Evangélikus Theologia 1947. 3.szám.

Dr. WICZIÁN DEZSŐ: Melanchthon Fülöp.

De Isten gondviselése más útra térítette. 1518-ban Bölcs Frigyes szász választófejedelem wittenbergi egyetemére görög tanárt ke­resett. Reuchlin fiatal unokaöccsét ajánlotta, s a fejedelem csak­ugyan öt választotta. Melanchthon pedig örömmel hagyta ei Tübin­gen^ mert a klasszikus nyelvek és tudományok iránt botfülű sko­lasztikusok örökös civódásai bántották érzékeny lelkét. így került Melanchthon 1518 augusztusában Wittenbergbe. Nem Luther vonzotta. Ha hallott is már róla, nem mérte fel az alig egy év előtti nyilvános fellépésével megindult mozgalom jelentő­ségét. Wittenbergben békességet remélt és csöndes tudományos munkára való lehetőséget. A wittenbergi professzorok némileg csalódottan fogadták a még csak 22-ik évében járó ifjú kartársukat. Alacsony, vézna termetű, félszeg mozgású emberke volt Fülöp magiszter. Magas boltozatú homloka, mélyen ülő, csillogó szeme mégis elárult valamit lelki kincseinek rendkívüli gazdagságból. A magyar származású Dürer Albrecht néhány évvel később készült művészi rézmetszetén szin­te mentegetőzve vallja, hogy Fülöpnek csak arcvonásait tudta a művész keze megörökíteni, szellemét nem. Néhány nappal Wittenbergbe érkezése . után megtartotta szék­foglaló beszédét. Az egyetemi tanulmányok humanista szellemű reformját hirdette. Minden tudománynak, a theologiának is, alapja a klasszikus nyelvek és az eredeti források tanulmányozása. Hallgatói sorában ült Luther Márton is. Öt annyira fellelkesítette Melanchthon előadása, hogy nyomban tanítványául szerződött fogyatékos görög dudásának tökéletesítése végett. De alig néhány hónap multán Melanchthon válik Luther tanít­ványává. Egyre fokozódó csodálattal tekint a 1 reformátorra, ügyét a magáénak vallja, Luther egyes irataihoz ajánlásokat ír, s ezekben már Luther gondolatai visszhangoznak. Luther, pedig a theologia művelésére igyekszik megnyerni barátjává lett kartársát- De csak annyit sikerül elérnie, hogy Melanchthon 1519 őszén megszerzi a theologiai baccalaureusi fokozatot, a doktori fok megszerzésére azonban már nem hajlandó. De ennek ellenére nagyszerű theologiai munkákkal segíti sikerre a reformáció ügyét, pompásan egészítve £i Luther irodalmi munkásságát. Az 1521. év folyamán, mialatt Luther Wartburg várában kénytelen rejtőzni, Melanchthon elkészíti és kiadja Loci communes rerum théologicarum, azaz ^theologiai alapfogalmak« címén Luther tanításainak rendszeres összefoglalását, az első evangélikus dogmatikát. Ezzel Melanchthon visszavonhatatlanul hitet tett a reformáció igaz­ságáról, maga is reformátorrá lett. Ez szabta-meg most már to­vábbi életútját, hivatását Luther oldalán, a wittenbergi egyeteme?!­Ő lett a tanító, nevelő és derekas részben szervező reformátor, âkit a »Praeceptor Germaniae« kitüntető címmel ékesítettek. Pedig hu­manista barátai, élükön maga Reuchlin, azután meg a másik tá­borhoz tartozó fortélyos ellenfelei többször is megkísérelték, hogy elcsalják Luther mellől. De ő egészen 1560-ban bekövetkezett ha­láláig hű maradt a wittenbergi egyetemhez, noha a poros kis várost

Next

/
Thumbnails
Contents