Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1847. augusztus 15

z Kedves tudomásul vétetett. 7.) A' 8-dikra, mellyben a" zay-ugróczi oktatói gyűlésből tervezett iskolai törvények, fegyelem 's fe­nyíték rendszere, mint szinte az oktatói kar óhajtásai, átvisgálás, megbirálás 's czélszerübb elrendezés végeit a' kö­zépponti iskolai választmánynak kiadatni 's ennek dolgozata az egyházkerületekkel 's tanodákkal közöltetni határozta­tott: a' választmány eljárásáról szóló jegyzőkönyvet 's az általa szerkeztett munkálatot, mellyet folyó évi April hó­napban kinyomatva az egyházkerületekhez elegendő példányokban szétküldött, — bemutatja: Idő rövidsége miatt ezen munkálat az egyházkerületeknél eddig nem tárgyaltathatván, an­nak érdemileges felvétele a' jövő évi egyet, gyűlésre halasztatik; oda utasitatván az egyházkerüle­tek, hogy e , Crészbeni észrevételeiket, mennyire még be nem adták, mint szinte az iskolai rend­szer javítását tárgyazó kivánataikat, ha volnának, — akkor ide bemutatni el ne mulasszák. 8.) Ugyancsak a' 8-dikra, mellyben a' módosított iskolai rendszer a' közpénztár költségén kinyomatni, 's az egyházkerületeknek és iskoláknak nyomtatási áron megküldetni rendeltetett: a' jegyző jelenté, mikép ezen vég­zésnek elégtétetett légyen : Tudomásul szolgál. 9.) A' 9-re, melly szerint a' protestáns ünnepek megvisgálása 's az evangyeliom szelleme szerint megtar­tandók meghatározása végett Szeberényi János bányai egyházkerületi Superintendens ur elnöklete alatt választmány küldetett ki ; — ámbár ezen választ mány a' dunántuli 's tiszai kerületek tudósítása hiánya miatt még véle­ményt nem adhatott; — mindazáltal ezen tárgy általános nézetekből ez alkalommal ujabban is megvitattatván, ha­tároztatott : Tekintvén ezen tárgy gyengéd oldalát, miszerént bár mennyire óhajtandó volna is az évangyélmi ünnepek megtartásában bizonyos egyformaságot behozni ; ezt mégis sok helyütt a' köz­nép között uralkodó vallásos álnézetek ellenében meghagyólag és kötelezőleg a' vallásos érzelem erőltetése nélkül alig lehetne foganatosítani; — ellenben Superintendens urak az esperes és lel­kész urakkal ügyes tapintattal közremunkálja, e' részben több sikert eszközölhetnének: ugyanazért czélszerűbbnek találtatott, ezeknek tenni tisztévé, hogy a' sátoros 's egyébb sarkalatos évangyélmi ünnepek megtartása mellett, a' felesleges és úgynevezett fogadott ünnepeket, mellyek kőlönösen sürgetösbb nyári munka idején, nem kevés munka vesztéssel és erkölcstelen henyéléssel szoktak megtartatni, — a' mostani kor felvilágosodásához képest lassanként megszüntetni igyekezzenek; mii­ködésök sikeréről időszakonként ezen egyetemes gyűlésre tudósítást teendők. 10.) A' 10 dikre néhai Sartory Imre ur által a' debreczeni ref. Collégiumban egy ágost. evang. tanszék felállítására 's ugyanott ág.'év. ifjak dijjazására tett hagyomány életbe léptetését illetőleg: bizonyos adatokból tudo­mására jutván ezen egyetemes gyűlésnek, hogy az ezen hagyomány fő alapját tevő 's sz. kir. Buda városában a' vizi városban létező 's „hidhoz" czimzett vendéglőházon teherkép feküdt adósságok már tellyesen letisztaztatván, ezen ház jelenleg 3,600 ezüst forintot jövedelmez évenkint; — 's bár ezen alapnál fogva, ezen alapítvány tettle­ges életbeléptetését, a' végrendelet szerint, mi sem gátolná; — mindazáltal, mivel a' Debreczeni Collegium által most közelebb ezen kérdéses ház hátulsó részében munkába vett költséges építéseknél fogva méltán tartani lehet attól, hogy ezzel ismét ujabb terhek vétetvén fel ezen házra> — az alapítványnak már rég óhajtott foganatosítása még bizonytalan időre elfogna halasztatni ; azon testvéri bizalom alapján, mellyen a' két évangyélmi egyház egymás irányában mindenkor állott, a" dolog valódi állásának mielőbbi megtudása végett : Jozéffy Pál tiszai egyházkerületi superintendens, Ferjencsik Sámuel gömöri alesperes, Szé­kács Jósef pest városi esperes, — Benyovszky Péter, Pulszky Ferencz, Procopius György és Ebeczky Emil urak olly utasítással kiküldetnek, miszerént még ezen gyűlés folyamata alatt nmélt. B. Yay Miklós Ur ő Exljához, mint a' tek. és főtiszt, ti^ántuli reform. Egyházkerület főgondnokához elmenvén, bizodalmasan kérjék meg őt ezen egyetemes gyűlés nevében, miszerint ezen alapítvány miben létéről minél előbb körülményes tudósítást adna; — egyszersmint őszintén kinyilatkoztatván Ó Exeljának, mikép, hogyha mától fogva számítandó 6.. hónap alatt, kielegitő értesilést nem nyernénk, ezen egyetemes gyűlés azon kellemetlen kényszerültségbe látandja magát helyezve, — hogy ezen alapítványi tárgyat, a' végrendelet kinyomatásával, egész nyilvánosságnak átadni 's ma­gának ez uton a' dolog valódi állásáról esmeretet szerezni 's a' debreczeni colleginmot a 1 végren­delet pontos és szigorú tellyesitésére rendes törvényutján is kötelezni kénytelen lészen. — 11.) Melly küldöttség megbízatásában eljárván jelenté, — mikép Ó Exljához elmenvén a' fentebbi határo­zatnak közlése mellett, — őt bizodalmasan felszólitá, hogy miután ezen kérdéses alapítvány életbe léptetésének ideje már itt volna, annak miben létéről 's arról, hogy mit tett légyen a' tek. és főtiszt, tiszai ref Egyházkerület ezen ala­pítvány létrehozatala körül? — adna testületünknek megnyugtató tudósítást; — mellyre Ő Exlja kijelentette, — hogy folyó évi October hónapban a' tiszántúli ref. Egyházkerület gyűlést fogván tartani, ő Exlja úgy intézkedend, hogy ezen kerület részéről egy küldöttség neveztessék e' tárgyban, melly itt Pesten megfogván jelenni, legczélirányosabbnak látná, ha mi is küldöttséget neveznénk ki, melly azoktól megfogná tudni, — miért nem hozatott ezen alapítvány mind­eddig éleibe 's egyszersmind ezen két választmány együtt tanácskoznék a' felett, mit kelljen lenni, hogy az mielőbb foganatositassék ; ugyanazért kéri ezen testületet/— várná be azon küldöttség megjelenését 's ezen tárgy felvilágosi­1 tását és addig is fentebbi határozatától állna el: — Ö Exlja, válaszában a' fenforgó tárgynak barátságos úton lehető bizodalmas elintézéséhez reménységet nyújtván , minthogy mi is óhajtanánk ezen tárgyat, ha lehet, a' kölcsönös testvéri sze­retet és őszinte bizalom alapján elintézve látni, ennek a' fentebbiek szerinti eszközlése végett Be­nyovszky Péter, Kossuth Lajos táblabírák 's Székács Jósef pesti lelkész urak kiküldetnek 's tudósí­tásoktól várva addig is az előbbi végzés függőben tartatik. — • 12.) A 11-dikre mellyben Luther Mártonnak néhai b. e. Jankóvich Miklós ur becses ajándékából ezen egye­temes gyűlést sajátilag illető, de a'nemzeti Muzeumban létező eredeti végrendelete lenyomatása megengedtetett 's az eredetivel megegyező másolatra a' nemzeti Muzeum igazgatója által irandó téritvénynek az egyetemes gyűlés levéltárába leendő beadása végett Kubínyi Ágoston ur kir. tanácsos 's a' nemzeti Muzeum igazgatója megbízatott ; — minthogy ezen végzésnek mindeddig elég nem tétetett: Annak foganatosításával tisztelt igazgató ur tovább is megbizatik. 13.) A' 12-dikre Gróf Szirmay Istvánnak külföldön tanuló magyar ifjak felsegélésére 1711-dik évben kelt végrendeletében tett alapítványa iránt mi módon indítandó per véleményezése érdemében kiküldött választmány okiratok hiánya miatt még ez úttal sem tehetvén jelentést.

Next

/
Thumbnails
Contents