Északkeleti Ujság, 1919 (11. évfolyam, 1-13. szám)

1919-01-04 / 1. szám

2-ik oldal 1-ik szára. / * ÉSZAKKELETI ÚJSÁG NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK Ám a szurony megszűnt az állam talp- köve ier.ni. A militarizmusnak láthatóan vége v»n s a csendőr, a rendőr és a katona nem hajlandó többé a régi állami rend fenntartója lenni. Az uj állam szuronyok nélkül akar fenn- állani s a szuronytalan ál'am bizonytalan fa­lainak ingadozásai töltik el névtelen félelmek­kel a lelkeket és a sziveket. Mi lesz? Hogyan áll fenn az uj társadalom, mire támaszkodik, mit állít a szuronyok helyébe s milyen uj illu- xióval fogja pótolni azt, amit elsöpört a forra­dalom rettentő forgószele? Ezekre a kérdésekre kész a felelet: a szervezkedés lett az uj állam talpköve. Ne feledjük azt az egyszerű igazságot, hogy minden társadalmi osztálynak annyi ereje van, mennyit a szervezkedéssel produkálni tud. A forradalomból győzelmesen kikerülő szociál­demokrácia nem azért az egyetlen tényleges hatalom, rend- és államfenntartó erő, mert övé a tiszta erkölcs, vagy a szurony, hanem mert egyetlen osztálya a társadalomnak, amely szer­vezve van. A régi polgári állam a katonaság­ban, a hivatali disciplinában volt szervezve s talpköve ennek az osztályokra szét nem tagolt társadalomnak a szurony volt csupán. Az uj osztályharcra berendezett állam osztályokban fog szerveződni s talpköve lesz az a tömegerő, melyet egy-egy osztály államfenntartó szerepe címén a maga uralmának biztosítására mozgó­sítani tud. Lám, Magyarországon alig kétszázezer kézimunkást szervezett a szociáldemokrácia s e tömegerő jogán diktálja rá az állam egész életére a maga akaratát. Kétszázezer ember elenyésző kisebbség az ország egész lakossá­gában, de végtelen túlerő a szervezetlen életet élő nagy többség sok milliós áradatában. Ez az aktiv erő dolgozik és uralkodik, szemben azzal a negativ erővel, mely a szervezetlen társadalom tehetetlenségében öntudatlanul fe- csérlődik el. Mi tehát a teend > ? Hiszen könnyű volna rámutatni, hogy, szervezzük a polgári társa­dalmat és erőt állítsunk szembe az erővel. Könnyű volna rámutatni, hogy a polgári tár­sadalom nem fér el az osztályöntudat alapján szervezett szociáldemokrácia keretében s a kisgazda, kisiparos, kereskedő, hivatalnok, orvos, mérnök, tanár számára a munkásszer­vezetekben nincs hely, de nincs helyfoglalásuk­nak jogosultsága sem. Könnyű volna rámutatni, hogy az osztályharc alapján álló proletár­szervezkedés épen e polgári osztályok ellen irányul és csalódtak és csalódni fognak tehát mindazok, akik ez osztályokból a kéziniunkás proletáriátus szervezkedésének keretében keres­ték az elhelyezkedést. Mindez könnyű volna, de kérdem : hogyan szervezkedjenek ez osz­tályok, amikor hiányzik belőiük a közös sors és közös érdek felismerésének osztálytudata? Hogyan szervezkedjék együtt a kisiparos a mérnökkel, az orvos a kisgazdával, amikor hiányzik a bel lük az osztályharc felismerése s a zsarnoki diktálásnak minden más osztályt •Itiporni akaró készsége? Küiön-külön szer­vezkedve szétforgácsolt erőt jelentenek, e külön szervezeteket egybefoglaló gondolat pedig csak illúzió lehet. Szervezkedni pedig kell, — de hogyan? Nos: osztályharc nélkül, osztály­különbség nélkül kell szervezkednie azoknak, akiknek sorsuk egy proletár kézimunkás szer­vezkedésben való részvételre előnyt nem adott. Szpirxezkedni nem csak leltet, de kell is. Az ország nagy többsége nem lehet egy kívüle fekvő, ideáljaitól, életcéljaitól idegen, a puszta tömegerőre támaszkodó kisebbségnek játékszere többé. Vagy tudatára ébred ennek a polgári társadalom és szervezkedik osztálykülönbség nélkül, hogy újra átvegye államfentartó szerepét, vagy el fog pót lódni és nem töltheti ki szellemi munkájának, fentartó ereiének érdekeivel az uj állam keretét. Szervezkedés nélkül nincs az életnek lehetősége a forradalom által teremtett uj államokban a polgári társadalom számára. Szervezkedés nélkül nincs a tudásnak, a szel- j lemi munkának becsülete, a társadalmi rend megszilárdulásának lehetősége többé nincs biztosítva. A szurony elveszett s helyébe a szervezett osztályok diktálni kész terrorja tömegereje lépett. Egyik tömegerő már jelent­kezik a munkásököl képében, Szembe kell helyezni vele azt a tömegerőt, mely nem ököllel, hanem nemzetünk maradék kincseivel, szelle­mének, nemes életformájának, emelkedett világ­nézetének, tisztultabb eszményeinek erejével veszi fel a küzdelmet egy szebb és boldogabb magyar jövendő hajnalhasadásának reményében. Előfizetőinkhez ! Uj korszak kezdetén a régi becsü­letességgel, de az uj szellem szolgála­tában indítjuk lapunkat uj évfolyamnak. Lapunk mindig a közérdekért har­colt, A város fejlesztése, a polgárság anyagi jólétének emelése, a jog és méltányosság megvédése voltak kitűzött céljaink. Az uj viszonyok uj kereteket és uj lehetőségeket adtak számunkra is, melyek megsokszorozzák erőnket, hogy a harcot sikeresen, még nagyobb erővel vívjuk meg. Lapunk törhetetlen harcosa lett a forradalom első napjától fogva a demok­ratikus, haladó eszméknek, mert régi elveinek, a közért való önzetlen küz­désnek az uj, tisztultabb viszonyok adják meg a fokozottabb lehetőségeket. \ Hisszük, hogy ebben a küzdelemben I mellettünk lesz a régi közönségünk és csatlakozik az öntudatra ébredt uj olvasó közönség is. Szervezkedésre van szükségünk azon célok elét cséré, melyekre lapunk vállal­kozott. A közönség támogatásától, olva- sóink táborától függ a siker. Közös ügyünk érdekében szeretettel kérjük olvasóinkat, hogy előfizetésüket meg­újítani szíveskedjenek. A kiadóhivatal. Lapunk előfizetési dija egész évre 20, félévre 10, negyedévre 5 korona. 2 darab kenyérgyári, 1 darab jéggyári részvény eladó. SZABÓ PÁL, kenyérgyár. Szmfráz. Hétfőn a Császár és Császár jólsikerült bohózat ment meglehetős érdeklődés mellett. Dorner és Kun Dezső nagyszerű figurái állan­dóan nagy derültséget keltettek. A siker érde­kében lelkesen és kedvvel játszott Szelényi Ilonka. Kedden este nagy szilveszteri kabaréval tette a társulat kedvessé és szórakoztatóvá az év utolsó napját azoknak, akik melegebb otthon hiányában a színház szórakoztató padjait keresték fel. A szereplők minden tagja tudá­sának, képességeinek legjavát adta a siker érdekében. A zsúfolt ház hálásan tapsol minden számnak. Szerdán este „Túl a nagy Krivánon“ operett keriiit színre. A tót család bájos és naiv kalandjának vonzó ereje ma seni csökkent a közönségben, mert ötödik előadásánál is zsúfolásig megtelt a nézőtér. Jeney öreg tót­járól és Thurzó bájos tót leányáról, Neményi Ernő bárgyú tóíocskájáról most is a legnagyobb elismeréssel írhatunk. Csütörtökön a „Kék rókáM Herceg érték«# színmüvét nagy odaadással, harmonikus össz- játékkal juttatta érvényre Neményi gárdája. Huzella Irén minden mozdulatából a finomult intelligenciájú nő vonzó iénye csillant fel. Dorner disztingvált játékával ezúttal is csak gyara­pította tisztelőinek számát. Váradi állandóan halad. Sándor szerepét szépen domborította. Kissé gyorsan beszélt. Pénteken „Egy férj aki mindent tud“ ment. Dorner hálás szerepét sikerrel játszotta meg. Huzella |rén sok ügyességgel elevenítette meg a raff iné It nő alakját. Váradi a férj sze­repében nyugodt, urias megjelenésével és alakításával jól hatott. Szép Gyula, Takács és Perényi Melánie osztoztak a sikerben. HÍREK. A stréberek a társadalom legundokabb alakjai. Az eivnél- küliség lovagjai, akik ma itt, holnap ott Jábat- lankodnak és ízléstelen szoigaiságuk határt nem ismer. Ha uj szelek fújnak, a stréber érzi meg legelsőnek és fordul mint a szélkakas. Ha uj divat jön be, a stréber vezet. Nagyságok letűnhetnek, a stréber holta napjáig felszínen marad, mert az ö egzisztenciája nincs sémihez sem kötve, csak a viszonyokhoz. A mai renokiviili helyzetnek is megvan­nak a stréberei, akik elvet, meggyőződést máról-holnapra változtatnak. Ezek azok a le- dönthetetien Álljfel Jancsik, aki mindig talpra fordulnak, mert a felső részük hólyagmód üres. Ezeknek mindégé, hogy magyar uralom, vagy román uralom alatt élnek. Mindegy, hogy milyen lesz a társadalmi rend, ők mindig felül lesznek. Egy vidéki kis lapban azt hirdeti egy ilyen hidegvérű stréber, hogy ő román nyelvi tanfolyamot nyit. a közelgő román impérium idejére való tekintettel. Ez már igazán nagy stréberség. Még itt sincsen az idegen hatalom és ha jön is, vilsoni elvek alapján jöhet, nyel­vet, kultúra szabadságot nem bánthat és már akadnának stréberek, akik behódolnak az ide.

Next

/
Thumbnails
Contents