Evangélikus Őrálló, 1918 (14. évfolyam)

1918-01-05 / 1. szám

XI/ . j&ti ev. t7 Budapest, 1918 jaruár 5 1. szám ŐRÁLLÓ EGYHÁZI ÉS ISKOLAI HETILAP. A laipot szellemi és anyagi tekintetben illető mindennemű postai küldemény, a hirdetések szövege és ára, valamint az eset­leges reklamáció is a lap tu­lajdonosához: Noszkó István lelkészhez Rákoskeresztúrra (Pest megye) külöenöő. i9 FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS: NOSZKÓ ISTVÁN rákoskeresztúri leik-ész Helyettes szerkesztő: ÍTIARCSEK JÁNOS bpesti vallástanár' FŐMŰNK ATA HSAK : SCHOLTZ ÖDÖN JAHN JAKAB BLATNICZiKY PA.L áyíalvi esperes-lelkész kiskéri lelkész. oinkotai lelkész Megjelenik hetenként epv iven A lap ára : Egész évre 20 K Félévre 10 K Egyes szám ára 50 } Hirdetaaek ee pályazatok ána: KjfrtM oldal . 40 K Allaudó hinl»fcisaií!uei£e."Y>c''.i >R sa*. riot TARTAüOMJEQyZÉK : VEZÉRCIKK : Feladataink. Szerkesztőség. — Indokolás az 18218. XX. te. fokozatos uégrekajtásápól szóló tÖPöéngjauaslatkoz. — Belélet — Pálgázafok és hirdetések. tf/i+jr. Feladataink. * ***) Uj esztendő kezdetén állunk. Feladatok­kal terhes esztendő kezdetén. Ezzel az eszten­dőivel lép egyházunk a reformáció ötödik száza­dába, s ez az esztendő uisz bennünket a uárua­uárt béke közelébe, sőt talán — merjük remélni — a fejlődést igérő békéhez. Érezzük a felelős­ség komolyságát, melyet e kétszeresen nagy idők rónak ránk s kibontakozik előttünk a feladatok nagysága, melyeket ezek az idők eluáruak tőlünk. A reformáció ötödik századában a régi euangéliumi programmot irjuk a zászlónkra. A reformáció akkor, amidőn az egyéniség eluét hozta bele a uallásos életbe s állította oda, mint hatalmas erkölcsi tényezőt — a tekintély eluéuel szemben: a Krisztus euangéliumának legdrágább kincséivel gazdagitotta az emberiség életét. Nem adott uj euangéliumot, hanem a régi kincseket ragyogtatta s a krisztusi igazságokat újból ható erőkké tette. Ez uolt benne a positiu tartalom s mi ezt értékesebbnek látjuk, mint az örökös pro­testálást, a folytonos tiltakozást, amelynek tárgya bizony nem csupán a pápai katholicizmus, a kle­rikális tekintélyhit, hanem tárgya sokszor >— és ezt sajnálattal látjuk — első sorban az egyhá­ziasság s azután a uallásosság, a Krisztus, sőt maga az Isten is. fí szertelenségekben eluesző egyéniségi elu nem programmunk, hanem a uele ualó szembeszállás igen! Mi azt a kereszténysé­get ismerjük el eszményünknek, mely a Krisztus hituilágán és erkölcsi életfelfogásán alapszik. — Szerintünk euangélikus egyházunknak ez a lét­alapja és éltető eleme, amelynek minél teljesebb térhóditása biztositja egyházunk fejlődését és uirágzását. Ezt az eszményünket tüzzük a háború után remélhető tartós béke esztendei elé. fí reánk köuetkező időknek a legnagyobb mértékben szükségük lesz az önfeláldozásig menő ember­neuelő munkára, fiz erkölcsi élet sülyedése, a polgári erények aláhanyatlása nem tartalomnél­küli frázis, hanem mindnyájunk által jól ismert lesújtó ualóság. Mi azonban szembeszállunk en­nek a ualóságnak a létjogosultságéival. Az önma­gunkért ualó élet helyére odatüzzük a magasabb rendű keresztyén „egymásért" ualó élet eszmé­nyét. A háború utáni erkölcsnemesitő, emberne­uelő munkából egyházunknak ki kell uennie a részét. Nem a közigazgatásban kimerülő, nem a dogmatikusan uitázó, nem az üresen protestáló, hanem a dolgozó egyház a jouendő egy­háza. — Ilyenné akarjuk tenni euangélikus Sio­nunkat! Ennek az egyháznak elsősorban önfeláldo­zóan hűséges, hiuatásuk magaslatán álló, kellő tudással biró, erkölcsi erőtől duzzadó, hiuő lelki­pásztorokra uan szüksége. Várakozással és re­ménységgel tekintünk theologiáink felé, ahonnan az uj nemzedék utrabocsátása történik. Merjük hinni róluk, hogy megértik az idők szauát s nem a régi, sárgult Írásokkal, hanem komoly lelki fegyuerzettel ruházzák fel a rájuk bizott ifjúságot. Ne feledjék el, hogy a theologiai tudománnyal is az egyházat kell szolgálnunk. Mi ebből a szem­pontból nézzük és csupán ezért tartjuk nagy horderejűnek a theol. fakultás kérdését is, a melyért - mint eddig is — határozottan sikra­szállunk. Eluárjuk, — s ha ebben csalódnánk — kö­ueteljük, hogy egyházunk méltányolja lelkészei munkáját s biztositsa a maga részére lelkészei gondoktól nem gyöngitett munkaerejét. Rajta le­szünk, hogy az önérzetrontó alamizsnakunyorá­lás helyett, egyházunk önként adja meg munká­sainak a képzettségüknek és társadalmi állásuk­nak megfelelő jauadalmazást. Ennek a kérdésnek gyökeres rendezését nem tesszük ugyan az 1848. XX. te.-tői függőué, de sziuesen uesszük, ha ennek megoldása réuén

Next

/
Thumbnails
Contents