.” Erős vár a mi Istenünk! Budapest-Győr, 2009. január 1. Dr. Fabiny Tamás püspöky Gáncs Péter püspök, Ittzés János elnök-püspök ■ Fabiny Tamás A bibliaolvasó Útmutató által 2009-re kijelölt ige Jézus és a gazdag ifjú találkozásának végén hangzik el. Jól ismert ez az elbeszélés. Egy ro­konszenves fiatalember őszinte érdeklődéssel szeretné megtudni az örök életre vezető utat. Elismerésre méltó, hogy az ószövetségi paran­csolatokat ifjú korától fogva megtartotta. Még azért is dicséret illeti, hogy tudja, kihez érde­mes fordulnia. Jézus - a párhuzamos márki tudósítás szerint - nyilván nem véledenül kedvelte meg ezt az em­bert. Lelkesedése és ifjúkori tudásszomja mu­tatkozott meg abban, ahogy odafutott az álta­la még nem is ismert Mesterhez. Intelligensnek, iskolázottnak látszott. Kellemes volt vele társa­logni. Jézus kérges tenyerű tanítványai mellé ta­­.' .. még jól is jött volna egy ilyen „értelmiségi” Ám a Mester, mint mindig, őszinte volt be­szélgetőpartnerével. Nem a számítás vezérel­te, és semmiképpen sem taktikázott. Meg kel­lett mondania neki, a gazdag embernek, hogy egyvalami megakadályozza őt abban, hogy tanítvány legyen. Paradox módon az a fo­gyatkozása, hogy többlete van. Eddig nyereségesnek hitt vállalkozásáról - vagyis életéről - most azt kell megtudnia, hogy valójában deficites. Sőt mérhetetlenül el van adósodva. Csődközeli állapotba került. E hír hallatán nagyon elszomorodik az ifjú, ám alig­hanem Jézus is mély sóhajok kíséretében mondja: „Könnyebb a tevének a tű fokán átmen­ni, mint a gazdagnak az Isten országába bejut­ni.” (Lk 18,25) Az év igéjét akkor érthetjük meg a maga mélységében, ha érzékeljük az azt megelőző jé­­zusi mondatnak, a tevéről és a tű fokáról mondott paradoxonnak a jelentőségét. Bizo­nyos rabbinikus mondások sok szempontból hasonlítanak ehhez. Egy talmudi rabbi így jellemzi Isten mindenhatóságát: „Nyissátok meg előttem a szíveteket csak annyira, mint egy tű foka, és én olyan szélesre tárom azt, hogy sze­kerek is keresztülmehetnek rajta.” A hasonló­ság ellenére jól látható a különbség: a talmudi mondás a mennyiségi ellentétre épít, ami a ma­ga módján reális is: a résnyire kinyitott ajtót szé­lesre lehet tárni. Jézus metaforája viszont a vál­lalkozás lehetetlenségét érzékelteti. Egy másik korabeli zsidó bölcsesség képvi­lága is Jézus szavaira emlékeztet, ám a fenti rab­binikus szakaszhoz képest már pesszimistább hangszerelésben: „Régen a tanítványok szíve olyan volt, mint egy szélesre nyitott ajtó, ezért a Tóra bölcsessége könnyen bemehetett rajta. Most viszont olyan, mint egy keskeny ajtó, sőt mint egy vékony tű foka.” Jézus szavai azáltal válnak még radikálisab­bá, hogy a tevét állítja szembe a tű fokával. A kép egészen abszurd. Hogyan juthatna át ez a nagy testű állat a vékonyka résen? Még belegon­dolni is nevetséges - vagy inkább szánalmas! Ezek a párhuzamos helyek segíthetik a jézu­­si „lehetetlen az embereknek” kifejezés mélyebb megértését. ReményikSándor Kegyelem című versének első fele éppen erről szól. Az emberi erőfeszí­tésnek és lehetőségeknek korlátái vannak. Le­hetnek olyan élethelyzetek, amikor hiába a sí­rás, az átkozódás. Amikor hiába feszíti meg va­laki körömszakadtig maradék erejét. Ha az imádság is csupán emberi erőfeszítés, eget ost­romló akarat, akkor az sem ér semmit. Versé­ben a költő így foglalja össze a csúfos kudar­cot: „[...] a lehetetlenség konok falán / Zúzod véresre koponyád.” Ennél megrendítőbben aligha szemléltethetnénk a jézusi „lehetetlen az embereknek” mondatot. Adja Isten, hogy 2009 mindannyiunk életében az Úr kegyelmének esztendeje legyen! Ismerjük ezt az élethelyzetet. Amikor kábán zúgó fejjel, értetlenkedve vagy éppen lázadoz­va böngésszük az orvosi diagnózist. Amikor kézbe vesszük az elbocsátásról szóló levelet. Amikor kétségbeesve látjuk, hogy hiába min­den emberi próbálkozás, nem tudunk valakit a romlás útjáról letéríteni. Amikor dübörögve hullanak a fagyott rögök a koporsóra. „...lehetetlen az embereknek”- kíméletlen ez a mondat. De figyeljünk csak! Jézus nem zár­ja itt le a mondatot! Mintha folytatná! Ez csak egy félmondat volt. Milyen kár, hogy a gazdag ifjú már szomorúan és kétségbeesve távozott. Talán mi, akik ma szeretnénk Jézus tanítványai lenni, még meghalljuk a folytatást. Mert a po­koli szavak után mennyei üzenet következik: „Istennek lehetséges”! Ami Bábelben lehetetlen volt, az pünkösd­kor lehetséges lett. Amit a kővel lepecsételt sír felé ballagó asszonyok húsvét hajnalban lehe­tetlennek tartottak, az az angyalok számára le­hetséges volt. Magunkat saját hajunknál fog­va kihúzni a mocsárból: lehetetlen. De Isten - Luther szavával - mint egy Herkules, kiemel­het minket onnan. Ezotériával és emberi prak­tikákkal lehetetlen, kuruzslással és ráolvasás­sal lehetetlen, önszuggesztióval és önmegvál­tással lehetetlen - de felülről kapott segítség­gel lehetséges. „Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges" Reményik fent idézett versének második fe­le éppen erről szól: „Akkor megnyílik magától az ég, [•••] Akkor - magától - szűnik a vihar, Akkor - magától - minden elcsitul, Akkor - magától - éled a remény. Álomfáidnak minden aranyágán Csak úgy magától - friss gyümölcs terem. Ez a magától: ez a Kegyelem.” Láttuk, az ember szükségszerűen véresre zúz­za koponyáját „a lehetetlenség konok falán”. Krisztus véres koponyája - és így a megváltás műve - azonban véget vetett a lehetetlenség korszakának, és megnyitotta az isteni lehető­ség ajtaját. Ez valóban kegyelem. Adja Isten, hogy 2009 mindannyiunk életében az Úr ke­gyelmének esztendeje legyen!

Next

/
Thumbnails
Contents