Evangélikus Őrálló, 1912 (8. évfolyam)

Lapszám Mégegyszer a családi pótlékról. Petro­vic8 Pál — — — — — — 388 Jubileumi előkészületek Krupec István 389 Október 31 és az élet Sipos András — 399 Nagygeresdi egyeség volt-nincs. Vitalis Gyula ______ 409 Tragikus hang az egyetemes gyűlésen 407 Egyetemes közgyűlésünk N. — — 408 Egyetemes gyűlés után Viator. 415, 425 Egyetemes közgyűlésünk N. — — 417 A vallástanitási jutalomdíj megállapitá­sáról Bándy Endre — — — 428 Áldott, a ki jő az Urnák nevében! S. Ö. 433 Az árva nagyfalusi eset. Mohácsy LaJos 441 Az amerikai egyházmegyéről Raffay S. 342 „Lasciate ogni speranza. Hegyi. — 4n0 Karácsonyi gondolatok. Geduly Henrik. 4»7 Egyházi adózási rendszerünk. Mohácsy Lajos — — — — — — 461 f Laszkáry Gyula 1839-1912 K. Gy. 469 A harmadik egyháztársadalmi lapunk. Dunántúli * _____ 471 Tanügy. A theologiai fakultás. Prőhle Károly. Tárca. Amig nem éltél me ne halj! Sántha K. Megnyugvás. Kozlay Jozsetné — — Vágyódás a halál után <ozlay Józsefné Krisztus várás Lindtner Vilma — — Húsvét. Undtner Vilma— — — — A költő Sániha Károly — — — Nyugalomba vonulásom után Ssntha K. Tehozzád közelebb . . . Zábrák Denes. Orgona avatás. Győry L. — — — Fohász. Kozlay Józsefné. — — — Október harmincegyedike HankiSä János 400 Jön a király! sántha Károly. — — 434 Karácsony ünnepén. Sántfca Károly. — 459 Karácsony reggel. Czékus László. — 462 6 27 78 102 117 121 138 179 288 355 Lapszám Misszió. A magyar protestantizmus jövője Megyer­csy Béia — — — — — — 6 Felhivás! Schölt* Ödön— — — — 28 A magyarhoni ág. hitv. ev. misszió egyesület közgyűlése, missziói per­selyek Scholtz Ödön — — — 70 Róth Henrik, Missziói perselyek. A kinai foradaiom. A lipcsei misszió Scholtz Ödön — — — — — 96 A bázeli misszió kimutatás Schollz Ö. 122 Kimutatás. A beriini városi misszió Schölt/ Ö. _____ 131 A diakonissza ügy Svájc? Scholtz Ö. 139 A magyarhoni ág. hitv. ev. misszió egyesület fejlődése Scholtz Ö. — 154 Mit tesz a belmisszió a német nyelv körében. K. G/ — — — 178 Egyházunk első hittéritője Siholtz Ö- 255 Missziói egyesületünk közgyűlése Scholtz Ödön. ______ 972 Misszió egyesületünk közgyűlése Scholtz Ödön — — _____ 319 A Gusztáv Adolf egylet 64. közgyűlése Scholtz Ödön — — — — — 391 A szövetkezet „Lutherische Gotteskas­ten" egyesület Schohz Ö. — — 443 A magyarhoni ág h. ev. misszió elnök­sége schoitz Ödön. — — — 462 Külföld. Németországi képviselőválasztás. Dánia lakosságának vallásossága Schohz Ödön — — — — — — 88 A jezsüita törvény Németországban K. Gy. — — — — — — — 463 Az „Evang. Bund" jubiláris közgyűlése Saarbrückenben — — — — 378 AO. HITV. ' EV. FÓQYMN. &MT11 Lapszám Nekrolog. Zsakó János, Jezsovics Pálné. — — 16 Szalay László halála. — — — — 421 Lőw Fülöp halála. Scholtz Ödön — 435 Simonides János 1835 nov. 5—1913. dec. 10. — — — — — — 463 Irodalom. —, — 8 Theologiai irodalom S. — Református Egyházi könyvtár Dr. Szlá­vik (Vlaiyas — — — — — Ifjúsági évek. Révész János imakönyve Tizenkét uj könyv az i juság és a csa­ládok számára. Pröhle Hennn — Theologiai irodalom. D. — — — Theologiai irodalom. D. — — — Theologiai irodalom. D. — — — Schlatter dogmatikaja Pröhle Henrik — Rövid tanulmányi kalauz izmertetése. Dr Szeienyí Ödön — — — Tschackert Szlávik „Thed Kalaza"-a Csengey Gusztáv — — — — 1 lel véli}'i tanterv és utmutatás — — Eötvös Károly művei — — — — Könyvismertetés Kirchknapf Gustav Fefhivás! —__ — — — — A Luther-Naptár — — — — — „Őrangyal"' imakönyv. Sániha Ksroiy Orelli általános vállastörtéuete Ratz V. Theologiai irodalom S. Ő. — — — József története. — — — — — 15 29 38 46 54 70 95 - 162 207 223 281 297 303 347 410 429 451 472 Belélet, pályázatok és hirdetések minden számban.

Next

/
Thumbnails
Contents