Evangélikus Theologia 1947. 3.szám.

Dr. WICZIÁN DEZSŐ: Melanchthon Fülöp.

sohasem tudta igazán megkedvelni s éghajlata sem tett jót egész­.-ségének. Luther és Melanchthon viszonyát közel 28 évig tartó együttmun­kálkodásuk folyamán egymás őszinte megbecsülés- és szoros barát­ságuk jellemezte. Persze, voltak ennek az együtthaladásnak görön­gyös útrészletei és borús napjai is. Nem csoda, hiszen ,az el nem mos­ható korkülönbségen felül a két reformátor egyénisége, lelkülete' is nagyon különböző volt. Luther keménykötésű, férfias bátorsága, harcra és vezetésre termett akaratereje, ingadozásoktól mentes egye­nes jelleme s mindezeket megkoronázó rendíthetetlen és mégis alá­zatos hite szinte mindenben ellenképe Melanchthon örökös békessé­get, nyugalmat kereső, érzékeny, az akadályok, a harc előtt megtor­panó lelkületének, aggodalmas kishitűségének. Melanchthon az evan­géliumot nem ofyan súlyos lelki küzdelmek során és életét egészen megrázó élményben találta meg, mint Luther, hanem — saját val­lomása szerint — Luthertől tanulta. Míg Luthert a tapasztalásban megismert igazság és a hitbeli «meggyőződés minduntalan fel-fel­törő érzésekre, gyakran indulatokra hevítette, — Melanchthon igazi humanista módján a lelki kiegyensúlyozottság békességét, harmó­niáját kereste. Legfeltűnőbb Melanchthon evangéliumi hitének hiá­nyossága abban, hogy még babonás pótlékoknak is helyet engedett lelkében: bizott az asztrológiában, ia csillagok állásából való jós­lásban és az álmok értelmezésében. Az erős hitű, prófétai lel­kület tt Luther mellett Melanchthon alig emelkedik felül a kispol­gári átlagos kegyesség színvonalán. Luther munkatársának ezeket a gyöngeségeit az erős hitű kefesz­tyén csodálatos türelmével és szeretéve] hordozta. Legtöbbször finom lelkipásztori tapintatial igyekezett őt átsegíteni kétségein, ingado­zásain, máskor jóhutnorú tréfálkozással siklott el rajtuk, olykor azon­ban komoly hangú dorgáló szavakra is fakadt. Melanchthon bizony időnként kényelmetlen nyűgnek is érezte az erősobb vezetőnek pa­rancsoló tekintélyét, s Luther halála után egy alkalommal szinte a h ilátlanság bélyegét viselő panaszra és vádra fakadt Luther heves modora ellen, amelynek súlya alatt valósággal méltatlan rabságot kel­lett szenvednie. Ez azonban csak a megalázkodásra kényszerült önérzet felszabadulásának sajnálatos, de megbocsátható kitörése volt. Egyébként Melanchthon érezte és jól (udta, mivel tartozik Luther­nak. 1540-ben készített testamentumában ezt írja: »Hálát adok Doktor Luther Márton tisztelendő uramnak, először azért, mert tőle tanultam az evangéliumot. Továbbá irán am való különös jó­indulatáért, melyet igen sok jótéteményével bizonyított meg; ezért azt kivonom, hogy enyéim is atyjukként tiszteljék őt.« Luther teme­tésén az egyetem nevében mondott búcsúztató beszédében pedig Melanchthon a nagy reformátort az üdvösség történetének legnagyobb választoltaival: Ézsaiás prófétával, Keresztelő Jánossal. Pál apos­tollal és Augustinusszal helyezte egy sorba. Még ha az ilyen beszéd­ben elkerülhetetlen retorikai vonásokat le is vonjuk, akkor is ez a beszéd Melanchthon legkiválóbb alkotásainak egyike, s vele Luthernek -midkettójiikhöz legméltóbb emléket állított.

Next

/
Thumbnails
Contents