Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1843. szeptember 3

m 11843-dik évi September 3-dik 's következő napjain szab. kir. Pest váro­sában a' honi Ágostai Evangelika négy Egyház - kerületek köz­gyűlése tartatván5 jelenvoltak: A' bányavárosi Egyház-kerületből: B. Prónay Albert Pestmegyei fö-Ispáni helyettes és bányavárosi kerületi iiigyelnök. — B. Podmaniczky László es. kir. kamarás. — Schedius Lajos kir. tanácsos. — Szontagh István herczegi tanácsos. — SZsembery Imre honthi esperességi ügyelnök. — Zsembery László. — Boczkó Dániel Békési esperességi ügyelnök. — Benyowszky SPéter. — Kossuth Lajos. — Fárnek Károly. — Rákóczy János. — Wrchowszky Mihály. — Kappel Fridrik. — Detrich Lajos. — Trocopius György. — Illés Ádám. — Boleman János. — Glós Sámuel. — Sartory György. — Blázy. — Szontagh Pál. — Illés JLászló orvos. — Szeberényi János Bányavárosi kerületi Superintended. — Valka János pestmegyei Esperes. — Osztroluczky Mi­mály, nógrádi Esperes.— Melczer János pesti al-esperes. — Csermák János Tótkomlósi lelkész.— Vengericzky András udvarnoki — EBiszkup Nathan, kis kürtösi, — Hoits Sámuel, — Bálás Sámuel, korponai, — Fabó András, agárdi, — Ruman János, banki, — BBartholomaeides, — Geduli Frigyes, gutái lelkészek,-— Kosányi József, budai tanitó. A' Tiszai Egyház-kerületböl: Komáromy Jósef, miskolczi lelkész. u A' Dunántúli E gyhá z-k erületb öl : Sztrokay Antal. — Wimmer August, felső-lövői lelkész.—Hutter, körmendi lelkész. A' Dunamelléki Egyház-kerü 1 etbö 1 : Zsivora György. — Gegus Sámuel. Mell y alkalommal: 1-ör A' bányavárosi kerületi ügyelnök báró Prónay Albert ur jelentvén, — mikép ezen egyetemes gyűlés rend­3szerinti elnöke, méltóságos gróf Zay Károly ur, az országgyűlési fö Rendek Táblájánál épen e' napokban felveendő 's ireánk nézve igen fontos vallásos ügy tárgyaltatása miatt gátolt személyes megjelenése helyett, egy a' gyűlésnek szóló 's általa Ibemutatott levelét küldötte légyen, a'mellé csatolt irományokkal együtt, — melly mindenek előtt felolvasandó lenne ugyan; — } de mivel a' gyűlésnek, az eddigi jegyző lemondása miatt, jelenleg jegyzője sem volna, addigis, míg ez a' maga rende sze­irént megválasztatnék, — helyettes jegyző volna kinevezendő; — mely hivatalra ideiglen a' bányavárosi kerületi Jegyző Edvi I Illés Ádám helyettesítetvén, fenttisztelt gróf Zay Károly urnák ezen egyetemes közgyűléshez intézeti 's Posonyban f. évi aug. i 30-án kelt levele olvastatott, — melyben meg nem jelenhetésének már fentebb szóval emiitett okát adván , ezen gyűlés helyettes ) elnökéül a' jelenlevő kerületi felügyelő urakat hivatalbeli sorozat szerént nevezi ki 's több rendbeli hivatalos irományokat tudo­I más és intézkedés végett általküld: Az egybegyűlt kerületek sajnálják ugyan rendes elnök ö méltóságának meg nem jelenhetését; — de miután az országgyűlésen felveendő 's testületünket legközelebb ér­deklő vallásos tárgyak fölötti tanácskozások ottani szemé­lyes jelenlétét sürgetöleg igénylik, ezen körülmény 's azon tudatnál fogva , hogy ott is vallásos ügye nkben buz­gólkodik : — magukat megnyugtaták 's a' kerületi ügyel­nökök közül jelenlévő méltóságos báró Pronay Albert urat, mint külömben is a' fenforgó esetben törvényes helyettes elnököt, az elnökség viselésére megkérték ; ki is azt elfo­gadván , — a' gyűlés, elnöklete alatt törvényes formába alakult. — Ezután 2-or Szóba hozatván ezen gyülekezet jegyzője rendes megválasztásának szüksége, — a' f. évi april. 3-án tartatott egye­I, temes kisgyűlés jegyzökönyvének közlése mellett történt felhívás következtében, a' dunántúli kerület Írásbeli nyilatkozását adá, melly szerént Edvi Illés Ádám táblai ügyvédet óhajtja választatni azzal a' kijelentéssel : — hogy mivel ezen választáshoz tör­vényes forma szerént járul, a' választandó jegyző fáradsága jutalmául 's a' részére kiadandó irományokért , következtetés nélkül 's ujabbi változás esetéig, évenkint 40 pftot ajánl ; — a' többi kerületek követei is ugyanazon egyénre adván szavazatukat : Edvi Illés Ádám közakarattal ezen egyetemes gyűlés jegyzőjévé választatott; a'dunántuli kerület nyilatkozására pedig, hogy egyes kerület az egyetemes gyűlés azon sta­tútumát , mi szerént az Irományok kiszolgáltatásáért fizetni szokott járandóságon kivül fizettetik minden kerület által 40 pft, meg nem változtathatja, óvás tétetett. 1

Next

/
Thumbnails
Contents