Északkeleti Ujság, 1919 (11. évfolyam, 1-13. szám)

1919-01-04 / 1. szám

1-ik szám. ÉSZAKKELETI ÚJSÁG NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK. 3-ik oldal. gén uralomnak és nyelvet, fajt megtagadva hajtják fejüket a járomba. Mi ezer évig bírtuk ezt a földet és iga­zán nagy hatalommal, de sohasem kellett tőlünk úgy félni, hogy tüzön-vizen magyarul kellett volna bárkinek is tanulni. Ha mi úgy si­etünk magunkat megtagadni, hamarabb elve­szítjük a magyarságunkat, mint ahogy azt az ellenségeink kívánnák. Uj államtitkár. A minisztertanács Balogh Ferenc miniszterelnökségi miniszteri tanácsos­nak, városunk fiának a helyettes államtitkári címet és jelleget adományozta. Előléptetés. A földinivelésügyi miniszter a gazdasági felügyelőségek személyzetének lét­számában Tichy Gyula Szatmárvármegyei gaz­dasági felügyelőt a VlII-ik fizetési osztályba léptette elő. Eljegyzés. Varga Endre, a „Kölcsey“- nyomda agilis üzletvezetője folyó hó 2-án eljegyezte Molnár Mátyás és neje kedves leányát Mariskát Kassáról. Gratulálunk. Román csapatok vármegyénkben. Nagybányára a román megszálló csapat hőtfőn vonult be. Szatmárra a megszálló románok ja­nuár hó 6-án érkeznek. Kérelem a megszállott területek lakóihoz. A megszállott területekről a fővárosba érkezőket, valamint a meg­szállott területekre visszautazókat felkér­jük, hogy igen fontos ügyben szívesked­jenek a délelőtti órákban (9—1-ig) helyiségünkben (IV. Muzeum körút 1. IV.) bennünket felkeresni. Országos Propaganda Bizottság. A villanyvilágítás korlátozása. Az löl- járóság elrendelte, hogy este 10 órán túl 1 szobás lakásban 1, 2—3 szobás lakásban 2, 4 és több szobás lakásban 3 láng égethető. Tár­sas helyiségekben, kávéházakban 3 lángnál több nem égethető. Ezt a rendeletet köteles mindenki pontosan betartani, különben a világítás megszűnik. Szerkesztőváltozás. Laptársunk, A „Szaí- márniegyei Közlöny“ szerkesztésében lényeges változás állott be. A lap felelős szerkesztője Rosenfeld Zsigmend, a háború kezdetével meg­szűnt „Nagykároly“ élénken s/.erkeztet lap volt szerkesztője, a lap főmunkatársa pedig dr. Kálmán Miklós ügyvéd lapunk volt munka­társa lett Értesítés. A női kereskedelmi szaktan- folyamon, valamint a kereskedői tanonciskolák­ban e hó 7-én kezdődnek az előadások. Az igezgatóság. Birtokváltozások. Vekker Pál és neje Padra Róza bécsi lakosok megvették Asztai József és neje Bálint Teréz nagykárolyi lako­soknak a Petőfi utca 90. házszámu lakásbel- sősaget 35000 koronáért. — Glück Mór és neje Bún Eszter alsószopori lakosok megvették Pataki Sámuelné Alfmem Margit nagykárolyi lakosoknak házasbelsöségét 60000 koronáért. — Lebovics Sándor és neje Jakab Eszter szanisz- iói lakosok megvették Gál József nagykárolyi lakosnak a Mikszáth-utca házbelsőségét 60000 koronáért. Italmérési tilalom A kormánybiztos rendelete értelmében további intéskedésig az italmérési jogokat gyakolni nem lehet. Ezen tilalom ellen vétőktől az italmérési engedély el fog vonatni. Hírlap eladás. A Polgári Olvasókör január hó 5-én délután 3 órakor adja el ár­verésen a használt hírlapokat. Dohány jegy lesz nálunk is. A nagy­károlyi magyar pénziigyígazgatósag 60789— 1918.-VI. számú rendeletével Nagykároly város területén a dohány jegy rendszert hozta be. Dohány jegyet s ere dohánygyártmányt min­den férfi kap, kivéve a 16 évnél fiatalabb emberek és nők, kik csakis orvosi bizonyítvány mellett kaphatnak dohány jegyet s erre dohány gyártmányt. A polgármester felhívja Nagykároly város lakosságát, bogy a dohányzók összeírása végett a közélelmezési hivatalban jelentkezzék. Még pedig akiknek a neve A. B., C., Cs. és D. betűvel január 7-tél 9-ig. E., F., Q., Gy., H. betűvel 10-től 13-ig, I., J., K., L:, Ly betű­vel 14-től 16-ig. M., N., Ny., 0. belü január 17—19-ig, P., R., S., Sz., Sch betű január 20-tól 23-ig, T., U., V., W., Z„ X., és Y betű­vel kezdőeik január 24-től 27-ig Későbbi jelentkezések néni fognak igénybe vétetni. Ruhátlan katonák jelentkezése. A hatóság felhívja azokat a nagykárolyi lakos le­szerelt katonákat, akiknek sem katonai, sem polgári ruházatuk (fehérneműjük, lábelijük) nincs, akik leszereltetésükkor ruhával nem lettek ellátva, hogy igényeik bejelentésére 1919 január hó 7—9. napjain délelőtti 8—1 óra között, a lészerelési igazolványaikat magukkal hozván a városháza nagytermében működő összeíró bizottság előtt jelenjenek meg. Tekintettel a rendelkezésre álló korlátolt számú ruházati cikkekre, ruhával való ellátásban csak az a leszerelt katona részesülhet, aki ez irányú jogos igényeit minden kétséget kizáró módon igazolja. Azért az összes érdekelteknek tudomására hozom, hogy aki az összeíró bizottság meg­tévesztésére hamis adatokat mond be, akiutalt ruhákat eladja, megveszi, 2000 koronáig terjedő pénzbírsággal vagy hat hónapig terjedő fogházzal lesz büntetve. A kisgazdák lovakat szerezhetnek. Az olasz frontról visszatért hadseregünk lóál- lományának legnagyobb része Villách és Kla­genfurt környékén hátramaradt, hogy ezekből a lovakból hozhatnak maguknak, ha érte men­nek. A kisgazdák és a lovak hazaszállításáról a kormány gondoskodik. A vállalkozásra jelent­kezni lehet a községi elöljáróságoknál. Kölcsön a hadból visszatért kisiparosok­nak és kiskereskedőknek. A népkormány ked­vezményes hite! nyújtásával fogja támogatni a tönkrement kisembereket. Az akciót az „Országos Pénzintézeti Központ" bonyolítja le. A leg­nagyobb kölcsönösszeg 3000 K lesz. A hitel­nyújtásban az összes nagykárolyi pénzintézetek részt vesznek, a kölcsönöket a jelentkezőknek sorrendben fogják folyósítani olyképen, hogy a Nagykárolyi Takarékpénztár Egyesület, mint a helyi piac legrégibb intézete bonyolítja le azokat. A hitelt megszavazó helyi bizottságba a pénzintézetek részéről rendes taggá a követ­kezők választattak meg: Vetzák Ede a Nagy­károlyi Takarékpénztár Egyesület elnöke, Kaufmann Jenő, a Nagykárolyi Kereskedelmi és Iparbank vezérigazgatója, dr. Antal István, Nagykárolyi Közgazdasági Bank igazgatója, Kardos Aurél, a Nagykároly és Vidéke Takarék­pénztár ügyvezető igazgatója A helyi bizottság elnökéül valószínűleg Néma Gusztáv helyettes polgármester lesz a kormányhatóság által kinevezve. A kölcsönkéréseket e felek a helyi hatóság, vagy ipartestület utján az iparigazol­vány vagy iparűzési engedély bemutatása melleit terjeszthetik elő. Dohánygyártmányok árának feleme­lése. A népkormány pénzügyminisztere leg­újabban Kelt rendeletével az összes dohány- gyártmányok árát f. évi dec. hó 21-étől kezdődőleg 50 százalékkal fölemelte. A tea árát szabályozták. Az Országos Központi Arvizsgáló Bizottság elnöke leszállí­totta a kávéházakban és hasonló üzletekben felszolgált tea árát. Az uj szabályozás szerint a kannában felszolgált tea ára a kávéházakra megállapított egyes csoportok szerint: hetven, nyolcvan, kilencven, illetve egy korona. A hadifoglyok levelezése. A hadifog­lyainknak szóló és a hadügyminisztériumba beküldött értesítéseket fogolytáboronkint cso­portosítva a napokban vitte magával a Svájcba induló vöröskeresztes misszió, hogy onnan továbbítsák hadifoglyainkhoz. Minden gazda termelhet dohányt. A pénzügyminiszter a dohányinség enyhítése céljából megengedte, hogy azok, akik mező­gazdasági terméssel hivatásszerűen foglalkoznak, saját használatukra dohányt termelhetnek. Egy- egy családfő kétszáz dohánypalánta kiültetésére kap engedélyt és minden férfi családtag után további száz palánta ültetését kérelmezheti. A saját célra termelt palánták után palántánként egy korona illetéket kell fizetni. Aki a kincstár számára termel dohányt, az a saját használatra nem termelhet, de a saját és tizenhat évesnél időst bb férfi családtagjai részére fejenkint tiz kiló aipadohányt visszatarthat, ha kilónként húsz korona engedélydijat lefizet. A saját célra szolgáló dohánytermelésre csak egy darabban levő földterületet szabad felhasználni, mely a lehetőséghez képest szabályos négyszög alakban hasit;.ndó ki. A Tartalékos és Népfelkelő Tisztek és S;ellerm Munkáskatonák Országos Egyesü­letén« k Nagykárolyi fiókja ezúton hivja fel tag­jainál figyelmét arra, hogy azok, kiknek szük­ségül van állásraf haladéktalanul jelentkezzenek az egyesület titkáránál az egyesület hivatalos hivat; los helyiségében az állást igénylő ivek kitölt se végett, amennyiben ezek a jelentkezés sorrendjében lesznek elintézve. Az egyesület hivat; los helyisége egyelőre a Vármegyei Nem­zetőr parancsnokság irvdája (Széchenyi u. Wein >erger Ferenc féle ház.) Telefon szám 146. \ cukoradag. A közélelmezési miniszter Nagyi ároly város részére 1919. január 15-től febru; r 15-ig 130 métermázsa cukrot állapított meg, azonban a városi közélelmezési hivatal­hoz érkezett értesítés szerint a fent jelzett időre csak 100 métermázsa utaltatott ki, amely intézkedés, ha érvényben maradna, a cukor- adag© c újabb leszállítását vonná maga után. A Kö; tisztviselők Nagykárolyi Beszerzési Cso­portja részére 1919. január 15-től junius 15-ig terjed;* időre szintén 100 mázsa cukor lett kiutalta. A hüvelyesek nincsenek lefoglalva. A kor nány a lefoglalt bab, borsó, lencse, lóbab és takirmányborsó készleteket feloldotta a zár alól éí igy mindenki korlátlan rendelkezhetik saját készleteivel az ország határain belül. Saját szükségletére mindenki szabadon vásá­rolhat, ipari célokra azonban ezeket a termé­nyeket nem szabad felhasználni. A megálla­pított maximális árak továbbra is érvényben maradnak. ’ „ *▼*'■ . '‘▼V v • • ui# «A* %Jk+ »A# %JL* . J8SSS5388 'M Hirdetmény. Férjem elhalálozása folytán a varrógép, kerékpár és gazdasági gépüzletem tovább fenntartom. Úgyszintén gépjavító műhelyemet is. Mindennemű gépek javítását gyors kiszolgálással vállalom. Tisztelettel: ]fj. özv. Tóth Ferencné Nagykároly, Kapiony-u. 6. A harangok. Kevés háborús rendelet sújtotta oly érzékenyen a keresztény népet, mint a harangok rekvirálásáról szóló. Sirva búcsúztunk tőlük, de odaadtuk, mert a végső szükség úgy kívánta. Később megtudtuk, hogy a harangokkal is üzérkedést folytattak s hogy az elrekvirált harangok nem mind jutottak a

Next

/
Thumbnails
Contents