Esztergom és Vidéke, 1934

1934-01-01 / 1.szám

Négy év alatt 84 ezerről 78 ezerre esett a telefooetőfizetök száma hogy a védett birtok tulajdonosát is megvédi a perköltségek szaporítása ellen. Nem lehet ugyanis a védett birtok tulajdonosát perköltségben elmarasztalni, ha az első tárgyalá­son elismeri a hitelező követelését és kimutatja, hogy az előirt fizetési kötelezettségeket teljesítette. Minden gazdaadóst közelről érint a rendeletnek az az intézkedése, amely kimondja, hogy ameddig a j védett birtok feljegyzése a telek­könyvben benn áll, nem lehet az adós ellen végrehajtási lépést ve-1 zetni még akkor sem, ha elmulasztja a rendeletben meghatározott fizeté­sek teljesítését. A hitelező a szol­gáltatások elmulasztásán alapuló jo­gait csak úgy érvényesiheti, ha a te­lekkönyvi hatóság a védett birtok feljegyzését törli. Ha a bíróság még nem intézte el jogerősen a birtok védetté nyilvánítását január elsejéig, úgy 1934 első napjaitól kezdve a gazdaadósnak mindaddig teljesiteni­kell az előirt fizetéseket, amíg a bir­toknak védetté nyilvánítását a bíró­ság ki nem mondja. á Stefánia Szövetség Mikulás- és Karácsony-esti jövedelmeinek elszámolása Most adta ki jelentését a posta­vezérigazgatóság a posta 1932. évi működéséről. Mint a tarifaemelés óta minden évben, úgy 1932-ben is foly­tatódott a postai forgalom vissza­esése. Az összes küldemények az előző évihez képest 6.9 százalékkal csökkentek. Legnagyobb visszaesés az érték­levelek és értékdobozok forgalmában mutatkozik (19.6 százalék), mig a csomagküldemények 17.9 százalék­kal, az utalványok 10.8 százalékkal, a levélpostai küldemények 8.6 szá­zalékkal csökkentek. Rendkívüli mértékben visszaesett a táviróforgalom, amely 1931-hez képest 23.6 százalékkal csökkent. A távbeszélő állomások száma 2.2 százalékkal, a mellékállomások száma pedig 10.7 százalékkal csök­kent. 1932-ben 3700 darab új táv­beszélő állomást szerelt fel a posta, ezzel szemben 3735 telefonállomás előfizető lemondott. Külföldön a telefonelőfizetők száma kivétel nélkül mindenütt évről-évre nő. Magyarországon még a telefon­előfizetők száma is állandó vissza­esést mutat, amit bőven indokol a ESZTERGOM Irta : KÜHÁR FLÓRIS OS. B. 6. Merengés, borongás a húszas, har­mincas évek irodalmának alaphangja. Széchenyi lelkében is lefogja az épi­tőakaratot a balvégzet sejtése, mint­ha attól félne, hogy terveinek magas kupolája rája szakad és vele együtt munkásait is összezúzza. Aki ma­gyar lélekkel áll az esztergomi vár­hegy kilátóján, aki onnét néz a múltba és a jelenbe — annak me­rengése ma is borongássá változik Itt lehet igazán elmerengeni — le nézni a Duna vizére, gondolni a mindig más időre és a mindig egy örökkévalóságra. Végigszaladni a Fekete erdő forrásától — a Fekete tengerig és közben élvezni a fénylő­sávot, mely Komárom felől ideka­nyarodik, követni a hullámzó vize­ket Visegrád és Buda felé. Engedni a szemet és az eszmét szabadjára, hadd merüljön a zúgó örvényekbe, hadd járjon a hegyek csúcsán és a völgyek mélyén, keresse a mélysé get és a magasságot. Itt, ahol évez redes kultúra talaján áll az ember, ösztönszerűleg keresi a multat. Mit talál belőle? Omló várfalat, benne faragatlan kövek közt néha téglát, oszloptöredéket, a római vagy a kö­zépkori épületek maradványait, me­lyekkel a török foltozgatta hevenyé­ben a kopott várat. A régi alapok­ból semmi, évezredek tűntek el rossz üzleti politika, amit a posta­vezérigazgatóság folytat a telefon körül. Ez az oka, hogy 4 év alatt 84 ezerről 78 ezerre esett a telefon­előfizetők száma. Az 1931—32. évben a posta fö­löslege 9.9 millió pengő volt Ebben az évben 102 9 millió pengő volt a bevétel, mig például a gazdaságilag oly jónak ismert 1927—28. költség­vetési évben csak 94.2 millió pengő és ekkor még csak 7.8 millió volt a posta fölöslege. A posta a fogyasztóközönség te­herviselőképességének megcsökkené­sét egyáltalában nem akarja tudo­másul venni és ragaszkodik a fele­melt tarifákhoz még ma is, nem tö­rődve azzal, hogy az üzleti és ke­reskedelmi forgalmat mennyire meg­bénítják és milyen súlyos terhekkel nyomják a posta drága szolgáttatá­sai. 1913-ban Magyarország egy la­kossára 5.78 pengő teher esett a postaterhekből. 1932-ben 11.73 P. teher esik minden egyes lakosra a posta kiadásaiból. A posta teher te­hát a duplájára emelkedett 1913-hoz képest. nyomtalanul Strigonium kultúrájából és a szent hajdant is csak a képze let őrzi. Ez a szent hajdan — Ró­mát idézi itt a várhegyen, belőle sarjadzó lelkiséget és művészetet. Elmúlt a római provinciális művelt­ség nyomtalanul; a helyébe épült kö/épkort, szintén Róma ihletéből eredtet, összezúzta a török. És Ró­ma mégis itt él most is, a bazilika tanuja. Mi ez ? Esztergom a magyar kultúra tra­gikuma, szimbolu na. Más kultúrák­ban, főleg a rómaiban évezredek él­nek egymásratámaszkodva, egybefo­nódva, szerves, organikus kapcsolat­ban. Mint ahogy apából a fiu és unoka, ugy ered a köztársasági Ró mából a császári és belő'e a keresz­tény (román). A nemzedékek lelke gyakran ellentétes, a fiuk másként éreznek, mint atyáik, de a vér, a test összefügg. A kultúrák lelkében is vannak poláris elváltozások, de kife­jező formáik érintkeznek és az ősi alapokra támaszkodnak. Érdekes, hogy pl. a gótika alig tudott Itáliá­ban meghonosodni, Róma az egész középkoron át — román maradt, gótikája (S. Maria sopra Minerva) is gyökeresen különbözik az éjszaki gótikától. A renaissance és a barokk még szerves kapcsolatot talált a ro­mánon át az antik Rómával. Esztergomban (Esztergom most a magyar kultúra szimbóluma) a kul túra fokai nem állnak a nemzedékek Az Esztergomi Stefánia Szövetség által december 2- és 3-án rendezett Mikulás- és Karácsonyi vásár s ugyanazon alkalommal előadott gyermekszindarab jövedelmének el­számolása a következő: A színdarab jövedelme 278*74, felülfizetések 136'30, Mikulás-asztal bevétele 13518, bazár-asztal be­vétele 80'44, cukrászda bevétele 8416, húsfélékből 68'86, italmérés­ből 6T54, zsákbamacskából 8*03, dr. Katona Sándorné asztalától 3"50, bizományi árúkból 10919 P. össze­sen: 965-94 P. Kiadás: (terem és színpad fűtése, világítása, italmérési engedély, nyomdaszámla, színdarabbal kap­csolatos asztalos munkák, takarítás, apróbb beszerzések stb.) 16317, bi­zományi árúkért 10037 P. összesen : 26354 P. Tiszta jövedelem 702'40 P. Felülfizetések: Lingauer Sándor dr. 30, Machovich Gyula dr. ir50, Breyer István dr., Etter Ödön, Fehér Gyula dr., Hamza József dr. 10—10, Bodor Zoltánné, Felber Gyula dr., Sörös Edéné 5—5, Walter Károly 4'50, Bakos Jenőné, dr. Etter Jenőné 4—4, Balogh Albin dr., dr. Décsi Ferencné, Nádler István, Szent­györgymezői zárda főnöknője 3—3, dr. Bencze Győzőné, Fekete Rezső, Gottmann Gyuláné 2—2, N. N. 1*10, Eggenhoffer Béla dr., Földes Károlyné, Horváth Anzelm, N. N., Madaras Aurél, Szatzlauer Gyuláné, Weisz Sándor dr. 1—1 P. Czobor Gyuláné, N. N. 50 fillér, N. N. 20 fillér. egymásból folyó rendjébei. Itt nem épül az antik alapokra a Boldogasz­szony temploma, itt a Pantheonból — nem lesz a Mindenszentek egy­háza, és a Péter-templom sem őrzi a nérói cirkusz alapfalait. Nem is épülhetett. A római impérium után rommá lett minden a hún avar szá­zadokban, ősi erdők úgy újulnak meg, hogy irtáskor már nőnek a bokrok. A magyar kultúrának tele­pitői nem találtak élő bokrokat csak hulladékágakat és letarolt tönköket. Mégis — virágos kert, illatos erdő eredt Szent István telepítése nyoma ban. Ennek is az lett a végzete, mint elődjéé volt. A mohácsi vész­től a török kiűzéséig nemcsak a kul­túra anyagi formái vesztek el, ha­nem elveszett a középkor lelke, az, amely irodalomban, művészetben épp a 16. század elején termelte ki a magyar izlés nagyigéretű bokrát : a kódex-irodalmat. A protestáns hit­vitázás épp ugy gyökérte!enül kez de t újat, mint ahogy Pázmány nem növesztette a régi bokrot, a kódex­irodalmat. Másutt a barokk észrevét­len fokban nő a renaissance-ból, ná lünk a Bakócz-kápolnától nincs semmi átmenet a 17. század barokk templomaiig, még kevésbé a palatí­nus stílusig. Hogy Rudnay megint gyökeresen ujat akart, azt eléggé kifejezte — a várhegy csúcsának lehordatásával. Mintha a magyar föld kultúrája csak temetőkön tudna felépülni, ak­Buffethez hozzájárultak: 1. Cuk­rászdába érkezett: Bartal Aiajosné torta, Csárszky István dr. torta, fa­törzs, dr. Csics Akosné torta, Dra­hös János torta, özv. Háber Jánosné csokoládé bombák, Hamza József dr. torta, Hajnali Kálmánné gesz­tenyerolád, Hajdú Gyuláné torta, Heincz Iván fatörzs, Jándy Arturné 30 drb sütemény, Klinda Károlyné torta, dr. Kőhalmy Lászlóné vaní­liás karikák, Laping Miklósné cso­koládés gesztenye, Lepold Antal dr. torta, özv. Marosi Ferencné torta, Machovich Gyula dr. 40 drb pogá­csa, 40 drb mézes sütemény, 1 drb linzi torta, 2 üveg bor, dr. Molnár Józsefné fatörzs, Malatinszky Anna 50 drb pogácsa, Orosz Antal torta Primási udvar 30 drb mignon, 57 drb tortaszelet, Schönbeck Józsefné 30 drb habroló, Szűcs Jánosné 24 drb sütemény, Taxner Béláné 20 drb sütemény, vitéz dr. Zsiga Jánosné 20 csomag mézeskalács. 2. Húsfélékhez érkezett: Bellovics Gyuláné 30 drb hasé, Bors József 5 doboz szaloncukor, Csárszky Ist­ván 2 drb fácán, 20 üveg bor, Csics Gabika 20 drb szendvics, dr. Décsy Ferencné 3 pengő, özv. Eggenhofer Ernőné fél kg vaj, Einczinger Sán­dor 100 drb sóskifli, gróf Eszter­házy Ferencné 20 üveg pezsgő, Farkas Buci 1 drb libamáj, dr. Frey Vilmosné 25 drb hasé, Glatz Gyu láné 2 tál felvágott, Gottmann Ist­vánné 2 pengő, Kornháber Samuné 1 tál hideg hús, dr. Mattyasóvszky Béláné 1 tál hideg hús, Malatinszky kor, midőn a régi sírhantok már egyszintűvé válnak a mezővel. Itt azt, ami elmúlt, már csak ásatás, történelem és képzelet hozza napvi­lágra. A kölni dómnak legalább szentélye és egyik tornya a közép­korból maradt meg, az újjáépítés valamit felhasznált a régiből és eh­hez szabta az újnak méreteit. A tragikum magva — a bukás után a katharsis, a benső tisztulás, a lélek mélyének kibontakozása az Isten napfényére, a lelkiismeretek felszabadulása az igazságra. Mintha Esztergom ennek a ma­gyar katharsisnak volna a jelképe, a benső tisztulásban rejlő új életnek, feltámadásnak. A leláncolt titán bi­lincseit az istenek leoldhatják és akkor nem remeg már az Olympos vergődéseitől. A magyar lélekben is titáni erők szunnyadnak. De ahhoz, hogy kultúrát építsenek, megtisztu­lás kell, felszabadulás a nemzeti bűnök bilincseiből. A magyar kultúra olyan, mint a poraiból megelevenedett phoenix. Az esztergomi bazilika a maga klasszi­kus fönségében igazat ád e barokk képnek, hisz töbször is újra támadt, valahányszor a nemzet lelke meg­újult a krisztusi karharsis halálba merítő, de életet adó vizeiben. És min lanyiszor Rómát építette a Duna partján. Kormányrendelet a védett birtokok felügyelet alá helyezéséről A gazdarendelet tudvalévőleg a védett birtokokokat közfelügyelet alá helyezi. Ezt a felügyeletet szabá­lyozza az a legújabban megjelent kormányrendelet, amelynek főbb in­tézkedései a következők: A kormány a közfelügyeletet a helyi bizottságok útján gyakorolja, amelyeket a telekkönyvi hatóságok székhelyén alakítanak és tagjait a pénzügyminiszter nevezi ki. Nem le­het a bizottságnak tagja olyan, akinek ingatlana védett birtoknak van ki­mondva. A bizottság tagjai a főis­pánnak tesznek esküt. Ugyanez a közfelügyeleti hatóság gyakorolja a magánhitelezői felügye­letet és minden védett birtok fel­ügyeletét is, amely nem haladja meg a száz holdat. A védett birtoknak a magánhitelezői felügyeletét külön kell kérelmezni az illetékes járásbíróság­nál. A rendelet szerint a gazdaadósok, I akik igénybevették azt a kedvezményt, j hogy csak annyi kamatot fizetnek összes hitelezőiknek, mint amennyi a negyvenszeres eladósodásnak fe­lelne meg, a nem közvetlenül hite­lezőknek teljesítendő fizettségeket postatakarékpénztári számlára köte­lesek befizetni. A rendelet teljesiti azt a számos oldalról megnyilvánult kívánságot,

Next

/
Thumbnails
Contents