Hídlap, 2004. január-március (2. évfolyam, 1-64. szám)

2004-01-02 / 1. szám

Hírlap az Ister-Granuir Eurorégióból ára: 78 Ft / 9,5 Sk, előfizetőknek: 62 Ft/ 8,5 Sk II. évfolyam, 1. szám 2004. január 2., Péntek Ábel (Nagy Szt. Vazul napja, Naz. Szt. Gergely ünnepe) Főszerkesztő-helyettes: Hoiváth Balás • Szerkesztők: Kollez Péter (szlovákiai bel- és külpolitika). Martai Tímea (régió), • Főmunkatársak Oravetz Ferenc (szlovák hírek), Nagy Balás (sport), Vácry H. István (kultúra) • Munkatársak: Arpási Károly, Bukovks Krisztián, Epress József, Gál Kata, Magyar Eszter, Muzslay Agnes • Művészeti vezető: Balage P. Szeder • érvezőszerkesztő: Ágfalvi Loretta • Szerkesztőségi titkár: Jászberényiné Kárász Krisztina • Szerkesztőség: 2500 Esztergom. Deák Ferenc utca 4., postacím: 2501 Esztergom, Fostafiók 233., telefon: +36 (33) 500-750, telefax: +36 (33) 500-750, e-mail: hidlap(«esztergom.hu • Kiadja a Strigonium Rt., 2500 Esztergom. Deák Ferenc utca 4.. t< lefon: +36 (33) 510-040 • Felelős kiadó: Kipke Ferenc igazgató • Hirdetéstéfvétel: Steindl Balázs, 2500 Esztergom, Deák Ferenc utca 4., telefon: +36 (33) 500-750 • A hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget. • Terjeszti a Magyar Fbsta Rt., Rábahír Rt., Buvihír Rt., valamint az alternatív terjesztők. • Bőfizethető a hírlapkézbesítőknél, a posta í, a rikkancsoknál, valamint a szerkesztőségben. Bőfizetési díj: egy évre 14 400 forint (1 918 korona), fél évre 7 500 forint (1 027 korona), negyedévre 3 900 forint (535 korona). • Nyomda: Komáromi Nyomda és Kiadói Kft., 2901 Komárom, Igmárrdi út L (Fbstafiók 21.), felelős vezető: Kovács János ügyvezető igazgató Éjszaka i Földön Új év, első jegyzet. Legyen „semleges” (politikáméi tes) a kezdet. Tehát taxisok. Kicsit olyanok, mint mi, kiest má­sok. Szidjuk vagy dicsérjük őket. Egy biztos, mindéi ikinek van története róluk. Ho jy mi­lyen is a taxis-lélek. Fiat. Nem a legújabb fajta, de jó állapotban. Meg] :érde- zem, szereti-e. Nem. V >lt ne­ki mindenféle autója Ettől sokkal jobb is. De há a lé­nyeg mindből hiányzott: az osztott ülés. El sem oírom képzelni, miért szül séges egy taxinak, hogy hát: ó ülé­sei osztottak légyénél.. Eh­hez az én lelkem túl e gysze- rű. Vagy éppen osztat an. Hatalmas Volvo. Csillog -villog, az ember szinte nem n er be­szállni. Kérdezném a sifőrt a csodáról, arról, milyer érzés vezetni. Mielőtt belekez fenék, már mondja: - Tudja, v ram, a légkondi. Az kell. Az a egfon- tosabb. Bekapcsolom, ás tök báró. És bekapcsolja, kikap­csolja, és hosszasan ec eteli a légkondi pazar előnyeit. Lá­tom rajta a mennyei ék ezetet, ahogy a „friss levegő” a leg­mocskosabb pesti szme g bűze az egekig repíti. Tipikus taxis Mércédé. Nem faggatom, ő beszél. - Nézze, hogy világít az a nájtkl ib. Ah, én ilyen helyekre nerr járok. Illetve ebben voltam egyszer. Hú, hogy milyen nők zolgál- tak ki...! Meg a zene! 1 is nem is drága. Ah, én nem sz zretem azért az ilyen helyeket Pedig azok a lányok... S mi cözben elsuhanunk a „nájtklál" mel­lett, sofőröm szomorút n mar­kolja a kormányt. Hiál a. ez a duda nem az a duda. Valami „ferdeszemű” japán autó. Kicsi és fürge, jól lehet vele szlalomozni a sár ok kö­zött. A koraesti csúcsfc rgalom elemében van. lassar bedu­gul a Rákóczi út. - Lee águnk!- adja ki a jelszót lelke «n de­rék vezetőm. Megteszi Hosz- szas kavargás után sik írül be­szorulni egy kis mellék jtcába. Vezetőm nem aggódil: - Le­vágunk! - rikoltja, és m >g is te­szi. Félig a járdán, féli j az út­testen araszolva egy n ég sző­kébb utcába fordulun c. Előt­tünk vidám mosollycl mun­kásemberek rázkódne k föld­forgató gépeiken. - Le hágunk- ismétli egy árnyalata kevés­bé lelkesen, de dacosé n veze­tőm. Becsukom a s:emem. Időnként hallom, ahegy újra meg újra „levágunk!” maka­csul és bukottan. Nen adok borravalót, amikor k szállók. Hiszen még messze a célállo­más, kell a pénz buszra Va/st HU ISSN 1785-0592 771785 059057 04002 Hazánkat is eléri az új influenzavírus- Magyarország ­Néhány napon belül Ma­gyarországra is megérkez­het az az új influenzavírus, amely már számos megbe­tegedést okozott Nyugat- Európában és Észak-Ameri- kában. A kórokozó főleg a gyermekekre veszélyes, nyugaton a betegség halá­los áldozatai is főleg kisko­rúak. A szakértők védőol­tást javasolnak. A hazai ta­pasztalatok szerint a jár­vány általában később, ja­nuár-február táján alakul ki. A kórokozó új változata tö­meges megbetegedéseket oko­zott az Egyesült Államokban, Franciaországban, Finnország­ban és Németországban. Az új­fajta vírus legfőképp a gyerme­kekre veszélyes az orvosok sze­rint, mivel az ő immunrendsze­rük felkészületlen rá. A felnőttek immunrendszerének már volt dolga hasonló kórokozóval, ezért könnyebben le tudják küz­deni a betegséget. Dr. Berencsi György, az Országos Epidemio­lógiai Központ virológusa sze­rint az asztmás, légúti beteg vagy egyéb anyagcsere-beteg­ségben szenvedő gyerekeket célszerű beoltani védőoltással. Magyarországon egyelőre csak néhány ember betegedett meg valódi influenzában, a többség legfeljebb baktériumtól esik ágynak - mondta a szakértő. Nem zárható ki, hogy hamaro­san kitör az influenzajárvány Magyarországon, ám a szakem­berek mindent megtesznek ki­alakulása megakadályozásáért - közölte szerdán a Johan Béla Országos Epidemiológiai Köz­pont főigazgatója. Hosszú évek hazai tapasztalatai szerint a jár­vány a január-februári időszak­ban alakul ki, ám iskolai szünet idején, mivel a gyerekek nincse­nek közösségben, kevés a való­színűsége az influenza kitörésé­nek - mondta Melles Márta. A védőoltás, amelyet krónikus be­tegek, idősek ingyenesen, má­sok 50 százalékos tb-támogatás- sal, néhány száz forintért vehet­nek igénybe, kisgyermekeknek is beadható, erről a háziorvos ad tájékoztatást. Az Európa- szerte járványt okozó vírus szo­ros hasonlóságot mutat az oltó­anyagban lévő komponenssel, ezért gondolják, hogy az oltás megfelelő védelmet biztosít. A védőoltás nyomán a szervezet hét-tíz nap alatt alakítja ki ellen­állását a vírussal szemben, eny- nyi idő kell a védőhatás kiala­kulásához. Az országos figyelő- szolgálatban működő orvosok 60-80 körzetből küldenek rend­szeresen mintát az influenzasze­rű megbetegedésekről a köz­pontnak, ezek között eddig há­rom alkalommal mutatták ki a B vírust, A-t még nem találtak, azonban más, felső légúti meg­betegedést kiváltó kórokozókat nagy számban igazoltak. Melles Márta szerint a hazai helyzetre nézve nincs közvetlen jelentősé­ge annak, hogy a környező or­szágokban sok helyen influen­zajárvány van. gk A nehézségek dacára derülátón a jövőbe- Szlovákia ­Egy év lezárása a szám­adások és fogadkozások ideje. Ettől függetlenül a politikusok már a karácso­nyi ünnepek előtt értékeltek és előre jelezték a 2004-ben várható gazdasági és szoci­ális változásokat. Ezek sze­rint 2003 a reformok éve volt, 2004 a megerősödésé lesz. 2002 októberétől a Dzurinda kormány 155 jog­szabályt hagyott jóvá! Csak összehasonlításként említ­jük, hogy az előző választá­si ciklusban 1999-ig 117-et. Mikulás Dzurinda kormányfő szerint bár az ország nehézségek­kel tarkított, sokak számára fájdal­mas évet zárt, a kormány két leg­főbb célkitűzését teljesítetté. Jövő­re Szlovákia az Európai Unió és a NATO teljesjogú tagjává válik és ez szerinte mindenképpen figye­lemreméltó eredmény. „Közép- Európában megerősítettük helyze­tünket, és jó úton halad a visegrá­di négyek közötti együttműködés. Sikerült megoldani a kellemetlen kedvezménytörvényt, amelyet eredetileg a magyar fél belügye- inkbe beavatkozva akart alkalmaz­ni” - közölte Dzurinda. A kormány számos szükségszerű, de ugyanak­kor népszerűtlen reformintézke­dést foganatosított. Ezeknek az in­tézkedéseknek már a közeljövőb­en meglesz a gyümölcse. A gazda­sági elemzők az alagút végén már pislákoló fényt vélnek felfedezni. A szlovák gazdaság növekedése sze­rintük új munkahelyek teremtésé­vel és az életszínvonal emelkedé­sével fog járni. A tavaly bevezetett nagyobb fogyasztói adóval rész­ben összefügg a reálbérek egy szá­Mi készül itt? A dorogi Mária utcában közlekedő gyalogosok a vasúti átkelő közelében lévő nádfonat kerítésen gyakran néznek be a réseken. Nézik az egyre magasabb téglafa­lakat, és egymástól is érdek­lődnek, vajon mi épül itt. A hiteles válasz az építkezés projekt menedzserétől, Bánszky Csabától érkezik.- Mekkora területhez jutottak és mi/yen beépítési megkötéssel?- Kétezer négyzetméter terü­letnek az önkormányzattól tör­tént megvásárlása képezte célja­ink megvalósításának kezdetét. Egyetlen kikötés volt, a mielőbbi beépítés, és elsősorban lakások építését szorgalmazták. Továbbá azt, hogy illeszkedjen bele a Má­ria utca üzletsor jellegébe, annak szem előtt tartásával, hogy ezen a részen a terület rendezésének ez lesz az első lépése.- Mit építenek?- Nem kívánjuk az egész terü­letet beépíteni, csak a felét. A te­rület másik fele gépkocsi parkoló, fásított és díszburkolattal ellátott rész, valamint egy sétára alkal­mas terület is lesz. Az úgynevezett ötházak felöli területet is parkoló­nak alakítjuk ki. Az épület három- szintes' lesz, összesen háromezer négyzetméter területtel. A föld­szinten üzlethelyiségek, étterem és bár kerül kialakításra. Az első és a második emeleten különbö­ző alapterületű lakások lesznek. Összesen harminchat darab. El­sősorban fiatal házasok és közép­korúak számára. Minden lakás­hoz tartozik egy garázs is. zalékos csökkenése, 2004-ben vi­szont valóságos esély van rá, hogy ismét növekedjenek. A kormányfő a rádióban tett nyilatkozatában a fogyasztói adó év közbeni emelésén kívül még két negatív jelenséget említett: a parlamenti többség biztosítása kö­rüli gondokat és az EU-alapok me­rítéséhez szükséges felkészültsé­günk hiányosságait. Szavai szerint még most is rendkívüli erőfeszíté­seket kell tenni, hogy Szlovákia gond nélkül meríthesse a struktu­rális és kohéziós alap pénzét. A miniszterelnök 2004-től min­den szempontból nyugodtabb évet vár, és reményei szerint a kor­mánynak sikerül befejeznie a megkezdett reformokat. o. f.- Milyen kihatással van erre a lakáskonstrukcióra a lakáshi­telek feltételeit szigorító kor­mánydöntés?- Kizárólag a kamat emelke­dése jelent változást. A felvehe­tő hitel maximumát nem halad­ják meg az épülő lakások árai. A pénzügyi hátteret a Posta­bank biztosítja.- Részleges vagy komplex át­adást terveznek?- A teljes építkezést befejezzük jövő év december hónapjában. Kép és szöveg: SZEGI JÁNOS Lapozó AZ ELMÚLT ÉV ESEMÉ­NYEINEK ÖSSZEFOG­LALÓJA ....'...................2. oldal FE GYELMI A BÍRÁKNAK KÉSEDELEMÉRT.....3. oldal MI LYEN LESZ AZ ESZTENDŐ?...............4. oldal A MÁRIANOSZTRAI BÖRTÖN TÖRTÉNETÉRŐL....5. oldal NA PI BULVÁR............7. oldal 20 04 - A SPORT ESZTENDŐJE..........8. oldal A márianosztrai börtön történetéről- Régió ­Bizonyára ismerős ez a mondat mindazoknak, akik az 1956-os forradalom és szabadságharc bukása után, a megtorlás idején politikai elítéltként a márianosztrai fegyházban raboskodtak. Ez a fegyház Magyarország egyik leghíresebb és legré­gibb börtöneinek egyike, amely a Börzsöny-hegység­ben, a Galla-hegycsúcs lá­bánál fekvő festői szépségű Márianosztra nevű falucská­ban található. Maga az épület eredetileg kolos­tornak épült, mint fegyház, 145 éve működik. A börtön történetéről Kárpáti Tamás ezredes, az intéz­mény igazgatója, beszélgetésünk alkalmával készséggel tájékoztatott. A híres intézmény története mesz- szire nyúlik vissza az időben. 1352- ben Nagy Lajos király adományá­ból a pálosok építették fel a kolos­tort, amely folyamatosan műkö­dött a törökdúlásig, 1535-ig. Majd csak sokkal később, 1711-ben in­dult meg az újjáépítés. Ekkor új szárnyat kapott a kolostor és új fő­bejáratot. Híres egyházi és világi személyiségek voltak lakói mind­addig, amíg II. József az egyház hi­erarchiáját a világi hatalom alá rendelte, és eltörölte a szerzetesren­det, vagyonukat elkoboztatta. A szabadságharc leverése után jelentősen megnőtt az országban a bűnözés, és a kormány új bör­tönök építését szorgalmazta. Márianosztrán a régi kolostorépü­letek felhasználásával alakították ki az új országos börtönt, amely az akkori felfogás szerint modern­nek számított. Megnyitására 1858. október 17-én került sor. A feladatokat a Szent Vince rendi apácák látták el, őket az erős hit és vasfegyelem jellemezte. (folytatás az 5. oldalon)- Ister-Granum Eurorégió -

Next

/
Thumbnails
Contents