Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1868. október 7

A magyarhoni ágostai hitvallású evangélikusok négy egyházkerülete 1868- dik évi october 7-ik 8-ik, s 9-ik napjain sz. kir. Pest városában nagyméltóságú tót-prónai s blatniczai báró Prónay Gábor ur egyetemes egyházi és iskolai főfelügyelő, és főtisztelendő Dr. Székács József ur bá­nyai egykázkerületi superintendens ikerelnöklete alatt tartatott egyete­mes egyházi közgyűlésének JEGYZÖKÖNYVE. Jelenlévők : A dunántúli egyházkerületből Berzsenyi Miklós h. ker. felügyelő. Kurcz György felügyelő. Boda József felügyelő. Klauzer Károly soproni felügyelő. Kleinrath Károly felügyelő. Eőry Sándor, ker. jegyző. Marton Pál. Kurcz József. Domanovszky Endre soproni tanár. Karsay Sándor, superintendens. Schleining Károly, tolnai esperes. Kis János, győri esp. Schneller Vilmos kőszegi Badics Istv. sz. lőrinczi Szutter Kár.bikácsi Horváth Sánd. paksi )lelkész. Molnár Gáb. komáromi Struk Kár. sársz. mik. Udvardi József A dnnáninneni egyházkerületből. Kubinyi Kálmán, árvái esp. felügy. Tomcsányi Mór egyh. felügyelő. Id. Justh József egyh. felügyelő. Draskóczy Gyula egyh. felügyelő. Dohnányi Lajos egyh. felügyelő. Major Pál egyh. felügyelő. Wrchovszky Alajos. Geduly Lajos, superintendens. Nóvák Sámuel, árvái esp. Geyer János, pozsony vár. esp. Dr. Hurbán József hlubokai leik. Hros Tamás brezovai leik. Fuchs Albert pozsonyi igazg. tanár. Csecsetka Sámuel pozs. tanár. A bányai egyházkerületből. B. Podmaniczky Frigyes, ker. felügy. Radvánszky Antal, zólyomi esp. feltigy. Fabiny Teofil, budapesti esp. felügyelő. Hunfalvy Pál. Ivánka Imre. Dessewffy Ottó. Görgey István. Boczkó Dániel. Szontagh Kálmán, vallás ügynök. Kund Vilmos. Bodó Lipót felügyelő. Kemény Mihály békési felügyelő. Dr. Székács József, superintendens. Pékár Lajos esperes. Lángh Mihály pesti lelkész. Elefant Mihály budapesti esperes. Doleschal Sándor zólyomi esperes. Sárkány Sámuel pestm. esperes. Masztis Ádám honti esperes. Sztehló József, bácsi esp. Frint János, bánáti esp. Kossányi József, barsi esp. Breznyik János selmeczi igazg. tanár.

Next

/
Thumbnails
Contents