Evangélikus Élet, 1969 (34. évfolyam, 1-52. szám)

1969-01-05 / 1. szám

készpénzzel bérmentesítve bp. u XXXIV. ÉVFOLYAM 1. SZÄM 1969. január 5. Ara: 2,— Forint Amiben az értelem és a szív együtt van A fasori gyülekezet best D. Káldy Zoltán püspök, D. Korén Emil esperes és Szirmai Zoltán másodlelkész Történelmi jelentőségűvé lett egyházunk életében az a kibővített presbiteri ülés, amelyre a Deák téren gyűltek össze presbiterek és hívek, megtöltvén a gyülekezeti ter­met. Az ünneplésnek kettős oka volt: az állam és egyház közötti egyezmény huszadik évfordulóján emlékeztek me^ annak jelentőségéről, és meg­emlékeztek arról, hogy D. Káldy Zoltán püspök tíz éve vezető lelkésze a Deák téri gyülekezetnek. Az ünnepi ülést Szentiványi Ödön felügyelő nyitotta meg, többek között rámutatva arra, hogy „egyházunk megtalálta helyét szocialista hazánkban, és úgy látja el feladatát, hogy nem Isten országának valami­nő elvont fogalmát hirdeti, hanem hirdeti az evangéliu­mot és cselekszi az ennek el­fogadásából következő felada­tokat.” Ennek a feladatgya­korlásnak a során „egyházunk szabadon fejtheti ki igehirde­tési és diakóniai tevékenysé­gét, s ennek biztosítása felett az állam gondosan őrködik. Hangsúlyoznom kell: annak ellenére, hogy az állam hiva­talos ideológiájától idegen a vallásos világnézet, a hivő ál­lampolgároknak biztosítja a lelkiismereti szabadságot. Sem az egyháztól, sem ennek tag­jaitól nem kívánja az állam, hogy feladják meggyőződésü­ket hitünk igazságairól, csak azt nem tűri el — és ez nem­csak kétségbevonhatatlan jo­ga, hanem kötelessége is — hogy bárki is egyházi álarc­ban népünk, országunk, szo­cialista rendszerünk ellen uszí­tó, ellenséges törekvések szol­gálatába álljon.” Az elnöki megnyitó után dr. Kékén András igazgató-lel­kész köszöntötte D. Káldy Zoltán püspököt, s méltatta lelkészi, igehirdetői munkál­kodásának jelentőségét Kö­szöntötte „az egyházvezetőt, aki olyan keskeny úton vezeti egyházunkat, aminőre alig volt példa egyházunk 450 éves történetében. Két szakadék, két fenyegetés, két kísértés van e keskeny út két oldalán. Az egyik: népünk s az embe­riség iránti szolidáris szeretet- ből feloldani, fellazítani, meg­hamisítani a keresztyén hitet, az egyház ősi hitét, — s a má­sik: a hit formáihoz való me­rev ragaszkodásból megtagad­ni a szeretet szolidaritását. D. Káldy Zoltán püspök munkál­ta és megvalósította azt, hogy hitünk, amely a Jézus Krisz­tusban magát kinyilatkoztató Istenhez kapcsol minket, tisz­ta maradt, — s a szeretetünk, amely emberekhez, népünk­höz, jövőnkhöz fűz, erős és hatékony maradt.” A továb­biakban dr. Kékén András méltatta a püspök széles látó­körű, Isten színe előtt felelős, dinamikus és melegszívű ige­hirdető szolgálatát, s a gyüle­kezet nevében emlékül átad­ta a Deák téri templom ne­mesfa alapra helyezett, ezüst­be vésett képét. Ezután dr. Hafenscher Ká­roly, a gyülekezet másodlelké­sze ismertette az egyezmény megünneplésének egyházunk körében tapasztalt széles mé­reteit, annak történelmi és tartalmi értékelését, majd ar­ról szólt, hogy mit jelent az egyezmény egy gyülekezet, kö­zelebbről a Deák téri gyüleke­zet életében. „A mi gyülekezetünkben egyfelől azt jelenti, hogy hí­veink vasárnapról vasárnapra szépen renovált templomba jönnek, amelynek kapuja min­dig nyitva van, és nem föld­alatti katakombákba gyüle­keznek. Szépen kivilágított templomunkban tisztán han- gozhatik a mai élettel kon­frontáló evangéliumhirdetés. Másfelől az egyezmény azt je­lenti, hogy híveink az evangé­liumból kapott erővel végez­hetik napi feladataikat, építhe­tik országunkat, vehetnek részt társadalmunk életében pozitív és alkotó módon. Szép templomunk nem olyan hely, ahová elbújni jönnek híveink, hogy a mindennapi kérdések, gondok, feladatok elől mene­küljenek. Ellenkezőleg: ide töltekezni jönnek, hogy Isten­től kapott energiákkal telítőd­ve, a mindennapi életben le­gyen folytatása istentisztele­tüknek, a napi munkában be­csületes helytállással, a csa­ládban tiszta élettel és még áldozatot is vállalni tudó gyer­mekneveléssel, elesettek, öre­gek felkarolásával, minden jó ügyben való részvétellel. A mi híveink egyértelmű igent mon­danak az életre és nemet a pusztulásra, igent a békére és nemet a háborúra, igent a na­gyobb kenyérre, és nemet a nyomorra, igent a testvériség­re és nemet a megkülönbözte­tésre, igent a humánumra és nemet az embertelenségre. Az egyezmény a mi gyülekeze­tünk számára mentalitás, at­moszféra kifejeződése, vala­mi, amiben élni lehet” Rámutatott dr. Hafenscher Károly arra, hogy az egyez­mény szó nemzetközileg ismert meghatározása a „concorda­tum” szó. „Etimológiailag ele­mezve a con (együtt) és a cor (szív) szóból adódik. A mi con- cordátumunk tehát nem csu­pán papír, betűk, szerződés, hanem állapot, amiben a szí­vek együtt dobognak, amiben mindenki, mindkét fél, nem csak az értelmét, de a szívét is odaadja.” Végül az ünnepi hangulat­ban együtt volt gyülekezet egyhangú lelkesedéssel fogad­ta el azt az „ünnepi határo- zat”-ot, amelyet dr. Kékén András fogalmazott meg és terjesztett elő. „Az egyezmény az egyetlen jó lehetőség — mondja a ha­tározat — a szocialista tár­sadalmi rend megalapozásá­nak és kibontakozásának ko­rában a magyarországi evan­gélikus egyház és benne a Deák téri gyülekezet szabad, békés, rendezett élete és szol­gálata számára. Az egyez­ményt megelőző nagykonstan- tinuszi korszak hierarchikus egyházi szituációja elidegene­dés volt az egyház jézusi kül­detésétől; a társadalomból va­ló exodus és az illegalitásba vonulás elidegenedés lett vol­na attól a néptől, amelynek tagjai vagyunk, s attól a szo­cializmustól, amelyet a félig kapitalista, félig feudális Ma­gyarországon sokan vártunk, s amelyet ma a magunk helyén s a magunk eszközeivel mind­nyájan építeni akarunk. Ezért tartjuk az egyezményt egyet­len lehetőségnek, történelmi szükségszerűségnek, s olyan párbeszédnek, amelyben a magyar szocialista államrend jogilag, erkölcsileg és anyagi­lag jól dokumentált igent mond egyházunk szabad, bé­kés, rendezett életére, egyhá­zunk pedig igent mond a szo­cializmusra, annak építésére és győzelmére.” „A Deák téri gyülekezet tisztségviselői, lelkészei, pres­biterei és hívei ünnepélyesen kinyilvánítják ígéretüket, hogy azzal az erővel, amelyet a gyü­lekezetben az evangéliumból nyernek, szolgálni akarnak: — szolgálni a családban, hogy annak élete tiszta és boldog legyen —, szolgálni a munka­helyen, hogy életünk anyagi és szellemi alkotásokkal gazda­godjék —, szolgálni a társada­lomban, hogy erősödjék a kö­zösségi erkölcs és épüljön kül­ső kereteiben és belső tartal­mában a szocializmus —, és szolgálni az emberiségben, hogy útja ne a nyomor, ha­nem a jólét, ne a kizsákmá­nyolás, hanem a szabadság, ne a halál, hanem a béke és az élet felé haladjon.” Budapesten ma vasárna­ponként 46 helyen tartanak evangélikus istentiszteletet, 25 gyülekezetben. A századfor­duló után csak két gyüleke­zete volt Budapestnek. Akkor épült a harmadik pesti temp­lom: a fasori. A fasori gyülekezet a mille- niumi évek világvárossá duz­zadásában érett gyülekezetté. Ahol ma temploma áll, het­ven évvel ezelőtt tágas tér volt piaci szekértáborral s egyfor- rás-táplálta lóitató csorgóval. Néhány fa, bokor, szekérvág­ta keréknyom, — és sár. A Damjanich utcára nem lehe­tett átmenni, mert a Bajza ut­ca még nem ért addig. Ezt a nagy telket szerezte meg a pesti egyház s építtet­te meg gimnáziumát. Nem csak a városrész épült és szépült, megvetvén hátát a Városliget ős fáinak, de a gimnázium is díszére lett városnak, hazának. Mindig az elsők között haladt, s növendékeinek némelyike a Nobel-díjig érett a tudásnak azon a táplálékán, amelynek első csöppjeit ebből a forrás­ból szívta. Ennek a gimnáziumnak a kápolnájául, amolyan házi templomául épült a mai fasori templom. Érdekes korai gót, aszimmetrikus hajójába isten- tiszteleti vendégekül hívogat­ták a környéken lakó s egyre szaporodó evangélikusokat. A hívogatást és a szolgálatot a vallástanár végezte, Ko- czián János. Megszületett a fasori gyülekezet, a Deák téri gyülekezet elsőszülött filiája- ként. S bár legelső, legöregebb gyermek volt, mégis utolsónak szakadt el a szülői háztól. Amikor a naggyá duzzadt, hét lelkészkörös pesti egyházköz­ség hét önálló gyülekezetté osztódott, Fasor együtt maradt Deák térrel. Két évre a nagy szétválás után lett csak önál­lóvá. Második papja is vallásta­nárként kezdte: Kemény La­jos. Az ő hosszú, tisztes szol­gálata alatt fogant meg a gyülekezet messzenyúló tekin­télye. Fasorban még káplán­nak lenni is tisztesség volt. Nőtt is közülük püspök is, es­peres meg nem is egy. Har­madik papja Gyöngyösi Vil­mos volt néhány évig, s mai lelkészének, D. Koren Emil­nek tízéves fasori szolgálatát tavaly tavasszal ünnepelte a gyülekezet. Neki is legalább annyi tisztsége s szolgálata van a közegyházban, mint volt Kemény Lajosnak, ha nem több. Éppúgy esperes, püspök­helyettes és az Evangélikus Élet szerkesztője, mint volt Kemény Lajos. Ki tudja, hogy Fasor vonja-e a tisztségeket, vagy a tisztségek Fasort? Ezért vált szükségessé, hogy Pest eme legnagyobb lélekszá­mú gyülekezetében megosz­tódjék a lelkészi munka. Szir­mai Zoltán több évig volt fa­sori káplán, amikor külföldi tanulmányútra ment, s egy évet töltött Svájcban, az EVT ökumenikus tanulmányi inté­zetében Bosseyban, majd a genfi egyetemen, s egy genfi gyülekezetben, francia nyelv- területen. Hazatérte után a fa­sori gyülekezet most másodlel­késszé választotta. December 15-én iktatta hivatalába D. Koren Emil esperes. Ezen az ünnepi istentiszteleten iktat­ták be a gyülekezet felügyelői tisztébe Bán Gábort, másod­felügyelői tisztébe Kiss Ri- chárdot, s a megújult prebité- riumot újabb hat esztendei szolgálatra. Az istentiszteleten D. Káldy Zoltán püspök hirdette az igét Köszöntötte a gyülekezetei a tisztségviselők beiktatása al­kalmából. Pál apostolt idézte, aki a kolossébelieket azzal biz­tatta, hogy küzd értük a hit­ben. „Azt kívánom a fasori gyülekezetnek — mondotta a püspök —, hogy a gyülekezet vezetői, esperese, másodlelké­sze, felügyelője, presbiterei mindig tudjanak lendületet adni hitükkel, életükkel, ma­gatartásukkal a gyülekezet­nek, hogy amikor a gyüleke­zet fárad a hitben, éppen a vezetők tudják tartani imád­ságukban, hitükben a gyüle­kezetei. Amikor pedig a gyü­lekezet veszi észre, hogy a tisztségviselői fáradtak, ki tud­ja milyen egyéni, családi, egy­házi, közegyházi problémák között, akkor a gyülekezet tud­ja tartani hitével, szeretetével és imádságával vezetőit.” Szólt tovább arról, hogy mit jelent elfogadni Jézust Űrnak, meg­gyökerezni benne, követni őt, benne járni, s mit jelent eljut­ni a teljes megértés egész gaz­dagságáig Jézus Krisztusban, vagyis megismerni az ő belső arcát. D. Káldy Zoltán igehirdeté­seire jól figyel a fasori gyü­lekezet, Ma is emlékeznek azokra a prédikációkra, ame­lyeket tíz évvel ezelőtt mon­dott a fasori templomban, hi­szen -*• amint Bán Gábor fel­ügyelő üdvözlő szavaiban mon­dotta — püspöki szolgálatát szinte a fasori templomban kezdte el. Budapesti szolgála­tának kezdetekor többször ál­lott ezen a szószéken. Ennek a beiktató ünnepnek emlékeként is a püspök eszméltető kérdé­seit vitték el a hívek. Mert bár sokat fejlődött ez a gyülekezet is az elmúlt negyedszázad alatt — háborús sérült temp­lomát külsőleg igen nagy ál­dozattal tataroztatta, az el­múlt évben még nagyobb ál­dozattal újjáépítette és kor­szerűsítette a templom fűté­sét, rendezte irodai helyisé­geit, gyülekezeti termét, káp­lánlakását, működésének sta­tisztikai adataival sem kell szégyenkeznie —, de mindezek mögött nem némultak el a számadásra hívó kérdések: meggyökereztetek-e a Krisz­tusban, jártok-e benne, látha­tó-e az életünkön Krisztus belső arca? A fasori templom E héten... Vizkereszt ünirpe köszönt rá az ún. Gregorián-naptárt használó keresztyén egy­házakra, s mert ennek az ünnepnapnak érdekes története van, érdemesnek látszik néhány mondatban összefoglalni azt, amit ezzel kapcsolatban egyáltalán tudunk. Az ünnep eredeti, görög neve: „epifánia” s az „Isten dicsősé­ges megjelenése” értelmet hordozza magában (Ézs 60,1). Az idézett görög szó egyúttal azt Is jelzi, hogy az egyház keleti területein alakult ki az a gyakorlat, amely január 6-át ünnep­nappá tette a 4. század elején. Kezdetben elsősorban Krisztus „megjelenésére”, születésére emlékeztek ezen a napon s a napot megelőző éjszakán. Majd amikor a 4. század végén az egyház a hagyományt felülvizsgálva, december 25-re rögzítette a Meg­váltó születésének napját, más tartalmi hangsúlyt kapott az ünnep. (Zárójelben, kiegészítésül: az első keresztyén generációk Jézus feltámadásának napját, a húsvétot tartották legnagyobb ünnepüknek s csak később kezdték megünnepelni a kará­csonyt.) 450 táján az egyház nyugati felében Krisztus életének, mű­ködésének három eseményét foglalták egybe és ünnepelték meg január 6-án s így egyszerre emlékeztek meg a napkeleti bölcsek („három királyok”) hódolattevéséről, Jézus megkeresz- telkedéséről, a kánai mennyegzői csodáról. (A magyar víz­kereszt szavunk az ortodox és a római egyház vízszentelési gyakorlatát foglalja magában.) A reformáció egyházai eleinte idegenkedtek ettől az ünnep­től, mivel elutasították — többek között — a vízszentelési gya­korlatot is, a későbbiek folyamán azonban visszatértek az ünnep eredeti jellegének hangsúlyozásához. Ezért hangzik fel ezen a napon templomainkban a „Krisztus dicsőséges megjele­néséről” szóló régi ige. IMÁDKOZZUNK Megváltó Jézusunk! Áldunk, hogy közénk jöttél és minden­ben hasonlóvá lettél hozzánk, kivéve a bűnt. Áldunk, hogy vállaltad a velünk való közösséget és magadra vetted bűneink terhét. Köszönjük, hogy segítesz minket harcunkban a bűn ellen. Kérünk indíts igaz bűnbánatra, hogy ne csak ismerjük, hanem meg is bánjuk bűneinket és őszinte szívvel kövessük szent példádat. Taníts testvéri szeretetre, embertársainkért való áldozatvállalásra, óvd közöttünk a békességet. Add nekünk Szentlelkcd erejét a jó és igaz életre, hogy Atyánk áldása nyugodjék rajtunk. Ámen. i

Next

/
Thumbnails
Contents