Evangélikus Élet, 1957 (22. évfolyam, 1-41. szám)

1957-03-24 / 1. szám

Vidáman a böjtbe] A/Tiért nem böjtölünk mi, evangé- likusok? A böjtölésnek evangélikus egyhá­zunkban mindössze annyi maradvá­nya van, hogy egyes híveink böjtöl- nek nagypéteken és az Ür szent va­csorájának felvétele előtt tartózkod­nak az evéstől. S ez így van már mintegy a XVIII. századtól fogva. Azelőtt több nyoma volt a böjti szo­kásoknak egyházunkban is, de rend­szeresen sohasem gyakoroltuk. Luther ugyan nem tiltotta meg, sőt jónak ítélte a test indulatainak fé­kezésére, úgy amint . kinek-kinek arra szüksége lehet, de kikelt az ellen a tanítás és gyakorlat ellen, mely a böjtöt érdemszerző cselekedetnek nyilvánította és mindenkire egyfor­mán külsőleges szokásként ráeről­tette, Luther álláspontját igazolja a bib­lia. Az ótestamentomi törvény is csak a nagy engesztelési ünnepre rendel böjtöt. A Jézus-korabeli fa­rizeusi szokás: a heti kétszeri böjtö­lés — csak a babilóniai fogság után alakul ki s képmutató kegyességbe visz. Az újszövetségi első keresztyén gyülekezetben itt-ott hallunk alkal­mi böjtölésről, de az apostolok ide­jében rendszeres böjtölésről mit se tudunk; ez már a későbbi hanyatlás korának egyik jele. A fő tanú pedig maga Jézus. Ö is böjtölt ugyan a pusztában 40 napig, de csak azért, „mert ott nem volt mit ennie; a Szentlélek által vi­tetett oda, nem pedig valamely szer­zetesi regula által” — mondja Luther. Egyébként Krisztus Urunk tanítvá­nyaival egyetemben nem tartotta a szokásos böjtöt. S mikor efelől meg­kérdezték, magyarázatát is adta. Ol­vassuk Márk 2, IS—22 verseit! Jé­zus szava a felelet arra is: miért nem böjtölünk mi evangélikusok? Miért nem? Mert mi Krisztus nász­népe vagyunk! Menyegző és böjt nem férnek meg egy asztalnál. Bengel, a neves biblia­magyarázó mondja, hogy a keresz­tyén élet képe hol menyegző, hol böjt. Éz lehetséges. De nem együtt a kettő. Ameddig a Vőlegény a nász­néppel van, addig nem böjtölhetnek. A menyegző természetes képe az örömé. J ézus Isten-országáról szóló ige­hirdetésének döntő vonása le- tagadhatatlanul az öröm, az evan­gélium, az Istenben való boldogság. A messiási idő örömnek ideje, mely­ben még maga a böjt is örömre vál­tozik! (V. ö. Máté 6, 17—18.) Lehet-e hát más a mi kegyessé­günk, mint gyermekien derűs, mely nem szívja a világirtózás és önsa­nyargatás keserű füstjét; együgyűen hálás, mely nem akar aszkézissel ér­demet szerezni, de elfogadja a Krisz­tus ajándékát; és királyian szabad: szabad a böjttől és szabad a böjtre, — amint a Lélek adja, nem pedig valamely emberi regula! Aliért nem böjtölünk mi evangé- likusok? Mert mi Krisztus új ruhájába öltöztünk és az ő új borá­ból ittunk! Keresztelő János szavaival lép föl Krisztus Urunk s mégis ég és föld különbsége van közöttük. Az még az Ötestámentom prófétája, ö pedig az Újszövetség Közbenjárója, az egy­szülött Fiú. Nem csoda, hogy az ő tanítványai nem szabják magukat a Keresztelő tanítványaihoz s nem kö­vetik böjtölésüket. Jézus új borát az ótestámentomi kegyesség formái nem képesek befogadni, azokat szét­repeszti. Ö olyan új tartalmat hozott, mely új formákat kíván és teremt is. Meg kell látnunk a külső vallásos szokások visszásságát a Krisztusban való teljes belső megújulás nélkül. Mit ér az, ha böjtben tartózkodunk némely ételtől, de a Krisztussal nincs szívet-lelket átható, életet újí­tó, meleg benső közösségünk?! Ez el­len küzdött Luther és ez ellen kell küzdeni mindnyájunknak, mihelyt az a veszély fenyeget, hogy a keresz­tyén hit újsága, elevensége holt szo­kásokba kövesül. Tertullianus egy­házi atya találóan írja: Krisztus Urunk nem azt mondotta magáról: Én vagyok a szokás; hanem azt: Én vagyok az igazság! Jaj nékünk, ha nem merjük vál­lalni azt az újat, amit Krisztus akar hozni az életünkbe, ha nem merünk gyökeres változásokon átesni, el­hagyni régi formákat, avult élet­szokásokat, s helyébe új rendet kez­deni! Másképp kelni, másképp fe­küdni, másképp cselekedni, mint ahogyan Krisztus nélkül megszok­tuk! Mi ehhez képest egy kis szok­ványos böjtölés? Ciszternavíz tüzes újbor helyett. Czóval mi nem is böjtölhetünk? De igen. Amikor elvétetik tő­lünk a Vőlegény, vagyis amikor pró­batétellel látogat meg az Isten. Ismét csak Luther mondja: kétféle szenve­dés van. Az egyik az, amelyet az em­ber maga választ, miként a Baál- papoké, kik késekkel metszették magukat; ezt Isten megveti. A má­sik, amit Isten maga bocsát ránk anélkül, hogy mi azt választanánk. Ezt készséggel, örömmel hordozni: igazi kereszt s Istennek tetsző böj­tölés. Tehát készséggel, örömmel hordoz­ni a bajt, megkent fejjel és megmo­sott orcával! Vidáman a böjtbe. Ez az evangélikus böjt, Testvéreim. Kegyelem éve Új év — új titok. Mit hoz? Mi vár ránk: gyengék, szegények, kicsinyek, árvák?! S kórházból írta valaki nekem: „így kezdődött új évem betegen, és mégis hittel hirdetem, hogy ez az Úrnak kedves esztendeje lesz! Bízó örömmel megyek elébe! Kedves esztendő! Kegyelem éve!“ Azóta telnek napok és hetek, de akárhányszor ezzel ébredek, s indulok bízva új nap elébe: Kedves esztendő! Kegyelem éve! Hiszed-e velem, vallod-e velem, ha mást mutat is sírva járt jelen? Ne csüggedj mégse! Ne lankadj mégse! Gyümölcsöt érlel könnyek vetése. Atyai háznak, dombos kenyérnek nagy bőségére boldogan térnek tékozló fiák, feledve vályút... s újra cserélik rongyos ruhájuk. Hogy megöleljen, áldjon, segítsen, tárt kapujában vár ránk az Isten. Tárva a kapu! Vár a kegyelem! Hiszed-e velem? Valled-e velem? Akkor hallják meg minden szegények! Hirdessük ezt a kegyelmi évet! Hirdessük gondot bút félretéve: Kedves esztendő! Kegyelem éve! Turmezei Erzsébet ScholZ László AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÁl Hosszú, Ieomló haja volt... Az irodám Ikissé alaktalan és ki­csi, de éppen arra való, hogy dolgoz­zék, benne az ember. Voltaképpen sekrestyének épült toldalékszoba, azért alaktalan. Talán azért jó benne dolgozni, mert a fal mögött ott tudom az oltárt. A tompa pasztellfényű fa­lon néhány kép, az álló nagy inga­óra lassan ketyeg, súlyai vonják az időt maguk után, mint ahogyan a gondok súlya vonja az embert a holnap harcába. Lábam alatt sző­nyeg s a széles nagy íróasztal mel­letti ablakon csipkefüggöny födi el lágyan a jégvirágot, amit most ka­cagtat meg kicsi barátom, a cinke, mert elfogyott a párkányon az ele- sége. Szemben duruzsol a kályha s én papír fölé hajolva rovom a sorokat — épp másfél órám van a határidős munkára s készen is leszek vele. Békesség van, csend, meleg és egy dologra való iroda — hogy ne len­nék hát készen! A csengő azonban megszólal s én lemegyek kaput nyitni. Ismeretlen férfi lép be. Hosszú művészhaja kissé előreomlik, amikor kézfogás­nál megbiccenti a fejét. Fekete, rö­vid Krisztus-szakállt visel s mély tüzű szem csillog szemöldöke alatt. Kezében vastag mappát szorongod. A vak is látja, hogy kóbor művész, aki bóvli képeit kínálja 5—10 fo­rintokért: minden ízlés és csín nélkü­li vásári másolatok idilli házikókról, rebbenő galambokról, pásztortüzek- ről, patakpartokról télen és ősszel. Már a szöveget is ismerem: először jön a „művek” méltató ajánlása fennkölt művészi önérzettel, majd amikor elmarad a visszhang, jön a beárazás — „nagyon olcsón adom” — s mikor ez sem használ, elteszi a képeket s az utolsó mondat: legalább pár forintot adjon. Mindig felingerelt a művészetnek ez az ócska vámszedése s a viszolygó érzés mindig elmosta bennem a szükség iránti szánalmat. Most még a határidős munka is sürgetett s ele­jét akartam venni az ismert szöveg­nek. — Kérem, nem veszek semmit. — Legalább tessék megnézni — szólt benne az önérzet. — Jó kérem, de újra mondom, nem veszek semmit, mert nincs pén­zem —« így bennem is az önérzet. Feljött az irodába. Lassú mozdu­lattal letette a mappát s mintha nem is ezért jött volna, odalépett a kály­ha mellé s melegedőn nyújtotta fölé a tenyerét. — Milyen jó meleg van itt — mondta. Álltam és hallgatam. Izzott ben­nem az elvesztegetett idő. Kínzott a határidős munka. Ez az önfegyelem — gondoltam s hallgattam. Néhány pillanat volt csak — ne­kem kínosan hosszú percek —, majd odalépett a mappához, lassan kibon­totta s méltató szavak nélkül mu­tatta fel egymásután a „műveit". Féloldalt állt, kissé eltartotta magá­tól s oldalt billentett fejjel ő maga is szemlélte. Láthatóan nagyobb él­vezettel, mint én. Igen, azok voltak: idilli házikók, rebbenő galambok, pásztortüzet, patakpartok télen és ősszel. Förtelmes giccsek. Nem szóltam semmit. Egyet aztán külön kiemelt s azt mondta: — Ezt úgy el tudnám képzelni ön­nél. Vadszőlővel befuttatott olasz per­golánál ült a gyermek Jézus, tün­döklő arany gór iával, szelíden, ko- molykásan mosolygott, kinyújtott kezén galambot tartott s mindezt oly rikítóan kék ég alatt, hogy csak nyeltem a giccs fölött érzett dühö­met.­Ö megelégedett, átszellemült mo­sollyal nézte s ezt az egy képet jelle­mezte is: — Olasz táj, bibliai hangulat. Bennem persze cseppet sem bibliai hangulat dúlt s ingerülten szóltam: — Tegye el kérem, mondtam, hogy nincs pénzem, nem veszek semmit! Eltette. Lassú mozdulatokkal, szót­lanul. Ismét a kályha mellé állt. — Hadd melegedjem föl — szólt bocsánatkéróen. —■ Kérem, tessék. Kint igen hideg van — szóltam enyhültebben s leül­tem az íróasztalhoz, hogy lássa: dol­gom van. Nem is zavart soká. Néhány perc múlva hóna alá fogta a mappát s in­dult. Pénzt már nem is kért. Lekísértem a lépcsőházban s ki­nyitottam előtte az utcai kaput. A I téli sűrű köd mintha gőz lett volna, I ilgy áramlott be s hidegen csapott az arcomba, 20 fokos tél volt. Ö kilépett a ködbe. Már húztam is be a kaput utána, amikor elmenő alakja élesen és mélyen a szemembe rajzolódott: görnyedten ment s fél- cipős lábán nem volt harisnya. A szokott mozdulattal fordítottam « zárra a kulcsot s megindultam fel a lépcsőn. Jaj, miért is nem fordultam vissza! Az alakot élesen láttam. Akkor fi­gyeltem fel rá, hogy kalapja sem volt s csupán kisbabáiban didergett. Akkor már kettesével vettem a lépcsőfokokat. Rohantam a lakásba, feltéptem a szekrényajtót, egyetlen mozdulattal kisöpörtem a harisnyái­mat a polcról, felkaptam a legmele­gebbet s futottam le. Döngve csapó­dott be utánam a kapu. Futottam... futottam ... őt azon­ban akkorra már elnyelte a köd. Lihegve és fáradtan álltam meg a sarkon. Az utcai lámpák fényköré­ben lágyan hulltak az apró hópely- hek. A szobameleg még gőzölve páráit rólam s az emberek csodálkozva néz­tek rám, ahogy ott álltam kipirult arccal, zihálva, kuszáit hajjal és felsőkabát nélkül, kezemben a haris­nyával. Csak néztek rám s nem hallották, hogy bennem bongva harangoznak a szavak: „mezítelen voltam és nem ruháztatok fel engem ...” ... Hosszú. Ieomló haja volt, rövid fekete szakálla és mélytüzű, szelíd szeme ... Korén Emil Lapunk előfizetőihez Kérjük lapunk előfizetőit, hogy az előfizetési díjakat folyamatosan küld­jék be 20 412—VIII. Evangélikus Élet szerkesztősége, Budapest, VIII. Puskin-u. 12. csekkszámlára. Az el­maradt számok pótlásáról, illetve azok előfizetési díjának beszámítá­sáról külön értesítést küldünk. Rövidesen megjelenik! Káldy Zoltán Bevezetés az Újszövetségbe című könyve, lelkészek és gyüle­kezeti tagok használatára. Ára kb. 30 Ft lesz. Készülj az ige hallgatására! 1957. március 24. — Böjt 3. vasárnapja 1 Pt 1, 13—16; Lk 9, 51—56. — Liturgikus szín: lila. A tanítványok felháborodása éppen olyan érthető, mint amilyen termő* -‘l szétesnek kell mondanunk a samaritánusok magatartását. A samari« tónusokat a saját vallásukhoz való ragaszkodás, a felekezeti szellem fűti* Vallásuk a zsidókéval közös forrásból fakadt, de a történelem folyamán elvált az útjuk. Egy volt az Istenük, de különbözött a vallási hagyományuk.' Ragaszkodtak a magukéhoz és nem pártolták a másikat. Vallásuk féltő szeretete címén tagadták meg egymástól azt a vendégszeretetet is. ame­lyet vadidegenek iránt magától értődőén gyakoroltak. Nem érezték ezt szeretetlenségnek. Úgy tudták, hogy tartoznak ezzel atyáiknak és val­lásuknak. A tanítványokat Jézushoz való ragaszkodás és szeretet fűti. Szeretik Jézsiust és felháborodnak a rajta esett méltatlanságon. A samaritá- nusokniak tudndok kellett, hogy Jézus nem volt a zsidók elfogult barátja. Ö a samaritánusok Megváltója is akart lenni. Sőt sokszor előnyben részesítette a samaritánusokat. Valóban méltánytalan, hogy mégis egy lapra helyezik a zsidókkal. A tanítványok bizonyos mértékig türtőztetik magukat. Nem akarnak egyéni bosszút venni a samaritánusokon. Az ég­ből akarnak tüzet kérni. Azt akarják, hogy Isten szolgáltasson igazságot és tanúskodjék hatalmával Jézus mellett. Érthető és természetes a kíván*« ságuk. J ézus mégsem igazolja ezt a magatartást, hanem szeretettel, de nagyon határozottan megbélyegzi: „Nem tudjátok minómű lélek van benne­tek”. Nem tagadja meg tőlük, hogy féltőn szeretik öt. De félreérthetet­lenül rámutat arra, hogy szeretetük mögé idegen lélek rejtőzött. Az irá­nyítja gondolataikat és kívánságaikat. Áll az, hogy gyümölcseiről ismerjük meg a fát. Bármennyire hisszük, hogy Isten szeretete és Krisztushoz való ragaszkodás tölt el minket: ha gyűlölettel és haraggal fordulunk Jézus ellenségei ellen, az csakis a sátánitól lehet. A sátán taktikája az, hogy elhiteti, hogy egyszerre lehet Krisztust szeretni és ellenségeinek vesztét kívánni. J ézus itt sem áll meg a feddésnél, hanem tanítást ad szavával és cse- lekedtével. Azért jött, hogy megtartsa az emberek lelkét. Kitér az összeütközés elől, vállalja a hontalanságot és tovább megy a kereszt felé. Hányszor megbotránkoztak a tanítványok még ezután is ezen a magatartásion. Másoknak életet adott, önmagát feláldozta. Jóval fizetett a gonoszságért, és imádkozott ellenségeiért. Védte tanítványait, de vissza­parancsolta azt az egyetlen kardot is, amely Öt akarta megvédeni. Min­denkit megtartott, csak önmagát nem: ez Krisztus lelke és ebben nyilat­kozott meg Isten szeretete. Azt várja övéitől is, hogy elszenvedjenek minden méltatlanságot és tusakodjanak_ mások megtartásáéit. Ezt a leckét adja nekünk a kereszt felé menő Űr! Prőhle Károly Közös imádságunk 1. Pt. 1, 13—16. örök, irgalmas Istenünk és Atyánk! Vezess miniket hit által egy­szülött Fiadhoz, és add meg népednek, hogy ne ragaszkodjék semmiféle teremtményhez, hanem egyedül a Te irgalmadat keresse és meg is találja Jézus Krisztus Urunk által. Ámen, Strassburg 1525. Lk. 9, 51—56. Drága Ür Jézus Krisztus! A keresztet hordoztad értünk s a kereszten örökre megbocsátottad bűneinket. Megvalljuk Néked, hogy gyakran ko­molytalanul vettük a bűmbocsánat kegyelmét és gyakran könnyelműen fogadtuk örök engesztelésedet. Adj nékünk komolyságot és szent irtózást bűneinktől. Emlékeztess minket a kísértés órájában értünk való kínos szenvedésedre és halálodra, és vétesd fel velünk keresztünket panasz és zúgolódás nélkül a nyomorúság és a megpróbáltatás idején. Ne engedd, hogy örömre és jólétre vágyódjunk, ha egyházadnak szenvedést és kitar­tást parancsoltál. Ámen. utje Hanns 1939. Köinyörgés. Űr Jézus Krisztus, Üdvözítőm és Megváltóm.! Te kész vagy megbocsá­tani minden embernek. Jóságos és szíves voltál még legádázabb ellensé­geidhez is, és könyörögtél -mennyei Atyádhoz azokért, akik csúfoltak, gya- láztak, keresztre feszítettek és megöltek. Légy hozzám, szegény bűnöshöz is irgalmas és kegyelmes: bocsásd meg bűneimet és mindazt, amivel vét­keztem Ellened. Add meg nekem azt is, hogy kövesselek Téged és sze­ressem ellenségeimet: áldjam azokat, akik átkoznak, jót tegyek azokkal, akik irigyelnek és reám támadnak, könyörögjek azokért, akik gyűlölnek, bántanak és üldöznek engem. Bizony add, hogy jóval győzzem le a gonoszt és örüljek annak, hogy én méltatlan tanítvány hasonlóvá lehetek Uramhoz és Mesteremhez most a szevedésben, egykor pedig az örökkévaló öröm­ben. Ámen, Rabe Da jós imádságoskönyvéből, 1565/68, Közli Prőhle Károly Bibliaolvaső HETI IGE: „Az embernek Fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, ha- nem, hogy ő szolgáljon és adja az ö életét válts águl sokakért.“ Mt 20, 28. Március 24. Böjt 3. vasárnapja. — 1 Pt I, 13—21. Isten sok jelét adta kegyelmének. Örök időktől elhatározta a világ megváltását, s azután a világ mindem kincsénél nagyobb árat adott érte: elküldte és feláldozta egyszülött Fiát. Fel is támasztotta a halálból és minket is kihívott a bűn halálából az életre. Nemcsak hitet, hanem reménységet is adott Krisztus eljövetelének ígéretével. Méltán várhatja el, hogy tisztaságban az Ö tetszése szerint éljünk. Március 25. Hétfő. — Jn I, 29—37. Jézus Isten Báránya és egyben Isten Fia. Nemcsak magára veszi bűneinket és elhordozza érte a büntetést, hanem az új életet teremtő Lélekkel is megkereszteli mindazokat, akik hallgatnak Rá és követik öt. Március 26. Kedd. — Mk 6, 7—13. Ahol Jézus nevében hirdetik az evangéliumot, ott az üdvösség és kárhozat kérdése dől el, mert maga Jézus kínálja fel kegyelmét és szólít fel megtérésre, hogy megszabaduljunk a gonosz hatalmától és új élet­ben járjunk. Március 27. Szerda. — Jn 10, 17—25. Jézus világosan beszél és cselekedetei is világosan tanúskodnak be­széde mellett: Azért jött, hogy önmagát adja a világért. Halála nem tragédia, hanem Isten akaratának megfelelő céltudatos megváltó csele­kedet. Ha valaki mégis kételkedik és bizonytalankodik, annak nem az az oka, hogy Jézus bizonytalanságot hagyott szándéka felől, hanem az, hogy nem akar hinni Őbenne. Március 28. Csütörtök. — Csel 18, 1—11. Tanulságos az, hogy a hit és hitetlenség harcában Pál apostol nem erőszakoskodik, hanem hűségesen hirdeti az evangéliumot. De különö­sen tanulságos Isten biztató szava: Ö reménységgel néz az emberre, és ezért előre népe közé számlálja azokat, akik majd hisznek az evan­géliumnak. Március 29. Péntek. — 1 Kor 4, 9—16. Akit Isten kiválasztott, arra Isten rázúdítja a világ minden szen­vedését, baját, gondját, gyalázatát. Ezt a sorsot juttatta Krisztusnak és apostolainak, s ugyanez vár követőire. Isten azonban azt akarja, hogy valóban kövessük Krisztust és az apostolokat: békességgel szenvedjünk és jóval győzzük meg á gonoszt. Március 30. Szombat. — Ézs 49, 1—6. Isten legkiválóbb követeinek ér szolgáinak is voltak olyan pillanatai, amikor megfáradtak a szolgálatban, mert nem látták fáradozásuk ered­ményét. Vigasztalásuk nemcsak az, hogy Isten számontartja őket. hanem az is, hogy Isten az ö világosságát terjeszti szolgálatuk által akkor is, ha maguk azt nem látják. Prőhle Károly

Next

/
Thumbnails
Contents