Evangélikus Élet, 1957 (22. évfolyam, 1-41. szám)

1957-03-24 / 1. szám

f Visszatekintés ai elmúlt hónapok egyházi eseményeire k Belső újjárendeződés Egyházunk külső és belső életvi­szonyainak újjá rendező dé se a nyár folyamán megindult. Híveink feszült figyelemmel kísérték az eseménye­ket: államunk képviselőinek, az Evangélikus Világszövetség vezetői­nek és egyházunk vezetőségének a bizalom légkörében lefolytatott tár­gyalásait. Később megelégedettség­gel értesülhettek szinte napról napra azokról a lépésekről, melyeket a bel­ső rendeződés útján megtettünk. Egyházunk népének az volt az ér­zése. mint a kitűzőit célja felé igyek­vő utasnak, akinek vonatja a menet- rendszerű időpontokban érkezik a meghatározott állomásokra. Akkor jöttek az októberi napok. Államunk vezetői nem léptek vissza, egyhá­zunk vezetői nem álltak meg az újjárendezés útján. Nehéz történel­mi körülmények között is folyt to­vább az események meghatározott sora. Testvéreinknek azonban sem belföldön, sem külföldön nem volt módjuk a helyes és pontos tájékozó­dásra. A tájékozatlanság találgatá­sok szülője és tévedések forrása. Egyházi lapjaink most újra indulnak és megkezdik tájékoztató szolgálatu­kat is. Hisszük, hogy ezzel megszűn­nek a találgatások s bel- és külföl­dön egyaránt helyreigazítást nyer­nek a tájékozatlanságból fakadó té­ves hírek. Nehéz feladat hónapok torlódó eseményeiről pár hasábon kimerítő tájékoztatást adni. Történések pusz­ta felsorolása hű képet soha nem nyújt, visszatekintésünkben ezért in­kább csak a kiemelkedő események­ről kívánunk képet vázolni. A novemberi napokban egyházi törvényekben meghatározott intéz­kedő szervek összehívása lehetetlen volt, ezért november 3-án a Déli Egyházkerület püspöki hivatalában csupán egy szélesebbkörű értekezlet volt D. Ordass Lajos püspök elnök­lete alatt. Erről az Evangélikus Nap­tárban már beszámoltunk^ Törvényes intézkedések Egyházi Törvényünk által rendelt hivatalos intézőszerveink december­ben megkezdték működésüket. Az Egyházegyetem Tanácsa de­cember 11-én egyházunk legfonto­sabb és legsürgősebb kérdéseit tár­gyalta. December 12-én mind a Déli, mind az Északi Egyházkerület presbité­rium! tanácskozásban döntött az egyházkerületek fontos kérdéseiről. A Déli Egyházkerületben a tisztsé­get viselők megbízatása az év folya­mán lejárt. Az egyházkerületi pres­bitérium ezért elrendelte az általá­nos tisztújítást. D. Ordass Lajos püs­pök javaslatára a presbitérium el­határozta a püspöki hivatal túladmi- nisztráltságának megszüntetését. Tár­gyalták az egyházkerület 1955. évi zárszámadását és 1957. évi költség- előirányzatát. Ennek minden egy­házközség részére való megküldését elhatározták. Felmérték a pesti templomokat ért károkat. Az an­gyalföldi és a kőbányai templom sé­rült meg súlyosobban, a fasori temp­lom ablakai teljesen, a Rákóczi-úti és zuglói templom ablakai pedig részben sérültek meg. A sérüléseket azóta egyrészt rendbehozták, más­részt folyamatban van rendbehoza­taluk. A rongálódások ellenére is zavartalanul folyt a templomokban az istentiszteletek tartása. Az Északi Egyházkerület tanácsa december 12-i ülésén szükségesnek tartotta mindazokra a helyekre néz­ve megejteni a választást, melyeket a kerület tisztségviselői rendelkezés­re bocsátottak. A presbitérium el­rendelte a megüresedett püspöki szék és a kerületi felügyelői tiszt be­töltését is. Ugyancsak számbavették a megsérült budai templomokat. Az Északi Egyházkerületben a budavári és csepeli egyházközség temploma, az Üllői úti és Szentkirály utcai egy­házi épületek sérültek meg. Rendibe­hozatalukra megtették a szükséges intézkedéseket. A budai templom re­noválását, miként a második világ­háború után, most is az állam vál­lalta magára. Országos lelkészértekezlet December 13-án meg lehetett tar­tani az országos lelkészértekezletet. Egyházunk lelkészserege tekinté­lyes számban volt együtt, bár sokan nem tudtak az értekezleten megje­lenni értesítés hiánya és közlekedési nehézségek miatt, A lelkészértékez- let nyugodt hangjával, tartalmas ta­nácskozási anyagával azt a remény­séget keltette fel a jelenvoltakban, hogy egyházunk lelkészei Isten szol­gálatában, egymással összefogva egyházi életünk megújulására tö­rekszenek és bíznunk kell abban, hogy ezt a reménységet megáldó ke­gyelmével megvalósuláshoz is se­gíti az Úristen. Külföldi vendégek Január 31-én egyházunk megláto­gatására hazánkba érkezett az Evan­gélikus Világszövetség főtitkára: Dr. C. E. Lund-Quist és a Világszövet­ség kisebbségi ügyeivel foglalkozó titkára: Zeuthen Mogens dán lelkész. Látogatásukról lapunk első oldalán adtunk tájékoztatást. Turőczy Zoltán püspök székfoglaló beszédéből Az Északi Egyházkerület új püspöke és felügyelője Február 6-án iktatta be hivatalába D. Ordass Lajos püspök az Északi Evangélikus Egyházkerület újonnan megválasztott püspökét: Turöcz.v Zol­tánt, és megválasztott felügyelőjét; Dr. Mády Zoltánt. Az egyházkerület bizalma szépen megmutatkozott a szavazásban. Turóczy Zoltán püspök a 285 érvényes szavazatból 238-at, dr. Mády Zoltán 310 érvényes szava­zatból 186-ot kapott. A beiktatást megelőző napon tar­tották a budavári evangélikus temp­lomban az egyházkerület esperesei­nek értekezletét, presbitériumának ülését és a közgyűlést előkészítő ér­tekezletet. Ugyancsak ezen a napon volt az egyházkerület lelkészi mun­kaközösségének ülése. Mind az Észa­ki, mind a Déli Egyházkerületből szép számmal jelentek meg a lelké­szek. Másnap a beiktatás a budavári templomban volt. Ebben a templom­ban Turóczy Zoltán püspök dédatyja, Bauhofer György hirdette először az igét. Ennek a templomnak oltára előtt szentelték lelkésszé 42 eszten­dővel ezelőtt Turóczy Zoltán püspö­köt. Most pedig ugyanebben a temp­lomban iktatta be D. Ordass Lajos püspök az Északi Evangélikus Egy­házkerület püspöki tisztébe. Ketten álltak az oltár előtt: püspök és fel­ügyelő. Kettőjük felé hangzott az ige és D. Ordass Lajos püspök igehirdetése „Ezek után pedig rendele az Űr másokat is, és elküldé azokat ket­tőnként az Ő orcája előtt minden városba és helyre, ahová ű menendő vala.” (Lk. 10, 1.) Igehirdetésében többek között a következőket mondotta: . j. Amit Jézus Krisztus földi nap­jaiban tett, ugyanazt cselekszi az Anyaszentegyház szakadatlan, törté­netén végig. Tanítványokat rendel maga mellé. Meggyőzi szívüket ar­ról, hogy Ö a föld és menny Ura. Megtölti őket Evangéliuma túláradó örömével. Utasító szavával szolgálat útjára bocsátja el őket. Ezt cselekszi most is közöttünk Jézus Krisztus. Szívünk hálája emberi szóval kife- jezhetetlen, hogy ezzel a keresztyén örömmel, a keresztyén élet kiapad­hatatlan forrásával ajándékoz meg minket Isten. .:. Az elküldés parancsa hangzik ma felétek. Evangéliumi versünk ezt így mondta: Az Űr rendelt másokat is és elbocsátotta őket kettőnként az ö orcája előtt. Talán a legnagyobb, amit ma Jézusról el tudunk monda­ni, éppen az, hogy titeket nem egy pillanatra parancsolt maga elé, hogy királyi szavát elmondja és azután utatokra elbocsásson, hanem azt je­lenti ez az óra, hogy Ö szüntelenül a közelségetekben akar lenni. Ti minden szolgálatban azzal a meg­győződéssel végezhetitek Jézus pa­rancsát, hogy uratok orcája rajtatok van. Benne van ebben a bibliai versben hivatásotok lényege és tartalma is. Hírnökök vagytok. Uzenetvivők. En­nél sem több, sem kevesebb nem vagytok. Keresztyén hivatásotok lé­nyege ugyanaz, mint minden ember­nek, akinek Jézus megtöltötte a lel­két az Evangélium örömével. Az egyházi élet földi szervezetében ma­gas szolgálati helyein állhattok, lesz sok olyan kötelezettségetek, amely nem feladata más embernek. Azon­ban. bizonyságtételetek lényege vál- lozhatatlanul ugyanaz, mint minden meggyőződött-szívű keresztyén em­beré. Utat egyengetni Jézusnak, hir­detni az Ö érkezését és megszólal­tatni Evangéliumát. „Az Űr pedig rendele másokat is és elbocsátá azokat kettőnkint az ő orcája előtt, minden városba és hely­re, ahová ö menendő vala.” Azt mondottam, hogy örömünnepre hí­vott egybe bennünket Isten Szent­lelke. Az Ö orcája előtt bocsát el ti­teket városokba, falvakba, szórvá­nyokba, magános emberek otthoná­ba, mindenüvé, ahová ö menendő. Hálával kell felelnünk Istennek, hogy magyarságunk életébe elbo­csátja Jézust, hogy elhozza hozzánk szeretetét, bűnbocsátó kegyelmét, egységre vezérlő Lelkét, belső csen­des békességét. D. Ordass Lajos püspök beiktató beszéde után Turóczy Zoltán és dr. „Mindennek rendelt ideje van”, állapítja meg a prédikátor könyve (3, 1). A közszolgálatnak is megvan tehát a maga Isten-szabta időkor­láta. Nem szorul bizonyításra, hogy Isten teremtési rendje szerint a köz- szolgálat rendelt ideje az az életsza­kasz, melyet a Biblia „érett férfiú- ságnak” nevez (Ef. 4, 13.), mely túl van már a meggondolatlan ifjúságon, de innen van még az elmélázó öreg­ségen. Ha ez így van, akkor önkén­telenül felmerül az a kérdés, hogy nem kerül-e szembe Isten teremtési rendjével az Északi Evangélikus Egyházkerület, amikor ma egy öreg embert ültet a püspöki székbe, aki túl van már a törvényszabta közszol­gálati korhatáron, és nem kerülök-e szembe én magam is, aki vállalóm ezt. Nekem ez a kérdés súlyos lelkiis­mereti kérdés, melyet nem tudok el­intézni azzal, hogy ifjúság és öreg­ség kérdése nem az évek számának, hanem lelki alkatnak á kérdése. Tu­dom azt, hogy vannak született ag­gastyánok és örök ifjak, de azt is tu­dom, hogy az öregség rendszerint az­zal kezdődik, hogy az ember évei dacára is ifjúnak képzeli magát s elkezd belecsontosodni abba a meg­győződésbe, hogy nélkülözhetetlen. Míg tusakodtam, ó-emberem görcsö­sen belekapaszkodott abba az objek­tív ténybe. hogy az én időm lejárt, barátaim és lelki testvéreim kemény beszédére azonban kénytelen voltam belátni, hogy Istennek és az egyház­nak van joga és hatalma visszahívni a közszolgálatba a pusztából, nekem azonban nincs jogom ennek a hívás­nak ellenszegülnöm. A, teremtési rend nem mechanizmus. A teremtési rend nem ura Istennek, hanem Is­ten az ura a teremtési rendnek. Mó­zest 80 éves korában hívta vissza a pusztából s állította népe élére. En­gedelmeskedtem. Belátom, hogy a testvéreimnek volt igaza. A szava­zás eredménye meggyőzött arról, hogy Isten és az egyház visszaparan­csolt a munkába. Most itt vagyak. Maradék és fogyó erőmet leteszem maradéktalanul és nem fogyó hű­séggel az egyházkerület oltárára. Meg kell azonban őszintén valla­nom, hogy látásom szerint — amikor Isten idős embert hív el a közszol­gálatra — nem általában hívja el a köz szolgálatára, hanem mindig va­lami különleges feladat elvégzésére. Mózest azért hívja el, hogy népét Egyiptomból Kánaán földjére, a szolgaság házából az ígéret földjére vezesse. Az öregek szolgálata tehát átmeneti és kötött rendeltetésű szol­gálat. Mikor Mózes teljesítette meg­bízatását s elért népével az ígéret földjének határára, hiába nem ho- mályosodott meg még a szeme s hiába nem fogyatkozott még el az 6 ereje (V. Móz. 34, 7.), Isten félre­állította. Sejtem, azt is mondhatnám, hogy látom, mi az én átmeneti rendelteté­sem: kivezetni egyházunkat az észa­ki kerület területén a bizalmi válság okozta kátyúból s beindítani azt az új egyházi életet, melyért az 1956. évi nyári konferencián lelkészeink küzdöttek, s amelyet már az előző egyházi vezetőség is megkezdett,.. Az ige uralmáért! Az egyház nem azért van, hogy uralkodjék, hanem azért, hogy az ige uralkodjék. Nem öncélú, önfenntartó intézmény, sem papeltartó szervezet, hanem üdvintézmény. Azért van, hogy a megtérítő, üdvösségre ve­zérlő, megigazító és eligazító igét hozza ennek a világnak. Minden ezért van az egyházban. Ezt kell, hogy szolgálja az egyházkormányzás azzal, hogy medret biztosít az élő víz folyamainak. Ez a nézőpontja az egyház személyi politikájának. Ezért nem tűrhet istentelen embert a fel­ügyelők, vagy a presbiterek sorai­ban, de a papok között sem, s ezért akar szolgálatba állítani olyan em­bereket, akik fölött úrrá lett az ige. Az igét kell, hogy szolgálja az egy­ház pénze is. Ezért kell krajcárosan takarékoskodni minden fillérrel, mi­kor a keretek kiépítéséről van szó s ezért kell merni vállalni szent könnyelműséggel mindent, mikor az igehirdetés szolgálata anyagi felté­teleinek biztosításáról van szó. Ezért van az egyházban a püspök is. A szó szoros értelmében kerületi lel­késznek kell lennie. Ezért szeretnék minden vasánnap prédikálni, nem­csak nagy gyülekezetekben, hanem szórványok kicsiny nyájának is. Az ige uralmáért azonban csak az tud eredményesen küzdeni, aki fö­lött már úrrá lett az ige. Nem té­vesztheti ezt szeme elől sem lelkész­képzésünk. sem lelkész-továbbkép­zésünk. Én az utóbbi területen lá­tom elsősorban kötelességemet. Az ige uralma alá kell helyeznünk egyházunk politikai állásfoglalását is. Nem úgy, hogy előbb rokonszenv, vagy ellenszenv alapján, alkalmaz­kodó gyávaságból, vagy pózoló hő­siességből, számító érdekből, vagy egyszerűen csak a tényekkel számoló reálpolitika józanságával alakítunk magunkban valamilyen politikai ál­lásfoglalást s azután megpróbálunk hozzá valamilyen teológiai igazolást találni! Ha így cselekszünk, akkor nem az ige uralkodik rajtunk, ha­nem mi akarjuk igába hajtani az igét Az ige nem cammogó kísérője az életnek, hanem előre világító szövétnek. Nem a politika felől kell közelednünk az igéhez, hanem az ige felől a politikához. Ezt próbálgatom, mikor vallást teszek arról, hogy a népi demokrá­ciát a világkormányzó Isten kezéből veszem rendelt életkeretül, mikor az egyezményt nem csak becsületből vállalom, mert annak idején éppen a ma beiktatott elnökség írta azt alá az egyház nevében a zsinat megbízá­sából, hanem úgy tekintek rá, mint az Istentől becsukott és kinyitott aj­tók okmányára. Ezért engedelmes­kedem Róma 13, 1. szerint a felső hatalmasságoknak, de ezért vallom azt is, hogy amikor a felső hatalmas­ság akarata szembe kerül a legfel­sőbb hatalmasság akaratával, akkor Istennek kell inkább engedelmes­kedni, hogynem az embereknek (Ap. cs. 5, 29.). Abban a meggyőződésben vagyok, hogy az Isten igéjének fun­damentumára épült állampolgári hűség az állam számára is a legerő­sebb fundamentum. Az elpaposodás ellen! Minden egyházat fenyegeti az el­paposodás veszedelme. Egyházunk felett az utóbbi időben különösen úrrá lett ez a kísértés. Egyházunknak nemcsak alkotmá­nyos kötelessége, hanem fontos ér­deke is, hogy ezt az elpaposodási fo­lyamatot próbálja megállítani, ne engedje tovább rombolni azt a hi­dat, melyet laikusok képeznek az egyház és a világ között, helyezze vissza alkotmányos jogaiba s engedje szóhoz jutni az ú. n. világiakat. Szá­momra különösen szívet melegítő előjele mindennek az a tény, hogy az Északi kerület a mai napon be­tölti régóta üres egyházkerületi fel­ügyelői tisztét, még hozzá olyan em­berrel, aki az ige uralmáért vívott küzdelemben is szószóló, aki nekem •nemcsak elnöktársam, hanem lelki­testvérem is a Jézus Krisztusban. Szabadság és törvény! Szabadság és törvény látszólag szemben állanak egymással. A sza­badság azért harcol, hogy egyéni döntésében külső, hatalmi tényezők ne gátolják az embert, a törvény vi­szont a kollektív szempont béklyóit rakja rá az egyén szabadságára. Ez igaz, de az is igaz, hogy a törvény csak a szabadossággal áll szemben. Nem megalázni akarja az egyént s rabigába törni, hanem azért korlá­tozza szabadságát, hogy a másik em­bernek is meglegyen a jogos szabad­sága. A szabadság és törvény ezért kerül szintézisbe a jogrendben. Ezt a jogrendet szeretném képvi­selni az egyházban... Ezért vagyok a presbitérium! kormányzás heLyett a közgyűlési rendszer híve .. . Tu­dom, hogy a közgyűlés drágább, mint a presbitérium, de hát a köz­gyűlés nyilvánosságának az eredmé­nye, a közmegnyugvás nem ér-e sok­kal többet, mint amennyivel többe kerül a közgyűlés a presbitérium­nál? Ezt a közmegnyugvást csak az egyház demokratikus vezetése s a vezetés demokratikust ellenőrzésének biztosítása hozza meg, ennek pedig előfeltétele a közgyűlési rendszer. Egyedül a közgyűlés biztosítja ugyanis a nyilvános számonkérés jogának érvényesülését. Jusson szóhoz a szív! A jogrend sokszor válik rideggé, a kormányzás bürokráciává. Ilyen­kor elhallgat a szív, kihűl a légkör s megdermed az élet. Mentsen meg minket ettől az Egyház Ura. Jusson szóhoz az egyházban a szív! Jusson szóhoz a szószékeken!... Jusson szóhoz a szív egyházunk sze­mélyi kérdéseinek elintézésében! . .. Jusson szóhoz a szív abban is, hogy egyházunk több figyelmet szentel­jen a szeretetmunkának! Merjen egész szívvel odafordulni az élet szerencsétlen hajótöröttjeihez s lássa meg világosan, hogy a diakónia lé­nyeges jellemvonása az egyháznak, hogy az egyház szeretetmunka nél­kül nem egyház. Ennek a világnak ma elsősorban szeretetre van szük­sége. Ebből a szerétéiből születik meg az egymás megértése, az egy­más megértéséből a koexistencia le­hetősége s az egymást szerétéiből el­hordozó egymás mellett élésből a béke, béke az egyházban, béke a ha­zában, béke a világban ... Dr. Mády Zoltán székfoglaló beszédéből :.. Vegyük számba, hogy a külön­böző korokban mi volt a felügyelők legfontosabb feladata és miképpen vonatkoznak ezek a most beiktatott felügyelőre. A 19 század közepéig a felügyelő legfontosabb feladata az evangélikus egyház védelme volt a protestáns- ellenes Habsburg-politika és ennek következtében más felekezeteknek egyházunk ügyeibe való beavatko­zása ellen. Szokás volt az is pl. a dunáninneni kerületben, hogy a fel­ügyelő beiktatásakor leoldotta kard­ját éa az oltárra helyezte annak jel­képéül, hogy minden erejével és bá­torságával oltalmazza egyházát. A ma beiktatott felügyelőnek nin­csen kardja. A 19. század második felében hasznos szokássá vált, hogy a fel­ügyelő nagy pénzösszeget ajándéko­zott, avagy hatalmas alapítványt tett különböző egyházi célokra és az anyagi alap megvetésével hozzájárult az egyházi élet virágzásához. A ma beiktatott felügyelő szegény ember. A legutóbbi évtizedekben előkelő közéleti állásokat betöltő felügyelők működtek, akik befolyásukkal előse­gítették az egyház és munkásai ügyé­nek elintézését hivatalos helyeken. A ma beiktatott felügyelő egyszerű dolgozó ember, akinek nincs semmi­féle társadalmi súlya. Volt olyan felügyelő is, akinek az volt a rendeltetése, hogy békétlen- kedő, egymásra féltékenykedő egy­házi munkások között békét és egyet­értést teremtsen. A most beiktatott felügyelőnek nincs sem elég szuggesztivitása, sem elég hangos szava ilyen viták elinté­zéséhez. Ezek után természetes logikával vetődik fel a kérdés: ennyire súly­talanná lett a felügyelői tisztség és a hierarchia ennyire uralkodóvá lett egyházunk vezetésében,, hogy egészen mellékes lett az e tisztsé­get betöltő személye. Nem gond- lom. A dunáninneni kerület egyi kiemelkedő püspöke, Geduly Laj egyik püspöki jelentésében szom rúan panaszkodik magányosság gyötrelmessége és elnöktársétól val elszakítottsága miatt. És ezen a pon ton vélem felismerni a felegye’ örök hivatását, amely mindig a leg fontosabb volt, csak eltakarta a kard, a pénz, a tekintély hatalma első- rendűségének látszata. A tanítványok kettesével jártak, mert a Mester előtt nyilvánvaló volt a testvér, az életre-halálra egy testté és vérré vált testvér jelenlétének bátorító tu­data, az egy ütemre dobbanó szív, a munkára együtt lendülő kar, a ki­egészült látás jelentősége. ... Amióta megtudtam, hogy az Északi Egyházkerület felügyelőjévé választottak, csodálatosképpen a sze­gény mühlheimi szalaggyártó Ters- teegen énekének egy versszaka cseng állandóan szívemben. Hadd legyen hívás és elkötelezés is kerüiétúnk népe száméra: Menjünk csak szerettim, Jó Atyánk velünk van, Megsegít, ha baj ér Minden utainkban. Szép napját felhozza, Ád erőt és kedvet, Hívét el nem hagyja. Üdvözlések A beiktatott egyházkerületi elnök­séget a Magyarhoni Evangélikus Egyház és annak minden intézménye részéről D. Ordass Lajos püspök üd­vözölte. Az egyházkerület szeretetét és hűségét dr. Fekete Zoltán egyház- megyei felügyelő tolmácsolta, aki ed­dig nagy hűséggel és buzgalommal megbízott helyettesként látta el az egyházkerületi felügyelői szolgálatot. Az Evangélikus Világszövetség nevé-_ ben a hazánkban tartózkodó Tevthca Mogens lelkész köszöntötte az újon­nan beiktatott püspököt és felügyelőt. A református és a többi protestáns egyház nevében D. Győry Elemér püspök mondta el köszöntését. Az unitáriusokat dr. Csiky Gábor püspö­ki helynök képviselte. Megjelent az ünnepi közgyűlésen a Művelődésügyi Minisztérium Egy­házügyi Hivatalának képviseletében Miklós Imre elnökhelyettes. Ver Pál osztályvezető és Vöígyesi Má­tyás, a pénzügyi osztály vezetője. Az elmondott üdvözlésekre — el­nöktársa nevében is — Turóczy Zol­tán püspök válaszolt. A közgyűlés ünnepi részének befe­jezése után tartották az egyházke­rület munkaülését, amelyen a kerü­leti jelentéseket terjesztették eiő és folyó ügyekben hoztak döntéseket. bi. Mády Zoltán letették a püspöki, il-1 letve felügyelői esküt s a Luther-, köntösben felsereglett nagyszámú I lelkész együtt énekelte a „Confirms Deus” — „Áldd meg Isten e mun- | kát!”

Next

/
Thumbnails
Contents