Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1876. október 12

A magyarhoni ágost. hitv. evangélikusok négy egyházkerülete 1876. évi oktober hó 12-ik és 13-ik napjain, Zsedényi Ede v. b. t. tanácsos, egye­temes egyházi és iskolai felügyelő, és Geduly Lajos kir. tanácsos, dunán­inneni egyházkerületi superintendens ikerelnöklete alatt Budapesten tar­tott egyetemes egyházi közgyűlésének JEGYZÖKÖNYVE. Jelen voltak: a dunántúli egyházkerületből: Karsay Sándor superintendens Schiebung Károly tolna-baranyai/ eg eresek Poszvék Sándor vasi közép- $ * y Gyurácz Ferencz pápai lelkész Jankó Dániel ker. pénztárnok, tordasi lelkész Kolbenheyer Mór soproni i le]készek Horváth Sándor paksi ) Miillner Mátyás soproni í igazgató Király József Pál soproni ) tanárok Báró Prónay Dezső ker. felügyelő Ajkay Imre veszprémi esp. felügyelő Radó Kálmán Radó Zoltán Dobrovszky János ; a dunáninneni kerületből : Geduly Lajos superintendens Nóvák Sámuel, árvái I ^ , Baltik Frigyes liptói í * Trsztyenszky Ferencz pozsonyi lelkész Csecsetka Sámuel pozsonyi lyceumi igazgató Kámory Sámuel pozsonyi j , , , m , TT f tanárok Glatz Henrik „ ) Szentiványi Márton ker. felügyelő Szentiványi József Osztroluczky Géza Matuska Péter Reichel Károly ifj. Szentiványi Márton; a bányai egyházkerületből : Szeberényi Gusztáv superintendens Belohorszky Gábor bács-szerémi Kram ár Béla bánsági Sárkány János békési i , , TTi i r t» r r t ? espeieseK Vladar János nógrádi 1 r Sárkány Sámuel pestmegyei Raab Károly zólyomi Győry Vilmos orosházi lelkész, ker. jegyző Petz Gyula egyetemes egyházi jegyző Bartholomeidesz Gyula nógrádi^ Hrencsik Károly honti { Wladár Viktor szügyi D oleschall Sándor budapesti Margócsy József irsai Kiss Endre alberti Bujkovszky Gusztáv Lajosfalvi Lang Adolf tápio szt. mártoni Szeberényi Andor nagylaki alesperesek lelkészek b. Radvánszky Antal ker. felügyelő Fabiny Teofil budapesti \ Kemény Mihály békési / Veres Pál nógrádi > esp. felügyelők Rudnay József pestmegyei I Plathy György zólyomi Szontágh Pál ker. tszéki elnök Hunfalvy Pál egyetem, tanügyi biz. elnök Jakobey József egyet, pénztárnok b. Podmaniczky Frigyes Ivánka Imre J Pulszky Ágost Zsilinszky Mihály Osztroluczky Géza Sembery István Balassa István Zsigmondy Pál b. Podmaniczky László.

Next

/
Thumbnails
Contents