Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1917. november 8

gz. A magyarországi ágostai hitv. evang. keresztyén egyház 1917. évi november hó 8—10. napjain és folytatólag 1918 január hó 10—11. napjain Budapesten megtartott 1917. évi rendes egyetemes közgyűlésének JEGYZÖKÖNYVE. Az 1917. évi novemberi gyűlés báró Prónay Dezső egyetemes egyházi és iskolai felügyelőnek és dr. Baltik Frigyes, mint a hivatalára nézve legidősb püspöknek, elnöksége alatt tartatott meg. Az 1917 nov. 8--10. napjain tartott ülésén jelen voltak: • i A) Mint küldöttségek és vendégek: a m. kir. kormány részéről: Tóth János és Neményi Károly m. kir. v. és. államtitkárok; a magyarhoni református egyetemes egyház részéről: Petri Elek püspök, Szil György Endre és B. Pap István; az osztrák cs. és kir. Oberkirchenamt részéről: dr. Haase Wolfgang; Budapest székes főváros részéről: dr. Bárczy István polgármester; Pest-Pilis-Solt-Kiskunmegye részéről: Patay Tibor főispán (Fazekas Ágoston alispán átiratilag küldte üdvözletét). B) Hivataluknál fogva, mint az egyházegyetem tisztviselői: br. Prónay Dezső, egyetemes egyházi és' dr. Baltik Frigyes, mint hivatalára nézve iskolai felügyelő ; legidősb püspök ; Gyürky Pál, tb. főjegyző (úgy is, mint az egyet, nyugdíjintézet ügyvivője) ; Révész János, egyházi egyet, aljegyző. dr."Wagner Géza, a tanügyi bizottság­elnöke ; dr. Mágócsy-Dietz Sándor a tanügyi bizott­ság alelnöke; dr. Szelényi Aladár, világi egyet, főjegyző; dr. Lehotzky Antal, „ „ aljegyző; dr. Mikler Károly, világi egyetemes aljegyző, úgy is, mint jogakadémiai dékán ; Sztehló Kornél, egyetemes ügyész ; Bendl Henrik, „ pénztáros; Az egyetemes törvényszék bírái: dr. Láng Lajos báró (úgy is, mint gyám- Terray Gyula, Horváth Sándor (paksi), intézeti elnök), dr. Meskó László, Bancsó Sárkány Béla, Wagner G. Adolf, Kovács Antal (úgy is, mint egyházi egyet, al- Sándor (úgy is, mint theologiai akadémiai jegyző), Csipkay Károly, Góbi Imre (úgy igazgató), is, mint egyet, levéltárnok)^ Fischer Mik­lós, dr. Kéler Zoltán, dr. Fischer Gyula, C) Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi képviselők : Szentiványi Árpád, a tiszai ker. felügyelője; | Scholtz Gusztáv, a bányai kerület püspöke; dr. Zsigmondy Jenő a bányai ker. „ j Geduly Henrik, a tiszai kerület püspöke ; dr. Berzsenyi Jenő a dunántúli ker. „ Kapi Béla, a dunántúli kerület püspöke. Beniczky Árpád, a dunáninneni ker. „

Next

/
Thumbnails
Contents