Evangélikus Élet, 1967 (32. évfolyam, 1-53. szám)

1967-01-01 / 1. szám

✓ KP nfRM BP 72. XXXII. ÉVFOLYAM. 1. SZÁM 1967. január 1. Ära: 1,40 forint Tanácsülések a két egyházkerületben Akik Zsinatunkat köszöntötték A kerületi tanácsülések mindig izgalmas fejezetei az egy­házi életnek. Hasonlóan az egyházközségek presbiteri üléséhez, ezeken lehet fölmérni az egész egyház életét. A kerületi tanács­ülések súlypontja rendszerint a püspöki jelentéseken van. így volt ez ebben az esztendőben is. A Déli Evangélikus egyházkerületben december 14-én volt a kerületi tanács­ülés, amelyen D. Káldy Zoltán püspök tett jelentést. Jelenté­sében foglalkozott az igehirde­tés és igehallgatás kérdésével. Többek között ezeket mondta: „Sokszor elmondtuk már, amit itt most megismétlek: az egyház igazi életformája a dia- kónia. Minden szolgálatát „diakóniai alapállásból" és cél­ból kell végeznie. A diakóniai életforma azonban csak akkor lesz valamennyi gyülekeze­tünk életformája, ha annak kialakulását jó igehirdetések segítik elő. Az elmúlt másfél évtizedben az egyházvezetőség és a lelkészek nagyon sokat tettek azért, hogy egyre tar­talmasabb igehirdetések han­gozzanak szószékeinkről. Saj­nos nem tanítottunk és tanul­tunk eleget. Több helyen baj van nemcsak a szószékeken, hanem a templompadokban is. Nemcsak arról van szó, hogy számos gyülekezetben nem kielégítelek az igehirdetések, hanem arról is, hogy sok gyü­lekezeti tag még nem tanulta meg jól az igehallgatást. Mind a szószéken, mind a templom­padokban kísért a konzervati­vizmus, a maradiság. Több lelkészünk még mindig azt hiszi, hogy akkor igazán „egyházias” és akkor igazán „textusszerű” és „hitvallá­sos” az igehirdetése, ha egy­szerűen más szavakkal el­mondja a felolvasott bibliai szakaszt; minél többet idéz a Szentírásból és a hitvallási ira­tokból, viszont minél keveseb­bet foglalkozik a mai élet kér­déseivel, a ma emberének problémáival és az emberiség nagy szükségeivel. Pedig ige­hirdetésnek valójában csak az a beszéd minősíthető, amely­ben a lelkész az evangélium örök mondanivalóját meri szembesíteni a mával és a ma problémáival, mint ahogyan annak idején, amikor az evan­gélium először hangzott el, az úgy hangzott el, hogy szembe­sítve volt az akkori világ ak­kori kérdéseivel. Csak így jelenthetett „evangéliumot", örömhírt a régi világ régi em­berének. Ha ezt a szembesítést a lelkészek nem vállalják, ak­kor éppen azt nem csinálják, amit pedig első renden kellene csinálniok. Ugyanezt kell elmonda­nunk a templompadokban ülő gyülekezeti tagokról más vo­natkozásban. Több gyülekezet­ben nagyobb a maradiság a templompadokban, mint a szó­székeken. Sőt, egyes helyeken a maradi hívek húzzák vissza még a lelkészt is. Vannak gyü­lekezeti tagok, akik azt az ige­hirdetést nevezik „tisztá”-nak, amely szinte egyszerűen repro­dukálja, ismételgeti a bibliai történetet. Ábrahám története kapcsán pl. ecsetelgeti, hogy miképpen nyergelte meg sza­marát, hogy vette maga mellé két szolgáját, aztán egyetlen fiát, miképpen hasogatta Áb­rahám az áldozathoz szüksé­ges fát stb. De egyesek már azonnal „mozgolódnak” a templompadokban, amikor ar­ról kezd beszélni éppen Ábra­hám története kapcsán az ige- hirdétő, hogy amiképpen Áb­rahám odaadta „mindenét” Is­tennek, úgy kell a keresztyén embernek odaadnia „minde­nét”: önző szívét, amely nem törődik a másik emberrel, a másik ember békéjével és ke­nyerével, azzal, hogy fekete bőrszíne miatt megkülönböz­tetik, vagy hogy gyarmati sor­ban tartják. Itt szokták kon­zervatív híveink azt mondani, hogy ez már „politika”. Pedig e nélkül Ábrahám történeté­nek mondanivalója nem szem­ÚJÉVI SZÁMVETÉS E RÖVID CIKK CÉLJA — szűkre szabott terjedelménél fogva — távolról sem lehet az, hogy részletezze azt a sokrétű munkát, amelyet magyarországi evangélikus egyhá­zunk az elmúlt 1966. esztendőben elvégzett. Itt csak vázlatosan érinthetjük azokat a lé­nyeges munkaterületeket, amelyeken egyhá­zunk igyekezett hasznos szolgálatot végezni az elmúlt évben 1. ELSŐ HELYRE KÍVÁNKOZIK az új egyházi törvénykönyvünket megalkotó zsinat előkészítésének, majd lebonyolításának mun­kája. Ez a munka átfogta és bizonyos tekin­tetben meghatározta 1966. évi egyházi felada­tainkat a legszélesebb viszonylatokban. Nem­csak jogi szakértők, vagy szakbizottságok szűk köre, hanem összes lelkészeink, világi egyházvezetőink, sőt egyházi sajtónk segítsé­gével egyházunk legszélesebb rétegei részt- vehettek ebben az igen fontos, nemcsak egy­házunk eddigi útját tükröztető, hanem jövő feladatait is meghatározó munkában. Az 1966. december 8—9-én tartott zsinatot egyház­történelmi jelentőségűnek tartjuk. Nem sza­bad azonban megfeledkeznünk arról a dön tőén fontos tényezőről, hogy új egyházi tör­vényeink mai formájukban csak úgy szület­hettek meg, hogy esztendőkön át teológiai konferenciákon püspökeink és teológiai aka­démiai tanáraink vezetése és magas szintű munkája nyomán sikerült megteremtenünk azt a teológiai alapvetést, amelyet új Tör­vénykönyvünk I. törvénye tartalmaz. Az új esztendő küszöbén azzal a reménységgel te­kintünk új egyházi törvénykönyvünkre, hogy annak tartalmát sikerül majd nemcsak meg­ismertetnünk. hanem végre is hajtanunk gyü­lekezeteink és egész közegyházunk javára. 2. BELSŐ EGYHÁZI ÉLETÜNKET az ele­ven, lüktető élet jellemezte. Igehirdetési szol­gálatunk zavartalanul folyt s a különböző egyházi alkalmak és lelkészi szolgálatok hiánytalanul híveink rendelkezésére állottak. Híveink egyházfenntartó anyagi áldozatkész­sége továbbra is növekedett. Lelkészeink kép­zése a Teológiai Akadémián és továbbképzése a Lelkészi Munkaközösségekben magas szin­ten folytatódott. Különösen- örvendetes, hogy egyházi sajtónk új és színvonalas kiadvá­nyokkal gazdagította egyházunkat. Hisszük, hogy gyülekezeteink és híveink élniakarása és fejlődési vágya ebben az új esztendőben is tovább fokozódik. Ügy gondoljuk, hogy eh­hez minden bizonnyal hozzá fognak járulni a reformáció 450. évfordulójával kapcsolat­ban rendezendő ünnepségek is. 3. IGEN ÉLÉNK VOLT KÜLFÖLDI EGY­HÁZAKKAL való kapcsolatunk is. Az Egy­házak Világtanácsának, a Lutheránus Világ- szövetségnek és a Keresztyén Békekonferen­ciának munkájában jelentős mértékben vet­tük ki részünket. Teológiai Akadémiánk Ahti Auranen finn prépostnak és Paul Hansennek, a Lutheránus Világszövetség osztályvezető titkárának a tiszteletbeli teológiai doktori cí­met adományozta. Nagy örömmel láttuk ven­dégül a külföldi egyházak képviselőit és a finn lelkészek és egyházi munkások csoport­ját. Bízunk abban, hogy ezek a kapcsolatok is tovább szélesednek és elmélyülnek ebben az évben is. 4. MEGELÉGEDÉSÜNKRE SZOLGÁL, hogy az egyházi békemunka is tovább szilárdult az elmúlt esztendőben. Lelkészeink és gyü­lekezeteink megértéssel támogatták az „egy iskola, egy kórház” vietnami akciót. Az „Egy­ház és Társadalom” világkonferencia Genfben és még inkább a Keresztyén Békekonferen­cia Tanácsadó Bizottságának szófiai ülése je­lentős határozatokat hozott a vietnami há­ború ügyében. Csak helyeselni tudjuk, hogy. szükségesnek látják egy összkeresztyén világ- konferencia mielőbbi összehívását, amely a vietnami kérdés békés rendezésének ügyével fog foglalkozni. Az a látásunk, hogy a viet­nami nép megsegítésére irányuló erőfeszíté­seinket ebben az esztendőben is tovább kell fokoznunk. 5. VÉGÜL — DE NEM UTOLSÓSORBAN — jólesöen állapíthatjuk meg, hogy államunk­kal való kapcsolataink is jók voltak az el­múlt esztendőben. A IX. Pártkongresszusnak az egyházakkal — így egyházunkkal is — kapcsolatos megállapításai pozitív módon ér­tékelték azt a szolgálatot, amelyet az egy­házak népünk és a béke érdekében kifejtet­tek. Egyházunk viszont az előttünk álló új esztendőben is készséggel vállalja a reá eső munkát azokban a szép perspektívát ígérő feladatokban, amelyek népünk életszínvona­lának további emelésére irányulnak. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy az elmúlt év eseményei is igazolták, hogy egyházunk eddigi útja helyes volt. Az új esztendő kü­szöbén Jézus nevében új erővel, szilárd hittel és töretlen reménységgel induljunk el és ha­ladjunk ezen a megtalált helyes úton! Mekis Ádám besül a mával, tehát nem ige­hirdetés. ' A maradiságnak mind a szószékeinkről, mind a templompadjainkból el kell tűnnie. A múltba „ragadt” egyháznak, sem jelene, sem jövője nincsen!” A püspöki jelentés után fog­lalkozott a tanácsülés a külön­böző egyházi munkaágakkal. Meghallgatta a Diakóniai Osz­tály jelentését (Muncz Fri­gyes), foglalkozott a Nyugaíj- és Sajtóosztály kérdéseivel, meghallgatta a Gyülekezeti Se­gély jelentését (Koren Emil), behatóan elemezte a kántor­képzés ügyét Kiss János jelen­tése alapján, a kerület anyagi ügyeiről pedig Péter Lajos tett jelentést. Az Északi Egyházkerület december 16-án tartotta ta­nácsülését az Üllői úti szék­házban. A hangsúly itt is D. dr. Vető Lajos püspök jelenté­sén volt, amely kiemelte a de­cember 8—9-én tartott zsinat történelmi jelentőségét, meg­emlékezett a külföldi kapcso­latokról és beszámolt a püspök gyülekezeti látogatásairól. A jelentésnek ezt á részét lapunk következő számában teljes ter­jedelmében hozzuk. A püspöki jelentés után a kerület különböző munkaterü­letéről hangzottak el jelentő­sek, majd elfogadta a tanács­ülés az 1965. évi zárszámadást és az 1967. évi költségelőirány­zatot. Mindkét kerületi tanács­ülés arról tanúskodott, hogy a tanácstagok elégedettek az el­múlt esztendőben végzett mun­kával és bizalommal tekinte­nek az 1987-ik esztendő mun­kája elé. A BIBLIA „A FEHÉREK KÖNYVE” A Délafrikai Köztársaság kormánya néhány hete szigorú rendszabályokat vezetett be, hogy távol tartsa az országtól azokat, akik szembehelyez­kednek fajüldöző politikájá­val. Újabban tartózkodási en­gedélyt kell az országban kér- niök az összes külföldi protes­táns és katolikus lelkészeknek Az engedélyt azonban csak hat hónapra adják meg és utána újból kérvényezni kell. Ezen kívül cenzúráznak minden egyházi újságot, amin+ erről a Délafrikai Köztársa­ságból csak néhány napja ki­utasított Pierri Dil anglikán lelkész beszámolt Hollandiá­ban a megérkezése után. El­mondta Dil többek között, hogy az utóbbi időben erősen vissza esett a keresztyének száma a színesek között. Az egyházak ugyanis csak azzal törődnek, hogy a fehér keresz­tyéneket ne veszítsék el s köz­ben megfeledkeznek arról, hogy a színesbőrű keresztyé­nek között fokozódik a gyűlö­let és elkeseredés emiatt és az afrikai keresztyének lassan­ként a „fehérek könyvének” nevezik a Bibliát. KÖSZÖNET Mindazoknak, akik felelős szerkesztői munkámhoz jókí­vánságaikkal megkerestek, ez­úton mondok őszinte köszöne­tét és arra kérem őket, hogy önként vagy megbízásból vál­lalt értékes cikkeikkel járul­janak hozzá ahhoz, hogy la­punk minél jobban betölthes­se szolgálatát evangélikus egy­házunkban. — Dr. Pálfy Mik­lós, felelős szerkesztő és kiadó. Dr. Bartha Tibor püspök felszólalása egyházunk Zsinatán „Nagy tisztességnek tartom, hogy a Magyarországi Refor­mátus Egyház megbízásából és képviseletében szót emelhetek a Főtisztelendő Zsinat előtt. Annyival is inkább megtisztelő számomra ez a lehetőség, mert az ökumenikus Tanács tag­egyházai is megbíztak azzal, hogy üzenetüket tolmácsoljam. Az evangélium helvét hitvallású hívei és az ökumenikus Ta­nács tagegyházai szívből kívánják, hogy az egyház Ura kegyel­mesen áldja meg, Szentlelke által vezérelje a Zsinat munkáját. Áldáskívánásunk annál buzgóságosabb — folytatta Bartha püspök —, mert tudjuk, milyen nagyjelentőségű munka elvég­zésére vállalkozott e zsinat: a szolgáló egyház rendjét kívánja kodifikálni. A harmincas években, a német hitvalló egyház harcainak időszakában mélyült el sokakban az a meggyőző­dés, hogy a közjogi pozíciót, a társadalom irányítását igénylő egyházi rend helyett az egyház evangéliumi rendjének kimun­kálására van szükség. Az elhangzott Ünnepélyes Nyilatkozat­ból megérthettük: Főtisztelendő Zsinat az egyház evangéliumi rendjének meghatározására tesz jelenlegi ülésszakán döntő je­lentőségű lépéseket.. . Megállapítja, hogy az egyház hivatása a Krisztus nevében végzett és az ember javát munkáló szol­gálat .Olyan nagy fontosságú vállalkozás ez, amit méltán minősítettek az előttem szólók történelmi jelentőségűnek. Valóban, ez a törvényalkotói munka annak az egyháztörténeti és teológiatörténeti formálódásnak és megújulásnak a követ­kezménye, amely a Magyarországi Evangélikus Egyházban is végbement az elmúlt évtizedekben. A református egyház és a testvér evangéliumi egyházak — hangsúlyozta a püspök — együtt gazdagodtak meg evan­gélikus testvéreikkel. Együtt ítéltettünk meg bűneink miatt, együtt jutottunk el a bűnbánat helyére, együtt jártunk az út­keresés időszakában és együtt vezérelte el Isten egyházainkat a szolgálat útjára. Ez a Zsinat az így megtalált utat rögzíti és az ez úton járás szabályait állapítja meg. Engedjék meg, hogy munkájuk kezdetén a testvér egyházak is bizonyságot tegyenek arról, hogy ez az út áldott, Isten megáldja a szolgálat útján járó egyházat." A továbbiakban arra mutatott rá dr. Bartha Tibor püspök, hogy különösen is két ponton ismerték fel a Magyarországi Egyházak a jócselekedetek alkalmait: az egyik hazánk felvirá­goztatása, a másik az emberiség békéje és hogy ez ügyekben egyházaink fáradozása nem volt hiábavaló. „A közelmúlt napokban tartotta kongresszusát a társadal­munkat vezető Magyar Szocialista Munkáspárt. A kongresszus tanácskozásain nagyjelentőségű megnyilatkozások hangzottak el az egyházakról. Ezeket az egyetemes felügyelő úr idézte és én is utalok rájuk... a megállapítások azt mutatják, hogy az új társadalmi rendet építő népünk meggyőződött arról, hogy szeretetben szövetségesei vagyunk abban a nagy összefogás­ban, melynek célja a haza felvirágoztatása és az emberiség igazságos békéjének munkálása. Ezekért a célkitűzésekért hi­tünkből fályóan mi is a legteljesebb mértékben felelősnek tudjuk magunkat. Hazánk minden fiával együtt teljes bizalom­mal tekintünk társadalmunk vezetőire . . . Az egyház tanítása és a Párt filozófiai tételei között meglevő ellentétek nem aka­dályozzák a Pártot abban, hogy testvéri kezet nyújtson a val­lásos meggyőződésű embereknek is, akik a nemzeti összefogás e két nagy ügyéért készek munkálkodni... Egyházainkat Isten megáldotta a béke ügyében végzett fáradozásokban is. Közös ökumenikus szolgálatunk sok jó gyü­mölcse érlelődik.” Rámutatott a püspök arra, hogy az Egyház és ^Társadalom világkongresszuson ez év nyarán az emberi együttélés égető kérdései kerültek a tanácskozások középpont- jába és azokon a kelet-európai egyházak bizonyságtétele hé­zagpótló volt. „Különösen világos bizonyságot szolgáltatott erre nézve a Keresztyén Békekonferencia ez évi szófiai ülése, A forradalmi átalakulásban élő emberiség kérdéseinek meg­közelítése szempontjából a Keresztyén Békekonferencia olyan szolgálatot tölt be, amit helyette más egyházi testület nem tud elvégezni. Ez a nagy jelentőségű szolgálat magában foglalja a magyar ökumené tagegyházainak erőfeszítéseit is __ íme, világos jelek bizonyítják, hogy az emberszeretet pa­rancsának betöltésén fáradozó egyházaink szolgálatát Isten megáldja. Az út tehát, amelyen járunk, jó és áldott! Most, ami­kor a Főtisztelendő Zsinat az ez úton járás szabályait, a szol­gáló egyház rendjét határozza meg, törvényhozó munkájával, a testvéregyházak buzgó imádsággal kérik: Isten Szentlelke vezérelje Zsinatunkat munkájában!" Ezután ismertette a püspök a református egyház zsinati előkészítő munkáját, rámutatott arra, hogy a két egyház között meglevő testvéri közösség kölcsönösen gazdagította az elő­készítő munkát. A törvényalkotásban is megmutatkozó test­vériesség bizonyságául idézte az evangélikus és református törvénytervezetnek azt a pontját, mely a lelkészek házasságát egybehangzóan úgy szabályozza, hogy a lelkész megkülönböz­tetés nélkül köthet házasságot evangélikus, illetve református féllel. Vígan énekelj óz tirnak te egész föld! Zsolt 100,1.

Next

/
Thumbnails
Contents