Evangélikus Élet, 2003 (68. évfolyam, 1-52. szám)

2003-01-05 / 1. szám

Advent 4. vasárnapjának estéjén az ökutnené jegyében hívogatott ünnepi gyertyagyújtásra - más szervezetekkel karöltve - a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége. A Bazilika főbejárata elé invitáló meghívásnak a fővárosban élő evangélikusok közül is többen eleget tettek. Az idén január 19-26. között esedékes ökumenikus imahét tematikája a 6-7. oldalon olvasható. Bottá Dénes felvétele • • Orömünnep Hálaadó istentisztelet a 70 esztendős pestszentlőrinci templomban „Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel!” - hirdette Isten igéjét a filippibeliekhez írt levél (4,4—5) alapján D. dr. Harmati Béla, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke advent 4. vasárnapján a pestszentlőrinci gyülekezetben. A közösség tagjainak és a meghívott vendégeknek a küszöbön álló karácsony mellett még egy oka akadt az örömre: istentisztelet keretében emlékezhettek meg arról, hogy templomukat hetven esztendővel ezelőtt, 1932. december 18-án szentelte fel dr. Raffay Sándor püspök. közösséggé. Salfer (Sokoray) Károlyt 1929-ben hívták meg, ő 37 esztendőn keresztül volt a gyülekezet pásztora. 1998 óta Győri Gábor lelkész szolgál az anyagyülekezetben, Pestszentlőrincen és annak filiájában, Pestszentimrén. A lelkészlakás és a gyülekezeti terem tíz évvel ezelőtt, 1992-ben épült. Ez­után a templom tatarozása következett, mellyel 1996-ra készültek el. Horváth Miklós felügyelő lapunknak azt is el­mondta, hogy a gyülekezet - a nyilván­Harmati püspök prédikációjában az Úrban való örömöt, valamint Isten közel­ségét hangsúlyozta. Karácsony előtt gon­dolkozzunk el azon, mi az, ami igazán fontos a számunkra, ami valódi örömöt jelent nekünk. Vizsgáljuk meg, mi van a szívünkben, milyen lelkülettel készülünk Krisztus születésének ünnepére. Az Úr közelsége ösztönözzön a józanságra, a tisztaságra és a megtérésre. Ennek az alkalomnak köszönhetően többet is megtudhattunk a gyülekezet és a templom történetéről is. Egyfelől egy beszámoló­ból, amit Horváth Miklós felügyelő tartott az isten­tiszteletet követő ünnepi közgyűlésen, másrészt egy rövid filmösszeállítás ré­vén. Mindkettőben nagy szeretettel és tisztelettel gondoltak vissza a gyüleke­zet első felügyelőjére, Kuszenda Lajosra, vala­mint első lelkipásztorára, Salfer (későbbi, magyarosí­tott nevén Sokoray) Károly­ra is. Az is kiderült, hogy nemcsak a templom, hanem a gyülekezet fennállásáról való megemlékezés is okot adhat az ünneplésre és a há­laadásra: a pestlőrinci gyü­lekezet ugyanis nyolcvan évvel ezelőtt, 1922-ben ala­kult. Kuszenda Lajos fel­ügyelő szorgalmazta, hogy váljon külön Kispesttől, és legyen önálló, saját lel­késszel bíró evangélikus A pestlőrinci énekkart elektromos orgonán a gyülekezet lelkésze kíséri tartás szerint - mintegy 1200-1300 ta­got számlál. (Dr. Sólyom Jenő egyház­kerületi felügyelő köszöntőjében meg­említette, hogy a népszámlálási adatok körülbelül kétszer ennyi evangélikusról tudnak, és Győri Gábor lelkész már ko­rábban ígéretet tett arra, hogy őket is „felkutatja” majd.) Remélhető, hogy az ő és munkatársai törekvését siker koronázza, hiszen a pestszentlőrinci gyülekezet közössége valóban folyamatosan fejlődött és gaz­dagodott az évek során. Ezt bizonyítja nemcsak az, hogy a templom és a paró­kia mellett felépült már egy vendégház is, hanem az is, hogy sok fiatalt lehetett látni és - színvonalas énekes-zenés szol­gálatuknak köszönhetően - hallani is ezen az ünnepi istentiszteleten.- gazdag ­Fotó: Bottá Dénes 2003 Kettős kihívást jelent számunkra az előttünk álló esztendő. Ismeretes, hogy új törvé­nyeink hatéves ciklusok keretében szabályozták az egyházi életet. Ez azt jelenti, hogy a gyülekezeti lelkészeken és a püspökökön (őket a nyugdíjkorhatár eléréséig választja meg az egyházkerület) kívül minden más választott tisztségviselő mandátu­ma a megválasztást követően hat év múlva lejár. Ebben két új elem van, hiszen a gyü­lekezeti, egyházmegyei presbiterek, felügyelők, esperesek, lelkész és nem lelkész tisztségviselők megválasztása eddig is hat évre történt. Új elem, hogy a zsinat beve­zette a választási ciklus fogalmát, melyben az első ilyen periódusnak a 2001-2006 közötti időszakot jelölte meg. 2000-ben zajlottak a választások, 2001. január 1-től ér­vényesek az új megbízatások. Az első ciklus jelentőségét növelte, hogy ekkor kezd­te meg működését az új, három egyházkerületes struktúra is. A következő választási év 2006 lesz, és 2007-ben indul a következő ciklus. A törvény másik új eleme, hogy az egyházkerületi felügyelők és az országos felügyelő megválasztása is ciklusra szól. Korábban e tisztségek betöltőit a püspökökhöz hasonlóan életre szólóan választották meg (a püspöki nyugdíjkorhatárt a legutóbbi zsinat vezette be). Kétévi munka, sok tapasztalat birtokában joggal reméljük, hogy 2003-ban tovább gazdagodik egyházi életünk. Erősödik az Országos Egyházi Iroda szolgáltató jellegű tevékenysége, ismét számos gyülekezeti, egyházmegyei, egyházkerületi és országos alkalomra kerül majd sor, s a javuló koordináció révén remélhetőleg lehetőségünk lesz minél több számunkra kedves eseményen részt venni. Örömteli gond ez, hiszen az iskolák, az intézmények is számos vonzó programmal jelentkeznek. A Székesfehérvárott júniusban sorra kerülő országos evangélikus találkozó immár hagyományt jelent. Módot nyújt arra, hogy az ország különböző részein élő evangé­likusok találkozzanak, de alkalmat teremt arra is, hogy a hazai evangélikusság a tár­sadalom számára fogalmazzon meg üzenetet. Éppen az előző országos találkozón, 2001 -ben Orosházán fogadták el az együttműködésről való szándéknyilatkozatot az egyházunk és a határon túli magyar anyanyelvű evangélikusok képviselői. Ezt köve­tően már 2002-ben megtartotta első ülését a Magyar Evangélikusok Tanácskozó Tes­tületé. 2003 májusában ismét egy eszmecserére kerülhet sor. Az év számos további jelentős eseménye közül kiemelendő még a Déli Egyház- kerületben tavasszal esedékes püspökválasztás, melynek előkészületei a törvények alapján már megkezdődtek. Van azonban a 2003-as évnek egy további jelentős kihívása, melyben osztozunk az egész magyar társadalommal. 2004. május l-jén - minden valószínűség szerint - Magyarország az Európai Unió tagja lesz. 2003 az erre való felkészülés éve. Ha meg­késve is, de a csatlakozási tárgyalások hajrájában ráébredtek a felelős politikusok ar­ra, hogy az uniós tagság részleteiről vajmi keveset tudnak az emberek. Márpedig 2003. április 12-én ügydöntő népszavazásra kerül sor, melyben arra a kérdésre kell igennel vagy nemmel válaszoljunk, egyetértünk-e azzal, hogy Magyarország az Eu­rópai Unió tagja legyen. Felelős döntést csak megfelelő tájékozottsággal lehet hozni. Úgy vélem, hogy az egyházban, a gyülekezetben is érdemes egy-egy alkalmat an­nak megbeszélésére szánni, mit is jelent számunkra a csatlakozás. Amiatt is nagy szükség lenne az ilyen jellegű információcserére, mert míg más fórumokon - érthe­tően - elsősorban az uniós tagság gazdasági-pénzügyi előnyei kapnak hangsúlyt, az egyházban az eszmei összefüggések, az értékorientált megközelítés lehet az irányt adó. Fontos tudnunk, hogy a mi reménységünk Jézus Krisztus eljöveteléhez, az örök élethez kapcsolódik. Isten országába vetett hitünk-talaján azonban lényeges szá­munkra is, hogyan alakul e földön az egymást követő nemzedékek sorsa. És e téren igen jelentős, hogy nem mások kényszerítenek minket egy szervezetbe, hanem mi magunk dönthetünk nemzetünk további sorsáról. Ritkán adódik alkalom erre. A je­len döntés súlya egyedül az első magyar király, Szent István egy évezreddel ezelőtt hozott elhatározásához hasonlítható. Akkor a királyi döntés választotta Európát, an­nak nyugati felét, a római kereszténységet a sokáig versenyben lévő keleti orientáci­óval szemben. Ez utóbbi esetben is megmaradhattunk volna Isten kegyelméből, de egészen másként alakult volna történelmünk. A kereszténység, a Krisztus-hit egyetemes érték, melynek szellemében éltük meg az elmúlt ezer esztendőt Európában, ennek minden szépségével, keservével, elköte­lezettségével együtt. De egyetemes, nemzetközi a tudomány, a zene és számos egyéb művészet, valamint a sport világa is. Egyetemes érték az irodalom is, ám főként a költészet kincsei nehezen adhatók vissza egy másik nyelven. Talán az unió ebben is segit, változást hoz majd. Tóth Árpád, József Attila, Arany János... nyelve élővé vál­hat más anyanyelvűek számára is. De a legfontosabb, hogy míg eddig csak kevesek számára volt evidencia az euró­paiság, addig ez most minden magyar ember számára valóság lehet. Anélkül, hogy magyar azonosságtudata csorbát szenvedne. Hiszen gyakran tapasztalhatjuk mi is, milyen megható, amikor évtizedek óta külföldön élő, világjáró művészek, más álla­mok polgárai könnyes szemmel szólnak arról, hogy szívükben mindig magyarok ma­radtak. A 2003-as évben azt kell majd megtanulnunk, mit jelent együtt jó magyarnak, jó európainak és jó kereszténynek lenni, azt, hogyan erősíthetik ezek az identitások egy­mást. Nem hiszem, hogy akár az uniós országok, akár a most velünk együtt csatla­kozók kevesebb társadalmi gonddal, feszültséggel, előítélettel küzdenek, mint mi. De mi magunkért felelünk. Ezer évvel ezelőtt a kereszténység jelentette azt az értékren­det Európában, amire az emberek és népek együttélése hosszú távon felépíthető volt. Ma egyetemes emberi értékekről szólunk, amelyek elfogadása hívők és nem hívők számára egyaránt kötelező. Az emberi jogok tiszteletben tartása, a szolidaritás, a kör­nyezet védelme adják - sok egyéb dolog mellett - a zsinórmértéket. A megújuló vi­lágban az egyház eredeti küldetésére koncentrálhat. A misszióra, a krisztusi szeretet- parancsolatokra, az evangélium üzenetének a tolmácsolására. Ezer év után nem Európát, hanem az európaiakat, többek között a magyarokat kellene keresztény hitre és életre téríteni. Frenkl Róbert „Nem a külső dolgokat kell tehát megváltoztatni, hanem az érzületünket, és lelkületűnknek kell megváltoznia, s akkor magunktól megtanuljuk a nagy dol­gok leértékelését és kerülését, az igénytelen dolgok értékelését és keresését: az ilyen alázat alapjában jó, és minden tekintetben megáll, és önmagát mégsem veszi észre sohasem. ” Luther Márton: Magnificat (Takács János fordítása) * * 4 4 «I

Next

/
Thumbnails
Contents