Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1912. november 6

y î J <• ' . * „ • jt f y E^f f^A *f. / jftz-Hzr K A magyarországi ágostai hitv. evangélikus egyház 1912. évi november hó 6—9. napjain Budapesten megtartott egyetemes közgyűlésének JEGYZŐKÖNYVE. E gyűlés báró Prónay Dezső egyetemes egyházi és iskolai felügyelőnek és dr. Baltik Frigyes, mint a hivatalára nézve legidősb püspöknek, elnöksége alatt tartatott meg. Jelen voltak: A) Hivataluknál fogva, mint az egyházegyetem tisztviselői: dr. Baltik Frigyes, mint hivatalára nézve legidősbb püspök ; br. Prónay Dezső, egyetemes egyházi és iskolai felügyelő; dr. Wagner Géza, a tanügyi bizottság elnöke és dr. Mágócsy-Dietz Sándor, a tanügyi bizott­ság alelnöke ; dr. Masznyik Endre, theológiai akadémiai igazgató és egyetemes törvényszéki biró. Az egyetemes törvényszék birái: dr. Láng Lajos báró (úgy is, mint gyám­intézeti elnök), Hevessy Bertalan, Barcza Géza, dr. Meskó László, Bélák István, Bancsó Antal (úgy is, mint egyházi egyet, aljegyző), Csipkay Károly, Góbi Imre (úgy is, mint egyet, levéltárnok); Fischer Miklós és dr. Kéler Zoltán, dr. Szelényi Aladár, világi egyet, főjegyző ; dr. Győry István, „ „ tb. „ dr. Lehotzky Antal, „ „ aljegyző ; Kund Samu, Terray Gyula, Veres József, Raab Károly, Székely Gyula, Sárkány Béla, Thomka Gusztáv. Gyürky Pál, tb. főjegyző (úgy is, mint az egyet, nyugdíjintézet ügyvivője) ; Händel Vilmos, egyházi egyet, főjegyző ; Korbély Géza, „ „ aljegyző ; Sztehló Kornél, egyetemes ügyész ; Bendl Henrik, „ pénztáros; Liedemann Rezső, „ ellenőr. Bj Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi képviselők : Laszkáry Gyula, a dunáninneni ker. felügyelője ; Szentiványi Árpád, a tiszai ker. „ dr. Zsigmondy Jenő a bányai ker. „ dr. Berzsenyi Jenő a dunántúli ker. „ Mayer Endre, theológiai dékán ; dr. Mikler Károly, jogakadémiai dékán. Gyurátz Ferencz, a dunántúli ker. püspöke ; Scholtz Gusztáv, a bányai kerület püspöke ; Geduly Henrik, a tiszai kerület püspöke; C) Egyházkerületi kiküldöttek: I. A bányai egyházkerületből: a) Megbízó-levéllel : Haviár Dániel, x Osztroluczky Miklós, báró Radvánszky Albert, báró Radvánszky Antal és Földváry Elemér; Wagner G.Adolf, Csepregi György, Doleschall Lajos, Bakay Péter, Hodzsa János, Ka­czián János és Krutschnitt Antal, Bukovszky János és Varga Mihály tanárok.

Next

/
Thumbnails
Contents