Evangélikus Élet, 1974 (39. évfolyam, 1-52. szám)

1974-01-06 / 1. szám

Az Országos Egyházi Presbitérium NYILATKOZATA az Egyezmény megkötésének „Állam és egyház optimizmusa indokolt Miklós Imre államtitkár; as Állami Egyházügyi Hivatal elnöke beszéde az Országos Presbitérium ünnepi ülésén 25. évfordulóján A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ ORSZÁ­GOS PRESBITÉRIUMA ÜNNEPI ÜLÉSÉN Isten iránti hálával emlékezik meg arról a nagy jelentőségű eseményről, hogy evangélikus egyházunk 25 esztendővel ezelőtt, 1948. december 14-én Egyezményt kötött a Magyar Köztársasággal, az állam és egyház viszonyának rendezésére. Az Országos Presbitérium az ünnepi ülésen hálás szívvel gon­dol azokra az állami és egyházi emberekre is, akik felelősség­gel munkálkodtak az Egyezmény megkötéséért, államunk és egyházunk jó kapcsolatának építéséért. A JUBILEUMI EMLÉKEZÉS ÜNNEPI ÖRAJAbAN — a mö­göttünk 4evő negyedszázad tapasztalataira támaszkodva — teljes bizonyossággal mondjuk el, hogy az Egyezmény meg­kötése egyértelműen helyes volt, annak jelentősége az évek folyamán nőtt, alapelvei nemcsak időtállöak, hanem a jövőbe mutatóak is. ) A negyedszázados jubileumon örömmel állapítjuk meg, hogy egyházunk megtalálta nemcsak a helyét, hanem szolgálatát is szocializmust építő társadalmunkban. E szolgálat végzése köz­ben a teljes Szentíráshoz kötötten csonkítatlanul hirdetjük Jézus Krisztus evangéliumát, az ö rendelése szerint szolgál­tatjuk ki a szentségeket és őt követve végezzük a diakóniai szolgálatot. EGYHAZUNKNAK A SZOCIALIZMUSSAL VALÓ TALÄL- KOZASA arra indított bennünket, hogy a Szentírás alapos ta­nulmányozása közben megvizsgáljuk, mit jelent valójában Krisztus követése a szocialista társadalomban. Felismertük, hogy Jézus egész élete és halála másokért, az emberért, az em­ber szolgálatáért történt. Ennek a felismerésnek alapján mun­káltuk ki egyházunk diakóniai teológiáját, mely segít ben­nünket abban, hogy mind az egyházban, mind a társadalomban elvégezzük azokat a szolgálatokat, melyeket Isten itt és most bízott ránk. így saját hitbeli alapjainkon állva és azokhoz hűségesen ragaszkodva végezzük szolgálatunkat népünk kö­zött. . őrömmel Állapítjuk meg azt is, hogy az egyez­mény UTAT NYITOTT egyházunk és egyházunk tagjai számá­ra a társadalom nagy családjába való bekapcsolódásra, a szo­cialista építés munkájába való részvételre, a népi nemzeti egységbe való részesedésre. Egyházunk örömmel fogadta a közös haza közös építésére szóló hívást, mert felismerte, hogy a szocializmust építő társadalom és egyházunk célki­tűzései találkoznak az ember szolgálatában, az ember javá­ért, boldogulásáért és békéjéért való fáradozásban. Felis­mertük azt is, hogy a szocialista humanizmus, nemcsak ki­nyilvánítja az ember szabadságát és méltóságát, hanem küzd is azért, hogy megszabadítsa az embert minden elnyomástól, anya­gi ínségtől és emberi méltóságát megcsonkító körülményektől. Ez indílotta egyházunkat arra. hogy ne csak szemlélője legyen a szocializmus építésének, hanem odaáll jón a szocializmus mellé, igent mondjon arra, támogassa azt, és részt vegyen annak építésében. Meg vagyunk arról győződve, hogy ezzel a döntésünkkel összhangban vagyunk egyházunk hitelveivel és ebből eredően fáradozunk az ember, egész népünk és az em­beriség boldogulásáért. örömmel Állapítjuk meg azt is, hogy a közös HAZA KÖZÖS ÉPÍTÉSE során alkalmunk van együttmunkál­kodni a marxista—leninista ideológia alapján álló honfitársaink­kal és ez az együttműködés valódi párbeszéddé vált. E közben nyilvánvalóvá lett. hogy a keresztyének és a marxisták párbe­szédében nem az elméleti kérdésekre kell a hangsúlyt tenni, hanem a gyakorlati együttműködésre olyan célokért, melyek mind a mi társadalmunkban, mind az emberiség nagy család­jában a haladást, a társadalmi igazságosságot és a békét szol­gálják. Meggyőződtünk arról is, hogy az együttmunkálkodás során megvalósult párbeszédben egymás elvi meggyőződését tiszteletben kell tartanunk. örömmel Állapítjuk meg azt is, hogy társa­dalmunkkal VALÓ EGYÜTTMUNKALKODASUNK kü­lönösen is megvalósul a Hazafias Népfront és az Országos Bé­ketanács munkájában való aktív részvételünkkel. Mivel ezek a tömegmozgalmak segítik az országépítő program megvalósí­tását, az ország politikai, gazdasági és kulturális életének elő­rehaladását, a béke biztosítását és a béke világának felépíté­sét, egyházunk nemcsak támogatja munkájukat, hanem részt kér abból. Ilyen módon is erősítjük, a népi nemzeti egységet és éljük a szocialista hazafiságot. A JUBILEUM ALKALMÁVAL HÁLÁSÁN MEGKÖSZÖN­JÜK A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK, hogy az elmúlt 25 évben egyházunknak nagyon jelentős anyagi támogatást adott olyan módon is, hogy nem hajtotta végre az Egyezménynek azt a szakaszát, mely az államsegély fokozatos megszüntetésére irányult. Ebben egyfelől egyházunk iránti jóleső bizalmat, másfelől egyházunk anyagi problémáinak meg­értését tapasztaltuk meg. A NEGYEDSZÁZADOS ÉVFORDULÓ ÜNNEPI ÓRAJA- BAN ISTEN IRÁNTI BIZALOMMAL ÉS NÉPÜNK IRÁNTI SZERETETTEL nézünk a jövő felé. Tudjuk, hogy lényegében egy dolgunk van: Krisztus hűséges követése, mert az ö köve­tésében oda tudjuk szánni magunkat a jövőben is embertár­saink és szeretett népünk szolgálatára. Tisztelt Országos Presbité­rium ! Tisztelt Ünnepi Ülés! HUSZONÖT ESZTENDŐ­VEL EZELŐTT, 1948 utolsó negyedében először került sor a demokratikus Magyar Köz­társaság és a magyar egyhá­zak között az egyezmények megkötésére. A negyedszáza­dos évfordulóról az egyházak ünnepélyes keretek között emlékeztek meg. E nagy jelen­tőségű — az állam és az egy­házak történetében egyaránt kiemelkedő — esemény jeles Miklós Imre államtitkár, az Ál­lami Egyházügyi Hivatal el­nöke beszédet mond jubileumáról a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériuma kibővített, ün­nepi ülésén ma, három nappal december 14.-e előtt emléke­zik meg, amely dátum ponto­san 25. évfordulója lesz an­nak. hogy az evangélikus egy­ház és az állam képviselői alá­írták az Egyezményt. Ebből az alkalomból őszinte tisztelet­tel és nagyrabecsüléssel kö­szöntőm az Országos Presbité­riumot, annak Elnökségét, el­sősorban D. Káldy Zoltán urat. az Evangélikus Egyház Düspök-elnökét és dr. Fekete Zoltán urat. az Evangélikus Egyház országos egyházi felü­gyelőjét. a jelenlévő egyházi és világi vezetőket és Önökön keresztül az Evangélikus Egy­ház lelkészeit és híveit. Tisztelt Ünnepi Ülés! Ma már megállapíthatjuk, hogy az egyezmény létrejötte mérföldkövet jelent az állam és az evangélikus egyház kö­zötti kapcsolat alakulásában egy olyan úton, melyet együtt jártunk be és amelyre vissza­nézve, figyelemmel kísérhet­jük a fejlődést, az eredménye­ket, de láthatjuk azokat az akadályokat, nehézségeket, problémákat is, melyeket ezen az úton le kellett küzdeni. MINDNYÁJUNK ELŐTT ISMERETES, hogy a szocialis­ta állam és az evangélikus egyház közötti viszony rende­zése korábban sokak számára nem volt egyértelmű és termé­szetes. Az evangélikus egyház akkori vezetői — más egyhá­zak hasonló vezetőivel össze­fogva — nyílt kihívást és el­lenállást hirdettek a népi de­mokratikus renddel szemben. A korabeli egyházi vezetésben és a papság egy részében so­káig élt a múltat kísértő hely­telen szemlélet, melynek az volt a lényege, hogy a szoci­alista állam és az egyház kö­zött jó viszony és politikai együttműködés nem lehetséges. E nézet képviselői egy régi meghaladott képlet szerint csak kapitalista viszonyok kö­zött látták biztosítva az egy­ház helyzetét. Ebből az alap­állásból nem segítették, hanem inkább akadályozták, hátrál­tatták az állam és az egyházak — köztük az evangélikus egy­ház — viszonyának rendezését. Az evangélikus egyházon belül levő progresszív erők azonban éppen a múlt tapasz­talataiból kiindulva tisztában voltak ennek az álláspontnak a tarthatatlanságával és reak­ciós jellegével. Megértették, hogy hazánkban - a vallásos hívők érdeke is a szocializmus építése, és e2ért következetes ' elvi politikai harcot folytattak a reakciós, maradi nézetek és az azokat képviselő egyházi _ személyek ellen. Ennek a kö~' vet kezetes harcnak az első állomása volt az állam és az evangélikus egyház közötti egyezmény, amelyre a további fejlődés érdekében támaszkod­ni lehetett. ISMÉT BEBIZONYOSO­DOTT, hogy a tömegek alkot­ják a történelmet, és e töme­gek már akkor nem a kapita­lizmus, hanem a szocializmus útját választották. A dolgozó tömegek, elsősorban a mun­kásosztály döntése tette szük­ségszerűvé és egyben lehetővé huszonöt évvel ezelőtt az egyezmények megkötését, amely nem a történelmi pilla­nat szülte kényszerű taktikai fogás volt, hanem elvi alapon nyugvó magatartás. Ezen az elvi alapon létrejött egyez­ményben az állam és az egy­házak jó lelkiismerettel vál­lalhattak kölcsönösen kötele­zettséget. AZ ÁLLAM ÁLTAL BIZ­TOSÍTOTT teljes értékű val­lás- és lelkiismereti szabad­ság, az egyházaknak nyújtott anyagi támogatás és az állam részéről a jó viszony érdekében tett kezdeményező lépések az mélyekre — sokan sajnos már nincsenek közöttünk — akik az egyezményért és az egyház pozitív irányú fejlődéséért ál­dozatkészen harcoltak. Közü­lük nóvszerint szeretnék meg­emlékezni dr. Mihályfi Ernő egyetemes felügyelőről, az evangélikus egyház történe­tének kiemelkedő személyisé­géről, aki az elmúlt évtize­dekben haláláig hűséggel és elvi-politikai szilárdsággal ta­lán a legtöbbet tette az állam és az evangélikus egyház tar­tós jó viszonyának fejlesztése érdekében. haladó hagyományai ápolásá­val elvileg helyes, a társadal­mi haladást támogató teoló­giai álláspontot alakított ki, amely nemcsak hazánkban váltott ki elismerést, hanem nemzetközi hatásában is szá­mottevő. Tisztelt Ünnepi Ülés! az Állam és az evan­gélikus EGYHÁZ JELEN­LEGI VISZONYA kedvező, egyaránt megfelel az egyház és az állam érdekeinek, a dol­gozó népet szolgálja. E jó vi­szony alapját és bázisát jelen­Az Országos Presbitérium elnöksége — dr. Fekete Zoltán országos egyházi felügyelő az ülést megnyitja Tisztelt Országos Presbité­rium! Az állam és az evangélikus egyház közötti egyezmény szükségességét, helyességét ma már mind hazánkban, mind hazánkon kívül elismerik. Az egyezmény elvi alapokon hosz- szú időre rendezte az állam és az evangélikus egyház viszo­nyát, lehetőséget teremtett az evangélikus egyház számára, hogy teljesen új viszonyok között megtalálja a helyét és szerepét. Ügy is fogalmazhat­juk, hogy jó iránytű volt a Vendegek az Országos Presbitérium ülésén előrehaladást szolgálták és a progresszív egyházi erők szá­mára az alapot jelentették. Ezen az alapon őszintéin vál­lalhatták azt a politikai fele­lősséget is, amely az egyez­ményből az egyházra hárult: azt a felelősséget és követel­ményt, hogy az egyházi veze­tés és a papság a szocializ­must építő társadalmi rendet, kormányunk bel- és külpoli­tikai célkitűzéseit támogassa, magáénak vallja és segítse. MA MÄR AZ ELMÜLT 25 ÉV TAPASZTALATAI alap­ján megállapíthatjuk, hogy az evangélikus egyházon belüli haladó erőket és törekvéseik helyességét maga az élet iga­zolta. A legnagyobb elismerés­sel emlékezünk azokra a sze­helyes út megtalálásához mindannyiunk számára. NAGY FIGYELEMMEL ÉS ŐSZINTE ELISMERÉSSEL kísértem azt az eredményes kutató, tanulmányi munkát, mely az evangélikus egyház­bán az elmúlt években folyt és a napjainkban is jellemző tevékenységet — amit D. Kál­dy Zoltán püspök úr ünnepi beszéde is jól példáz — az egyezmény előtti és utáni helyzet objektív bemutatása érdekében. Ebből a szempont­ból is nagy jelentőségű a Ma- gyarórszági Evangélikus Egy­ház fennállásának 450. évfor­dulóján kibocsátott állásfog­lalás. E dokumentum is jól bizonyítja: az evangélikus egy­ház tanításainak megfelelően, ti, hogy az evangélikus hivők jó állampolgárokhoz méltóan szilárdan kiállnak a szocializ­mus építése mellett, mert a szocializmus magasabb szin­ten való építését alapvető ér­dekeikkel megegyezőnek tart­ják. Az állam és az evangélikus egyház viszonyának fejlődését a visszahúzó erők nem tudták megakadályozni. Kudarcot vallottak azok a mesterkedé­sek, melyek a vallásos töme­geket és a papságot szembe akarták állítani a szocializ­must építő társadalmi ren­dünkkel. Egyes, magatartásu­kon változtatni nem hajlandó, vagy nem tudó egyházi sze­mélyek egyéni, emberi tragé­diája, hogy végleg elszakad­tak mind egyházuktól, mind híveiktől. Lényegében saját magukat szigetelték el a vég­leg letűnt, túlhaladott reakci­ós álláspontjaikhoz való ma­kacs ragaszkodásukkal. A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 1966. ÉVI ZSINATÁN elfoga­dott ünnepélyes nyilatkozat, melyben a szocializmust épí­tő Magyar Népköztársaság és az emberiség közös javainak és békéjének munkálását az egyház központi törekvései kö­zé sorolja, világos értékelést ad és utat mutat. Nagyra ér­tékeljük az evangélikus egy­házi vezetésnek az ünnepi nyilatkozat szellemében foly­tatott tevékenységét, mely mind nagyobb megbecsülést szerez hazánkban és nemzet­közi méretekben is az egyház számára. AZ EVANGÉLIKUS EGY­HÁZI VEZETÉS és a papság jelentős részének a Hazafias Népfront munkájában, az Or­szágos Béketanács által össze­fogott hazai és nemzetközi bé­keharcban végzett szolgálatát sok tekintetben példamutató­nak tartjuk. Az evangélikus egyházi vezetés által képviselt progresszív álláspontokat és a papság társadalmi aktivitását nemcsak hazánkban, de hatá- (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents