Északkeleti Ujság, 1918 (10. évfolyam, 1-52. szám)

1918-01-05 / 1. szám

~2=ffc"TJttJatr . északkeleti újság nagmkarqly es érmellék l-ik szám t*»-***­Útiköltség. A Ißtboruj&öl a békére wifló átmenőt^lJia bem is ege- /c;i, <K- majdik-m olvan li- ^zada' mas, mint májjá a háború volt. Ezt Sinopn ókos ember beláthatja aki ráeszmél, tjoj® a békekötés után,-elkezdődő leszerelés, foglyok .millióinak'kicserélése mennyi temérdek időre szórni.: Nem megy az se egyszerre. Apránként, csoportonkét jönnek vissza a véreink, fiaink. VisionC aTitt levő-fogolyé oroszukat, szerbeket, románokat szintén haza kell szállítanunk a maguk hazájába. ' Ezer és ezer, százezerszer megrakott vonatra zan ehhez szükség. Négy-öt millió, ..embert ide-oda szállítani, nem kis költségbe kerül. Eztdehet képzelni. ■ A háborúból a békére, egyik partról a másik partra máskép nem lehet átmennük, csak úgy, ha fizetjük az Útiköltséget. Arriit vesztünk a vámon, megnyerjük a réven. Hazajönnek fi­aink, vejeink, sógoraink, hazajönnek Sv¥élárvb gyermekek apái. Ezért a nagy !célra érdemes áldozni. A áldozat csekély. Csak jegyesni kell a hetedik hadikölcsönre! Ebből a kölcsönből telik ki hazahozandó: véreink útiköltségé. Tehát abban a reményben, hogy ehhez az útiköltséghez mifiden ki hozzájárult, vagy az utolsó percekben még az elkésettek is sietnek hozzájárulni, frontokon álló és fog Ságban haza- hazajövetelt váró véreink nevében kívánunk és követelünk az itthon levőknek — boldog újévet! tVISZKETEG. város anyagi é§ erkölcs^ megújhodását meg­teremtik. ** JP $ M Epstein Márkusz 13814 j*|29:;;f, adóval, Weisz Vilmos,11502;K lő f,jSbn Mór 11 ©9 K 40 f, gróf Károlyi-GvUla «558 I97 f’’Pr Ai ta l i . m 43b7 K 5b f, l&ak^ui «Lró 4»7 K 37 f, Weisz" Lajós 2877 4T50 fr%arcM Aurél 2841 K 09 f, Kaufm.antv'Jenő. 2624 K 60 f, Nonn Gyula 2599 K 59 f, Kerekes Vilmos 2540 K 91 f, N. Szabó Antal 2459 K mif IJ. Vet/ák Ede 2311 K 25 f, Róth Károly 1859 K 24 f, Berger Jenő 1838 K 23 f. Péchy Lászlóü 1766 K 12 f, Czukor Márton 1731 K 39 lí, Berber Ármin 1 27 K 53 f, Deutsch Farkas V644 K 07 f, Kovács György 1639 K 87 f, Hadnagy Ignác 1572 K 39 X Sjnger yippt 1524 K 27 f, Dr., Vetzák Ede 1492 K 10 f, Dr. Merts László' 1424 K 26 f, Jurcsät Byla 1398 K, Szócska János 1370 K 64 X jRósepbergfjSá.muel( 1327 K, 23% Id. Matolcsy Sándor ljHO K 63 f, Friedensteiii Lajós 12T-3 K 40 f, Dr. jékel László IZfO K 99 f, EUcáeV •Károly, 1201 K 85 f, Borostyán István 1173 K .58 f, Dr. Váradi Janos 1146 K 32 f, Kleiner jDezső 1126 K, Véber Tibor 1125 K 28 f, ,Klein Zoltán 1113 K 43 f, Nagykároly! Önse­gélyző Népbank 1107 K 25 f, Igaz Károly 1086 K 80 f, Dr. Czukor Lajos 1086 K 04 f, Pr. Péchy István 1048 K 20 f, Kaufman Adolf 1020 K 99 f, Markovits Menyhért 1007 K 50 f, ■ Dr. Josits Mikló 981 K 22 f, Dr Feldman Mór 977 K 84 f, Brichta Miksa 973 K 08 f, Dr. Schönpflug Béla 944 K 64 f, Dr. Adler t Adolf 923 K 70 f, Id. Nonn János 899 K 46 f, \ Dr. Sternberg Géza 897 K 70 f, Fränkl Simon 891 K 48 f, Hahn János 886 K 26 f, Schiffbeck Károly 884 K 76,f, özv. Kaufman Jakabné 853 K 67 f, Liebhauzer Ferenc 842 K 24 f, özv. Györffy Józsefné 827 K 40 f, Dr. Vetzák Sándor 774 K 60 f, Nagykárolyi Takarékpénz­tár Egyesület 772 K 50 f, Ilosvay Aladár 740 K 15 f, özv. Spitz Mérné 738 K 53 f, Harász Pál 732 K 50 f, Róth Lipót 698 K 44 f, Récsey Ede 972 K 54 f, Friedl István 652 K 49 f, !zr. Hitközség 647 K 85 f, Spitz Dénes 645 K 88 f, Madarassy Gyula 634 K 10 f, Schusterits Ferenc 608 K 50 f, Kinél József 548 K 87 f, Weinberger Ferenc 590 22 f, özv. Kaufman Izidorné 589 K 62 f, Reök Béla 562 K, Papp László 549 K 10 f, Er. Brizás Gyula 543 K 82 f, Rácz Demeter 524 K 08 f, Szabó Kálmán 518 K 51 fillér. Ezenkívül 20 póttag. A december 28-ikán megtartott válasz­táson városi képviselőtestületi tagokká válasz­tattak az 1-ső kerületben rendes tagokká: Lukácsovics János., László József, Lochmáje, • Márton, Kun István, Mellau Ignác, Somossy Miklós és Némethy Sándor, póttagokká: Gózner Kálmán, Rosenberg Sámuel, Timkó József és* Schrádi Pál, a II ik kerületben : rendes tagokká: :Fiók Albert, Juhász Imre, Lévay Béla, Csőkör .Ferenc, Kqvács Lajós, Luczay Jánós, Fridénstein. Sámuel, és Szalay Bálint, póttagokká í Gsőköf- rstván'. Járay József, Sándor -György-és-, Päpp Imre, a Ifi. kerületben : rendes tagokká : Török István, Rác János, Baráth István, Tóth Pál, Molnár Ignác és Hadady József, póttagokká : Tóth Mihály, Miks István és Papp István, a IV. kerületben : rendes tagokká: Brauneisz József, Lőrinc Lajos, ifjú Gindele Ignác, Kálriai Gyula, Rác Ferenc, Dr. Tóth Ernő, Wächter ) Károly ,és Hancsis Illés, póttagokká: Kiss József, Griszháber Ignác, Akkermann István és ifjú Kugler György, az V. kerületben : rendes tagokká: Görög József, Pénzéi Mihály, Orosz -SolKfíWlyMölMf^ Dezső, jahitzky György, pót- nosIp^^ft^gA ^nt3i;;Mákr!anczv Ignác; ailßi^ttfb^András, JétfelGyörgy ÍIorl&gYéKo^án-, bvóói Rüh, söniöf és mindennemű bőrbaj biztos es gyorshatású szere a Boróká kenőcs. Nem piszkit lés -teljesén szagtalan. Kis tégely ára 3 .KVf nagy tégely 5 K. Családi adag , 9 korona. Hozzávaló Boróka szappan. 5 korona. Készíti : Gerő Sándor gyógyszerész Nagykőrös. Nagykárolyban, kapható : Hahn János, Kleiner Dezső,, .ifj. Nonn János és Reök Béla gyógyszertárában. itóbf&ti HÍREK. Szilveszter éjszakáján hangos völt a város. A jó öreg Szilveszter most is elhozta a maga örö­meit. Igaz, hogy • háborús formában, szegényesen, de egy estére boldoggá tette a boldogtalanok nagy seregét. Mint ha ez az; este,; egy esztendő minden el­feledt őrömét, lágyát, mámorát ide adta Volna. Mint ha-a haragos záróra rende­let papírkosárba került volna és távo­zásra senki sem szólította fel a tarka­barka cifra ruhás úri sereget. Az ablakok fényesek voltak. Mint csillogó szemek meredtek az éjszakába. Reményéi egy boldogabb, esztendőnek. A vendéglőkből mámoros, vig dalam'ütötte meg a fülünket, beharangozás áz uj esztendőre. Az egész utca néptelen, emberseregek nem dideregnek. Ma a boldogok napja van; Haiptti tora az ^ éSzténdőnek. ißil •ílij/íodá'o á n ubi «áOIifiOlOÖ Milyen szép is az uj esztendő haj­nala! Mikor a fény elűzi a ködöt, mintha egy uj világ b^os^zinpSWói lebben- fené fel a fátyolt, hogy i|^plantsunk a közeljövő lalwinthusába És az els«je|fnet ez ||szép, fehér Szilvester e^4 % zena^a mámor, a táncz. Az éjfél utáni hávenazi élet, amit már csak emlékezetből ismerünk. Jól eső öröm fut át lelkűnkön, hogy elte­mettük ezt az esztendőt! Visszagondolunk és megborzadunkj mennyi gyászt és siralmat hozott nekünk ez az ő esztendő. Milyen csúnya, hara­gos, kegyetlen esztendő volt. Milyen jó, hogy már eltemetjük és szemfedőül a feledés fekete fátyolát boríthatjuk reá. ..... Amikor az óramutató egy pillanatra megpihen a tizenkettes számon, titkos, égi jelenést várunk. Biztatást' és Ígéretet, ígéretet a mi nagy küzdelmünkért,.halá­lunkért, gyászunkért. Azt hisszük, hogy a hatalmas menyboltozat millió csillag­szemével megkönyezi nagy siralmunkat és üj életnek uj örömeire ösztönöz! ó Szilveszter éjszakája! Te szép, cso­dás este, miért nem lehettél mindnyá­junké egyformán. Miért vannak emberek, kik könnyezve fogadják jöttödet. Úgy szerettem volna, ha az enyém is lehet­tél volna. Ha barátság és élet poharát összekoccinthattuk volna. Ha valaki itt lenne, akit nem régen vitt magával az eimult esztendő haldokló hónapja. Ha nem kellene az utcán járnom és az óra minden percében nevét kiáltanom. \ > Szilveszter! De fekete ruhában ko­pogtattál be én hozzám ! M—y. Újévi tisztelgések a vármegyeházán. A vármegyei központi tisztikar Dr. Péchy István vármegyei főjegyző vezetése alatt te tületi.eg jelent meg llosvay Aladár alispánnál kedden d. e., hogy jókivánatainak adjon kifejezést. Ezután a tisztikar llosvay Aladár alispán vezetése alatt Jékey Sándor főispánnál fejezte ki a jókivána- tokat a főispáni család előtt. Itt nem a sablon­szerű hivatali tisztelgés nyilvánult meg. — Mint az alispán beszédében hangsulyolyozta — hanem a szeretet és tisztelet, ami a liszitar tagjai és a tisztikarból kikerült régi barát'és népszerű hivatal főnök iránt nyilvánult meg. — A városi tisztikar Debreceni István kir. tanácsos vezetése alatt tisztelgett és fejezte ki jókivánatait. — A pénzügyigazgatóság nevében Plachy Gyula miniszteri tanácsos, a pénzügyigazgatóság mellérendelt számvevőség nevében Szilágyi István, a számvevőség főnöke és Lévay Béla számvizsgáló, a posta- és távirdahivataj nevé­ben Schnébli István főnök, a dohánybeváltó- hivatal nevében Mell house Odó hivatalfőnök, az államépitészi hivatal nevébeu B gsch Kálmán főnök, fejezték ki jókivánatukat. Ezeken felül igen sokan tisztelegtek a xedvclt főispáni pár­nál pólitikai pártállásra vajó tekintet nélkül, hogy jót kívánjanak az újév alkalmából. A főispáni pár szeretetreméltóan fogadja a ven­dégeket és a déli órák alatt- vidám társalgás folyLTé a főispáni lakáson, ahol az proszfog- ságbőt menekült Madarapsy Tibor érdekes dol- 'gbt mesélt el élményeiből. ' Tisztelgés a városházán. Debreceni István kir. tanácsos polgármesternél a tisztikar újév délelőttjén Néma Gusztáv főjegyző vezetése alatt testületileg tisztelgett az uj év alkalmából. Személyi hír. A Lapunk hasábjairól elő­nyösén ismert kitűnő költő: Jácint egy heti tartózkodásra városunkba érkezett. Kitüntetés. Róth István Lajos az „Ön­segélyző Népbank“ pénztárosa, százados, a Károly csapatkereszt tulajdonosa, teljesitelt kiváló szolgálatai elismeréséül a Signum Lau- dissal lett kitüntetve. Vöröskereszt-Egyleti megbízotti ki- nevezés FeffncSalvator főherceg ur Ö császári és apostoli királyi Fenségé áz önkéntes egész­! Toibioü jjßnßxxoi Vlfori

Next

/
Thumbnails
Contents