Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1847. augusztus 15

1847-dik évi August. 15-dik 's következő napjain ns. sz. kir. Pest városában az ágostai hitvallást tarló magyarhoni Evangélikusok négy egyházke­rületének egyetemes egyházi közgyűlése, Csömöri Gr. Zay Károly ur es. kir. arany kulcsos, és a' négy egyházkerület egy főfelügyelőjének elnökiele alatt tartatván, — jelen voltak: Jozéffy Pál tudor, tiszai egyházkerületi Superintended és tíszolczi lelkész; — Szeberényi JánC házkerületi Superintendens és selmeczi lelkész; — Stromszky Sámuel, dunamelléki egyházkerületi Superinten­ded; tótprónai s blatniczai B. Prónay Albert, cs. kir. aranykulcsos, a' főméltóságu hétszemélyes tábla bí­rája , 's bányai egyházkerületi felügyelő ; és Haubner Máté, dunántuli egyházkerületi Superintendens és Győr városi lelkész. \ ' • • - • ' il V: .... Ê : A bányai egyházkerület részéről-. Benyovszky Péter, Blásy Márton kiskőrösi lelkész, BloGh Móricz szarvasi tanár, Boczkó Károly békési esperességi felügyelő, — Engel Sándor kir. tanulmányi biztossági ülnök, Feldinger Fri­gyes, Géczy Péter pestmegyei esperességi felügyelő, Geduli Bogyiszló gutái lelkész, Cosztonyi Miklós kir. udv. tanácsos 's kir. váltófeltörvényszéki elnök , Jeszenszky László holdmező-vásárhelyi lelkész, Jeszenszky Károly, Karner Vilmos bánáti esperes 's temesvári lelkész, Kossányi Jósef lévai lelkész, Kollár János pesti lelkész, Mel­czer János pestmegyei alesperes s r. keresztúri lelkész, Osztroluczky Mihály nógrádi esperes és poltári lelkész, Procopius György a kir. Helytartótanácsnál ügynök, Szeberényi Gusztáv maróli lelkész, Soltész Albert bányaike­rületi jegyző, Székács Jósef pestvárosi esperes és lelkész, 's bányai kerületi egyházi jegyző, Teichengräber La­jos pesti tanár s oskolai igazgató, Terray Károly lesonczi tanár, Walka János pestmegyei esperes és egyházai lelkész. A' Dunamelléki egyházkerület részéről: Fuchs Albertba' posonyi főiskola tanára. Ä dunántuli egyházkerület részéről: Borbély Jósef tolnamegyei esperes és bonyhádi lelkész, Karsay Sándor téti lel­kész , és Perlaky Dávid győrmegyei esperes és bezi lelkész. A' tiszai egyházkerület részéről: Dezseöífy Gyula, Ferjencsik Sámuel gömöri alesperes és jólsvai lelkész, Pulszky Fe­rencz, Vandrák András eperjesi tanár 's több urak, — melly alkalommal 1.) Az ülés buzgó imádsággal megkezdetvén, az 1846-dik évi Aug. 15-kén 's következő napokon tarta­tott egyetemes gyűlés jegyzőkönyve, mellyre megjegyeztetett, hogy az a' nmélt. magyar kir. Helytartótanácstól mind­eddig vissza nem küldetett, olvastatván; annak 2-dik pontjára, mellyben ezen egyetemes gyűlés jegyzője szabályszerű fizetését érdeklő adatok közlése mellett, a' dunántuli egyházkerület a' megállapított kulcs és arányszerinti jegyzői já­randóság fizetésére felhivatott, ezen kerület követei oda nyilatkoztak, hogy mivel ezen jegyzői járandóság kivetése az ő befolyásuk nélkül tétetett, most is előbbi nyilatkozatukhoz ragaszkodnak, 's az aránylagos fizetést el nem fogad­hatják ; reménylik azonban, hogy jövő évre kedvezőbb eredményt mutathatnak fel e' részben : Ezen egyházkerület maga sem vonván kétségbe a' kérdésben forgó fizetésnek közczélra szolgáló üdvös és alapos voltát; azon állítása pedig, mintha ezen fizetés kivetése befolyása nélkül tétetett volna, már a' mult évi jegyzőkönyvben kifejtett adatok által, hol t. i. megmutattatott, hogy ezen fizetésnek megállapításához ezen kerület is az egyetemes gyűlésen megjelenni szokott köve­tei által befolyással volt, eléggé megczáfoltatott; — azon reménységben, — miszerint ezen köz­költség igazságos voltáról meggyőződve, addig is, míg az uj egyházi rendszer behozatik, a' régi gyakorlaton alapult szabályszerű fizetés alól nem fogja magát kivonni: annak teljesítésére még egyszer bizodalmasan felszólitatik. 2.) A 1 3-dik pontra, mellyben az egyházkerületekkel közlött 's 1848-dik évi egyetemes gyűlésen tár­gyalás alá kerülendő egyház rendezési javaslat német és tót fordítása 's ennek az egyházkerületekhez leendő szétkül­dése elrendeltetett: a'jegyző jelenté, mikép ezen végzésn ek elégtétetett légyen: Tudomásul vétetik 's az egyházkerületek nyilatkozatai 's lehető észrevételei a' jövő évi egyetemes gyűlésre múlhatatlanul beváratnak. 3.) A' 4-dikre az unió tárgyában ez alkalommal semmi jelentés elől nem fordulván: Ezen tárgy továbbra is e' jegyzőkönyvben szem előtt tartatik. 4.) A' 6-dikra, mellyben az iskolai középponti választmánynak a' mellékes iskolai tudósítások miként le­endő szerkeztését mutató schema kidolgozása meghagyatott; a' nevezett választmány ezen végzés következtében általa készített tervezetet, mint szinte a'mult évi jekyzőkönyv 31-dik pontja alatt véleményes tudósítás tétel végett hozzáuta­silott azon kir. Intézvényre, melly a' nmélt. magyar kir. Helytartótanácshoz beküldetni kívánt felső, közép és elemi is­kolákról szóló rovatos tudósítások szerkezetét szabályozza, véleményes tudósítását bemutatja 's egyszersmind jelenti, hogy miután ezen több rendbeli tudósítások szerkezete most volna javaslatban, addig, mig ezek meg nem állapitatnak, az iskolai tudósítások megvisgálásába nem bocsátkozott. Ennek folytában a' tiszai egyházkerületi Superintendens ur ezen kerülelbeli elemi iskolákról szóló mult évi; a' dunamelléki egyházkerületi Superintendens ur pedig ez évi hasonló tudósításokat benyujtá; a' dunántuli egyházkerületi Superintendens ur hasonló tudósításokat rövid idő múlva beküldeni ajánla ; a' bányai egyházkerületből pedig már korábban beküldettek. Ezek megjegyzése után a' választmánynak a' nm. magyar kir. Helytartótanács fentérintetf intézvénye 's arra adott véleménye vétetvén tárgyalás alá: Ezen vélemény átaljában helybenhagyatott 's ennek nyomán a' nmélt. magyar kir. Hely­tartótanács az elemi tanodákról szóló értesítéseknél némelly rovások kihagyása 's a' választmányi­lag javaslott minta elfogadása iránt tisztelettel meg fog kéretni. A' mellékes iskolai tudósítások mi­kénti szerkeztéséről készített választmányi javaslat pedig, az egyházkerületekkel közöltetni fog, a' jövő évi egyetemes gyűlésre lehető észrevételeik beváratván. 5.) Az iskolai tudósításoknak egyetemes gyűlési választmány által történendő megvisgálása 's előadása a' rendes jegyzőt egyébb hivatalos tárgyak mellett nagyon elfoglalván, a' munka felosztása tekintetéből: Az iskolai központi választmányhoz Soltész Albert tiszteletbeli jegyző ur neveztetik ki előadónak. 6.) A' 7-dikre az oktatói kar részéről tett azon jelentés, miszerint a' tudományosság 's nevelés ügyében ez idén is tartott ns sz. kir. Sopron városában összejövetelt 's tudományos értekezést:

Next

/
Thumbnails
Contents