Evangélikus Őrálló, 1912 (8. évfolyam)

TARTALOMJEGYZÉK. Iránycikkek. Lapszám A nagygerezsdi egyezség és pótegyez­ség. Ncszkó István. — — — 1 Nessus köpeny. N. — — — — — 13 A pótegyezség. Jánossy Lajos — — 15 A pénz beszél . . . Kiss t ela — — 35 Luther menház. Vitális Gyula — — 43 Az eperjesi egyetem eszméje. Dr. Mikler Karoly — — — — — — 44 Amiről nem szabad megfeledkeznünk. —r—a. — — — — — — 51 Unió és még valami. Veritas — — ö9 Itt a böjt. Raffay Sándor. — — — 67 Néhány szó hitoktatásunk és hitoktató­inkról Biatnlczky Pál — — — 75 Geduly Henrik, tiszakerületi evang. püspök főpásztori levele.S — — 85 A jezsuiták Magyarországon. Blatniczky Pál. — — — — — — — 93 A mi álláspontunk. Rátz Vilmos — 101 Lelki gyakorlatok a hadseregben. Schrödl 109 „Boldogok, akik nem látnak és hisznek." - tz ______ 117 Egyházunk helyzete és feladataink nap­jainkban. Straner Vilmos. I. 118, II. 129, IIL 136 „Ha mi is reális alapra helyezkednénk" Nikelsz*y Zoltán. — _ _ _ 127 A fiatalkora bűnösök és a lelkészek hi­vatása. J.— K. — — — — 131 Modern szellem kinövése a papválasz­tásnál. Sipos. — — — — _ 139 Az uj kormány és a magyar protes­tantizmus. Y. — — — — — 143 A református testvéregyház konventje N. 151 A cura pastoralis. Stettner Gyula — 160 Egyházunk neve. Homola István — — 185 A mi elnevezésűnk Fa-kas Gejza — 203 A polgári isk. képviselete az egyházi kormányzat testületeiben. Dobo Adolf — — — — — — 204 Háromnnyelvü agenda R. F. — — 213 Egyezség egyetlenséget szül. Sipos A. — 221 Püspöki jelentés — — 229 Veres József esp. megnyitó beszéde.— 239 A kormány és a lelkészifizetés rende­zése. Kiss Béla — — — — 251 Ifjuságunk vallásos nevelése. Amicus iuventutl8— — — — — — 261 Az egyházi épület biztosítása. — — 269 Gondolatok a lelkipásztorkodás köré­ből. Jeszenszky K. — — — — 278 Fizetésrenezésrendezés. Hurtay György. 293 Két kerületi gyűlés N. — — — — 301 Teendőnk. Duszik Lajos — — — 823 Régi sebek. Simd István — — — 336 Az ünnepnap redukálásának kérdésé­hez. Kiss Béla— — — — — 344 Lapszám Videant Consules Jancsuskó László — 361 Az evang. theoíogiai tanrendszer ügvé­hez. Vailrabenstein J — — 362-372 Vigyázzunk!Tömörüljüuk! Dus?ik Lajos 371 Az egyetemes gyűlés előtt. Viador — 384 Az eveng. lelkész socialis tevékanysé­géről. Mayer Pál — — — " — 426 A MELE. Duszik Lajos — — — 446 A vallás oktatás mellett. Sc^wetz Mihály 460 Alkalmi közlemények. A lélekvándorlás hite. Szelányi Ödöt .5 A protestáns Orsz. Árvaegylet életéből. 7 Egy közigazgatási bírósági ítélet. Homola István — — — — — — 8 Dr. Zsigmondy Jenő bányai kerületi felügyelő székfoglaló beszéde — 21 A bányai evangelikus egyházkerület felügyelőt iktató ünnepi közgyű­lése. N ——— — — — 25 A nagygerezsdi egyezség áldásai. Zat­hureczky László — — — — 26 Geduly Henrik tiszakerületi ev. püspök nyilatkozata a rom. kath autonó­miáról és a protestánsok igényeiről. 27 Az „Őrálló" a kálvinisták ellen. (?'??)N. 28 A nagygerezsdi egye/.ség áldásai. Varga Gyula. Bohar László — — — 36 A liverpooli diákgyülés. Novak Rezső 45 A nagygerezsdi pótegyezség. — — 52 A nagygerezsdi egyezség áldásai. Lom­bos Alfred — — — — 53 „1911 év." Heqveahegyi — — — 53 Zelotizmus? Unió? R iffay Sándor — 55 Testvériség. Deák János, — — — 61 „Szózat a prot. ifjúsághoz" cimü cikk­hez B. L. — — — -- — 62, 69 1917. Rátz Vilmos — — — — 68 A nagygerezsdi egyezség állásai K. L. 69 Tisztázzuk a ké dést. Raffay Sándor 76 Az exliortációi óra. Hmola Utvan — 77 A Magyar Kvang Keresztyén Diák­szövetség budapesti téli konferen­ciája. Amicus. — —— — 78 Kettős parancs. Straner Vimos — — 79 Válasz. Noszkó István. — — — 80 Uraim, rossz útra tértünk! Dr Zsilinszky Mihály — — — — — 94 Hol az igazság ? Mayer Pál — — — 103 Végszó. Noszkó István — — — — 104 Nyilatkozat a fizetésrendezés dolgában Lomoor Alfréd — — — — 105 A zsinati bizottság munkálatai. N. — 110 Hitoktatók díjazása, Vértesy Zoltán — 111 Fizetésrendezés. Hurtay Gyö'gy — — 113 Lelkészek kenyere rahuiecz Aladár 120 Id. SzlőMAUÁnos —r—a — — 122 Lapszám A Magyarhoni Evangelikus Egyetemes Lelkészi egyesület alapsz. N. — 144 A tállyai kézirat Czékus L-szb I. 153 11. 162 III. 171 IV. 187 V. 197. Vései Véssey Sándor ML. — — — 159 Nesze semmi fogd-meg jól! Lombos Ai. fréd — — — — — — — 169 Jogi vélemény a konfirmatió oktatás­ról. Dr Landori Kéier Zoitan. — 170 Törvényjavaslat — — — — — 17ü Pünkösdi gondolatok. Príhlfi Henrik. 177 Egyházi gyűléseink figyelmébe T. L. 186 Fizetésrendezési mozgalom Limbos AI fréd — — — — — - — 186 Az Ág. Hitv. Ev. Tanítók és Tanárok Ország. Egyesületének kö/gyülése. 193 Felhívás. Lom os Alfrél. — — — 196 Az egyetemes koráikönyv Payr Sándor 206 Luther-Társasági ertesités Majba Vilmos 207 Püspöki egyházlátogatás — — — 214 Kérelem és felhívás K upec István — 223 A tiszai egyhker. közgyűlése N.— —.253 Gróf Tisza tstvm. A korpótlékról — 255 Dr Zsilinszky Mihál.v. Krahuiec Aladár 270 Vesztességeink az 1910. évben Homola István — — — - — — 270 Apró bajok Meqyeresy Bé'a — — 271 A hit áldása orvosi megvilágításban — Dr Desy Lajo* — — — — 277 A tót nép lelki nyomora Zoeh S 279, 29". Püspöki jelentés Gyuratz Fere^o — 285 Az egyházi épületek tűzbiztosítása — Janc«u«lió L — — — — — 287 Kath. ünnepek uj rendje Kardos Gyula 294 Az állami menhelyekben elhelyezet ev. gyermekek nev. Fammler G. A. — 302 Berzsenyi Jenő dr beszéde. — — 309 Scholtz Gusztáv püspök jelentéséből — 311 A dunántuli egyh. ker köz/yülése — 313 A Kepler-szövetségről Schmidt János 317 Rabulisztika Zaihureczky Lász'ó — 319 A bányai egyházkerület közgyűlése N. 324 Az uj koráikönyv Paullk János 327, 337, 345 Amerikai hitsorsosaink Raffy Sándor 328 Értesítőink G J. — — — — — 338 Az E. E. E. Gyámintézet rendes köz­gyűlése Pápán. — — — — 344 Protestáns dotáció s a lelkészi fizetés Kruhulecz Aladár — — — — 351 Lelkészi családi pótlék. Petrovics Pal. 352 Az ORLE. közgyűlése N — — — 353 Az uj korálköny védelme. Payr Sándor 363 Közös érdekek kategorikus imperativusa Borbély Gyula — — — — 371 Kongruás lelkésztársak s a közegyház vezetőinek figyelmébe 8a c/ó Lajos 376 A Luther-Társaság közgyűlése N. -•377

Next

/
Thumbnails
Contents