Evangélikus Egyház és Iskola 1899.

Tematikus tartalom

Költemények. Balogh István. Alkalmi imádságok 493 Bíiika Gyula. Bizalom Istenben 457 Boór Lajos. Krisztust hiszek 97 Csermák Kálmán. Pünkösdi erő, pünkösdi vigasz 429 Advent 589 •Csengey Gusztáv. A segesvári Petöfi ünnep 377 „ „ Hajdan ós most 529 „ „ Gondolatok a szentföldről 625 Czókus László. Gvámintézeti ének 445 Gajdács Pál. Az Úr 469 Király Mátyás. Súlyos beteg ember imádsága 109 .Kovács Sándor. A hü pásztor 1 , „ Bűnbánó éneke 205 Dr. Moravcsik Gyula. A zsoltái okból 73 Petőfi 481 Sántha Károly. Nagypénteken 133 „ Húsvéti ének 145 „ Ima templomszenteléskor 157 „ „ Fohász gyűlés megnyitásakor 289 „ „ Radó Kálmán emlékezete 433 „ „ Atyám születésnapján 565 , „ Krisztus hajója 5 r/7 Enek 601 „ „ Szent karácsony ünnepén 613 Értekezések, beszédek, jelentések» kérvények stb. Dr. Baltik Frigyes. Gyámintézeti megnyitó beszéd 470 Bélák István. Beszéd 291 Beniczky Árpád. Megnyitó beszéd 405 Bereczky Sándor. A középiskolai vallástanitási terv 366 379 Bierbrunner Gusztáv. Hullámzás 289 Bohus Károly. Megeskessük e azon vegyes párokat stb. 181 Czinkotszky Márton. Lelkészfiak otthona 146 Czipott Rezső. Battyánd 163. Draskóczy Lajos. Megeskessük-e? 493 Farkas Géjza. Szervezzünk nőtanitóképző intézete­ket 49 „ „ Lelkészfiak otthona 157 169 „ » Nemzetek ébredése 229 Egyházi gyűléseink előtt 377 422 Frenyó Lajos. A középiskolai ifjúság istentiszteletei stb. 541 557 567 579 Frint Lajos. A r. kath. papság felíogása a téritósek­röl 64 Glauf Pál. Észrevétel 349 „ „ Egyetemes nyugdíjintézet 532 Hetvényi Lajos. A bibliai olvasókönyvről. 339 350 Hollerung Károly. Az ev. lelkész tudományos to­vábbképzéséről 73 Homcla István. Statisztika ós a Malthus-féle tanok 553 Hörk József. Az egyházi anyakönyvek vezetéséről stb. 483 496 Ihász Lajos. Székfoglaló beszéd 589 lfeó Viucze. 1900 626 Jónás János. Carlyle Tamás 184 196 209 Jausz Vilmos. A reformatió áldása az egyházon ki­vül 505 518 Kapi Gyula. Felhívás az új magyar ónekeskönyv szerkesztése tárgyában 61 Keviczky László. Feltámadás ünnepére 145 Kovács Andor. Ag. h. ev. lelkészfiak otthona 97 337 „ , A mennyország szállt ma le a föld­re 614 vKovács Sándor. A fejedelemasszony udvara 86 99 Krupecz István. A gyakorlati élet s a congrua ösz­szeirása 37 Kund Samu. A vendvidóki egyházi inség 417 Lukácsy Imre. Néhány szó az angol egyházi élet­ről 205 „ » A szószók 231 „ , Németalföld ós a békecongressus 253 „ „Az újságírók ós a biblia 365 Maj'^a Vilmos. Indítvány 265 Felhívás 531 Nyilatkozat 593 Mayer Endre. Theologusaink egyetemen való uevo­lése 25 „ , Böjti gondolatok 133 „ Önvédelmem 241 Mesterházy Sándor. Néhány SÍÓ az ev. vendek ér­dekében 406 Dr. Mikler Károly. A jogi oktatás egyházunkban 445 Okályi Adolf. Az ev. lelkészfiak otthona 193 , „ Az ág. h. ev. középiskolák értesítői 436 B. Prónay Dezső. Megnyíló beszéd 517 Porkoláb Gyula. Még egy válasz 433 Poszvók Sándor. Imádság 462 „ „Az adventi tündöklő hajnali csil­lag 603 Dr. Pröhle Vilmos. Az evangelium Japánban 2 16 29 Sass János. Tévirányok 121 Simkó Endre. Tanév végén 301 Dr. Schneller István. Nyílt levél Günther M. V.-hoz 393 Szeberényi L. Zs. Indítvány 494 Dr. Szlávik Mátyás. Romanismus és protestantismus 159 170 „ „ „A prot. irodalmi társaság debre­czeni közgyűlése 473 „ „ „A szászok igazsága 615 Stromp László. Szókratesz 39 52 Költözés más hazába 110 124 136 147 „ „A samáriai asszony 218 „ „ Confirmatiói oktatásügyünk reform­jához 244 255 266 279 Dr. Tirtsch Gergely. Reformatiói elmélkedés 530 „ „ „ Felekezeti öntudat 601 Veres József. Számok 1 , „ Megnyitó beszéd 313 Vitéz Lajos. Válasz a böjti gondolatok stb. 217 Weber Samu. Fogyatkozásaink 85 • „A nép anyagi jólétéről 109 , „ Hajdan és most 194 Dr. Zsilinszky Mihály. Megnyitó beszéd 457 Dr Zsilinszky Endre. Székfoglaló 325 Név nélkül: Egyházi életünk hanyatlásának főoka 277 Evangelium és statisztika 13 Válasz 303 Kihirdetés 508 Ihász Lajos életrajza 577 A közoktatás statisztikája 627 Értesítők. Arad 90 Beszterczebánya 79 Buda 113 Eperjes I. 113

Next

/
Thumbnails
Contents