Esztergom és Vidéke, 1997

1997-01-09 / 1-2. szám

Esztergom és Vidéke 3 Szilveszteri beszélgetés Esztergom polgármesterével Kérdez: Dr. Etter Ödön 1997. február 20. Dr. Etter Ödön: - Amikor városunk polgármesterével, dr. Könözsy László­val egy kicsit visszatekintünk az elmúlt évre, és búcsúztatjuk az 1996-os eszten­dőt, úgy érezzük, mintha nem is az 1997­es év következne, hanem mintha már 2000-re tekintenénk. Jogos-e ez az ér­zés, ez a várakozás? Dr. Könözsy László: - Termé­szetesen, tudniillik amennyiben az 1997-es évben nem készülünk fel 2000­re, akkor egy nagy lehetőséget szalasz­tunk el. A millecentenárium az egész ország ünnepe volt, mindenhol ünnepel­tek, de az államalapítás ténylegesen itt Esztergomban történt. Itt született Szent István, itt koronázták meg, itt zajlott le a nagy békekötés a Nyugattal. Tehát ez a 2000. év elsősorban Esztergom ünne­pe lesz. Ezt a lehetőséget kell most ne­künk maximálisan kihasználni. Az elkö­vetkező esztendők felvezető évei a fel­készülésnek, de 1997-ben kell megala­pozni azt. E.Ö.: - Tudjuk, hogy 1000-ben itt koronázták meg Szent Istvánt. Nem sok leírás maradt meg arról, hogy hogyan nézhetett ki az ezredfordulón ez a város. Előre tekintve most, milyennek szeretné látni Polgármester Úr 2000-ben Eszter­gomot, a várost, ami viszont már nagy valószínűséggel televízión, videón, rá­dión, képeslapokon és remélhetően sok kiadványon elég hosszú ideig megma­rad az utókornak? K.L.: -Itt szét kell választani vágyál­mainkat a lehetőségektől. De termé­szetesen, ha az embernek nincsenek vá­gyálmai, akkor a lehetőségeket se tudja kiaknázni. 2000-re mindenképpen el kell érni azt, hogy a lehetőségek szerint a legaiacsonyabbra csökkentsük a mun­kanélküliséget, mert ha a pénzt arra költjük, hogy a munkanélkülieket támo­gassuk, akkor másra nem fog maradni. Ezért elsősorban a munkahelyteremtés a célunk, amiben, azt hiszem, jó úton haladunk, hiszen Esztergomban a lega­lacsonyabb a munkanélküliség az egész megyében, és jóval az országos átlag alatt vagyunk. Emellett természetesen városiasodni kell. Itt sok évtizednek a hanyagságát, nemtörődömségét kell korrigálni, amiben, úgy érzem, hogy vannak már eredményeink, bár még vár ránk egy félmilliárdos csatornaépítés Kertvárosban, nem beszélve bekötőút­jaink és főútjaink állapotáról. Tehát egy nagy útjavítást, útépítést kellene elkez­deni Esztergomban, emellett a meglévő házak homlokzatait kellene legalább va­lahogyan felújítani, hogy tényleg egy európai város fogadja azt a rangos ven­dégsereget, amelyik ide látogat. E.Ö.: - Azt hiszem, hogy a 2000. év tényleg meg fogja koronázni ezt a felké­szülést. Ilyenkor mindig megkérdezi az ember, hogy lesz-e miből, lesz-e valami erő, amelyik kimozdítja a várost a jelen­legi pénztelenségből? K.L.: - Idáig is volt miből. Nagyon kemény gazdálkodással eddig is sok mindent tettünk, és nagyon sok pénzt költöttünk szinte a semmiből. Féltettük a város vagyonát, amely gyakorlatilag nem csökkent, hanem növekedett. Ezt a 2000. évet valahogyan úgy kell felfogni, hogy ez nemcsak Esztergom 2000. éve. Eme ünnep mögé az egész nemzetnek fel kell sorakoznia. Igenis az egész or­szágnak segíteni kell, és azt hiszem, hogy megfelelő alapot ad az az ígéret, melyet a millenneumi bizottság megala­kulásakor a Parlamentben és utána is dr. Göncz Árpád elnök úr tett, mikor ki­emelte Esztergom szerepét. Tehát gya­korlatilag kaptunk egy ígértet, amit jól ki kell használnunk. Most nekünk na­gyon gyorsan programokat kell készíte­nünk, ostromolnunk kell különböző pá­lyázatokkal az egyes minisztériumokat, és mindent erre a 2000. évre kell „ráül­tetnünk". E.Ö.: - Ez egy nagy program, és úgy érzem, hogy magának e programnak is van valami lelkesítő ereje. K.L.: - Minden erőt, minden tarta­lékot mozgósítani kell ilyenkor. Olyan ez, mint amikora szegény család férjhez adja a lányát, és nincs pénzük lakoda­lomra, mert annyira szegények, és még­is jut fehér ruhára, lagzira, mert össze­adják, összefognak a nagy eseményre. Valahogy így kell ezt csinálnunk nekünk is, erre a 2000-re koncentrálni kell min­den erőnket, és azt hiszem, hogy nem is minden pénz kérdése csupán. E.O.: - Én is így érzem ezt. Korábban megmutatta már ez a város, hogy ha nagy eseményre készül, össze tudja fog­ni erőit. Gondolok itt a Mindszent)' te­metésre, a pápalátogatásra. K.L.: - Most már nyugodtan elmond­hatom, hogy a 6 évvel ezelőtti nagy események nem voltak számomra iga­zán örömteliek, mert tele voltak feszült­séggel. Akkor is éppen ilyen pénztelen­ség volt, és a megfelelő feltételek egyál­talán nem voltak meg két ilyen nagy eseményre is egy évben. Az a stáb gya­korlatilag még sose csinált ilyet, és még­is úgy zajlott le minden, hogy akik ide jöttek, megelégedéssel mentek el - leg­feljebb egy kicsit fáztak fenn a Bazilika előtt, de az apró hibákat nem is látták meg. Ha ezeket a tapasztalatokat fel tud­juk használni, jól tudjuk hasznosítani, akkor a 2000. év sem okozhat gondot. Biztos, hogy lesznek apróbb zökkenők, de optimizmussal kell nekilátnunk. E.O.: - Sokszor visszacsengett a híd, az egyetem, az Alkotmánybíróság prob­lémája. Mi lesz, ha ezek nem készülnek el 2000-re? A mi szégyenünk ez? K.L.: - Ezeket teljesen külön kell választani a felkészülési programtól, tudniillik Esztergom ezek nélkül is Esz­tergom marad. Vegyük sorra e problé­mákat! A híd ügye messze túlnőtt egy városon, sőt most már azt mondhatjuk, hogy az országon is, mert nem a magyar vezetésen, a kormányon múlik, hogy lesz-e itt híd. Ez egy olyan nemzetközi politikának a játéktere lett, amiben mi már nem tudunk beleszólni. Ez nem a mi szégyenünk. I logy kinek kell restelked­nie azért, hogy egy, a II. világháborúban felrobbantott lúdat még mindig nem ál­lítanak helyre, azt majd a történelem, a művelt Európa dönti el. Az Alkotmánybírósággal ugyanígy jártunk. Mi adtunk helyet, „életünket és vérünket", sőt pénzünket is, mert pénz­be került, hogy kiköltöztessük a lakókat a Sándor Palotából. Sajnos, az Alkot­mánybíróság Budapest-centrikussága és méretei ellenünk dolgoznak. Mert amikor a döntés született, hogy az Al­kotmánybíróság idejön, egész más mé­retekben gondolkoztak. Ez közben egy nagy minisztérium lett, sőt minden al­kotmánybíró egy miniszteri rangú sze­mély, akiket beosztottjaikkal együtt el­helyezni és az infrastruktúrát kiépíteni nagyon sok pénzbe kerülne. S ez megint nem Esztergomon múlik. A katolikus egyetem jogi karának fel­ajánlottuk az épületet. A tárgyalások most egy kicsit akadoznak, de előbb utóbb megszületik a megállapodás. Ez utóbbi témák a nehezen megold­hatók közé tartoznak. Melyik város tud­ná vajon ezeket az intézményeket meg­szerezni? Pécsre vagy Győrbe menne az Alkotmánybíróság? Dehogy! Tehát itt nem egy 30 ezres városnak a tehetetlen­sége mutatkozik meg. A szálak mesz­szebbre nyúlnak! E.Ö.: - Ha egy évre visszatekintünk, többnyire mindig a hiányosságok jön­nek elő, mindig valahogy ezekre emlék­szünk, pedig történtek azért pozitívumok is 1996-ban. K.L.: - Elmondtam már nagyjából, szinte felvillantottam egy-egy képpel, hogy mi minden történt, és nagyon örül­nék, ha a következő években is történne legalább ennyi. Tudniillik egyre nehe­zebb gazdasági helyzetbe kerülnek az önkormányzatúk. Főleg ahol sok intéz­ményt kell fenntartani, sok évtizedes mulasztást kell bepótolni. Biztos va­gyok benne, hogy lehetett volna többet is felmutatni, ha több pénz lenne, de így is erőn felül gyorsítottuk a beruházása­inkat. Például a gázberuházásra gondo­lok, amit jó másfél évvel gyorsítottunk meg. Nem azt ígértük, hogy 1996 végére mindenhol lesz gáz, csupán azt mond­tuk, hogy a ciklus végére befejezzük a gázberuházást. Épp azért sürgettük ezt, mert a polgároknak most hozza a leg­több hasznot más fűtésekkel szemben. Érthető, hogy az emberek mindig azt hiányolják, ami nincs. Ami megvan, azt természetesnek veszik. Persze, az em­ber mindig többet szeretne, de emellett el kell ismerni az eredményt is. Sajnos, van egy réteg - amelyik általában tehe­tetlen emberekből áll akik mindig csak követelnek. Ok maguk nem látják, hogy mi mibe kerül, mert még odáig nem jutott el az ismeretük, s nem tudják felmérni a következményeket sem. Azt mondom, ez is hasznos, mert inspirál bennünket, hogy még többet tegyünk. E.Ö.:-Mintha beruházásainkkal egy kicsit az országos tendenciákkal ellenté­tes irányba menetelnénk. Amikor másutt kórházi ágyakat építenek le, nálunk új kórházi részleg épül. Amikor iskolákat zárnak be, nálunk új iskola létesül. K.L.: - Ezt nem veszik észre azok az emberek, akik csak a rosszat látják. Azt mondják, hogy a város nem készült fel az idegenforgalomra. Hogyan készül­jünk fel, amikor fel kellett túrni az egész várost?! De ugyanakkor, mikor a feltúrt városba bejöttek a magasrangú vendé­gek, ott mellettem az egyik miniszter azt mondta: „Esztergom ünnepségeket ren­dez, és még ennyi mindent tud csinál­ni?!" Azért így is lehet ezt nézni. Tény­legesen nem sok város dicsekedhet az­zal, hogy a következő évezredre kórhá­zat, óvodát, iskolát épít. Vagy ha azt nézzük, hogy 1992-ben hol volta mun­kanélküliség, és hol tart ma, észre kell venni a fejlődést. Gyárainkban nemcsak esztergomiaknak adunk munkalehető­séget, hanem a környékbelieknek is. És szeretnénk további munkahelyeket te­remteni. Gondolunk arra, hogy a régió munkaerejét is használjuk. Egy város önmagában nem gondolkozhat, nem megoldás, hogy önmagunknak mindent rendbe teszünk, és a szomszédban telje­sen mindegy, hogy mi van. Itt van pél­dául a dorogi erőmű. Össze vagyunk kötve Doroggal, se Dorog, se Eszter­gom nem léphet külön. Ha mi nem tud­juk megoldani a távfűtést, akkor Dorog­nak sem fog sikerülni. Kitágul a világ, több felelősség hárul egy-egy város ön­kormányzatára, kölcsönös felelősségek hárulnak ránk, és az önzés talán egy kicsit háttérbe fog szorulni. Viszont az eredményesség kétség kívül növekedni fog. E.O.: - Nagyon bízzom benne, hogy valóban eredményes évek elé nézzünk. Amikor most az új esztendőre emeljük poharunkat, reménykedjünk a sikerek­ben. K.L.: - Nem titkolom, hogy a jövő évet nehéz szívvel kezdem el, mert va­lóban nagyon sok a gond. De amíg az embernek töretlen az optimizmusa, ad­dig van miért dolgozni. Ezt a jellegzetes magyar pesszimizmust le kellene végre vetkőzni az embereknek, s nem ártana a panaszkodás helyett inkább egy kicsit többet dolgozni. Ehhez kívánok mindenkinek sok si­kert, békésebb és boldogabb új évet! „A híd ügye messze túlnőtt egy városon..."

Next

/
Thumbnails
Contents