Evangélikus Élet, 1957 (22. évfolyam, 1-41. szám)

1957-03-24 / 1. szám

I XXII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM. 1957. MÁRCIUS 24. ,. ÖRS ZÁ G V A N G É L I K U S H E T I LAP ARA: 1,40 FORINTi V Kékén András: Egyházunk kincse Tlyen címmel írtam vezércikket az Evangélikus Élet 1 1956. évi reformációi számába. Mindannyian tud­juk hogy az október 23-án kezdődött események miatt ez a zám nem jelenhetett meg. s azóta is — eltekintve egy oiowka számtól — mindezideig szünetelt egyhá­zunk sajtószolgálata. Jó lenne, ha erre a tényre lapunk írói és olvasói nem panaszkodva és nem zúgolódva, hanem Istennek hálát adva gondolnának. Jó a csend, mert alkalmat ád arra, hogy figyeljünk a lelkiisme­retünk hangjára, a testvéri szóra és az Isten igéjére. S azt igazán nem mondhatjuk, hogy e kavargó idők­ben nem volt szükségünk a csendnek ezekre az áldá­saira. Negyedénél hosszabb szünet után most ismét oda­tesszük papok és hívek asztalára az Evangélikus Éle­tet. Küldjük az igét a betűk köntösében. Eszmék és események sodrában megszólaltatjuk az egyház szavát. Őszinte tájékoztatást nyújtunk arról, ami egyházunk­ban történik, hogy fény hulljon a suttogások sötét odúira Közvéleményt formálunk nagy és jó egyházi célok érdekében. Szíveket imádságra, kezeket testvéri összefogásra mozgósítunk. 1stci ?ek hálát adva s az ó nevét segítségül híva Indulunk újra. Ámde, hogy bizonyítsuk — amennyire az emberileg lehetséges — álláspontunknak esemé­nyektől független szilárdságát, az új indulás első cikke címében és lényeges tartalmában hadd legyen ugyanaz, amivel hónapokkal ezelőtt lapunk szolgálata megsza­kadt. s ami nem más, mint Luther egyik reformációi tétele: a gyház igazi kincsé az Isten dicsőségének és kegyeljenek szent evangéliuma. Fz a felismerés megmenthet minket attól hogy, hely- -k-' telenül értékeljük a múltat. Nyíltan és őszintén megmondom, hogy kétféle múltról beszélek most. Arról, melyet a két világháború befejező dátuma határol, s arról, ijmely 1948-tól 1956 októberéig tartott. Lehetnek papok és hívék, akik múltunk első szakaszához mene­külnek az emlékek sóhajos hídján, s elpanaszolják, hogy egyházunk sok mindent elvesztett abból, ami iá ijdor. • ,rolt. Nincsenek iskoláink, nincs I kötelező bitók a: i nincs politikai súlyunk, nincs köz- [jjogi méltóságunk, nincs meg az úgynevezett keresz- ltyén világnézet 'kizárólagos uralma. Mindez igaz és (egyházi emberek szamára fájdalmas is lehet, de amit J vesztettünk, nem is hasonlítható az evangélium ama .kincséhez, mely megmaradt nekünk. Olyan papok és [hívek is lehetnek, akik a közelmúlt második említett a kaszára nein tudnak másként gondolni, csak szen­vedélyes és elítélő haraggal. Kétségtelenül sok minden történt ezekben az években, amire az ítélet szavát kell kimondanunk: törvénytelenség, szeretetlenség, az egyházi szolgálat egyes ágainak fölösleges megcsonkí­tása. az egyházi tanítás elvilágiasodása és így tovább, de ebben a viharban is megmaradt az evangélium, és elfogultság lenne nem hinni, hogy sok minden, ami rossznak látszik, azért történt, hogy ez a kincs meg­maradjon és hirdettessék. És még egyet. Azzal a tény- myeL, hogy az evangélium megmaradt, ne úgy vigasz­taljuk magunkat, mint az az ember, akinek a búzáját elveri a jég és akkor a bő szüret reménységébe ka­paszkodik, hanem úgy, mint az, akinek a házára bomba hullott, de megmaradták sértetlenül szerettei. T uther tételének komolyan vétele megment attól a ■*-' kísértéstől, hogy kultúrharcba vagy bármiféle viszályba keveredjünk az államhatalommal. Világosan meg kell látnunk, hogy nekünk az adott történelmi helyzetben kell az evangéliumot hirdetnünk. Olyan helyen, melyre millió és millió jó- vagy rosszindulatú tekintet figyel, s olyan időben, melynek perceit emlé­kek terhelik, félelmek sápasztjáik, remények színesítik és feladatok gazdagítják. A hely és idő sajátossága módosíthatja szolgálatunk formáit, de lényegét és tar­talmát nem. A formákhoz való merev ragaszkodás ellenséges magatartás lenne a hely és idő urával, az állammal szemben, a lényegben véghezvitt változtatás hűtlenség lenne az egyház Urával, Jézus Krisztussal szemben. Szolgálatunk lényege az evangélium hirde­tése és mindaz, ami ezzel szorosan és szervesen össze­függ: a szentségek kiszolgáltatása, a megkereszteltek keresztyén hitben való nevelése és a szolgáló szeretet gyakorlása. Bizonyosak vagyunk abban, hogy mindezt a magyar alkotmány és az állam és egyház közötti egyezmény alapján továbbra is szabadon végezhetjük. Szolgálatunk formái felől, például a hitoktatás módja, vagy a szeretetszolgálat munkásainak utánpótlása t felől, minden anyagi és jogi természetű kérdés felől | mindig készek vagyunk beszélgetni, s ezeket a beszél­getéseket abban a meggyőződésben kezdjük és foly­I tatjuk, hogy a törvényességet biztosítani akaró állam és az evangéliummal szolgálni akaró egyház között minden világnézeti ellentéten túl is ki kell alakulnia és meg kell maradnia a békés viszonynak. Annál in­kább reménykedhetünk ebben, mert nem lehet kö­zömbös sem az állam, sem a nép számára az, hogy mi helyesen és hűségesen »áfárkodumlk-e az evangélium kincsével, hiszen azok nélkül az etikai értékeik nélkül, melyek a hirdetett evangélium hallásából fakadó hit­nek a gyümölcsei, nem lehet társadalmat építeni. A mi kincsünk fehér és tiszta fénye a hétköznapok priz­máján keresztül a szeretet, hűség, szorgalom, áldozat- készség, felelősség és békesség szivárványszíneire bomlik, e színek nélkül pedig reménytelenül szürke minden társadalom jelene és tragikusan sötét a jövője. Persze, az evangélium kard is lehet, sebet ejthet em­beri s éppen ezért gyarló és múlandó eszméinken és cselekedeteinken. Ámde nagyon jó lenne, ha azok, akiknek fáj a seb, egyházon belül és egyházon kívül is elhinnék, hogy a kardot nem az ellenség keze for­gatja, hanem a testvér keze tartja, és a sebet nem másért, hanem egyedül a gyógyulásért ejti. Az evangélium fundamentumán állva lájékozódha- tünk helyesen hazánk más hitvallású történelmi egyházai felé is. Egészen egyek lehetünk velük abban az Igyekezetben, mely az igehirdetés lehetőségének bizto­sítását és szabadságának védelmét célozza, de semmi­képpen sem követhetnénk őket olyan úton. melyre sajátos teológiai felfogásuk, jellegzetes egyházszerve­zetük, a miénktől eltérő történelmi tradícióik vagy esetleges politikai ambícióik folytán kényszerülnének lépni. Ez az éles különbségtétel nem gyáva meghúzó- dás részünkről, hiszen mi a szenvedések árnyékában is ezt mondtuk, s azután elsőnek vállaltuk azt, amit vállalnunk kellett. Nem is testvérietlen magatartás ez, hanem inkább testvéri intő szó: vegyétek észre, hogy az evangélium minden egyház igazi és legfőbb kincse, s egyúttal olyan fundamentuma, mely 1948-ban is, 1957-ben is és mindörökké alkalmas arra, hogy az egyházat megmentse egyfelől a méltatlan alkudozások, másfelől az egyháziatlan hatalmi törekvések kísér­téseitől. A lutheri tétel hangoztatása és komolyan vétele sok olyan félreértést is eloszlatott, mely eddig beárnyékolta magyar evangélikus egyházunk és a Lutheránus Világ- szövetség kapcsolatát. Az utolsó esztendő eseményei mindenki számára sok bizonyságot szolgáltattak és sok biztosítékot nyújtottak arra. hogy ez a kapcsolat semmiképpen sem politikai és nem pusztán jogi ter­mészetű, hanem az egyetlen evangélium közös birtok­lásán, szeretetén és szolgálatán alapul. Lapunk más helyén bővebben szólunk erről, de ennek az eszmél- kedő körültekintésnek a során is megemlítjük, hogy amikor a világszövetség képviselői hozzánk jönnek, semmi más nem érdekli őket, csak az. hogy segítsé­günkre legyenek, az evangélium hirdetésében — ami­kor a mi képviselőinket magukhoz hívják, semmi más célt nem tartanak szem előtt, csak azt, hogy a hit és szeretet közösségét ápolják — amikor imádkoznak értünk, akkor imádságaikban hitet, erőt, hűséget és békességet kémek számunkra, — amikor pedig ado­mányaikat küldik, semmi mást nem kérnek, csak azt, hogy a rászorulók között asszuk szét s ne kérjünk mást mi sem, csak hálát az iránt az Isten iránt, aki­nek Szentlelke megérleli az evangéliumi hit gyümöl­cseit. Öt világrész félszáz országában hetven milliónál több evangélikus él, — ki tudná felmérni a közöttük lévő emberi különbségeket? — de ki tudná felmérni közös evangéliumi hitüknek, távolságokat átívelő szeretetü-knek és egymásért mondott imádságaiknak roppant erejét és fontosságát abban a küzdelemben, melyet jóakaratú emberek vívnak a népek jólétéért, szabadságáért és békességéért. Magyar evangélikus egyházunk nem felejtheti el, hogy csak addig tartoz- hatik bele tisztán és egészen ebbe a nagy közösségbe, míg tiszta hittel és egész meggyőződéssel vallja, hogy igazi kincse az evangélium. Cz a meggyőződés megment minket attól a vesze­■*-' delemtől, hogy túlságos fontosságot tulajdonítsunk szervezeti és személyi kérdéseknek, s hogy ilyen ter­mészetű ellentétek miatt áthidalhatatlan és szíveket gyötrő szakadékok mélyüljenek papok vagy hívek egyes csoportjai között. Nézetünk szerint szükség van egyházi alkotmányunk részleges reformjára, hogy megmaradhassunk demokratikus hagyományaink út­ján. Szükség van arra is, hogy az egyházmegyék el­nökségei a bizalom tiszta légkörét teremtsék meg ma­guk körül a megtörtént vagy tervezett választások útján. Szükség van arra is. hogy a jog, a belátás és a szeretet alapján folytassuk azokat a rehabilitáció­kat. melyeik 1956 október havának elején kezdődtek meg. Szükség van arra is, hogy a személyi kérdések a szerint az elv szerint imtéztessenek el, melyet egy­házunk 1956. november 3-án tett magáévá, hogy tudniillik egzisztenciájában és becsületében senkit sérelem ne érjen. Minden bizonnyal van egyházunk­ban olyan vélemény is, hogy ezekre az itt felsorolt reformokra, folyamatokra és elvekre nincs szükség, vagy legalább is nem ilyemmódon van szükség. Ezek­nek a nézeteknek is készséggel helyet adunk lapunk­ban. De abban nagyon szeretnénk egyetérteni egy­házunk minden papjával és hívével, hogy szervezeti és személyi kérdések miatt nem szabad közöttünk olyan viszálynak támadnia, mely kérdésessé tehetné keresz­tyén szeretetünk valóságát, s joggal ébreszthetne ké­telyeket abban a tekintetben, vajon komolyan vesz- szük e, hogy egyházunk igazi kincse az evangélium?! Egyházunkban minden és mindenki azért van, hogy az evangélium hirdettessék. Történjék tehát minden olyan módon, ahogyan Isten akarja; szolgáljon tehát mindenki azon a helyen, ahová Isten állítja. A lutheri tételhez való ragaszkodás végül megment minket az aggodalmaskodástól egyházunk jövendője felől. Jakab 1:5 szerint szabad bölcsességet kérnünk, hogy közgyűlések és presbitériumok, püspökök és papolk az adott körülmények között, minden veszedel­met elkerülve jól kormányozzák magyar evangélikus egyházunk hajóját. Szabad Istentől azt is kérnünk, hogy viharoktól mentes utat és békés szolgálatot en­gedélyezzen nekünk. Csak egyet nem szabád tennünk. Nem szabad félnünk attól, hogy Isten az evangélium ügyét bármikor is porba ejtené! Egyházunk addig lesz és addig lesz egyház, míg igazi kincse az evangélium marad. Az Evangélikus Élet szerkesztői és írói Isten irgal­mából azon fáradoznak, hogy egyházunk tisztán őrizze és szavak s betűk útján mindnyájunk személyes kin­csévé tegye az evangéliumot. D. ORDASS LAJOS: DCedaes tundéíjek JANUÁR 31-TÖL FEBRUAR 4-IG látogatáson volt itt ür. Lund-Quist Carl E., az Evangélikus Világszövet­ség főtitkára. Nem első ízben fordult iheg közöttünk. Az elmúlt nyáron, az Egyházak Világtanácsának Galya­tetőn tartott központi gyűlésén is résztvett. Így tehát mint ismerősünk tért vissza hozzánk. A főtitkárral együtt érkezett Zeu­then Mögen,s dán lelkész, az Evan­gélikus Világszövetség kisebbségi ügyökkel foglalkozó osztályának tit­kára is. Február 9-ig maradt nálunk. Ö pedig már régen jóbarátumc. A harmincas években soproni teológiai fakultásunkon töltött egy tanévet és nyelvünket is elsajátította és beszéli máig is. 1948-ban járt nálunk utol­jára. Kedves ismerőse sok magyar evangélikus embernek Zeuthen lel­kész felesége is, aki a második világ­háború befejezése után Budapesten áldott szolgálatokat végzett a dán gyermekmentő-akcióban való rész­vételével. Érthető, hogy vendégeink érkezé­sét nagy várakozás előzte meg. An­nál is inkább, mert a hazánkban leg­utóbb lejátszódott nagy események óta ők voltak az elsők, akik egyházi részről hazánkba ellátogattak. Barátaink evangélikus egyházunk vendégei voltak. Egyházegyetemünk Üllői-úti s zékhazában szál lásol tűk el őket egyszerű körülmények között. Ügy, amint azt egyházunk helyzete számunkra lehetővé tette. Mi volt ennek az utazásnak a célja? Mindenekelőtt is az, hogy hozza­nak nekünk valamit. Most, hogy már eltávoztak, sok­szor elgondolkozom, mi is az, ami nyomukban , itt maradt ? ELŐSZÖR IS hoztak nekünk biz­tatást, vigasztalást Isten szent Igéjé­vel. Lund-Quist főtitkár február 3-án Deák-téri templomunk nagy gyüle­kezete előtt hirdette Isten Igéjét. Azt hiszem, amit mondott, azt sokáig nem felejtik el azok, akik igehirde­tését hallgatták. A főtitkárt szolgá­latának útja szinte a világ minden részébe elvezeti. Felejthetetlenek ma­radnak számunkra azok a képek, melyeket evangélikus hittestvéreink hitvalló hűségéről mondott el nekünk. Szükségünk is volt arra, hogy meg­lássuk, milyen áldozatokat követel meg a viliág más részeiben a keresz­tyén hit megvallása. Mi sokszor megvakulásig meredünk rá életünk nehézségeire. Azt hisszük, a mi éle­tünk a legnehezebb. Most hallottuk, hogy vannak a világnak pontjai, ahol hitükhöz való ragaszkodásuk miatt még életükkel is fizetnek hit­testvéreink. Zeuthen lelkész budavári templo­munkban prédikált, ugyanakkor. A gyülekezet nagy hálával fogadta biz­tató igehirdetését és őszintén örült, hogy ennek a végtelenül kedves és rokonszenves lelkésznek az ajkán magyarul is megszólalt az igehir­detés. VENDÉGEINK SZÁVÁBÓL bete­kintést kaptunk abba a sokszínű és hatalmas szolgálatba is, melyet az Evangélikus Világszövetség végez. Valósággal szédítők a méretek, me­lyek előadásaik nyomán föltárultak előttünk. Gyülekezeteinkben, Tejlé* giai Akadémiánk tanári karának ősz- szejövetelén, a minneapolisi vilóg- gyűlésre készülő magyar evangélikus küldöttség tagjainak tanácskozásán* a kelenföldi egyházközség tanácster­mében összehívott több gyülekezet presbitériumának szeretetvendégsé- gén, a teológus ifjúság néhány Buda-* pesten tartózkodó tagjával folytatott beszélgetésben, valamint a Buda-* pestről és környékéről összehívott lelkészek találkozóján elmondott sza­vaikból láttunk meg valamit az Evan­gélikus Világszövetség munkájából. Világméretű missziói munka folyik. Sok megható szeretet-szolgálat. Nem­csak evangélikus egyházakon belül* hanem például az arab-világban be­állott sok ínségen olyan méretű se­gélyakciókkal szolgált az Evangélikus Világszövetség, mely az egész arab világ csodálatát és háláját váltotta ki. ízelítőt kaptunk abból a rendsze­res teológiai munkából is, mely az Evangélikus Világszövetség teológiai szakosztályának irányítása mellett folyik Vaj'ta Vilmos magyar lelké­szünk vezetésével. Teológiai tanárok és tanulók, más egyházi munkásók cseréjéről is sók szó esett. J§ volt meglátnunk, hogy ez az Evangélikus Világszövetség, mely ebben az eszten­dőben fönnállásának még csak a ti­zedik évfordulójáról emlékszik meg majd, máris a munkaeredmények tö­megét tudja fölmutatni. TUDOMÁSUNKRA ADTAK ven­dégeink azt is, hogy az Evangélikus Világszövetség részéről a legmesz- szebbmenő segítőkészség áll fenn ma­gyar egyházunk irányában. Ennek megvalpsítása érdekében vendégeink több tárgyalást is folytattak állam­hatalmunk képviselőivel, akiknek ré­széről igen meleg megértésre talál­taik. így reménységünk van arra, hogy pénz, ruha, élelmiszer, gyógy­szer, papiros, épületanyag és esetleg közlekedési eszköz segélyt is kapha­tunk. Kár, hogy olyan gyorsan végetértek az együtt töltött szép napok! Most, hogy vendégeink eltávoztak* elég sokat foglalkoztat az a kérdés is, hogy vajon ők mit vittek magukkal tőlünk? A rövid idő alatt keveset tudtunk nekik megmutatni egyházunk hely­zetéből. De azt hiszem, meggyőződést szereztek arról, amit nem szívesen és semmiképpen sem dicsekedve mu­tattunk és mondottunk el nekik —• meggyőződhettek a megsegítésre való rászorul tságunkról. Látták viszunt gyülekezeteink élénk életét is. Ügy mondották nekünk, hogy ez örömmel töltötte el őket. Igen fontos ered­ménynek tekintem azt is, hogy ven­dégeink a barátságos légkörben foly­tatott tárgyalások alkalmával meg­tapasztalták államhatalmunk kép­viselőinek egyházunk irányában ta­núsított megértő magatartását. „Viszontlátásra!“ Ezzel a szóval búcsúztak tőlünk. Hisszük, hogy erre alkalmunk is kí­nálkozik. A távozókra és rájuk váró föladataik további végzésére Idén áldását kérjük. És jó alkalommal — visszavárjuk őket. Lund-Quist főtitkár nyilatkozata egyházunkról Dr. C. E. Lund-Quist az Evangé­likus Világszövetség főtitkára feb­ruár 4-én Bécsben sajtókonferenciát tartott magyarországi útjáról. Kö­zölte, hogy a magyar kormány hoz­zájárult ahhoz, hogy a magyar evan­gélikus egyház képviselői részívegye- nsk az Evangélikus Világszövetség 1957. augusztusában Minneapoiisbar, tartandó konferenciáján. Egyházunk képviselői résztvesznek az ausztriai teológiai konferencián is. j Megállapította, hogy a lelkészek szabadon prédikálnak, vallásta­nítást végeznek, betegeket láto­gatnak. Megnyugtató tárgyalást folytatott az egyház által szétosztandó segé­lyek ügyében. Örömmel vette tudo­másul. hogy a magyar rádió február 17-től kezdve újra közvetít prédiká­ciókat. (Az Evangélikus Világszövet­ség kőnyomatosa már közli is D. Ordass Lajos február 17-én a rádió­ban elmondott igehirdetésének főbb gondolatait.) ! „Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz64 (Zsid 13, s.)

Next

/
Thumbnails
Contents