Hídlap, 2004, július-szeptember (2. évfolyam, 130-194. szám)

2004-07-01 / 130. szám

MAGYARORSZAG 2004. július 1., csütörtök • HÍDLAP 3 Haszonnal jár-e a háborús részvétel? Határon túli magyar írók támogatása Medgyessy meghallgatását kezdeményezi a Fidesz Az Országgyűlés Költségvetési Bi­zottságának összehívását, és Medgyessy Péter kormányfő meg­hallgatását kezdeményezi a Fidesz az iraki szerepvállalás miatt - jelen­ti a HavariaPress. Az ellenzéki párt szerint ugyanis a magyarok részvé­tele a közel-keleti térség folyamata­iban nem váltotta valóra a gazdasá­gi téren hozzá fűzött reményeket. A témában tartott szerdai sajtótá­jékoztatón Rogán Antal, a párt kép­viselője emlékeztetett: az Egyesült Államok korábban azt ígérte, hogy Magyarország a békefenntartásért cserében részt vehet az iraki újjáépí­tésben is. A Fidesz eddigi adatai sze­rint azonban egyetlen olyan magyar cég sincsen, amely a közelmúltban jelentősebb mértékű megrendelést nyert volna el a háborús térségben. Emiatt a szervezet számvetésre kéri a kormányzatot, egyúttal felkérik a kormányfőt, hogy számoljon be ar­ról, miként érvényesítette az ország érdekeit amerikai látogatásán. Az el­A miniszterelnöktől az ellenzék a hábo­rús Ígéret betartatását kéri számon lenzéki párt tájékoztatást kér arról is, pontosan mennyibe került ezidáig az adófizetőknek a magyar kontingens iraki részvétele. Tudni szeretnék, hogy Medgyessy amerikai tárgyalá­sai nyomán mely hazai cégek vehet­nek részt az újjáépítésben, végül pe­dig szeretnék tudni, valójában kinek is volt üzlet Magyarország részvétele az iraki háborúban. • hIrtv A határon túli magyar írók és irodal­márok számára első alkalommal meg­hirdetett ösztöndíj pályázat nyertesei­nek járó emléklapot még kedden adta át Schneider Márta, a kulturális tárca he­lyettes államtitkára Budapesten. A Szé­kely János költészeti és drámaíró ösz­töndíjban évente hat személy részesül­het; felét a pályázat elbírálásakor a 30. életévüket még be nem töltött alkotók kapják. Elnyerte az ösztöndíjat Orbán János Dénes kolozsvári, Csehy Zoltán dunaszerdahelyi, Balia D. Károly ung­vári, Danyi Zoltán zentai, Polgár Anikó dunaszerdahelyi és Hatházi András At­tila kolozsvári alkotó. A Gion Nándor nevét viselő prózaírói ösztöndíjban évente négyen részesülhetnek. Az ösz­töndíjak 50 százaléka a pályázat elbírá­lásakor a- 30. életévüket be nem töltött írókat illeti meg. A támogatást Lovas Il­dikó szabadkai, Láng Zsolt és Nagy Koppány Zsolt marosvásárhelyi, vala­mint Szakmány György omoravicai (Vajdaság) író kapta. A Schöpflin Ala­dár kritikai ösztöndíjban az 1990-től kezdődően megjelent határon túli ma­gyar irodalmi művek értékelésére nyer­hető el támogatás. Évente négy kritiku­si ösztöndíjat ítélnek oda. A Schöpflin Aladár kritikusi ösztöndíjat T Szabó Levente kolozsvári, Németh Zoltán ipolybalogi (Felvidék), Szerbhorváth György kishegyesi (Vajdaság) és Se­lyem Zsuzsa kolozsvári pályázó nyerte el. Az ifjúsági regény-, mese-, bábjáték- és gyermekszíndarab-író Benedek Elek-ösztöndíjat szintén négy személy­nek ítélik oda. A támogatást Fekete Vince kézdivásárhelyi, Bemiczky Éva ungvári, Beszédes István zentai és Z. Németh István csicsói (Felvidék) alkotó kapta.Az ösztöndíjat tíz hónapra szóló programmal lehet megpályázni, kate­góriánként legfeljebb három alkalom­mal nyerhető el. A támogatásban része­sülő pályázóknak vállalniuk kell, hogy az ösztöndíj lejártakor egy körülbelül 20-30 flekkes, az ösztöndíj elnyerése előtt nem publikált szépirodalmi mű­vel, tanulmánnyal számot adnak a vég­zett munkáról. A tíz hónapra szóló ösz­töndíj összege havonta bruttó 60 ezer forint. A Csángó Kultúráért díjat az idén Pozsony Ferenc néprajztudós, egyetemi professzor, a Kriza János Néprajzi Társaság elnöke vehette át. • (MR) Lakitelek Munkacsoport - a programalkotó fórum Megalakultak az első megyei szervezetek Lemaradás az uniós vámkezelésben Egyelőre rendeletben enyhítik az uniósnál szigorúbb vámkezelési sza­bályt Magyarországon, nehogy hát­rány érje az országot - hangzott el az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága vám-albizottságának ülésén tegnap. A Pénzügyminisztérium - addig is, míg ősszel a törvényhozás módosít­hatja a közösségi vámjog végrehajtá­sáról szóló törvényt - kész a hatályos miniszteri rendeletben enyhíteni az uniónál szigorúbb hazai szabályo­zást - közölte Teszteri Sára főosz­tályvezető, az albizottság ülésén. A túlzott szigort a szakmai szervezetek tették szóvá, emiatt az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága külön albizott­ságot hozott létre vámügyekben, hi­szen a vámigazgatás az unióban ver­senyben látja el feladatát. Az impor­tőr dönti el, hogy az unióba vitt áru­ját melyik országban vámkezelteti, a beszedett vám negyede pedig abban az országban marad, ahol kezelik. A csatlakozás első hónapjában nálunk lelassult az informatikai feldolgozás, a vámtanács sem működött még. Most az albizottság egyhangúlag megállapította, hogy júniustól már zökkenőmentes a munka. » • (MR) Az elmúlt napokban, megalakul­tak a Lakitelek Munkacsoport első megyei szervezetei, és így lehető­ség nyílik arra, hogy a legalsó szinteken elkezdődjék a felkészü­lés az előrehozott tisztújító kong­resszusra, jelentette be Font Sán­dor, MDF-es képviselő, a Munka- csoport szóvivője, tegnapi sajtótá­jékoztatóján. Mint ismeretes, a Lakitelek Munka- csoportot június 21-én hozta létre 13 MDF-es parlamenti képviselő. Cél­ként a Magyar Demokrata Fórum jobboldali, nemzeti és keresztény irá­nyultságának erősítését jelölték meg. Font Sándor elmondása szerint, a Munkacsoport nyilatkozatát aláíró képviselők, a nemzeti és keresztény elkötelezettségüket hangsúlyozzák és az egyre inkább veszni látszó eredeti és meghamísítathatatlan fórumos ér­tékeket, akarják megvédeni. A szóvivő rámutatott, hogy minderre azért volt szükség, mert: "megszűnt a Magyar Demokrata Fórum, fórum jellege és politikai iránya elbizonytalanodott." Mielőtt bárki találgatásokba kez­dene, Font leszögezte: a Lakitelek Munkacsoport semmilyen formában nem tekinti magát az MDF belső el­lenzékének, majd hozzátette, a Mun­kacsoport tagjai, ajánlásokat készíte­nek az MDF szeptemberi tisztújító és programalkotó küldöttgyűlésére, melyen módosulhat a párt alapsza­bályzata. A szóvivő rámutatott, hogy a Munkacsoport programja kiterjed az MDF külkapcsolataira is, és ezért cselekvési tervet dolgoz ki az MDF és a határon túli magyar szervezetek konzultációjával kapcsolatban. Font Sándor a Munkacsoport nevében örömét fejezte ki és gratulált a Ma­gyarok Világszövetségének, a kettős állampolgárságot támogató, népsza­vazást kezdeményező, 250 ezer alá­írás összegyűjtéséhez. A szeptemberi tisztújító kongresszus kapcsán meg­jegyezte, ha az országos gyűlés - a 2006-os választások előtti utolsó kül­döttgyűlés - a programjukat elfogad­ja, akkor ez képezheti a következő parlamenti választásokra való felké­szülés alapját. A Munkacsoport programja ezenkívül kiterjed a vi­dékfejlesztés, a családpolitika, az ok­tatás és a kultúra területein meglévő legfontosabb tennivalókra. A csoport nyilatkozatokkal, ren­dezvényekkel, média-megjelenések­kel kívánja majd segíteni azokat a je­lölteket, akiknek "politikájával azo­nosul". Ugyanakkor azt is hangsú­lyozták, elfogadhatatlannak tartják, hogy az MDF politikáját az elmúlt hónapokban centrumpolitikává ala­kították, és elfogadhatatlannak tart­ják az MDF eredeti szellemiségében gondolkodókkal szembeni súlyos re­torziók alkalmazását. Azt, hogy szükség van a párt megújulására, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy több, az MDF-en belüli vezető, le­mondott tisztségéről. Elég, ha csak Katona Kálmán, általános alelnök ta­valy év végi, vagy Hegedűs Péter pártigazgató és Medgyasszay László, az MDF agrár kabinet vezető lemon­dására gondolnunk. Font Sándor er­ről úgy nyilatkozott, nem gondolják azt, hogy külön kapcsolatot kellene keresniük azokkal, akik az elmúlt időszakban mondtak le az MDF-ben viselt tisztségeikről, de Medgyasszay László és többen a frakcióból, bár nem írták alá a munkacsoport alapító nyilatkozatát, lélekben velük vannak. • Epress Horgony és vitorla Beszélgető kötet Tempfli Józseffel Tempfli József a legbékésebb, a leg­szelídebb emberek egyike, a kegyetlen történelmi szituációban rábízott fel­adat mégis az ellentmondás emberévé tette. Ez a kettősség már-már felőröl­te, de Isten e törékeny alkatú ember­ben felragyogtatta a karizma erejét, s ő eggyé vált küldetésével - hangzott el Semjén Zsolt köszöntő beszéde Tempfli József: Horgony és vitorla cí­mű beszélgető kötetének bemutatóján Budapesten, a Petőfi Irodalmi Múze­umban. A Kereszténydemokrata Néppárt elnökének gondolatai olvas­hatók a kötet elején: "Tempfli József méltó utód, horgony, az azért is meg­maradás életpéldája a magyar nemzet legendáriumában."- Nagyvárad megyés püspökét a magyar nép felekezeti különbség nélkül a szívébe zárta - mondta Bolberitz Pál, a Pázmány Péter Ka­tolikus Egyetem Hittudományi ka­rának professzora, pápai prelátus, apostoli protonotárius köszöntő be­szédében. Méltatásában kiemelte, hogy a könyv egyik fontos üzenete: Le kell dönteni a válaszfalakat, me­lyeket a körülmények vagy mi ma­gunk építünk - látszat-boldogságo­kat keresve - Isten és ember, ember és ember, valamint nemzet és nem­zet között. Ha a válaszfalakat ledönt­jük, vagy legalábbis ezen munkálko­dunk, valóban, igazi, keresztény, ka­tolikus és mégis magyar hagyo­mányt követünk, melyre Szent László királyunk mutatott példát. Bolberitz Pál rámutatott: az hogy ki a legjobb vagy legmagyarabb püs­pök, azt idő majd megmutatja. De hogy a hívek Tempfli püspök ma­gyarságát leginkább a szívükbe zár­ták és zárják, ezt ő megérdemli. Nagyvárad 81. megyés püspöké­vel Jezsó Ákos újságíró készítette a kötetnyi beszélgetést, aki újságírói kérdésre válaszolva elmondta: ta­valy nyáron töltött néhány napot Nagyváradon Tempfli József vendé­geként, amikor elkészült a hangfel­vétel. A Horgony és vitorla az életút felvázolása mellett számos izgalmas kérdésre keresi a választ: Mi válto­zott Trianon óta? Mi lesz a csángók­kal? Magyarság, és európaiság, vallá­sos hit és politikai ész összetartozá­sa, hol van a boldogság? A kötet előszavát Beke György író, újságíró írta, aki megjelent a bemuta­tón. A kötet főszereplőjéről így írt: "Tempfli Józsefnek elkobozhatatlan, el- rabolhatatlan kincsei vannak. A szelíd­ség, az alázat, a hűség és az állhatatos­ság... Törékeny alkatú férfi. Példája is bizonyítja, hogy a lélek adja a test ere­jét. Ez a csendes, szelíd főpap tud na­gyon határozott lenni, ha a hitetlensé­get, az önzést, a kishitűséget ostorozza." • Frigyesy Ágnes Tempfli József 1931. április 9-én született Csanálos községben. 1962. május 31-én, a nagyváradi egyházmegye szolgálatára Márton Áron szen­telte pappá. 1990. március 14-én Nagyvárad 81. megyés püspökévé nevezték.ki. Püspöki jelmondata: Petra Christus (A szikla Krisztus). A nagyváradi egyházmegyét Szent István alapította, első központja Biharvárad. A Körös partjára, vagyis a jelenlegi Nagyváradra már Szent László költöztette 1093-ban, mert a besenyők betörése után a püspök­ség számára biztonságosabb helyet keresett. Trianonig az ország leggazdagabb és legnagyobb egyházmegyéje volt. Nagyobb vagyonnal rendelkezett, mint az esztergomi érsekség. Jelenleg 69 egyházmegyés és négy szerzetes pap lát el lelkipásztori szolgálatot. A kötetet a Válasz Könyvkiadó jelentette meg. Megbírságolt Tilos Rádió Törvénysértést követett el a Tilos Rádió, amikor februárban felolvastak egy Orbán Viktort és az egyházakat szidalmazó sms-t - állapította meg az Országos Rádió és Televízió testület. A Távirati Irodának Vékony Éva szóvivő elmondta: az államigazgatási eljárás keretében folytatott vizsgála­tot követően pénzbüntetést róttak ki a médiumra. Az eljárást a Keresz­ténydemokrata Néppárt kezdemé­nyezte, és a médiahatóság monito­ring csoportja folytatta le. Nőtt a hazai gazdaság adóssága A nemzetgazdaság nettó adóssága ez év első negyedévének végén 20,1 milliárd euró volt, ami kissé emelke­dett a tavaly év végi 19,3 milliárd euróhoz képest - közölte a jegybank. Áremelés a BKV-nál A vonaljegy ára 140 forintról 145- re, az átszállójegyé 240 forintról 250-re, a tanuló és nyugdíjas bérleté 1850 forintról 2050-re, a havibérlet ára pedig 5200 forintról 5400-ra nő. A BKV szóvivője szerint a mosta­ni 5 százalékos emelés után a tömeg- közlekedési díjak az idén már nem változnak. A közlekedési vállalat leg­utóbb januárban emelte a jegyek árát, akkor 13 százalékkal. Könnyítés a gazdáknak A családi gazdaságokat segítő in­tézkedésekről döntött a kormány. A földművelésügyi miniszter a kabinet ülésén elmondta: a korábbi kötöttsé­geken enyhítenek, így például eltör­lik a kötelező 50 százalékos mező- gazdasági arányt a családi gazdálko­dók árbevételében. A jövőben há­rom helyett tíz alkalmazottat lehet majd évente foglalkoztatni, és a főál­lású családi gazdálkodónak máshon­nan is lehet bevétele. Kulcsár & Kerék marad előzetesben A Budai Központi Kerületi Bíró­ság szeptember 30-ig meghosszabbí­totta a K&H ügy két fő gyanúsított­ja, Kulcsár Attila, és Kerék Csaba előzetes letartóztatását - közölte a Magyar Rádió érdeklődésére a bíró­ság szóvivője. Albert Viktor hozzá­tette: a gyanúsítottak három napig fellebbezhetnek a döntés ellen. A rendőrség megerősítette az egyik napilap értesülését, hogy Csuka Lászlót, a bank brókercégének volt vezérigazgatóját azzal gyanúsítják, hogy az Állami Autópálya Kezelő Rt -nél hiányzó milliárdokat próbál­ta eltüntetni a Betonút Rt. pénzével. Közeleg a parlagfűszezon Idén várhatóan július közepén kez­dődik a parlagfűszezon. Magyaror­szágon mintegy 4-5 millió hektár a potenciálisan fertőzött terület. Az egészségügy évente mitegy 100-150 ezer új beteggel számol, akiknek ke­zelésére 2002-ben 8 milliárd forintot költöttek. A parlagfű elleni védeke­zésre az Országos Tisztifőorvosi Hi­vatal 108 millió forintot fordíthat, ami önmagában nem elég. A tervek szerint a parlagfű-mentesítésben köz­munkások is részt vesznek majd. Az önkormányzatok erre egy 223 millió , forintos keretből pályázhatnak majd. hIrtv

Next

/
Thumbnails
Contents