Evangélikus Egyház és Iskola 1899.

Tematikus tartalom - Értekezések, beszédek, jelentések, kérvények stb. - Veres József. Számok

Tizenhetedik évrolyam. 1. szám. Orosháza, 1899 . január 5. EVABG. ES ISKOLA. Előfizetés dija : Egész évre . . 6 frt. Fél évre ... 3 , Negyed évre 1 frt£»0 kr. Egy szám ára 12 kr. MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. Felelős szerkesztő és kiadó : VERES JÓZSEF. Hirdetés dija: Egész oldal . . 8 frt Fél oldal Negyed oldal . . » , Ennél kisebb . . 1 ,, Bélyeg külön 30 kr. A hű pásztor. (Müllertöl, dallamát irta : Nägeli 1836.) Uram, Te vagy hű pásztorom, Azért meg nem fogyatkozom. Megtartassz engem s gyermeked Kies mezőn legelteted. Te vagy táplálóm én nekem, Te éltetsz égi kegyelem. Lelked munkámba sem hagy el, A Te áldásod a siker. Kezed biztos úton vezet Mélységek, örvények felett. Te adsz erőt, én támaszom, Vigaszt, ha búnak terhe nyom. KOVÁCS SÁNDOR. Számok. A „Magyar statisztikai évkönyv" IV. kötetét lapozgatom, mely 1896-ról szól. Nem annyira érdekes, mint tanulságos számok beszélnek hoz­zám e füzetből. Talán másnak is mondanak valamit e szá­mok, — ide jegyezgetem. 1890 ben Magyarországon 1.180,489 ág hitv. ev. lakos volt a népszámlálás szerint, Fiúméval, Horvát-Szlavonországgal együtt pedig 1.212,634. Százalékban csak Magyarországban 1869-ben 8'08%, 1880-ban 8'0«%, 1890-ben 7-80%. Kö­vetkezetesen alább száll az arányszámunk 1 Alább szállott a görög katholikusoké 11.68, 10.86, 10.96, g. keletieké 15.26, 14.12, 13.64, ev. reformátu­soké 14-88, 14.70, 14.62. Emelkedik a r. ka­tholikusoké 45.68, 47.22, 47.84, izraelitáké 4.00, 4.56, 4.67. Anyanyelvre nézve 1890-ben az ág. h. ev. hivek közt magyar volt 313,763, vagyis 25.84°/o, német 418.624, tót 454,831, oláh 1231, ruthén 54, horvát 585, szerb 585, egyéb 23.546. Ezt a fogyást n;igy mértékben megmagya­rázza a házasságkötések statisztikája: 1895 ben Magyarországban az ág. hitv. evangélikusok há­zasságának 17.29°/ 0-a, 1896-ban 18.60%-a volt vegyes házasság, holott az országos átlag 1895­ben 9.7.8%, 1896-ban 1132% volt, a r. katho­likusoké pedig ama 4yhm 7.°8%, emebben 8.77%. A gyermekek vallására nézve egyezséget kötöttek 1896-ban az ág. hitv. ev. vőlegény vallása javára 114, más vallású menyasszony vallásáéra 326 esetben. Ezen siralmas számért ok nélkül akarják felelőssé tenni az újabb törvényeket, hiszen ezek a felek még a régi törvények hatása alatt növe­kedtek föl iskoláinkban és templomainkban. De magyarázza az apadást a születés arány­száma is: 1000 ág. hitv ev.-ra esik 36-6 élve szülött, r. kath.-nál 43"4. A törvénytelen szülöt­teknél az anya vallása szerint r. kath. 50'28%. ág. hitv. csak 7'04%. Születés és halálozás kiszámitása alapján 1896. végén Magyarországon 1,238.529 ág. hitv. ev. lakos volna, a magyarbirodalomban 1,263.792. Örvendetes adat reánk nézve az írni-olvasni tudók száma: tud irni-olvasni 64'82% ág. hitv. ev., ev. ref. 58'37, r. kath. pedig csak 49"18 T unitárius 48'23, g. kel. 18-89, g. kath. 13'52. Ellenben megint hátrányos az arányszámunk a középiskolai tanulókról: az 1891-i 10'76%-ról évről-évre csökken 1896. 10'04%-ig. Érdekes a tannyelvről szóló kimutatás. Ág. hitv. ev. népiskola van tiszta magyar tannyelvű 431, német-magyar 137, tót-magyar 300, tiszta

Next

/
Thumbnails
Contents