Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1886. október 13

A magyarhoni ágostai hitvallású evangélikusok négy egyházkerülete, 1886. é^ hó 13-ik, 14-ik és 15-ik napjain Budapesten tartott egyetemes egyházi közgyűlésének JEGYZÖKÖNYVE. Ezen közgyűlés báró Prónay Dezső egyetemes egyházi és iskolai felügyelőnek és dr. Geduly Lajos kir. tanácsosnak, a dunáninneni egyházkerület püspökének társ-elnökletük alatt tartatott meg. Jelen voltak Karsay Sándor, püspök Jankó Dániel, fehérkomáromi esperes Apáthy Károly, bikácsi lelkész Bognár Endre, lovászpatonai Gyurácz Ferencz, pápai Guggenberger János, ráczkozári Horváth Sámuel, téthi Horváth Sándor, paksi Marhauser Imre, tanár Poszvék Sándor, theol. tanár Kapy Gyula, képezdei igazgató. a dunántúli egyházkerületből: Alsó-káldi Káldy Gyula, kerületi felügyelő Br. Prónav Gábor, esp. felügyelő Ostffy Pál Bognár Géza, Dr. Haubner Rezső Peregi Mihály; a dunáninneni egyházkerületből: Dr. Geduly Lajos, püspök Ritter Károly, pozsonymegyei esperes Trsztvénszky Ferencz, pozsonyvárosi esperes Horváth József, túrócz-szt.-mártoni lelkész Schneller István, akad. igazgató Mihaelis Vilmos, » tanár Vaskó Gyula, » tanár Dr. Samarjai Károly, esp. felügyelő Mudrony Pál, esp. felügyelő Dulla Máté Tomka Kálmán; a bányai ^egyházkerületből : Dr. Szeberényi Gusztáv, püspök Bachát Dániel, budapesti esperes Kramár Béla, bánáti » Áchim Ádám, békési » Svehla János, nógrádi » Raab Károly, barsi » Hrencsik Károly, barsi » Dolleschall Sándor, budapesti lelkész Horváth Sándor, » » Händel Vilmos, selmeczi » Sárkány Sámuel, pilisi » Solcz Gusztáv, budapesti » Bakav Péter, ocsovai » Laukó Károly, kecskeméti » Kemény Sámuel, maglódi » ­Roth Károly, verbászi » Harsányi Sándor, orosházi » Sárkány József, esp. felügyelő Földváry Mihály, » » Zsilinszky Mihály, » » Scultéti Ede » » Beniczky Gyula » » Szontagh Pál, ker. tszéki elnök Hunfalvy Pál, tan. ü. b. elnök Jakob ey József, egyet, pénztáros Dr. Králik Lajos, ker. jegyző Hunfalvy, János Pulszky Ágost Haviár Dániel Zsigmondy Vilmos Zsigmondy Pál Görgey István Fabiny Gyula Dr. Nagy Lajos

Next

/
Thumbnails
Contents