Hídlap, 2004, július-szeptember (2. évfolyam, 130-194. szám)

2004-07-01 / 130. szám

2 HÍDLAP • 2004. július 1., csütörtök SZLOVÁKIA A munkaügyi hivatalokban is lehet szakmai gyakorlatot szerezni Igaza volt a SIS-nek Beigazolódtak a szlovák titkosszol­gálat által felvetett korrupciós gya­núk. Simon Zsolt földművelésügyi miniszter elmondása szerint a SIS által említett visszaélések egy része valóban megtörtént, de a vizsgálatok még tovább folytatódnak. A SIS 2002 és 2004 között 14 gyanús esetre hívta fel a minisztérium figyel­mét, amelyek során az agrártámogatá­sok szétosztásával kapcsolatos visszás­ságokra emlékeztetett. A titkosszolgálat tájékoztatása szerint némely köztisztvi­selők akár több százmillió koronához juthattak hozzá tisztességtelenül. Előnytelen repülőgép értékesítés A Védelmi Minisztérium tíz darab SU-2S típusú katonai repülőgépet lé­nyegesen a valós érték alatt, nem egész nyolcmillió koronáért szeretne értéke­síteni. A Markíza információi szerint a Wipera nevű cég közvetítésével árusí­tott repülőgépeket Örményországba szeretnék eladni, azért viszont már 34 millió koronát fizetne a vásárló fél. Az Június közepéig 4800 közép- és főiskolát végzett fiatal fordult a munkaügyi hivatalokhoz, hogy köz­vetítésük révén szakmai gyakorlatra tegyenek szert. Ezen fiatalok új mó­dú praxisszerzésével kapcsolatban összesen 1500 munkaadó tanúsított érdeklődést. A hivatalok eddig 1150 vállalkozó, illetve 2600 fiatal kérvé­nyét bírálták el pozitívan. Rudolf Sokola, a munkaügyi tárca igazgatója szerint a fiataloknak lehető­ségük van arra, hogy gyakornokként a munkaügyi hivatalokban dolgozzanak. A praxisszerzés állami támogatása mind a közép-, vagy főiskolát végzett fiatal, mind a munkaadó számára ápri­lis közepétől 1000 koronáról 1500 koro­nára módosult. E járulék mellett azon­ban más bevételre nem számíthatnak. A többi alkalmazottól eltérően a gya­kornok nem jogosult étkezési támoga­tásra, és ebből az 1500 koronából kény­telen fedezni az utazási költségeit is. Ezért a frissen diplomázott fiatalem­ber gyakorlatszerzésére csak a lakhe­lyén működő intézmény alkalmas. Emellett a gyakorlat alatt a gyakornok hetente 20 órát dolgozik és két hónap után tíz nap szabadságra jogosult. Azok a fiatalok, akik az iskola elvég­zése után nem tudnak elhelyezkedni, praxisszerzés címén legalább szimboli­kus jellegű bevételhez juthatnak. 2005 januárjától tudniillik a fiatal munka- nélküliek - akik a szüleikkel közös ház­tartásban élnek - már nem jogosultak a munkanélküli segélyre. Ezért jóval fontosabb számukra, hogy a megfelelő szakmai gyakorlat megszerzése után növeljék elhelyezkedési esélyeiket. A fokozottabb érdeklődés másik oka a törvénymódosítás. A diploma megszerzése után eltelt négy hónap­ról 15 napra csökkent az az időtar­tam, amely alatt kérvényezhető a praxisszerzés. Más szóval a frissen diplomázott személyt a munkaügyi hivatalban ezalatt az idő alatt nyil­vántartásba kell venni. Ráadásul minden nyilvántartásba vett 25 évnél fiatalabb egyén élhet a gyakorlatszer­zés állami támogatásának lehetőségé­vel, függetlenül attól, hogy az iskola elvégzése után valahol dolgozott-e. A múltban csupán azok igényel­hettek ilyen jellegű állami támoga­tást, akik a képzettségük megszerzé­se után két év alatt nem tudtak elhe­lyezkedni. Emellett a praxisszerzés időtartamát ma már nem korlátoz­zák, eddig hat hónap számított gya­korló időszaknak. • (zc) Paizs Tibor jegyzete A nemzeteskető A pedagógiai lélektan fiatal hallga­tójaként a kolozsvári egyetemen - megvan annak már bő harminc éve-, a személyiség-vizsgálatok során szívesen alkalmaztuk az akkortájt divatos, szabad képzettársításon alapuló lélekelemző módszert. En­nek lényege, hogy a kísérletvezető hívó szavára a vizsgált személy az első eszébe jutó szóval válaszol. Nyurga kamaszember ült velem szemközt, kérdéseimre sorra-rend- re érkeztek is a válaszok, s mikor / megbizonyosodtam felőle, hogy ér­ti a feladatot, vizsgálódásom tár­gyára tértem. - Petőfi - hangzott a hívó szó, s rá nyomban a válasz: - Szabadság. Ezután ismét néhány közömbös hívó szó következett, Emelkedett a használt autók kereskedelmi ára árkülönbözetet a közvetítő cég köny­velné el nyereségképpen. A minisztérium szerint egy általá­nos adásvételről van szó. Mivel sze­rintük csak egyetlen vételi ajánlatot kaptak, azt kellett elfogadniuk. Mától magasabb a minimálbér összege A minimálbér mától közel 400 ko­ronával emelkedett. A törvény által előírt minimálbér-emelést idén júli­us elsején hajtják végre a statisztikai hivatal által szolgáltatott adatok alapján. Idén ez az összeg 4210 koro­náról 4580 koronára emelkedett. A minimálbér-korrekció hatására a szülői hozzájárulás is megemelke­dik. Annak összege 3790-ről 4110 ko­ronára emelkedik. A törvényben előírt változások hatá­sára a magasabb lesz a személyi jöve­delem nem adóztatott része is. így a fi­zetések nagyobb része nem esik majd adó alá. Ez az összeg évente 7104 koro­nával, 87936 koronára emelkedik. Bizalmatlanok az on-line vásárlók A szlovák lakosok bizalmatlanok az on-line vásárlásokkal szemben. A kör­nyező országok viszonylatában Szlová­kiában alacsony a hitelkártyával törté­nő fizetés. A polgárok az interneten megrendelt áruk ellenértékét inkább postai utánvétellel egyenlítik ki. Tovább hanyatlik a söripar A Heineken Slovensko sörgyártó vállalat is figyelmeztet az elmúlt hó­napokban tapasztalható söreladások csökkenésére. Szerintük a sör iránti igény idei 15 százalékos csökkenése az elmúlt hat év legrosszabb eredménye. A cég vezetői is egyetértenek a szakértők által korábban megfogal­mazott véleménnyel, hogy a kereslet visszaesésének fő oka az italra kirótt magas adóban keresendő. Peter Sevc, a Heineken munkatár­sa szerint a napjainkban tapasztalha­tó jelenség eredménye az lehet, hogy Szlovákia kiszorul a világ „sör­nagyhatalmainak” sorából. Az előrejelzésekkel ellentétben a használt autók árai megközelítő­leg 5-7 százalékkal fognak növe­kedni. Az emelkedés az autók be­hozatalával kapcsolatos illetékek­kel van összefüggésben. A hasz­nált autók ára egész Európában növekedést mutat. Csehországban a nagy kereslet ellenére is az árak emelkedését várják. A GE Capital Leasing társaság Szlovákiában is hasonló árváltozásra számít, ugyanis az autókereskedők eddig nem kezdeményezték a hasz­nált autók árának a csökkentését, eközben viszont a szakemberek egy­re nagyobb keresletről számoltak be. A Leasing Társaságok Egyesülete je­lentése alapján egyre nő a használtau­tók kereskedelme. Az a személygépko­csi-kereskedelem 30 százalékát teszi ki. A gépkocsik iránti kereslet növekedé­sének több oka is lehet: többek között az európai uniós csatlakozással egysze­rűsödött a behozataluk. Sokan azt hit­ték, hogy a kínálat növekedésével csök­kenni fog az autók ára, azonban ez a fel- tételezés nem igazolódott be. Bár május 1-jétől vámot már nem kell fizetni, az importőröknek az autók behozatalánál különböző illetékeket kell megfizetniük. Peter Patkovic, a Ge Capital Leasing kereskedelmi igazgatója elmondta, anyagilag az a legkifizetődőbb, ha a használt autót személyesen hozzuk be az országba, bár ez időigényes is lehet, fizetnünk kell a kiutazást, nem beszélve arról, hogy nyelvi akadályba is ütközhetünk. Pont ezért előnyösebb, ha a használt­autó-kereskedőket választjuk, akik magukra vállalják az autó behozatalá­val kapcsolatos intéznivalót, és kezes­séget is vállalnak az autóért. A hasz­nált autók árai függnek az új autók áraitól, amelyek az EU egyes országa­iban magasabbak, mint Szlovákiában. A közeljövőben várható, hogy a szlo­vákiai autópiacon árult új autók értéke is közeledni fog a külföldön árult új autók értékéhez, amely szintén a hasz­nált autók árát fogja növelni. • RGA Jóváhagyták a Kia-szerződés kiadását A kormány tegnap jóváhagyta a parlament által kedden kért Kia- szerződés parlamenti közzétételét. Pavol Rusko gazdasági miniszter a tegnapi kormányülés után azt mond­ta, hogy most az autógyárat fogják megszólítani, hogy a szerződés mely részei képeznek üzleti titkot, és mely részeket adhatnak ki. A miniszter elmondása szerint a Kia már korábban is tiltakozását fe­jezte ki a szerződés nyilvánosságra hozásával kapcsolatban, de a most ki­alakult helyzet miatt újra megkeresik őket. Rusko tegnap úgy nyilatkozott, hogy ő személy szerint azt szeretné, ha a szerződés minden részletét fel­tárhatnák a parlament előtt. Az országgyűlés határozata alap­ján a kormánynak a szóban forgó szerződéseket a képviselőknek 10 na­pon belül kell bemutatnia. Robert Madej (Smer)javaslata alapján ked­den döntött erről a parlament. Ezen­kívül a parlament felkérte a kor­mányt, hogy sürgősen hozza nyilvá­nosságra az eltitkolt anyagokat. Az MKP-képviselők többsége és a KDH-képviselők egy része is támo­gatta a parlament határozatát. Az ANO és az SDKU képviselői a ja­vaslat ellen szavaztak vagy tartóz­kodtak. Az ellenzék és a független képviselők egy része Madej javaslata mellett voksolt. • RGA Új magánfőiskola létesül Pozsonyban Lipsicet meglepte Ján Drgonec javaslata Daniel Lipsic igazságügyi miniszter meglepődött Ján Drgonec, az Alkot­mányjogi Bizottság elnökének a ja­vaslatán, aki korlátozni kívánja a szlovák kormány törvényhozási jogát- Szomorú, hogy az elnök úr pont akkor áll elő ezzel a javaslattal, amikór a kormány már a parlament elé ter­jesztette azt a jogszabályt, amely szű­kíteni akarja a képviselők mentelmi jo­láris és magiszteri képzést fog nyújtani. A szlovák jogrend európaizálására helyezi a hangsúlyt, ezért a tanulmá­nyok alapja a nemzetközi és az euró­pai jog lesz. A főiskolán nemcsak szlo­vák, hanem osztrák, német, cseh és orosz professzorok is fognak oktatni. A főiskola nappali tagozatára 150, levelező tagozatára 250 hallgatót vesznek fel. A diákok három év alatt gát és bővíteni szeretné a Legfelsőbb Ellenőrzési Hivatal hatáskörét - jelen­tette ki Lipsic. Emlékeztetett, hogy több mint egy évvel ezelőtt Drgonec hozzájárulásával a parlament kötelezte a kormányt, hogy terjessze a parla­ment elé a mentelmi jog szűkítéséről szóló jogszabály-módosítást. Drgonec szerint a szlovák alkot­mány nem tartalmazza ennek a jogsza­bály-módosításnak a megfelelő mód­végzik el a bakkaláris tanulmányo­kat, majd az ezt követő két év után a magiszteri képesítést szerzik meg. Az alapítók az iskolát az alapítók ál­tal felajánlott pénzösszegből, a tandí­jakból és a tanulmányokkal kapcsola­tos illetékekből akarják fenntartani, emellett adományokat és szponzorok támogatását is szívesen veszik. • RGA ját. Úgy véli, közvetlenül az alkot­mánynak kellene egy olyan rendelke­zést tartalmaznia, amely ezt a jogosult­ságot módosítaná. Azt javasolja, hogy az alkotmány jogszabály-módosítására a kormány, a képviselők és a bizottsá­gok is jogosultak legyenek. A kormány ezt a jogát csak akkor gyakorolhassa, ha jogszabály-módosításra rövidített tör­vényhozási eljárásban kerül sor. • RGA majd újra egy, a tárgyhoz tartozó. — Szerelem - mondtam, s rá a gyors válasz: - Petőfi. Petőfi évfordulóján ismét eszembe jut ez a hajdani kísérlet, mely híven példázza, nem csupán a harminc évvel ezelőtti erdélyi magyar iroda­lomoktatás színvonalát, de a hazafi- ságra nevelést is. Eszembe jut, s azon tűnődöm, vajon annak a haj­dani budapesti kisdiáknak, aki fel­nőve, a politika felhajtó erejének köszönhetően a Horn-kormány idején néhány évig, s most, a sors fintorából ismét kultuszminisztere a szabad és demokratikus Magyar- országnak, nos, ennek a hajdani kisdiáknak mit is jelenthetett a név: Petőfi? Sokat semmiképpen sem, ha egyszer még az irodalom múze­umának homlokzatáról is törölte volt a nevét, amit csak az Orbán- kormány idején állítottak helyre. Szerencsére azok vagyunk többen, akiknek lelkében és elméjében Pe­tőfi neve a legszebb, a legfontosabb fogalmainkkal egyenértékű. Az a kihajtott inggallérú, mélázó, keszeg őrnagy, aki ott Segesvár alatt, a fe­héregyházi csatatéren a muszka ágyúk verte por ködében eltűnt, Hazává, Szabadsággá, Nemzetté, Szeretetté, Szerelemmé lényegült. És mi, hogy leegyszerűsítsük a dol­gunk, mindezeket egy gyűjtőnév alatt Petőfinek neveztük el. Méltóságunk a legtöbbet neki kö­szönheti. O állította talpra a ma­gyart, majd ő egyenesítette ki a nemzet gerincét. Mégis, ez a ma­gyarnak Istent teremtő, a nemzetét megeskető Petőfi, mintha egyre té­továbban érne el a nemzetietlenek szívéhez és elméjéhez. Petőfi kultuszát ápolva legfonto­sabb fogalmainkat, a Haza, a Nem­zet, a Szeretet és Szerelem fogal­mait ápoljuk. HÍDLAP Napi hírújság a régió életéről Lapigazgató: Száraz Róbert Főszerkesztő: Németh Zsolt Vezető szerkesztő: Papp János Rovatvezetők: Bartal Tímea (régió), Koller Péter (szlovákiai bel- és külpolitika), Nagy Balázs (sport), Váczy H. István (kultúra) Munkatársak: Árpási Károly, Bukovics Krisztián, Czigler Mónika, Epress József, Gál Kata, Kiss Emese, Kovács Árpád, Muzslay Ágnes Művészeti vezető: Balage P Szeder Tervezőszerkesztő: Ágfalvi Loretta Szerkesztőségi titkár: Jászberényéé Kárász Krisztina Szerkesztőség: 2500 Esztergom, Deák Ferenc utca 4., postacím: 2501 Esztergom, Postafiók 233., telefon: + 36 (33) 500-750, telefax: +36 (33) 500-750, e-mail: hidlap@strigonium.hu Kiadó: Strigonium Rt., 2500 Esztergom, Deák Ferenc utca 4., telefon: +36 (33) 510-040 Felelős kiadó: dr. Gál Nóra vezérigazgató Terjesztés vezető: Horváth Gábor Hirdetésfelvétel: 2500 Esztergom, Deák Ferenc utca 4., telefon: +36 (33) 500-750 A hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelőssé­get. Kéziratokat, fényképeket nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. Terjeszti a Magyar Posta Rt., a Rábahír Rt., valamint az alternatív Terjesztők. Előfizethető a hírlapkézbesítőknél és a szerkesztőségben. Előfizetés Szlovákiában: Strigonium Slovakia s.r.o. 943 0 3 Stúrovo, Továrenská 1., telefon: 036-756-2027 Előfizetési díj: cgv évre 14 400 forint (1 918 korona), fél évre 7 500 forint (1 027 korona), negyedévre 3 900 forint (535 korona). Nyomda: Komáromi Nyomda és Kiadói Kft., 2901 Komárom, Igmándi út 1. (Postafiók 21.), felelős vezető: Kovács János ügyvezető igazgató. Szlovákiában újabb magánfőiskola í megalapítását tervezik. A Pozsonyi Akadémiai Társaság akarja létrehozni a Pozsonyi Jogi Főiskolát (BVSP). Az is­kola már szeptemberben megkezdi az oktatást, bár még eddig nem rendelke­zik működési engedéllyel. Az akkre- ditációs bizottság beleegyezett a főisko­la megalapításába. Ez a magániskola nappali és levelező tagozaton jogi bakka-

Next

/
Thumbnails
Contents