Hídlap, 2006. július (4. évfolyam, 129–149. szám)

2006-07-01 / 129. szám

2 HÍDLAP • 2006. július 1., szombat www.esztergom.hu Átalakul a közgyógyellátás júliustól Az új rendszer teljes támogatást nyújt a krónikus betegségek gyógyszereihez RÖVIDEN Saját vagyonát is vizsgáltatja Gyurcsány (H) Vagyonosodási vizsgálatot kezde­ményez önmaga ellen Gyurcsány Ferenc. A kormányfő az APEH ve­zetői értekezlete előtt politikustár­sait példájának követésére bíztatta. Megismételte, hogy az adóhivatal 2007-től évente 10 ezer vagyono­sodási vizsgálatot végez majd, és emiatt növekszik a létszám. A mi­niszterelnök közölte: a megszapo­rodott feladatok miatt az APEH létszáma 500-zal bővül majd. Helyreállt a rend a vasútvonalakon (H) Feloldotta a tartós meleg miatt el­rendelt sebességkorlátozásokat a MÁV; a vihar okozta károkat fel­számolták - közölte a szóvivő. Kavalecz Imre elmondta, hogy a cég szakembereinek sikerült hely­reállítaniuk a csütörtöki szélvihar­ok miatt több helyen leszakadt ve­zetékrendszert, így a forgalom szinte mindenütt zavartalan. A szociális törvény 2005. évi módo­sításával július elsejétől átalakul a közgyógyellátás. Az új rendszerben havi legfeljebb 12 ezer forintos keretet használhatnak fel a rászorulók beteg­ségük kezelésére, ami indokolt eset­ben évi 6 ezer forinttal bővíthető - mondta a Szociális és Munkaügyi Mi­nisztérium főosztályvezetője. Forgó Györgyné közölte: a változás értelmében a közgyógyellátásban része­sülő betegek gyógyszerköltségéből ha­vonta legfeljebb 12 ezer forintot térít az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, továbbá évi 6 000 forintos szabad kere­tet használhatnak fel akut panaszaikkal összefüggő gyógyszerbeszerzésre a be­tegek, amennyiben a havi 12 ezer forin­tos alapkeret már nem elegendő. Az egyéni gyógyszerkeretből a járóbeteg­ellátás keretein belül kiadható, a társa­dalombiztosítás által támogatott gyógy­szerkészítmények szerezhetők be. Az új rendszer teljes támogatást nyújt a köz- gyógyellátottak krónikus betegségeihez szükséges gyógyszerekhez. Ezek a szakmai szabályok szerint lehetőleg ge­nerikus készítmények, vagyis olyan sze­rek, amelyek szabadalmi védettsége le­járt, ezért azokat bárki előállíthatja, for­galmazhatja. Ennél drágábbat rendelhet ugyan az orvos, ha erről a beteggel elő­zőleg megegyezett. A kérelmet a köz­gyógyellátásra a jegyzőnél kell benyúj­tani és mellékelni kell hozzá a háziorvos igazolását a krónikus betegségekről és a gyógyítást szolgáló terápiáról. A jegyző megvizsgálja a jogosultsági feltételeket, a háziorvos igazolását megküldi az ille­tékes megyei egészségbiztosítási pénz­tárnak, amely nyilatkozik az elismert Áremelés és új receptpapír elsejétől Ezernégyszáz, a társadalombiztosítás által támogatott gyógyszer ára emelke­dik július 1-jén, háromszáz ára pedig csökken, és szintén e hónaptól új re­ceptpapírokra írnak orvosságot, gyó­gyászati segédeszközt és gyógyfürdő- szolgáltatást az orvosok. Az áremelke­dés átlagosan 2-2,5 százalékos lesz, az 1 400 patikaszerből ezernek az árnö­vekedése nem éri el a száz forintot. gyógyszerköltségről. A jegyző ezután elbírálja a jogosultságot a közgyógyel­látásra, annak kezdő időpontját, az egyéni és eseti gyógyszerkeretet. A jegyző döntése alapján a megyei egész­ségbiztosítási pénztár kiállítja és eljut­tatja a jogosult részére az egy évig érvé­nyes közgyógyellátási igazolványt. Az OEP ezután nyilvántartásában napraké­szen vezeti a jogosult gyógyszerkeretét. • Koncz Endre Továbbra sincs döntés a vizitdíjról (H) Eddig még nem született döntés a vizitdíjról, de a kormány vizsgál­ja a lehetőséget - közölte az egészségügyi miniszter. Molnár Lajos egy rádióinterjúban el­mondta: ha lesz orvoslátogatási díj, akkor az nem az állam bevéte­leit fogja gyarapítani, hanem az intézményeknél marad. Molnár Lajos arról is beszélt majd, hogy az év végéig elkészül az egész­ségügyi járulékfizetés elektroni­kus nyilvántartási rendszere. Nincs az első tízben Szlovákia (SK) Az Ernst & Young cég által elkészí­tett legújabb felmérés - a legattraktí­vabb ország a befektetők elképzelése alapján - szerint Szlovákia nincs az első tízben. Az ország a 14. helyen áll - a legtöbb befektető Németor­szágból és Ausztriából érkezik-, a ranglistát Nagy-Britannia vezeti. Évvégi bizonyítványok (SK) Tegnap Szlovákiában megkapták az év végi bizonyítványokat az általá­nos- és középiskolások. Az ország­ban lévő 2 600 általános- és 900 középiskolában megközelítőleg 822 ezer bizonyítványt osztottak ki. A tanulók mától 65 napos nyári szünetre vonulnak és szeptember 4- én kezdik meg az új iskolai évet. Árnyékkormány barátokból? Az uniós források felhasználásáért aggódik a Fidesz A Fidesz arra szólítja fel a kormányt, hogy az európai uniós források fel- használásában, elosztásában állítsa vissza az alkotmányosságot és az Or­szággyűlés ellenőrző szerepét, te­remtsen átlátható, tisztességes hely­zetet - hangsúlyozta Nógrádi Zoltán országgyűlési képviselő és Pelczné Gáli Ildikó frakcióvezető-helyettes pénteken. A két politikus szerint az utóbbi idő­szak kormányzati tevékenysége, vala­mint a parlamenti ellenőrzést nélkülöző Nemzeti Fejlesztési Ügynökség létreho­zása miatt vetődik fel a kérdés, hogy va­jon rá lehet-e bízni a kormányra az euró­pai uniós források elosztását. A magyar demokratikus parlamenti ellenzék köve­teli az alkotmányosság elvének, az Or­szággyűlés alkotmányban rögzített el­lenőrző szerepének visszaállítását és megszilárdítását az uniós források fel- használásáért felelős intézményrendszer felett. A fideszes képviselő hozzátette: az ellenzék azt is követeli a kormánytól, hogy az uniós források elosztásának in­tézményrendszerében, működési me­chanizmusában átlátható és tisztességes helyzetet teremtsen. Nógrádi Zoltán ar­ra hívta fel a figyelmet, hogy a követke­ző időszakban 6000 milliárd forint uni­ós forrás érkezhet Magyarországra, ugyanakkor hozzátette: a Transparency International nemzetközi korrupcióelle­nes szervezet 2005-ös felmérésére sze­Nógrádi Zoltán rint Magyarországon fennáll a politikai korrupció lehetősége. Pelczné Gáli Ildikó arról beszélt: „árnyékállam készül az uniós források felhasználására, Gyurcsány Ferenc kí­vülről jövő barátokkal, ismerősökkel tölti fel a Nemzeti Fejlesztési Ügy­nökséget”. Hangsúlyozta: a második Nemzeti Fejlesztési Tervet illetően kudarcot vallott az egyeztetés. Jelezte: a Fidesz a választási kampányban ki­dolgozott egy „polgári nemzeti fej­lesztési tervet”, amely a munkahelyte­remtésre, a gazdaságélénkítésre, a kis- és középvállalkozók támogatására, va­lamint a gyermekvállalás presztízsé­nek visszaállítására, illetve a társadal­mi és a területi szolidaritásra épít. • K. E. HÍREK AZ EURÓPAI UNIÓBÓL Működik a behajtás az unióban A közjegyzői okiratba foglalt szer­ződések alapján bírósági eljárás nélkül lehet a követelés behajtását kérni az Európai Unió bármely or­szágában - mondta Petrétei József igazságügyi és rendészeti minisz­ter a Magyar Országos Közjegyzői Kamara pénteki, budapesti konfe­renciáján. A magyar közjegyzői okiratról a magyar bíróságnak csak egy olyan tanúsítványt kell kiállí­tania, hogy az abban foglaltak vég­rehajthatók - mondta Juhász Edit, az Igazságügyi és Rendészeti Mi­nisztérium főosztályvezető-helyet­tese. Ezt követően az unió bármely országában - az ottani jogi szabá­lyok szerint - folytatják le a ma­gyar félnek tartozó ellen a végre­hajtási eljárást. Egységes minimálbért akarnak az európai szocialisták Egységes európai minimálbér meg­állapítását szorgalmazza az Európai Bizottság volt elnöke. Jacques Delors támogatja az Európai Szoci­alisták Pártja törekvését, miszerint a globalizáció nyomása közepette általános kihívást jelent a munkahe­lyek védelme, valamint Európa ha­gyományos szintű szociális védő­hálójának „üzemeltetése”. Az Euró­pai Szociális Párbeszédben való részvételre sürgetik az Európai Ipa­ri és Munkáltatói Szövetségek Egyesületét az ügyben. A finnek szerint megszakadhat a tárgyalás Ankarával Az Európai Unió soros elnökségét július 1 -jén átvevő Finnország kor­mányfője pénteken délelőtt arról beszélt, hogy a finn elnökség ideje alatt az Európai Unió felfüggeszt­heti a csatlakozási tárgyalásokat Törökországgal, ha Ankara nem teljesíti a csatlakozáshoz szüksé­ges előfeltételeket. „Mindig jelen van a tárgyalások felfüggesztésé­nek lehetősége és bízom abban, hogy Törökország tisztában van ezzel” - fogalmazott Matti Van- hanen Helsinkiben egy nappal az­előtt, hogy Finnország átveszi az EU soros elnöki tisztét az azt eddig betöltő Ausztriától. Külügyminiszteri találkozó Magyar-szlovák egyeztetést sürget Göncz Kinga Fontos lenne, hogy még a nyár fo­lyamán létrejöjjön egy magyar-szlo­vák külügyminiszteri találkozó, miután a pozsonyi kabinet megalakul - mond­ta a magyar külügyi tárca vezetője pénteken. Tiszteletben tartjuk a szlovákiai koalí­ciós tárgyalások eredményeként várha­tóan megalakuló kormányösszetételt, és megváijuk, milyen lépéseket tesz majd az új pozsonyi kabinet - mondta Göncz Kinga. A magyar külügyminiszter hang­súlyozta, hogy Meciar és Slota korábbi közös kormányzati ciklusa, a kilencve­nes évek óta sok minden történt, Szlová­kia csatlakozott az Európai Unióhoz, ez­zel elismerve és magáénak tudva az uni­ós értékeket. „Ezt erősítette meg Robert Fico miniszterelnök-jelölt minapi nyi­latkozata is, amely szerint az euroatlanti értékek mentén, a kisebbségi jogokat tiszteletben tartva dolgozzák ki a kor­mányprogramot” - hangsúlyozta Göncz Kinga. Hozzátette: a korábbi tapasztala­tok miatt természetesen vannak kérdé­sek és fenntartások. Megjegyezte ugyanakkor, hogy a szlovák kormány még nem alakult meg, a koalíciós tár­gyalások folynak. A magyar diplomácia vezetője szerint nehéz megmondani, hogy a szlovákiai magyarság helyzetére, lehetőségeire milyen hatással lesz, hogy a Magyar Koalíció Pártja nyolc év után nem lesz kormánykoalíciós párt. • (koncze) Kevés fürdő kapott engedélyt A Szlovákiában bejegyzett 190 für­dőből csak 93 kapott működési enge­délyt. A közegészségügyi hivatal sze­rint a többi esetben a fürdők nem tel­jesítették a feltételeket. Elena Matisová, a közegészségügyi hivatal illetékese elmondta, hogy 190 fürdőből mindössze 93 létesítmény - 486 medence - kapott működési en­gedélyt. Több esetben a fürdők üze­meltetői nem kértek engedélyt, de volt olyan létesítmény, ahol nem vol­tak meg a technikai feltételei annak, hogy fürdőzőket fogadhassanak. „Na­gyon sok esetben találkoztunk olyan­nal, hogy a víz minősége nem felelt meg, és ilyenkor nem lehet kiadni működési engedélyt.” Szlovákiában a hivatalos fürdősze­zon június 15-én vette kezdetét, de több fürdő - a rossz idő miatt - csak később nyitotta meg kapuit. A közegészségügyi hivatal jelenleg 71 természetes fürdőt is ellenőrzés alatt tart. Ezek üzemetetői kötelesek kéthetente mintát adni a vízből. Az ed­dig beérkezett minták alapján csak hét fürdő kapott engedélyt üzemeltetésre. • (hajdú) Nem lesznek olcsóbbak a termékek Az ármódosítást hosszú távon kell elképzelni A Smer még a választások előtt be­jelentette, hogy a fontosabb élelmi­szertermékek hozzáadott-érték adóját csökkenteni szeretné. Az ilyen adó- csökkentést követően viszont nem biztos, hogy ezek a termékek valóban olcsóbbak is lesznek. A kereskedők tudniillik az adócsök­kentésből fakadó hasznot nem fogják automatikusan beépíteni az áraikba. Feltételezhető, hogy majd inkább cégük fejlesztésére fordítják. Például a Tesco Stores már jelezte, hogy az ármódosí­tást hosszú távon kell elképzelni. „A na­gyobb bevételből eredő hasznot szíve­sen megosztanám a beosztottjaimmal, és egy részét a cég fejlesztésére fordíta­nám” - mondja Vojtech Gottschall a bazini (Pezinok) Bageta nevű pékség tulajdonosa. Vladimír Sirotka, a szlová­kiai Kisvállalkozók Szövetségének el­nöke úgy véli, hogy az élelmiszercikke­ket egyáltalán nem kellene megadóztat­ni, szerinte a Robert Fico által szorgal­mazott ötszázalékos adó is sok. Abban az esetben, ha rajta múlna ezeket, a por­tékákat az adózás alól felszabadított szolgáltatások (ilyen például az oktatás és művelődés) csoportjába sorolná. Az ok: a Smer által fontolgatott ötszázalé­kos adókulcs bevezetésével bonyolul­tabbá válna a cégek könyvelése. • -z -c

Next

/
Thumbnails
Contents