Evangélikus Egyház és Iskola 1899.

Tematikus tartalom - Értekezések, beszédek, jelentések, kérvények stb. - Dr. Pröhle Vilmos. Az evangelium Japánban

(Síi német 308, tiszta tót 223; összes iskolák száma 1394. Az összes 2139 számot tevő tanitó közül a magyar nyelv tanítására képes 1905, nem ké­pes 234. Népiskolai tankötelesünk volt 222.415 (az összes tankötelesek 7 ,59%,) iskolába járt 199.025 (a magunk tanköteleseinek 89'50%-a.) Elsők va­gyunk ezen a téren, utánunk következik a r. kath. egyház 85"09%, unitárius 84'84%, izraelita 82-26%, ev. ref. 82-06%, g. kel. 64'88%. g. kath. 61'32%-kal. Az ág. hitv, ev. egyházból kitért 1896-ban összesen 733; még pedig r. kath. lett 257, g­kath. 21, g. kel. 3, ev. ref. lett 118, unitárius lett 321, izraelita 13. R. kath. 787, g. kath. 1019, g. kel. 2600, ev. ref. 806, unitárius 133, izraelita 220 hagyta el egyházát. Ellenben az ág. hitv. ev. egyházba áttért összesen 283, még pe­dig 182 r. kath., 19 g. kath., 16 g. kel., 34 ev. réf., 3 unit., 26 izraelita, 3 felekezeten kivüli. Felekezetnélkülivé lett 755 ág. hitv. ev., 923 r. kath. 717 g. kel., 27 g. kath., 1540 ev. réf., 28 izraelita. Mind az áttéréseknél, mind a gyermekek val­lására nézve kötött egyezségeknél nagy veszteség sújtja a protestáns egyházakat, miért is e téren fokozottabb figyelemre és tevékenységre van szükség. VERES JÓZSEF. Az evangelium Japánban. Irta dr. Pröhle Vilmos. Felolvastatott a theol. akadémia protestáns estéjén 1898. decz' 10-én, Pozsonyban. Amanoku szekai vo me gurite szubete no hito ni fukuin vo nobecutae-jo. Márk. 16. 15. Még mielőtt az emberek története kezdődött — igy szól a japán hitrege — sok ezer évre szóló történet játszodott le az istenek birodalmá­ban. Az utolsó isten-pár, mely ezen emberek előtti kort bezárta, a két testvér Izanagi 1) és Iza­nami volt. Egy napon a két isten az ég hidján üldö­gélve nézegette a véghetetlen tengert. Izanagi a hullámokba mártotta lándzsáját, s midőn vissza­') A japán nevek a magyar helyesírás szerint olvasandók. húzta, sziget támadt mindenütt, ahová egy-egy víz­csepp hullott róla. Így támadt az ezer-sziget, a Kelő Nap Birodalma, Japán, vagy Nippon. Izanagi tói új istenek származtak s azoknak ivadékaiból a japán nép, s az Izanagi balsze­méból kipattant Amateraszu napistennő uno­kájának Ninigi-nek unokája, Jimmu tennö, lett a japánok első fejedelme (660-ban Krisztus születése előtt) s megalapítója a ma is uralkodó dynastiának. Erről a mesés országról, melynek természeti szépségeit, gazdag földjét, lovagias életvidám népét az utazók alig győzik magasztalni, a velenczei szü­letésű Marco Polo hozta az első hirt Európába. Kublai khán udvarában hallott róla, midőn Hod­zso Toki m une a Japán meghódítására kikül­dött tatár hajóhadat 1281-ben tönkreverte. 1542-ben a portugál Serpo Pinto hajóját vetette Kiusu partjára egy nagy tengeri vihar s ezen időtől fogva indult meg Portugalliának r később Németalföldnek kereskedelmi összeköttetése Japánnal. 1549-ben már jezsuita hittéritők érkeznek Japánba Xaver Ferencz vezetése alatt. Ekkor már a tennö (mikado) világi hatalmat nem gya­korolt, hanem a helyett a legelső főúri családok czivódtak véres háborúkban a Minamoto J e r i­tomo által 1185-ben alapított s ö g u n i hata­lomért. Midőn Xaver Ferencz és társai térítési mun­kájukba fogtak, a söguni hatalom a gyámoltalan A si k aga család kezében volt, s mivel az egyes tartományok kormányzó herczegei a daimiök arra számítottak, hogy a söguni méltóságért szünet nélkül folyó harczokban jó hasznát vehetik az európai tűzi fegyvereknek, nem állották útját az idegeneknek, úgy hogy a keresztyénség rohamo­san terjedt, különösen Kiusü szigetén. Még kedvezőbb viszonyok ígérkeztek, midőn Ota Nobunaga, a mikado híve, 1573 ban elűzte az utolsó, tehetetlen Asikaga sögunt s a keresz­tyénségben keresett támaszt némely hatalmaskodó buddhista secták ós szerzetesek ellen, kik akkor­tájt már világi hatalmat is kezdtek gyakorolni, háborúskodtak s már-már az állam egységét ve­szélyeztették. Ily körülmények között a keresztyén­ség hamarosan hatalommá fejlődött Kiusü szi­getén, úgy hogy a jezsuiták vérszemet kaptak s arra kezdték biztatni a megtérített daimiökat, hogy pogányságban maradt alattvalóikat immár karha-

Next

/
Thumbnails
Contents