Esztergom és Vidéke, 1898

1898-01-01 / 1.szám

juk, de toképen, hogy a jövendő esztendők ismét a helyreigazításra kellenek. Nem az a baj csupán, hogy ioo°/ 0 a városi pótadó, de az a sivár jövő, hogy ebből ki nem lábolunk egyhamar, hogy ez nem kevesebb, de csak több lehet, mert a beállított és egyszer elismert igé­nyek szakadatlanul követelik kielé­gittetésüket. Könnyen búcsúzunk tehát a le­tűnő évtől, üres volt, szürke volt, rossz volt! Nem mozdult meg benne semmi igazán, — csak ugy vajúdott; a gyámoltalanság és bárgyú furfang nevét fogja viselni. Legyen a most beköszöntő év jobb, tartalmasabb és szerencsé­sebb ! Boldog uj évet! Városi közgyűlés. ^ .— A jövő évi költségvetés. — Esztergom^ december 31. K Amennyire az idő rövidsége és a nagy anyaghalmaz engedi, itt adjuk lehető részletesen a háromnapos vá­rosi közgyűlésről szóló tudósítást, •magára a közgyűlés lefolyására ez­úttal csak annyit jegyezvén meg, hogy a város e legfontosabb gyű­lésére a városi hivatalnokokon és földművesképviselőkön kívül tíz kép­.viselő sem tartotta érdemesnek meg­jelenni. Első nap. Lassan gyülekeztek kedd borús regge­lén a képviselő urak, csöndesek, boru­sak voltak maguk is néhány szentgyörgy­mezei földműves képviselő kivételével, akik ellenkezőleg igen virágos és ünnepi hangulatban valának az egész nap folya­mán £ határozottan obstrukciós hajla­mokat árultak el, *" A napirend előtt felszólalt Niedermann József rendőrkapitány s az »Eszteigomi Lapok" legutóbbi számában megjelent két, a rendőrség mulasztására célzó hir valótlanságát bizonyitotta be. Bemutatták a hercegprímás válaszát a varos részéről névünnepe és ötven éves szerzetesi jubileuma alkalmával hozzá intézett üdvözlő feliratokra s midőn az éljenzés elhangzott, egy kiváncsi képviselő azt tudakolta, mily válasz érkezett az ő felségéhez intézett hódoló feliratra. Egyrészről néma csend, másrészről csön­des mosolygás volt a válasz. A jövő évi virilis képviselők névjegy­zékének átvizsgálására a pénzügyi taná­csosból, főügyészből, főjegyzőből, Bren­ner József és Brutsy János képviselőkből álló bizottság küldetett ki. Majd a főgimnáziumi épület ominó­zus kérdése következett. Az elnök beje­lenti, hogy a közgyűlés e tárgygyal csak most foglalkozhatik, mert a segély­nyújtásra felkértek késedelmesen nyilat­koztak, A hercegprímás 5000 frtot igért (okt. n-én), Fehér Ipoly főapát szintén 5000 frtot (szept 25-én), végül Graeffel János kanonok (okt 19-én) 1000 frtot fizetett be e célra a városi pénz­tárba. Valamennyinek feliratban monda­nak köszönetet. A főkáptalan ezúttal nem adhat segélyt, amig a kultuszmi­niszter tudatta a várossal, hogy a jövő évi költségvetésbe e célra semmit fel nem vehet, de különben is a kultusz­budget ily^célokra már évekre meg van terhelve. Dr. Helcz Antal előrebocsátja, hogy két évvel ezelőtt izoláltan állott e he­lyen abbeli álláspontjával, amely az épü­let gyökeres és alapos kijavítását célozta. Az idő neki adott igazat, Hogy a város százezer forintos épitésbe nem kezdhet, szomorúan dokumentálja az előttünk fekvő költségvetés. A reménylett segé­lyek pedig nagyon kis Összeget tesznek ki, már pedig jelenlegi viszonyaink között nem mehetünk be az épitkezésbe, ha legalább 50,000 frt biztositva nincsen. Ezért a pénzügyibizottságban elfoglalt álláspontján marad.Ajánlja, küldessék ki szakértő bizottság (2 helybeli, 1 fővárosi taggal), amely alaposan megvizsgálja az épületet s a javitásról részletes költség­vetést készit. Ha ez nem találja lehető­nek a kijavítást, vagy a költségvetése tulmagas lesz, ám akkor foglalkozzunk az újjáépítéssel. Vojnics Döme — a válto­zott viszonyok következtében — hozzá­járul dr. Helcz indítványához, csak an­nak sürgős elintézését kéri, mert a je­lenlegi állapot — mint illusztrálja is — tarthatatlan. Többek hozzászólása után határozati­lag kimondatott, hogy az épület meg­vizsgálására szakértő bizottság küldetik ki, amely 30 nap alatt tartozik jelentést tenni, amig a kultuszminiszterhez 8 nap alatt felirat intéztetik annak megtudako­általános tárgyalás alapjául sem fogadja el a költségvetést. (Helyeslés sokfelé.) Reviczky Győzőt megdöbbenti a köny­nyelmüség, a melylyel a költségvetést szerkesztették. Ennek igazolására fölsorol egyes tételeket. Nagy zúgás támad, mi­kor előhozza a bikáknak való takarmány beszállításának költségeit. Egy hang: Honnan szállították? Kiffer: A fekete tengerből. (Derült­ség.) Reviczky : Igen, behordottak december elején valami hatvan petrencét, de az még trágyának sem használható. Ha mégis belemennénk a részletes tárgya­lásba, (»Nem megyünk!* ^Tárgyaljuk 99-ben mind a kettőt*) kimondja, hogy azon közel 26.000 frt megtakarítás eszkö­zölhető. Tátus János konstatálja, hogy a gaz­dasági bizottság az egész év folyamán összehiva nem volt. Tehetetlen gazdával, még tehetetlenebb hegymesterrel sem­mire sem fogunk menni. A költségvetést ál­talánosságban sem fogadja el. A sztgyörgy­mezőiek heves hangon kelnek ki az egye­sítés hátrányai ellen s egyre Váljunk el-t kiáltanak. Szálkai Tóth Ferenc hegy­mester Tátus vádja ellen tiltakozik, de nem akarják meghallgatni, Gere Antal méla hangon konstatálja, hogy a mai bomlott gazdasági viszonyoknak magunk vagyunk az okai, a kik a gazdasági taná­csost választottuk, a ki nem érti a dolgát! Egyre hevesebben követelik a költség­vetési tárgyalás elhalasztását, a mely ellen dr. Helcz Antal szólal föl, utal az évtizedes szokásra s a törvényre, mely szerint nem a gazd. bizottság tartozik a költségvetéssel foglalkozni, hanem egy szakbizottság s ez volt a pénzügyi, a mely alaposan áttanulmányozta azt. O azt hiszi, hogy még 5—6000 frtot sem lehet megtakarítani. Ha az általános tár­gyalás elutasításával valami bizalmatlan­ságot akarnak demonstrálni, eltévesztet­ték az adresszt. Reviczky Győző ugy véli, hogy a p. ü. bizottság tagjai is emberek, a kik meg­tévedhettek, vagy megtévesztethettek. Mi­csoda gazdálkodás például az, hogy hat pár ló mellett bérkocsidijakra 150 frt szükséges f Egy hang : Szüreti kirándulásokra kell! Dr. Földváry ellenzi az ily részletezé­seket, nem ide valók. így nem érünk célt. Ajánlja a tárgyalást, már csak dekórum kedvéért is, mert még soha meg nem történt, hogy a város az uj évbe költség­vetés nélkül ment volna be. Niedermann József szintén a halasztás mellett van, mert az agg év e napjaiban minden ember, nagyon el van foglalva. Egy hang: Hát lesz indemnyti ? kis fia: Lacika, Donáth István, Palkovics Alajos, Szölgyémi Gyuláné, Mattya­sóvszky Sándor, Balog Lászlóné, Sze­rencsés Mihály, Csernyánszky Ferencz, Konrádné Major Borbála, Szaller Imre, özv, Szántó Ferencné, ajticsi Horváth Terézia, Binetter József (Bátorkesz), özv. Szvoboda Ferencné, Szabó Antal, De­száth Mihály (Bátorkesz), özv. Tölgyesi Ferenczné, Szilárd János (Szölgyén), Sándor Géza, özv. Fehér Károlyné dr. Aschenbrier Antal, Makkay Lázár és urián Pál. Akadtak olyanok is, akik nem tudták evárni, amig a fehér Tanathosz értük 'ön, hanem beleavatkoztak a nagy meg­semmisítő kegyetlen munkájába. Az ön­gyilkosságok szomorú sorozatából a leg­nagyobb részvétet egy zsenialis, kitűnő katonáé: Neumann Frigyes főhadnagyé keltette, akinek végzetes elhatározása ma is megoldatlan pszikológiai rejtély. Követte a sorban az alig husz éves Ko­vács Gyula pénzügyőr, aki egy átmulatott éjszaka után a >Fürdő* vendéglőben lőtte szivén magát, állítólag, mert hiva­tali főnöke elégetlen volt vele. Fekete gyászt okozott az a lövés is, amely Mül­ler Gyula életét oltotta ki. Az ő tragé­diája ismeretes. Erőszakkal vált meg az élettől Guitmann Imre telekkönyvi irnok, gyógyithatlan betegség kergette a halálba Klepek Vilmost és Kadletz Edét. Egy nő is szerepel a szomorú sorban : Perina György né. Simcsák Ká­roly, sorozhatlan utolsó, pedig egy má­sik áldozatot is vitt magával a föld alá ; özvegy Homicky Ferencnét. A legutóbbi évtizedekben alig volt esztendő, amely ennyi életuntat mutatott volna lel. Öröm és gyász váltakozott ez eszten­dőben is, mint az életben mindenkoron. A szomorúságokat hagyjuk ezentúl s inkább a lefolyt vidám óráknak króni­kásai leszünk. A város társas élete olyan volt, amilyennek évtizedek óta ismerük. Csendes, kevéssé változatos, a jó kisvá­rosok élete azok legtöbb előnyével és minden hibájával. Nagyobb élénkséget csak a farsang okozott, amelynek neve­zetesebb napjai voltak : január 25 (kato­natiszti estély), január 27 (a Kat. Kör bálja), január 22 (altiszti bál), január 30 (a párkányi ifjúság táncmulatsága) feb­ruár 13 (izraelita jótékony mulatság), feb­ruár 14 (protestáns bál), február 20 (ka­tonatiszti estély), február 22 (a Kat. Kör piknikje), március 1 (a Tornaegyesület kalikó bálja). Legkedélyesebbek, 'legintimebb családi jellegűek mindenesetre a Kaszinóesték voltak, a melyeken az egyesület műkedvelő gárdája mulattatta a közönséget. Ilyen est volt január 2-án (Szinre került: »A kis mama*, »Asszony szeretnék lenni*, »Tavasz*). —január 14-én (»Egy rendező keservei*, »A mama kedvencze*). február i-én (»Utóirat*, »Margit álma*, »Bál­királynő*), február 27-én (»Egy kis vihar*, »Férjhez menjek-e«, > Katonásan*), és decemcer 27-én (>Nézd meg az anyját*). Ez estéket élvezetesekké a következő lására, hogy remélhető-e, miszerint bár 4—5 év múlva, a kormány 50,000 frt se­gélylyel járul az újjáépítéshez, A főkáptalant, aki 2000 frtot adott az uj kórházra, megéljenezték. Az ebtartási szabályrendeleten több módosítást eszközöltek. így a vadász­ebek adóját 2, az ölebekét 5, a mészá­ros ebekét 15 frtra emelték. A pecér ál­tal elfogott ebek 48 óra leforgása után elpusztíttatnak. Az állami állatorvos ja­vaslatát, hogy ebek a vendéglőkbe száj­kosárral és zsineggel bevezethetők le­gyenek, elvetették, Az elnök a közgyűlés elé vezérelte az egy évnél hosszabb ideig beteg tiszt­viselőkkel való eljárásról készített sza­bályrendeletet, mely szerint hat heti mun­kaképtelenség után, a kezelő orvos ja­vaslatára, 3 : hóig terjedő szabadságidő engedélyezhető, mely a tanácsi orvos véleménye alapján még háromszor meg­hosszabbítható. Egy év lefolyása után összes illetményeit beszüntetik s vagy nyugdíjazzák, vagy kegydijt adnak a nyugdijszabályzat értelmében. Az elnök : A javaslatott elfogadottnak jelenti ki. Egy hang: Hol a nyugdijszabályzat ? Elnök : Nyomják. Dr. Földváry nem érti, hogy ez ügyet az elnök a közgyűlés elé vezérelte, levén az a még nem tárgyalt s el nem foga­dott nyugdijszabályzat kiegészítő része. Filius ante patrem. Ha elfogadják, az elvi kijelentés lesz, a mely igy értel­metlen. Mivel azonban a polgármester oly ret­tenetesen sietett a határozat kimondásá­val, már csak annyit tehettek, hogy a határozat fölterjesztését a nyugdijsza­bályzattal egyidőben eszközlendőnek. mon­dották ki. Az iskolarend védelméről készült sza­bályrendeletet, a mely szintén kissé korán volt napirendre tűzve, az iskolaszékhez utasították, mivel az még nem látta. Et nunc . . . következett a költség­vetés és vele az első viharszellő, a mely később az elnök tehetetlensége, ügyet­lensége és örökös kapkodása miatt va­lóságos orkánná fejlődött s csak az ülés berekesztésével volt csillapítható. Mindenekelőtt Bártfay Géza kíváncsis­kodott, vájjon a gazdasági bizottság fog­lalkozott-e a költségvetés tervezetével, mint a törvény előszabja ? Az elnök: Ugy tárgyaltatott, mint rendesen. Bártfay kérdésére egyenes választ kér. Az elnök: Nem tárgyalta. Bártfay : Tekintettel éppen gazdasági viszonyaink rendetlenségére, most már ujak és hölgyek tették : Büttner Róbertné, Csupor Istvánné, Hoffmann Böske, Koksa Iza, Nozdroviczky Olga, Perényi Irma, Pethes Mariska, Schönbeck Márta és Véghelyi Ödönné; továbbá B. Szabó Mihály, Etter Gyula, IstvánfFy Elemér, Pap Kovács Ferencz, Rudolf István, Bütt­ner Róbert, ifj. Brenner József, Nedeczky Béla, Ivanovics Béla, Véghelyi Ödön, Etter Ödön, Berán Károly, Osváth Andor és Czinder Antal. A társas élet fellendítésére szolgált a színészet is. Az év folyamán három, ille­tőleg két társulat fordult meg várme­gyénkben, a mennyiben a januárban itt szerepeit s tetszéssel fogadott Dombay házaspárt s a hozzájuk tartozó két szí­nésznőt társulatszámba alig vehetjük. Májusban Párkányban járt az Ara­nyossy-féle társulat, előadásaikat eléggé látogatták. Októberben szerepelt B. Pol­gár Béla társulata s szokatlanul meleg pártolásban részesült. A mai jubileumos világban természe­tesen a jubileumok sem hiányozhattak egészen, meg kell azonban jegyeznünk, hogy e jubileumok mind jói megérdemlett munkás életpályán történt elismerések voltak. így Walther Károly posta- és táviró felügyelő, Reviczky Győző közp. főszolgabíró, Wendland Károly gyárigaz­gató hivatalos működésük huszonötödik, amig Schável Károly muzslai járásbiró bírói pályájának harminczadik évforduló­ját ünnepelte s a szokásos ovációk ter­mészetesen egyiknél sem maradtak el. A különböző köz* és magánhivatalokban is több változás történt. A főispán Pisuth Kálmán és Szlávy István végzett joghall­gatókat közigazgatási gyakornokokká ne­vezte ki. A járásbíróságtól a törvényszéki bíróvá előléptetett Skoday Aurél távo­zott, helyét, mint járásbiró Környei Imre foglalta el, míg az áthelyezett Sárváry Ferencz albiró helyébe Lipschitz József jött. Aljegyzővé neveztetett ki Szlávy Elemér jogszigorló. Egyházmegyei tan­felügyelővé dr. Walther Gyula kanonok neveztetett ki s ugyancsak ő foglalta el a primási irodaigazgatói fontos állást is, amely Hettyei Samu pécsi püspökké történt kineveztetése alkalmából üresedett meg. Bartal Rezső kir. tanfelügyelő legfelső elismerés mellett nyugalomba ment, he­lyét Vargyas Endre foglalta el. Kir. fő­mérnökké az áthelyezett Csaby Andor helyébe Sándor Kálmán, állami állator­vossá Soós Imre helyébe Sulyok Géza, végül pénzügyőri biztossá Kelemen Fe­rencz helyébe Váczy György neveztetett ki. A herczegprimás uradalmi ügyészek­ké nevezte ki Vaszary Jánost, Fiedler Ferenczet és dr. Palkovics Jenőt. Uj kar­mestert kapott a székesegyház kórusa a kiváló szeneszerzőnek és dirigensnek bi­zonyult Kersch Ferencz személyében. Házi ezredünkben az 1897-ik év szintén nevezetes változást hozott, amennyiben a tábornokká kinevezett Görcz Arthurtól Vojnovics Emii vette át az ezredparancs­nokságot. A májusi csillaghullás kisebb volt, mint a novemberi. Akkor előléptek

Next

/
Thumbnails
Contents