Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1843. szeptember 3

— Tudomásul szolgál, 's azon kerületek, mellyek a' ne­kik megküldött oskolai rendszer példányai nyomatási költ­ségét még be nem fizették, — annak beszolgáltatására ujabban is fölszólittatnak. 8-or A' 7-ik pontra. — A' vegyes házasságok akadályoztatása tárgyában ö Felségéhez intézendő felírást illetőleg : Teljesíttetett. 9-er A' 8-ik pontra. — Az országgyűlés alkalmával a' közsérelmek és kivánatok előmozdítása tárgyában kinevezett vá­lasztmányt és az Egyházak hitszónokaihoz intézett azon fölszólítást illetőleg, — miszerént Egyházaikban előforduló vegyes házassági sérelmes eseteket a' kerületek utján terjeszszék föl, jelentetett: hogy sem a' választmány össze nem ült, sem adatok joe nem szolgáltattak : A' tavali végzés megújítása mellett a' lelkészeknek ezen végzés buzgóbb foganatosítása meghagyatik. 10-er A' 10-re Néhai Balogh Péter ö Excellentiája élet-leirására ajánlott pálya-díj megnyerésére csak egy tót munka [érkezvén be : Minthogy tartalmára nézve a' pályázásra ezen munka sem volna érdemes, visszaadatni, 's a' pályázni kívánók munkáik beadására még egyszer fölszólittatni határoztattak. 11-er A' 11-ik pontra. — A' Sarloryféle alapítvány mibenlétéről Kerekes Ferencz ur, a' debreczenins Collegium levéltárnoka küldött ugyan tudósítást, — melly szerént ezen alapítvány még fizetetlen terhei 21,779 váltó forintban tétetnek ki; — de mint­rihogy ezen tudósítás nem meríti ki tökéletesen az alapítvány mibenlétét : Benyowszky Péter, Ebeczky Imre és Sartory György urak megbízattak: vonják ki ezen tudósításból a' fenforgó nehézségeket, 's azoknak felvilágosítására és a' hiányok pótlására szólittassék fel tovább is a' tiszántúli Reformata Egyház-kerület. 12-er A' 12-ik pontra. — Luther Márton eredeti végrendelete, a' jegyzői jelentés szerént, a' nemzeti museumból kikapható I levén : Annak kivételére 's az egyetemes levéltárba tételére méltóságos elnök ur megkéretik. 13-or A 1 13-ra. — Gróf Szirmayféle alapítvány iránt mozdítandó per érdemében, Lissovényi László ur halála miatt, — kínéi i az illető irományok letéve voltak, — a' kiküldött választmány el nem járhatván : A' per megindítása módjáróli véleménye beadására ugyanazon küldöttség tovább is azon fölhatalmazással, — hogy az illető irományokat a' kir. Curia levéltárából vegye ki, — megkéretik. 14-erA 1 14-re — melly szerént a'dunántúli kerület az agensi járandóság iránti nyilatkozásra felszólittatott, és a' 15-re, t melly szerént a' tiszai Egyház-kerület Sulyok Boldizsár úrral az egyetemes gyűlés követelése iránt eszközlendő egyesség r végeit megkéretett; — továbbá a' 17-re a'népnevelési adatok beküldését, 's a' 18ra a' Roth-Telekyféle segédpénzekböl az Alumneum számára történni szokott levonásokra adandó felvilágosítást illetőleg : jelentetett, — hogy egyikre sem érkezett nyi­[ latkozás és tudósítás : Az egybegyűlt kerületek nem titkolhatván el ez alka­lommal azon hanyagság fölött való méltó fájdalmukat, — mellyel némelly Egyház-kerületek ezen egyetemes közgyű­lés egész protestáns testületünk java 's boldogsága elő­mozdítását tárgyazó megbízásinak teljesítésében viseltetnek; holott pedig csak egyesült erővel állhatunk fen és hatha­tunk sikeresebben; ugyanazért közdolgaink iránt viselte­tendő melegebb részvétre buzdittatnak 's a' megbízások pontosabb teljesítésére ujabban is fölszólittatnak. 15-ör A' 16—ik pontra jelentetett, hogy a' dunántúli Egyházkerület az anyakönyvi táblázatok kinyomatási költségét befizette : Tudomásul vétetett 16-or A' 18-ra. Bemutattatott a' Roth-Teleky-féle oskolai jutalmak elosztásáról szóló választmányi jegyzőkönyv, — melynek 1-sö pontjára jelentetett, — hogy a 1 Jankovich Miklós-féle 10,000 ó bankó ftos kötelezvény uj 800 pftról szólóval felcserél­tetett, — betáblázta tott 's Schedius Lajos kir. tanácsos urnák általadatott; — ugyanannak átadattak a'Lissovényi László-féle alapító és kötelező eredeti levelek; — jelentetett továbbá: hogy ezen oktatói pályára készülő 's németországi egyetemekben tanuló i'| i fJ a k számára tett alapítványból megajánlandó segédpénz kiosztása, és ezen alapítvány élvezését illető szabályok kitűzése ezen egye­I temes gyűlés határozata alá terjesztetik : : : 1 1 *

Next

/
Thumbnails
Contents