Evangélikus Őrálló, 1919 (15. évfolyam, 1-26. szám)

1919-01-05 / 1. szám

1919 3 mély es harcokban a megengedett határon íul mentek mer, a kerületek uezetői Dr. Zsilinszky Mihállyal e?, élükön megalapították az „Euang. őrállót" mint a négy euang. egyházkerület sajtó­orgánumát s mellékletéül kiadatták a hiuatalos egyházi értesítőt „Hiuatalos Közlemények" eifhe alatt. A lap szerkesztésével Kovács Sándor po­zsonyi theol. tanért bistáli meg.'Alig lépettbe az ED. Őrálló második évfolyamába, az előállítási, ez adminisztrácionáUs és a szerkesztői költségek sokkal nagyobb összeget tettek ki, mint a lap jövedelme, beleszámítva a kerületek segélyéi is ugy, hogy a lap öt negy&déui deficitje as 1G00 kor.-í is felülhaladta. Ez akkor nagy pénz volt s a kerületek akkori uezetői attól féltek, hogy a deficit csak növekedni fog s a lap ilyen alapon fenn nem tartható. Felajánlották a lapot — le­mondva annak tulajdonjogéról — Geduhj Henriknek, aki azí felelős szerkesztésébe s tulajdonjogába a deficittel együtt áívette s lelkészt székhelyén: Nyí­regyházán jelentette meg tovább. Egy-két lelkes vi­légi urunk anyagi támogatása, barátainak odaadó és önzetlen munkássága, az előjizétók számának megszaporodása és a vidéki nyomda ára a fővá­rosi nyomda ára közötti nagy külömbség egyne­hány éu leforgása alatt a deficittől nemcsakhogy megszabadult, de az egy-két pártfogó támogatá­sától is lemondhatott, mint független magánvál­lalkozás önmaga erejéből meg is tudott élni. 1812 május havától kezdue, amikor Geduly Hen­rik püspök lett, átadta a lapot s annak szerkesz­tését addig is buzgó főmunkatársának, a jelenlegi felelős szerkesztőnek, aki azt ugyanabban a szel­lemben, ugyanolyan egyház iránti szeretettel, önzetlen lelkesedéssel, sőt — az utolsó éuek nagy drágasága folytán előállott kedvezőtlen mérlegnek — anyagi áldozattal is fenntartotta és vezette. Tekintue a lap hiuatalos alapítását, az „Eu. Őrálló" olvasói a lapot mindig sajátjuknak tekin­tették s arról leveleikben mindig, mint „a mi lapunk"-ról emlékeztek meg s azt ha nem is egészen hivatalosnak, de aféie jól értesült, min­dig csak az igazságot hirdető félhivatalos egy­házi lapnak tekintették. Ez a bizalom ugy szer­kesztő elődömnek, mint alulírottnak is jól esett s arra ösztönzőit, hogy snnek a várakozásnak mindenkor megfeleljünk s bennünk támadt a leg­kellemetlenebb érzés akkor, ha ualamely tudósí­tónk talán félreértés alapján nem a szigorú igaz­ságnak megfelelően informált minket. 12 eszten­dei idegölő munka elfárasztott s főleg a mai küzdelmes életnek forgatagában — a láp ugy szellemi mint anyagi kérdéseit figyelembe néne — ugy érzem, hogy magamra maradoa nem le­szek képes magam megfelelelni mind azon igé­nyeknek, amelyek ma az egyházi sajtóval szem­ben mindenfelől támadnak s azért - egyházunk jelenlegi vezető férfiéiból,! akiknek élén maga az egyetemes felügyelő ur áll s eddigi ke-dues s önzetlen munkatársaimból, barátaimból egy na­gyobb szerkesztő bizottságot alakítottunk, amely bizottság az Bvang. Őrállót átveszi, azt szellemi­leg, s ha kell anyagilag is támogatja, tlletoe fenn­tartja s amint a nyomda viszonyok, de főleg a papírnak nagyobb mennyiségben lehető beszer­zése megengedik, az Buang. Őrállót fejleszteni, nagyobbítani akarja és fogja ugy, hogy ez egy­házi, iskolai, egyházíársadalmi, egyházpolitikai sőt közgazdasági tekintetekben is minden jogos igényt kielégíthessen s oly sajtóorgánummá uál­jék, amelyre egyházunknak a jelen uiszffnyok között nagyon is szüksége van, de amilyenné magánvállalkozásban nem uálhaioit. fí lap szerkesztését a szerkesztőbizottság megtisztelő megbízásából — bár színesen tettem uolna át.e terhet ifjabb uállaftra, de mivel ez a mai körülmények között még lehetetlen — touább folytatom s állok szeretett anyaszentegyházam­nak rendelkezésére. De, amidőn őszinte hálát és igaz köszönetet mondok mindenkinek, a k"it iílet, az eddigi támogatásért, szeretettel kérem az „Bv. Őrálló" minden igaz barátiét és olvasója!, hogy szerény tehetségemmel kifejtendő további mun­kámat jó akarattal és méltányló szeretette! fogad­ják s támogassák a szerkesztő bizottságnak azon elhatározott íörekuését, hogy az „Bu. Őrálló" csakugyan oly nagy és elterjedt lap lehessen, amilyenre azt szellemi és anyagi áldozatok árán is e szerkesztő bizottság tenni akarja. ilosslió Istüán feieíos szerkeszß. Új reformáezió. A uilág történelem forduló ponthoz érkezett. Vajúdik az egész emberiség, uj uilág uan kelet­kezőben. A négy éues borzalmas ziuaísr felfor­gatta nemcsak népek és nemzetek tűzhelyeit, császárok, királyok trónusait, de elpusztította egy régi kor eszmeuilágát is s tiszíultabb eszméket, nemesebb életelueket, életcélokat is ueíeít fel­színre. Az egyént az egész uonalon emberi jo­gaiba emelte. A uáltozások, átalakulások sorozata nem hagyhatta érintetlenül a ker. egyházat s köze­lebbről nem hagyhatja érintetlenül evangelikus egyházunkat sem. Igaz, hogy mi szeretjük hang­súlyozni a folytonos reformáció gondolatát, de e világzivatarnak kellett eljönni, hogy megtanít­son bennünket arra, milyen irányú s milyen uég-

Next

/
Thumbnails
Contents