Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1843. szeptember 3

3-or Olvastatván a'mult évi egyetemes gyűlés jegyzökönyve, annak 2-ik pontjára : a' tót ajkú lelkészek által ö Felségéhez intézett folyamodás 's nyelv-mozgalmak . — mint szinte a' tót nyelvűek panaszainak é; sérelmeinek megvizsgálására választ­mány kiküldetését illetőleg : Ámbár gróf Zay Károly főfelügyelő urnák az 1-sŐ pontban érdeklett levele mellett e' gyűlés elébe terjesztés végett leküldött irományok közt ezen választmány f. évi martius' 20-án tartott ülésének jegyzökönyve is foglaltat­nék; -- mindazáltal, minthogy ezen választmánynak je­lenlévő több tagjai azon észrevételt tevék, — miszerént a' f. évi martius 20-án tartott üléseikben munkálatuk csak kezdetét vevé , — 's junius 20-án folytattatott. — de még is tökéletesen be nem fejeztetett ; — ennél fogva az érin­tett jegyzőkönyv ollyannak, melly e' gyűlés elébe terjesz­tethetnék, nem vétethetvén : — annak felvétele ez úttal el­mellöztetik ; 's ámbár a' kiküldetés két első pontjára azon óhajtást fejezték is ki az egybegyűlt kerületek, hogy a' kölcsönös kiengesztelés szempontjából ezen egész tárgy megszüntetendő volna; — de mivel ezen kiküldetésnek fegy harmadik feladata t. i. a' sérelmek megvizsgálása is czélul volna kitűzve, és csak ezeknek valódi megismerése 's gyökeres orvoslása eszközölné legsikeresebben a' kibé­külést : a' választmány tudósítása a' legközelebbi közgyűlésre beváratik. 4-er A' 4-re. A'két evangelica egyház egyesítése tárgyában, az Egyház-kerületekben javaslóit állandó küldöttségek kinevezését illetőleg, jelentetett: mikép a' tiszamelléki és dunántúli kerületek illyen küldöttséget már neveztek és a' bányavárosi is még az e' napokban folytatólag tartandó gyűlésén nevezni fog : Tudomásul vétetik, 's a' dunamelléki kerület, — a' mennyiben még e' részben el nem járt volna, hasonló kül­döttség nevezésére ujabban is felszólittatik. 5-ör A 1 dunántúli kerület azon óhajtása következtében, — miszerént a' költséges leirás miatt gyülekezeteikkel csak kivonatban közöltetni szokott egyetemes gyűlési jegyzökönyveket minden egyes gyülekezetnek egész kiterjedésben birnia igen hasznos , söl szükséges volna : azoknak kinyomatása indilványoztatott : Melly óhajtásban a' többi kerületek is osztozván, ezen egyetemes gyűlés jegyzökönyveinek kinyomatása akkép elhatároztatott , hogy a' kinyomott példányok az egyes gyülekezeteknek csekély áron, — mellyböl t. i. a' nyoma­tási költségek födöztethetnek, szolgáltassanak ki ; — mint­hogy azonban a' példányok hány számmali eíadatása e' czélszerii válalat kezdetében bizonytalan, — a'' nyomatási költség pedig bizonyos volna, — nehogy e 1 mellett az egyetemes pénztár az idén rövidséget szenvedjen, Kossuth Lajos táblabíró ur az idei jegyzőkönyv nyomatási költségét akkép megajánlani szives vala, — hogy az egyes gyüle­kezetek által vásárlandó példányok ára az egyetemes pénz­tárba szolgáltassék be. 6-or A' tavali jegyzőkönyv 5-ik pontjára a' Pesten fölállítandó középponti protestáns föoskola tárgyában részünkről kine­vezett választmányra nézve addigis , — mig e' részben teljes tudósítás tétethetik, jelentetett: mikép a' vegyes küldöttség össze­alakulván, — már eddig is sikeresen munkálódott, — nevezetesen megállapodott abban, — hogy ezen oskola egyesült protestáns oskolának neveztessék; — továbbá a'számadásokat megvizsgálta 's egyéb szükséges elölépéseket megtett: Melly jelentés kedves tudomásul vétetvén, — a 1 ré­szünkről kiküldött választmányhoz az Olaszhonba költözött Taubner Károly ur helyébe, az ujonan választott pesti ta­nító Teichengräber Lajos ur neveztetett ki. 7-er A' 6-ik pontra. Az oskolai rendszer behozatalát 's kinyomatásál illetőleg , azon pont következtében, melyben az egyes oskolák elöljárói a' rendszerben az oskolai fenyítékről fölállított átalános elvek szerént helybeli körülményeikhez alkalmazott törvényjavaslatok készítése 's ide terjesztése meghagyatott, - a'dunántúli kerület a' sopronyi föoskolabeli törvények tervét, — a nyavárosi kerület pedig a' selmeczi föoskola törvényeit bemutatja; — a' kézi könyvek megismertetése és összehasonlítása <>rgyn>an kiküldött választmány pedig, jelentése szerént, javaslatok he nem érkezése miatt, még eddig el nem járhatott :

Next

/
Thumbnails
Contents