Esztergom és Vidéke, 1898

1898-01-01 / 1.szám

Óriás lármával követelik a szavazást, mire a polgármester fölemiitvén, hogy a megye csak azért tart jövő hó első felé­ben közgyűlést, hogy a város költség­vetésével foglalkozhassak, fölállásssl el­rendeli a szavazást s nagy hirtelen ki­mondja a halasztás elvetését, bár a több­ség egyáltalán kivehető nem volt, mire óriási lárma támad. Névszerinti szava­zást követelnek s az elnök már hajlandó is rá, mire több oldalról figyelmeztetik, hogy legyen ura kimondott szavának s ne csináljon komédiát. Reviczky Győző kijelenti, hogy a pol­gármester nem mondott igazat, mert a megye csak azt közölhette vele, hogy ak­kor tar-t közgyűlést, ha a városi költ­ségvetés letárgyalható. Az elnök szónokot rendreutasitja. Reviczky előhozza hogy a polgármester akkor is megcsalta a megyét, amikor az, Ígérete alapján, a decemberi közgyű­lést összehívta. Elnök megvonja Reviczky tői a szót, de az tovább beszél, inkább — úgy­mond — fizet a széksértésért. Az elnök óriás keveredés közben a gyűlést d. u. 4 órára halasztja. Délután csendesebb és higgadtabb volt a hangulat, csak két szentgyörgy­mezei képviselő obstruált, mindenre a dé­lelőtt felkapott szálló igével kontrázva: •^gazdasági bizottsági Dr, Helcz már dé­lelőtt felkérte a polgármestert, hogy a költségvetési vitának minél tágabb te­ret engedjen s ezúttal Maiina nem is akadékoskodott feleslegesen, hanem — miután egy-két izben ismét korán mon­dotta ki a határozatot — engedelmesen hallgatott a hol a jobb, hol a baloldalról érkező jóakaratú tanácsokra. A vita folyt is elég széles mederben, minazáltal a letárgyalt VII. cim 45 té­tele közül egyet sem szállítottak le, el­lenben felemelték a II. címnél (Egyházi kiadások) a szentgyörgymezei egyházíi járandóságát 11 frttak A helybeli refor­mátus lelkész abbeli kérelmét, hogy te­kintettel arra, miszerint az egyházköz­ség jelenleg rendes iskolát tart fen 120 tanulóval, a hajdan adományozott öt öl tűzi fa újból kijárultassék, véleményadás és az iskola megvizsgálása végett kiad­ták az iskolaszéknek. Mint emiitettük, tág mederben folyt a vita, de mig jelentéktelen tételekhez öt­hat felszólalás is történt, pl. a reálisko­láin vita nélkül siklottak át, jóllehet e tételre maga a főügyész felhivta a gyűlés figyelmét, mert a tanintézet létezhetése forog kockán, mihelyt a jelenlegi tanárok kidűlnek, mert a mai díjazás mellett ujakat nem fognak kapni, a város pedig többet nem áldozhat. I. o. századossá s Spitzer Henrik, főhad­nagyokká : Karminszky Miksa, Verspyck Frigyes és Georgis hadnagyok, számvevő hadnagygyá Rudolf Ferencz számvevő őrmester, amig Szilaveczky főhadnagy a 101-ik gyalogezredhez helyeztetett át. Novemberben alezredessé lett Hartmann Gusztáv őrnagy, őrnagygyá Gláser Jenő kapitány, főhadnagyokká de Sorgo Miksa, Gareis Gusztáv, Göllner Oszkár, Dindorfer Miksa hadnagyok, hadnagyokká Multa Leo, Rosenberg Róbert, Lovasy József, Maar Othmar, Pleger Gábor tiszthelyette­sek, II. o. ezredorvossá Mitschka Kázmér, főorvos. Ezredünkhöz osztatott be Krausz Rudolf táborkari százados, amig báró Re : insberg Viktor őrnagy a 34 ik, Maar Othmár hadnagy a 66-ik gyalogezred­hez helyeztetett át. Az év folyamán a fővárosba tette át lakását városunk egyik legérdemesebb polgára: Mihalik Bálint, mig itt telepedtek meg dr. Gedeon Ferencz nyug. uradalmi orvos, Hubert Dániel nyug. tiszttartó. A főgimnáziumi tanári kar egy uj taggal gyarapodott Bausz Teodorik személyében. Midőn ezekben széies vonásokkal ecse­teltük a ma kimúló esztendő társadalmi életét, azzal az óhajtással lépünk át a vajúdó újba, hogy ez uj év megfes­tendő képénél annak idején minél több karmint s minél kevesebb szépiát kelljen használnunk. Krónikás. A támadások és interpellációk legna­gyobb részben a gazdasági tanácsosnak szóllottak, aki különösen mikor pozitív adatokat kértek tőle, tényleg csak zava­rosan és hiányosan tudott válaszolni. Rendszerint a gazdára, a távollevő gaz­dára hivatkozott s különösen két izben lett erősebben támadva. Akor, mikor kiderült, hogy szakértő meghallgatása nélkül fontosabb építkezéseket is végez­tet, amivel való felhagyásra dr. Pro­kopp Gyula indítványára utasitva is lett és másodszor, amikor bebizonyosodott, hogy pl. approbált egy 13 frtös számlát, annélkül hogy a teljesített munkát felül­vizsgálta volna s csak utólag és véletle­nül derült ki, hogy az a bizonyos munka csak 1 frt 30 krt érdemel. Elhatározták, hogy az erdőőrök szá­mát cgygyel szaporítják, valamint — bár a földműves képviselőknek sehogy sem tetszett — hogy az erdőőrök ezu­tán revierjükben künn fognak lakni. A tárgyalások alatt az a fölületesség is kiderült, hogy a költségvetési terve­zetbe a p. ü. bizottság javaslatait pon­tatlanul és nem precíze vették fel. A hosszú vita, amely bizonyos 18 frtos csizmák miatt folyt s melyről előzetesen egész rémlegendák voltak elterjedve a városban, szintén elmaradt volna, ha »csizmák á 18 frt.« — helyett korrektül »csizmapénz — á 18 frt«-ot irnak. Második nap. Hosszabb vita fejlődött ki szerdán dél­előtt a VIII. cimnél, mely az utcák és utak fentartására vonatkozó összegeket állapítja meg. A képviselők legtöbbje itt hazabeszélt; Tátus János a táthi-ut, Kiffer József a kesztölci-ut megjavítását hang­súlyozta, Perger plébános, meg Bádi Andás és Hrgedüs Ferenc a szentgyörgy­mezei utakra hivja fel a közgyűlés figyel­mét, Magyary a szél-utca, dr. Prokopp a buda-utca mizériáit ismertette ; a gazda­sági tanácsnok megint kemény invekti­váknak volt kitéve, A tételt általános­ságban elfogadták, mégis azon módosí­tással, hogy »az általános javításokra* előirányzott összegből kiemelve 500 frtot kizárólag a szentgyörgy mezei utcák és utaknak renoválására fordítsanak. A té­tel összege 7656 fforint. Az utcák és hi­vatalok világitásása előirányzott 2972 frt 81 kr összeget szó nélkül megszavazta a képviselőtestület. A >napidíj és útiköltségekre* vonat­kozó tételnél többen felszólaltak az ellen, hogy bérkocsikra 150 frt van előirányozva, kölönösen elvetendőnek tartják az egész pontot dr. Prokopp és Bártfay képvise­lők, hisz vannak a városnak lovai, amelyek személyfuvart teljesítsenek, a nagyon ki­vételes esetekre meg merőben soknak találják az összeget. Ezen felszólalások után a képviselőtestület 100 frtot töröl s a tétel 50 frtra redukálódik. A XI. cim az államadókat részletezi, szó­nélkül elfogadtatott 8098 frt 9 kr. ösz­szegben. A XII. .cim a közlekedési kia­dások, itt némely képviselő sokalja a te­lefonok számát, mégis elhatározzák, hogy a majorban telefont létesítenek s igy e cim 210 frtra emelkedik. A XIII. cimnél irodai kiadásokra 1847 frt 50 krt fogad­tak el; a XIV. cimnél bútorokra és esz­közökre megszavazta a képviselőtestület a 200 frtot. A XV. cim a jótékonyságra fordítandó összeget irányozza elő. E cimnél Fehér j Gyula plébános interpellációt intéz a pol­| gármesterhez, miszerint a város lelencei nem részesülnek gondozásban eléggé s egy szomorú példát emlit föl, melynek szemtanuja volt. Az interpellációra Nie­dermanu rendőrkapitány válaszol, ki a »Szegény ifjú történetének« elbeszélésé­vel tartósan lekötötte a hallgatóság figyelmét. A fenti cimen előirányzott 5176 frt 72 kr összeget vita nélkül elfo­gadták. A XVI. cimnél megszavaztak a ka­tonai kiadásokra 620 frtot. A XVII. cimnél a »tartozásoknál* be­ható vita keletkezett. Dr. Prokopp Gyula megütközését fejezi, hogy nem látja a tételben a lőrincutcai és budautcai csa­tornáknak ki nem fizetett összegét, azt sem tudja, át vannak-e aeok adva a vállalkozók részéről, majd kapcsolatba hozza a kaszárnya ügy végleges rende­zésével, melynek aktái valahol tévelyeg­nek, de nem tudni hol ? Kérdéseire a tanácsnok, majd a főügyész és a szám­vevő felelnek ; a gyűlés végül elhatározza, hogy a budautcai csatornázás végleges átadása és átvétele május i-re tűzessék, a lőrinc-utcai csatornázat pedig tanácsi intézkedés alatt tartassák. A tételt ál­talánosságban 48949 frt 30 krajcárral elfogadták. Következtek a vegyes kiadások (XVIII. szám). Az egyes tisztviselők személyes pótlékát megszavazták, de az anyakönyvi hivatalnál a szolgát nem alkalmazzák újból, hanem helyette egy rendőrségi szolgának füzetnek pótlékkép évi 60 frtot az anyakönyvi hivatal takarítása, fűtése stb. címén. Hosszabb vitát provokált délután a költségvetésbe ezúttal első izben felvett 1825 frt — öt dijnoktartásra. A felszóla­lók majdnem kivétel nélkül hangsúlyoz­ták, hogy ennyi tisztviselő mellett, ha azok kötelességüket lelkiismeretesen teljesitik, dijnokra szükség nem lehet, hisz aránylag ily nagy létszámú tiszti­kara az ország egy városának sincs. Víta közban nagyon kemény szavak hangzottak el az egyes tisztviselők köte­lességérzetéről, amelyeket ezek némán hall­gattak végig. Csak Rothnágel Ferenc főjegyző szólalt fel s férfiasan beismerte, hogy a múltban lehettek hibái, mulasz­tásai ; tudják azt be korának, tapaszta­latlanságának és az elődjétől átvett res­tanciáknak ; a jövőben, igéri, panaszra nem ad okot. (Éljenzés) egyúttal indo­kolja, miért kér a közig, irodába egy dijnokot. Hasonlóképpen felolvassa ügy­forgalmát a polgármester és a p. ü. ta­nácsos s egy-egy dijnokocskát kér. Hogy a másik két díjnok hova kerül, homály­ban marad. A tiszviselők élőterjesztésé­ből eléggé kitűnt, hogy a dijnokokra azért van szükség, mert munkájuk egyenetlen hetekig pihennek s akkor szórják a szá­mokat ; persze hogy igy nem birja meg a rendes segédszemélyzet. Dr. Prokopp, dr. Földváry, Tátus, Bártfay, dr. Helcz felszólalása után hangosan követelik a szavazást. Az elnök névszerintit akar, mert rövidlátó, de azért felállással ren­deli el. Az első felállásnál határozott kisebbség állott fel a tétel mellett s maga dr. Helcz, a tétel legbuzgóbb vé­dője, konstatálta: — Kisebbségben va­gyunk. Az elnök azonban nem tudott bele­nyugodni a leszavaztatásba, hát egysze­rűen uj szavazást rendelt el, melyre a szomszéd szobából többen kijöttek s igy történt, hogy a javaslatot 2J szavazat­tal 24 ellen elfogadták. — Ellenben a tervezett uj becsiisi állást egyhangúlag leszavazták. A mezei kiadások címénél a jó szent­györgymezeiek megint valóságos obstruk­ciót akartak csinálni és csak akkor csendesedtek meg, amikor dr, Helcz oda­mondotta nekik, hogy ők mindég a régi jó szentgyörgymezei időt emlegetik. Nos, nem hiszi, hogy akkor a községházán megtűrtek volna oly tanácskozást, ami­lyet ők itt folytatnak. Az est többi részét a második alkapi­tányi állás betöltése ügyében széles me­derben megindult vita töltötte be, amelyre a közgyűlés idejéből másfél óra pazaroló­dott. Azért mondjuk, hogy pazarolódott, mert mikor a vita már egészen kimerült, a rendőrkapitány, tekintettel a város sanyarú anyagi viszonyaira s arra, hogy a kapitányi hivatal szük, egyelőre csak elvben kívánta az állás betöltését kimon­datni s csupán egyik szorgalmas tiszt viselője részére kért jutalmat, melyet azonban általánosan elleneztek, nehogy ezzel veszedelmes praecedenst alkossa­nak. A betöltés ügyének elejtése nagy feltűnést keltett s dr. Földváry, dr. Al­dori és dr. Helcz ki is fejezték e fölött sajnálatukat, mert ők ez állás betöltését közegészségügyi és köztisztasági szem­pontokból elkerülhetlenül szükségesnek tartják s meg is szavazták v»lna. Most következett a második meglepetés. Fel­szólalt az elnök s kijelentette, hogy ő nem járul a betöltés elejtéséhez s mégis szavazásra bocsátja azt. A képtelen hely­zet — megadni valakinek azt, amit már maga sem kér — bosszúságot és mosoly­gást is okozott, mire dr. Helcz azt a közve­títő indítványt tette, hogy a költségve­tésből a II. alkapitány 1100 frt. javadal­mazása hagyassák ki és a kérdés terei­tessék vissza a p. ü. bizottsághoz. Elő­ször a tauácsi javaslatra (a betöltés) szavaztak s azt elvetették, amig dr. Helcz »pro forma« indítványát 23 sza­vazattal 18 ellen elfogadták, Harmadik nap. Csütörtök délre végre befejeződött a költségvetés tárgyalása. A kevés szám­ban megjelent képviselőkön meglátszott a kimerültség s az ezzel járó türelmet­lenség a különböző felszólalások alatt. A reudőrségi cimnél csak az a vál­toztatás történt, hogy elhatározták a telefonnak a sintértelepre való beveze­tését. A XXIII. (tüzőrség), cimnél Bártfay indítványozta, hogy mondja ki a közgyűlés elvben egy városházi tüzbiz­tositási alap létesítését, amely okvetlenül hasznot hajtó lenne. Mivel azonban Dóczy Ferenc, aki különben pártolta az eszmét, erős politikai motivumokat kevert a beszédébe, senki sem akarta meghallgatni s igy az egész indítvány felett napirendre tértek. Az uj tűzoltó kaszárnya és a tűztorony építéséhez szükséges 17.000 frt. kölcsön felvételét elvben egyhangúlag kimondot­ták s az e célra szolgáló duna-utoai Sárgái- és Bohátka-házak megvételi szerződésének tárgyalására febr. 3-ára közgyűlést tűztek ki. Általános helyesléssel találkozott Valch Mátyás abbeli inditványa, hogy mivel a tűzbiztonság erősítése minden­esetre érdekében áll az Első Magy. Alt. Bizt. Társulatnak, melynek Eszter­gomból nagy jövedelmei vannak, kéres­sék fel Frey Ferenc ur, mint az intézet képviselője, hogy eszközölje ki az inté-. zetnél, hogy az az uj tüzoltótelep épí­tési költségeihez járuljon hozzá. A fodezet cimein gyorsan siklottak át, csupán a „gazdasági jövedelem", cimnél volt kisebb kaliberű szénavita: Elhatározták, hogy a legelőbéreket ezután felerészben akkor szedik be, mi­kor az állatot a legelőre kihajtják, felerészben pedig szeptember elején. A födezetbe pótlólag felvették a lőrinc­utcai telkek 44,000 frtos vétel ára kama­tainak, valamint az adóvégrehajtások 400 frtra kontemplált jövedelmének ki fele­dett tételeit, amig magának a rendőr­kapitánynak inditványára a 'zeneenged­mények és hirdetmények remélt össze­gét 50—50 frttal emelték. Igy a kiadások 1 eszállittatván, a jö­vedelmek pedig emeltetvén, a kiszámí­tott pótadókulcs alacsonyabb leend. Végül tudomásul vették, hogy a mult évben a földbirtokok után tévesen be­szedett pótadót ugy bonifikálják, hogy 1898-ra azzal kevesebbet vetnek ki s igy egy frt után 14 krt fognak szedni rn. „Katolikusok a zsidóiskolában." Pár éve lehet annak, hogy először értesültem arról, hogy Bátorkeszin ka­tolikus gyermekek járnak az ottani zsidó iskolába, ezt én annyira szokat­lan és abnormisnak tartottam, hogy jó­nak láttam azt a közigazgatási bi­zottság egyik ülésén szóvátenni s ak­kor tudtam, hogy Párkányban is ugyan­az az eset áll fent. Tovább nem fesze­gettem a dolgot, gondolván majd elérti a figyelmeztetést az, akit illet. Mivel azomban most legközelebb személyesen meggyőződtem róla, hogy Bátorkeszen e tekintetben az állapot n.rm változott, indíttatva éreztem magamat a dolgot a k. b. legujabbi ülésén újra szóba hozni és ezt tettem a nevelésügy, tehát köz­érdek szempontjából. S mert önérzettel elmondhatom magamról, hogy ugy a magán életben mint a közügyek terén csak is olyasmit állítottam mindenkor, amL a valóságnak megfelel, 1 egutóbbi f elszóla^ lásomnál is tényekre hivatkoztam. Ugya­nis szorul szóra ezt mondtam : „Tudo­másom van arról, hogy Bátorkeszin s ugy hallottam Párkányban is, amit azonban biztosnak nem állithatok, kath. gyerme­kek zsidó iskolába járnak" s egyúttal kértem a kir. tanfelügyelő urat, legyeh szives adandó alkalommal ez iránt a helyszínén érdeklődni. Ennyi volt az egész s ebből észlelhető, hogy én a gyermekek száma, vagy születés helyei­ről egyáltalán nem is szóltam. Es ime az „Esztergom" helyi lap t. é. dec* 25-ik — tehát karácsonyi ihlettséggel áradozó — számában „Katholikusok a zsidóiskolában" cimmel megjelent ^ egy cikk, s abban b. Jeszenák párkányi plé­bánostól származó egy levél, melyben egyebek közt az is foglaltatik, hogy : a k. b. ülésén tett fentebb idézett felszó­lalásom a valóságnak egyáltalán meg nem felel s hogy az nem egyéb hazug ráfogásnál, rágalomnál. Ha egyéni haj­lamomat követhetném, bizony nem mél­tattam volna válaszra a cikket, mivel a levél maga eléggé jellemzi íróját, de mert a hírlapi közlemények tekintetéből

Next

/
Thumbnails
Contents