Evangélikus Élet, 2009. január-június (74. évfolyam, 1-26. szám)

2009-01-04 / 1. szám

2 « 2009- január 4. FORRÁS Evangélikus Élet Oratio oecumenica ÚJÉV UTÁNI VASÁRNAP - JAK 4,10-17 Útközben Mennyei Atyánk! Az új év első vasár­napja van. Kísérj minket, kérünk, ka­rácsony fényével és melegével. Kö­szönjük, hogy veled találkozhattunk az ünnepekben. Urunk, szükségünk van „jeles napokra” a sok-sok jeltelen között! Hálásak vagyunk, hogy iga­zi jeled nem a fényes csillag és a já­szol, hanem a Betlehemben megszü­letett és köztünk növekvő Fiú. Köszönjük, hogy a közelében lehe­tünk, és a szeretetéből élhetünk. Kö­szönjük, Urunk, hogy alkalmat adtál a családi és gyülekezeti közösség meg­élésére. A terített asztalnál rég nem lá­tottakkal találkozhattunk, és veled azokkal is együtt lehettünk, akik na­gyon hiányoztak az ünnepünkből. A hétköznapokban tapasztalni fogjuk, hogy nem is olyan könnyű otthon lennünk világodban. Sokan is­merik a menekült lét hányattatásait, megaláztatásait. Sok embernek nincs igazi otthona. Jézusunk, te, aki mind­ezt megízlelted köztünk, tégy érzé­kennyé bennünket mások kiszolgál­tatottsága iránt. Add, hogy a hiányo­kat szenvedők a közelünkben még­is megtapasztalhassák menedéket adó szeretetedet! Irgalmadba ajánljuk a jövő miatt szorongó testvéreinket. A munkahe­lyük elvesztése miatt aggódókat, a ne­héz döntés előtt állókat, a kiúttalan­ságban, szenvedélyek csapdájában vergődőket, a magány miatt szenve­dőket, testi-lelki betegségek terhe alatt görnyedőket. Jézusunk, mu­tass utat, kiutat nekik! Légy te magad úttá és életté számukra a hitben! Imádkozunk hozzád, Urunk, igéd világosságáért, hogy felismerjük aka­ratodat, vezetésedet egyéni és közös­ségi életünkben. Gyermeki bizalom­mal szeretnénk rád hagyatkozni út­kereséseinkben, döntéseinkben. Ne engedd, hogy önzőén mások kárára éljünk, és szégyent hozzunk neved­re. Add, hogy a tőled kapott képessé­geinkkel a te szolgálatodban álljunk. Imádkozunk egész népedért, egy­házadért, hogy örömhíreddel élő és örömhíredet hirdető közösség le­gyen. Hadd bízzunk ott és akkor is halált legyőző, új életet teremtő erődben, ahol és amikor emberileg semmi esély sincs a megújulásra. Hadd épüljön és növekedjen közöt­tünk országod! Ámen. SEMPER REFORMANDA „Isten mindenható, nemcsak lehető­ségei, hanem tettei alapján is kor­látlan Úr (ahogy mondtam), hiszen különben nevetséges Isten volna.” M Luther Márton: A szolgai akarat (Jakabné Csizmazia Eszter, Weltler Ödön és Weltler Sándor fordítása) Úton lévő egyház. A napkeleti bölcsek hazaindultak. Csak rövid pillanat lehetett, míg megállhattak a jászol­nál, s máris útra keltek. Az Úr paran­csa szerint útra kelt József is kis családjával. Ettől a parancstól kezdődően Jé­zus egész élete vándorlás. De nem­csak Jézusé, hanem mindazoké is, akik Jézus mellett élnek. József hiá­ba állította össze ácsműhelyének következő évi munkatervét - útra kellett kelnie. Családjával ismét vé­gigjárta az ősatyák útját. A tanítvá­nyok is otthagyták családjukat: Jézus­sal együtt bejárták Galilea és Júdea városait. Ma is úton vagyunk. A polgári év fordulója is jelzi vándor­lásunk esztendeit. Az utazás feltétele a céltudat. Ha útra kelünk - akár csak szellemi vagy gazdasági értelemben is -, tervet készítünk. Tudnunk kell, honnan indulunk, és hová érke­zünk. Felkészülünk akár váratlan helyzetekre is. Egy kamasz mesél­te, aki a VII. kerület sötétedés után már veszélyes körzetében lakik, hogy mindig végiggondolja, mit kell tennie, ha hirtelen támadás érné. Egy vőlegényt megkérdez­tek, hogy mit tesz, mi szerint dönt, ha kenyérkereső és férji hivatása összeütközésbe kerül. Ő magabiz-Az ének dallama mélyről tör felfe­lé, és szép ívben száll vissza. A kö­zéprész - kis szekvenciájával - len­dületesen viszi tovább a dallamot, változatos fordulatot hozva, majd is­mét lekerekítve. Az utolsó zenei ív pedig egyszerűen és megnyugtató­an zárja be a versszakot, kerek egésszé téve a dallamot. Szerzője a 17. század második felében kompo­náló Severus Gastorius (1646-1682); minden valószínűség szerint 1681- ben írta ezt a csodálatos koráit. Öröm énekelni, hiszen egyszerre lendít és bátorít, ugyanakkor a ren­dezettségnek, a „minden a helyén van” természetességének az élmé­nyét is adja. A verset a grobeni születésű Samu­el Rodigast berlini gimnáziumigazga­tó (1649-1708) írta megbetegedett ba­tosan állította: minden ilyen hely­zetet jól tud kezelni. Valóban fontos, hogy céltudato­san induljunk útnak. Ki szállna föl arra a buszra, amelynek a vezetője nem tudja megmondani, hová is tart? Az autó megállt a stoppos mellett. „Hová megy?” - hangzott a kérdés. Mire a stoppos: „Mindegy.” A sofőr kiszólt: „Ne haragudjék, én nem arra megyek.” És gázt adott. Az utazás előfeltétele, úgy látszik, a magabiztosság. Magabiztosság és bizonyosság. Ezt az előfeltételt sokan vallják. Itt már nem céltudatról van szó. Magabiztos az is lehet, aki nem tudja a célját. Sze­rintem az a vőlegény is csak magabiz­tos volt. A jegyespárokat általában megké­rem, hogy írják le jó és rossz tulajdon­ságaikat. Régebben többen arról szá­moltak be, hogy alig tudtak maguk­ról jó tulajdonságot írni, rosszat vi­szont annál könnyebben. Néhány év óta fordult a helyzet. Könnyedén sorolják a jókat, s alig-alig a rossza­kat. Bizonyosan nem lettek jobbak az emberek. Egyszerűen megtanítot­ták őket arra, hogy magabiztosnak tűnjenek. Attól tartok, veszélyes csapdába csalták őket. A Jakab által említett, egymás fe­letti ítélet és a kereskedők üzleti ter­rátja, a kántor Gastorius számára vigasztalásul. Az ének szövegét többféle mó­don értelmezhetjük. Tekinthetjük istendicséretnek, hiszen szinte lista­szerűen sorolja fel, milyen hatalmas dolgokat cselekedett velünk az Úris­ten. Megvédett, gyógyított, megsegí­tett, hittel ajándékozott meg, értelmet adott eseményeknek, folyamatok­nak, áldásaival halmozott el, eloszlat­ta félelmemet, szeretetével kísért, reménységet oltott a lelkembe. Az ének azonban egyfajta belső gondolkodás, önbiztatás, Isten közel­ségének és aktív szeretetének tuda­tosítása is. Nem üres önszuggesztió, éppen ellenkezőleg. Állandó tudato­sítása annak, ami az élet igazi való­sága: Isten teremtő, gondviselő, meg­tartó és örök távlatot adó szereteté-A VASÁRNAP IGÉJE ve is céltudat nélküli magabiztosság. Ezért válik tartalmatlan szóvá, sőt Isten elleni tervvé, mint a bábeli to­rony. Amikor Jézust követjük - ahogyan Józsefet erre késztette az Úr -, nem lehetünk magabiztosak. A magabiztosság hiánya így nem bi­zonytalanságot eredményez, ha­nem bizonyosságot. Azt a bátor bizalmat, hogy Jézus Egyiptomon keresztül is az ígéret földjére, a ha­lálon át is életre vezet. Jakab inté­sét megfogadni tehát nem etikai cselekedet, hanem hitünk ajándéka. Csak a Jézus iránti bizalom báto­rít fel arra, hogy saját terveinket fel­adva, igazságunk sziklaváráből ki­vonulva az Úr útjain járjunk. Jakab hitről, nem pedig etikáról beszél. Ezt azzal teszi érthetővé, hogy nem tiltja el a kereskedőket sem az úttól, sem a haszonszerzéstől. Szemlé­letváltozásra hívja őket, magabiztos­ságból az Isten iránti bizalom bizo­nyosságára. Úton Isten vezetése alatt. A nap­keleti bölcsek hazaindultak. Mi is ÉNEKKINCSTÁR nek. Mivel a bűn tulajdonsága és ve­lejárója, hogy feledékenyek vagyunk - különösen is Isten dolgaival kap­csolatban -, szükség van erre a tuda­tosításra. Jó, ha életem minden hely­zetében emlékeztetem magam, kihez tartozom, s mit is jelent ez a minden­napokban. Ha pedig ezt még - az ének által - más is hallja, akkor ez a belső megerősítő gondolat bizonyság­­tétellé, igehirdetéssé válik. E kettő mellett s talán ezek fölött ez az ének alapvető hitvallás. Életet, életmódot, mentalitást meghatáro­zó hitvallás. „Mit Isten tesz, mind jó nekem...” Minden! Néha meglátom, néha nem is tudok róla. A hit bizo­dalma éppen ezt jelenti. Akár látom, akár nem, akár tudatosan élem meg, akár nem is veszek róla tudomást, így van: Isten a javamra munkálkodik. Mindenben. Örömöm és fájdalmam okaiban, életem pozitív és negatív eseményeiben, betegségben és egész­ségben, békességben és nyugtalansá­gaimban, biztonságos pillanataimban és félelmeimben jelen van. Nem biz­magunk mögött hagyjuk az ünnepe­ket. Holnap kezdődik a tanítás is. Útközben Babits Zsoltár férfihang­ra című versét dúdolgatjuk: „Tudod hogy érted történnek mindenek - mit búsulsz? (...) Madárka tolla se hull ki - ég se zeng - föld se remeg, / hogy az Isten rád ne gondolna. Az Istent sem értheti meg, / aki téged meg nem ért.” Megbátorodtunk. Mert ugyan el­vesztettük hitünket önmagunkban, de megnyertük a hitet Jézusban. Ezért nem kell sietnünk, magabizto­san hajtanunk előre. Értünk van itt minden. Még a kerülőutak és a zsák­utcák is. Miénk az idő és a tér. Az autó megállt a stoppos mellett. „Hová megy?” - hangzott a kérdés. Mire a stoppos: „Mindegy.” A sofőr kiszólt: „Jöjjön velem, engem biztos kezek vezetnek” - és szélesre tárta a kocsi ajtaját. Ámen. ■ Bencze András Imádkozzunk! „Jézus, rád tekintek, / S múlóßldi kincset / Nem keresek én. / Hírnevet, nagyságot, / Sikert itt nem várok, / Csak te légy enyém! / Utamon ha fájdalom /És kereszt vár, hordom hittel: / Tőled nem szakít el’.’ (EÉ 357,3) Ámen. tos, hogy minden tőle származik, de biztos, hogy még a tőle teljesen ide­gen rosszból is tud áldást előhozni. Azért kell sokat énekelnünk ezt az éneket, hogy - úgymond - a vérünk­ké váljon. Hogy átjárja értelmünket, szívünket, lelkünket. Azért kell újra meg újra kézbe vennünk, hogy hi­tünkké váljék ez a bizonyosság. Ez a csodálatos az énekekben: lehet, hogy a szívünk bizonytalan, a lelkünk ké­telkedik, az értelmünk lusta, de a szá­junk már mondja, énekli, vallja: mit Isten tesz, mind jó nekem! Jó, hogy a fejünk és a szívünk utolérheti a szánkat. Nem tudok objektiven írni erről az énekről. Családunk kedves éneke. Őseim ezt énekelték minden na­gyobb családi eseménynél: szüle­tésnél, életmérföldköveknél, de ha­láleset és temetés idején is. Amikor én is bekapcsolódom ebbe a folya­matba, érzem, hogy mögöttem van­nak az előttem járt szeretteim és test­véreim, s az ő hitük által erősödöm én is. Szép nagy kórusban énekeljük - túlharsogva a világ zaját, a gondok hangzavarát, a bizonytalanság jajsza­vát -: mit Isten tesz, mind jó nekem! Ezt vallom, bármi érjen. Őt áldom mindhalálig. így indulhatunk az új esztendőbe. ■ Hafenscher Károly (ifj.) Mit Isten tesz, mind jó nekem ► Énekeskönyvünk egyik csúcsa ez az ének - állítom elfogultan. Úgy gondolom, ez mind a dallam, mind pedig a szöveg vonatkozásában igaz. A Mit Isten tesz, mind jó nekem (EÉ 348) a Bizalom Istenben cí­mű fejezetbe tartozik. Az ének az esztendő első vasárnapján csendül fel. Az ünnep témája: „Alázattal hagyatkozzunk Isten vezetésére” Az evangélium Mária, József és a kis Jézus menekülését, majd Názáret­­ben való letelepedését írja le: azt, ahogyan Isten vezette a szülőket, megmentve Jézust a rá leselkedő veszélyről. Nem biztos, hogy értet­ték, mi történik, miért kell útra kelniük, de rábízták magukat Isten vezetésére. Az Evangélikus Élet 2005., 2006., 2007. és 2008. évi lapszámai PDF formátumban letölthetők a www.evangelikuselet.hu címről.

Next

/
Thumbnails
Contents