Evangélikus Őrálló, 1919 (15. évfolyam, 1-26. szám)

1919-01-05 / 1. szám

EVANGELIKUS ORALLO 1ÍJÍ3 hogy nemzetiségi kérdések egyik oldalról se zauarják meg az egyház békés életéi és nyu­galmát. Különben is a^ egyháznak a közel jouőben önmaga kiépítése,lesz a legfőbb feladata és kö­telessége. fiz euangéliomban rejlő mérhetetlen sok erkölcsi erőt nem szabad kiaknázatlanul hagynunk. A templomi szószék és a lagymatagul uégzett iskolai uallástanitás nem elegendő egy­házunk életnyiluánulásainak kifejtésére. Több moz­gékonyságot kell mutatnunk az euangéliom ter­jesztésében. Euégből a belmisszionáiás minden lehető eszközét és minden kínálkozó módját meg kell ragadnunk a hinek lelkéhez ualó férkőzésre. fiz Órálió erős agitációí kiuán kifejteni a belmisz­sziói munkálkodás minden téren ualó megkez­dése érdekében. Erre anná! nagyobb szükségünk uan, mert egyes társadalmi irányzatok és politikai pártok a uallástanitás iskolai folytatása és a felekezeti iskolák fenntartása ellen foglaltak állást. Mi ezek­kel szemben a régi uiszonyok fönnmaradását kö­ueteljük. De nem a régi szellemben. El kell is­mernünk, hogy a felekezeti iskolák nagy áldoza­tokkal ualó fenntartása alig érdemes akkor, ha azok az iskolák nem szolgálják teljes erőuel egy­házunk érdekeit é>s nem *iíépuiselik szellemét. Viszont el kell ismernünk azt is, hogy az isko­lák és a bennük uégzett uallástanitás nem lehet­nek kútfeje a társadalmi békételenségeknek és felekezetközi uiszálykodásoknak. Őrálló tisztünk­ből folyólag hluen fogunk őrködni nemcsak isko­láink megtartásán, hanem az iskolák igaz euan­géiiomi, tehát a felmiágosodást és a testuéri meg­értést szolgáló szellemének megőrzésén is. Egyházunknak e iiszta euangéliomi szellem kifejtesésében eddig nagy akadályozója uolt az a körülmény, hogy ugyssóluán csak közigazga­tási éietet élt. Az sem uolt ualami nagyon ideális. Mi a közigazgatás egyszerűsítésére és gyorsítá­sára fogunk törekedni, mert ezzel olesóbbsága és pontosabb uolta is uele jár. Különben a köz­igazgatás gyökeres reformja a zsinat feladata lesz, amit mi készséggel fogunk erre iráAyuló munkájában támogatni. EapunkaKörálló és irányító hiuatásának tel­jesítésében egy nagyobbkörü szerkesztőbizottság támogatja. Híradása eddig is a legpontosabb, modora eddig is euangéliumi lelkészekhez méltó uolt. E szerkesztőbizottság gondoskodni fog arról, hogy oluasóközfcnségünk minden közérdekű ese­ményről pontos és gyors értesülést nyerjen s minden kérdésben auatoit tollú és emelkedett szellemmel ítélkező uezérembertől nyerjen irá­nyítást. Ez azonban nem azt jelenti, mintha lápunk bárki elől is elzárná hasábjait. Az Őrálló semm'<­féle párt uagy irányzat szolgálatában nem ál'. Teljesen független mindenkitől s csupán csaU az egyház szeretete és szolgálatának jágya irányií-a munkájában. Az egyház szolgálatának szent kötelességé­ből folyólag igyekszik az egyházközségek belső életének s a lelkészek és a segédlelkészek prag­matikájának megalkotására. E téren sziues öröm­mel nyitja meg hasábjait a fejtegetések számára. Ugyancsak az egyház érdekében ueszi fei, s folytatja a küzdelmet az 1848. XX. te. becsületes uédrehejtása tárgyában. E tekintetben már most hangsúlyozzuk, hogy az állam és az egyház tel­jes szétuálasztásának eluéuel is számolunk, de csak ugy tudnánk ezt igazságosnak elismerni, ha előbb minden egyes egyháznak megadják a mó­dot arra, hogy anyagi kötelezettségeit a tulajdon és a kulturális hiuatás érdekében teljesíthesse. Részletekbe bocsátkozni uagy a mai szo­morú és kiuételes helyzetből folyó egészen szo­katlan teendőinkre uonatkozó prograrnmot adni nem kiuánunk. Csak általános uezéreluünk han­goztatását kiuánjuk kiemelni. Őrállók akarunk len­ni és maradni minden egyéni uagy pártérdek ki­zárásánál s megtenni mindent, ami euangéliaus egyházunk érdekében szükséges és kiuánatos. Nagyon kérjük egyházunk lelkészeit, felügyelőit, tanárait, tanítóit, összes elöljáróit és hiueit, hogy Őrálló tisztünkben sziuesen mellénk állani s ben­nünket ugy erkölcsileg, mint anyagilag támogatni sziueskedienek. „ . ... , . . A szerkesztő-bizottság. Oluasóinhhoz. Midőn az „Euangelikus őrálló" jelen első számáual a XV-ik éufolyamba lép, uissza kell pillantanunk egy néhány sorban annak történetére. Fiatalabb papi és uilági generátiók talán nem is tudják s igy nem is lesz felesleges fel­említeni, hogy az „Euangelikus Őrálló" bölcső­jénél egykor egyetemes euang. egyházunk négy egyházkerülete, illetőleg ezeknek uezetői, mint szülők állottak. Egyetemes egyházunk le­mondott nagyérdemű felügyelője, legalább hiua­taloskodása alatt sohasem bizonyult be a nyiluá­nos saitó barátjának, még az egyházi sajtónak sem. Elue az uolt, hogy az egyházról, akárcsak egy tisztességes, becsületes családanyáról, minél keuesebbet kell beszélni és irni. Midőn 15 éu előtt a négy egyházkerület uezetősége ezt az eluet magáénak tenni nena uolt hajlandó s midőn főleg az akkori egyházi lapok szerkesztői a sze-

Next

/
Thumbnails
Contents