Északkeleti Ujság, 1918 (10. évfolyam, 1-52. szám)

1918-01-05 / 1. szám

X eviolya,™. Nagykároly, 1918. január 5. I-ső szám. Északkeleti újság NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. — A NAGYKAROLYI KERESKEDŐ TÁRSULAT HIVATALOS KÖZLÖNYE. Sieti Egész évre Fel évre sotési árak: 8 korona­4 Főszerkesztő: DR. VETZÁK EDT. ' Szerkesztőség és kiadóhivatal : \ VTYKÁROLY, SZF.CHENYI-UTCZA 20. SZÁM. („KÖLCSEY-NYOMDA“ R.-T. NAGYKÁROLY.) Negyedévre Tanítóknak fgesz évre 2 ,. £ • * vl )) | —— K2GJELENIK BltíDIfö StSTEi.TOs.-------­..............................■■■■'-...............■- --------------------­-— ~ Hirdetések ugyanott vetetnek fel. -------­N'v ilt.ér sora (Vl illér. Előfizetési felhívás. Az „Északkeleti Újság“ uj évfolya­mába lép. A mi szeretett olvasóink bizonyára hosszú működésűnk alatt meg­győződtek már arról, hogy minden alkalommal az igazságnak harcosai voltunk és szerény erőnktől telhetőén igyekeztünk a város fejlődését és hala­dását elősegíteni. E háborús, nyomasztó időszak alatt nem akartuk lapunk előfizetési árát emelni, pedig hosszú hónapokon keresztül mi is éreztük és érezzük az anyag és munkaerő drágulásának elviselhetetlen- ségét. Az uj évfolyam kezdetén a már említett és elviselhetetlen drágaság miatt lapunk előfizetési árát kénytelenek vagyunk nagyon mérsékelten jelemelni, hogy megküzdhessünk a mindig emelkedő drágasággal. Lapunk előfizetési ára tehát az 1918. év január hó 1-töi kezdödöleg égése évre 12 korona, lelkészek, tanítók, egyházak és községek részére pedig 10 korona lesz. E csekély emelesek nincsenek arány­ban a papír és munkaerő drágulásával s igy olvasóink kifogást emelni bizo­nyára nem fognak. Kiváló tisztelettel As „Északkeleti Újság“ szerkesztősége és kiadóhivatala. Egyesült erével. A breszt-litovsítki kis palotában a világháború zivatarának gyümölcsét érleli az emberi és isteni jóság. A viiág minőén népének sóhajai repdesnek a palota fölött, sirva és jajveszékelve, hogy a téli fagy, emberi ridegségek le ne fagyasszák a béke fáján kipattant áldá­sos rügyet. Imádkozásba merül, a világ s csak a világ vérebei üvöltenek még eszeve­szett kínjukban. Aki a vér szagát meg­szereti, igen nehéz azt annak nélkülözni akkor, ha a világ sebének behegedése után esetleg-az ő vérüknek kell kifoly­nia a megöit, megcsonkitott és meg­gyötört milliók rettenetes bosszujaképen! A breszt-litovszki palota zöld aszta­lánál ülök feje fölé máris fényes glóriát szőtt a vérző, kínlódó emberek hálája. A történelmi nagyság, magasztos fénye is bevilágítja már nemesen egyszerű alak­jukat! A világ várva-várt karácsonyi angyalai megérkeztek az árva földre, hogy békét hozzanak nekünk! Miiyen drága nekünk, e rövidke szó: Béke, milyen magasztos nekünk most, a háború negyedik esztendejében a megkönyebbülésnek eme fenséges jelszava. Az orosz hómezők gyermekei, kik békességben szeretnek mindenkivel élni s csak a reájuk leső vadakra köszörülik fegyvereiket, visszateszik hüvelyükbe harci kardjukat! És becsülettel teszik vissza! A központi hatalmak nem élnek a győzők jogával. Négy háborús esztendő vérziva'arja között, megtanul a tisztelni egymást a magyar és az orosz. Az ősi gyiilölködők homlokán elsimultak a rán­cok s az ökölbeszoritotr kéz barátságos békejobbá lett. Megszületett a magyar­orosz testvériség! Mi, hatalmas ellenfelünk harcieré­nyeit, békehajlandóságát és azt a körül­ményt figyelembevéve, hogy idegen hata- , lom pénzétől megrészegedett hordák ver- t k ellenünk a jámbor muzsikot, — nem kíván -ink Oroszországtól semmit, csupán szent ígéretet és zálogát annak a békés együttélésnek, melyet nem zavarhat meg többé a harci kürt riadója! Egy jó, szomszédért mi minden áldozatot meg­hozunk ! £ siratott fiaink gyászos emléke nem kiált halálos bosszúért! Felégetett falcaink kormos falai nem kivnnak megtorlást az orosz nemzettől, sőt krisztusi megadással és szeretettel for­dulunk az ég felé, mert hiszen nem 'tudták, hogy mit cselekszenek. A-- öntudatra ébredt orosz nép ne- j vei te legmagasabbra a szabadság fáját! í Az emberi lelkek és szivekbe gyökered­zett drága növényt hosszú, századokon át csak a szivek melegágyába rejthették locsolhatták, nevelhették Századok pe­regtek le az idő motóláján, emberek, mártírok ezrei hullottak el a durva bar- 1 rikádokon, fényes, nagyúri hintók for- gácsólodtak széf az Apostolok bombá­inak szilánkjaitól, mig annyira felnőhetett a szabadság gyenge fája, hogy megmu­tathatták az egész világnak! És most mi lépdeljük le a szabad­ság fájának isteni ágait? Mi igyekezzünk elnyomni azt, amiért mi is epedezünk? A magyar nemzetnek, e büszke, szabadságszerető népnek nem kellenek orosz rabszolgák! Mi békén hagyjuk Oroszországot!, Területi integritását biztosítjuk s pénzé­re nem áhítozunk. És a függetlenné lett Oroszország hasonlóan felel szavunkra. Szabadságot ad az elnyomott nemzetnek. Nem akarja, hogy az álarcoskodás és kétszinüség vádja érje őt! Mi ezentúl együttesen haladunk a béke utján észak borongós honának megbékiilt- fiaival. És tartson ez az ut hosszú századokon á a Béke szent jegyében. De az északi háború alkonyán még véresebb hajnalunk fakad. A béke igazi ellenségeivel kell még megvívnunk ret­tentő tusánkat! Békéltető szavunk süket fülekre taláit és bar..ti jobbunkat ismét vissza­utasították nyugat műveltnek csúfolt népei! A most következő háború lesz a népek igazi csatája, az igazságuk tuda­tában győzni, élni akaró népeké és a hagyományok fakó emlékeitől fanatizált milliók kardjának összecsendülése. Mi bátran megyünk az uj harcok elé! Az Isten velünk s akkor ki lehet az ellenünk? Kipróbált hadseregünk készen áll a nagy erőpróbára. Az olasz síkságon újra megmozdulnak az ágyukerekek, hogy bombákat hintsenek Velenczére, — a flandriai síkságon, a Hindenburg állások mögül a rézsisakos gárda megfogja kezdeni rettentő rohamát és Zeppelinek fognak átsuhanni London feleit, hogy szétszakadjon a gyilkos nemzet uío'só idegszála is. Halál lesz mindenütt, de életet és békét fog teremteni. Ez az uj háború a nagy célok háborúja lesz. Most már felvesszük az ollót, hogy megnyirbáljuk Európa térképét, hogy a romokból várost építtessünk s kopár mezők elvesztett ál­dásait megfizethessük magunknak. Előre tehát a nagy cél, a béke felé, tűzön, vizen, hullahegyen át — egyesült erővel! M-y. á városi képviselők. A háborús coniuncturák folyón sókan tettek nagy vagyonra szert. Ennek í^Kryészetes folyamánya a közterhekhez magasabb össze­gekkel való hozzájárulás. A vagyoni census elérésével kész a. testből és vérből való városatya. Leközöljük a virilisek névsorát és azokat, kik a december hó 28Hn megtartott válasz­táson városi képviselővé választottak. Leközöljük azért, hogy tudja meg a város, kikre keli bízó, reménykedő szemekkel tekinteni hivatva lévén mindegyikőjük, hogy a város 'haladását, fejlődését előmozdítsa, sürgesse. Hisszük és reméljük, hogy úgy a vagyoni census elérése által városatyává lett, mint a decemberi választáson bekerült képviselők tényleg önzetlen és igazi képviselői lesztfék - népnek és a városnak. Hisszük és •" hogy a nagy idők ref^rmszózar- jO;v.>f ják bedugni füleiket, hanem í íy'A' lesznek, hogy hasznos beruház i vJadiiiS intézmények létesítésével e nag;’ 1S'' .V ai

Next

/
Thumbnails
Contents