Északkeleti Ujság, 1916 (8. évfolyam, 1-53. szám)

1916-01-01 / 1. szám

ÉSZAKKELETI ÚJSÁG NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK 1-ső szám. 2-ik oldal. hogy amit ők vérrel megváltottak, azt mi munkával valóra váltsuk. Azokat a nagy értékeket, miket ők részünkre meg­szereztek, mi munkával megtartsuk ka­matoztassuk. Olvasóinkhoz ! Lapunk a mai nappal nyolcadik évfolyamába lépett. Nyolc év egy vidéki lap életében oly nagy idő, melyet csak az a sajtóorgánum érhet el, mely mint nélkülözhetetlen tényező tud belekapcso­lódni a közéletbe. Lapunk e nyolc év alatt állandó tanúságot tett arról, hogy szükséges, fontos tényezője városunk és a vidék közéletének. Nehéz, de becsüle­tes munkával vívta ki magának ezt a pozíciót ; következetesen keresztülvitt önzetlen elvei hódítottak számára tánto­ríthatatlan barátokat. Az eltelt hét esztendő eredményei megnyugtatnak bennünket afelől, hogy az irány, mit eddig követtünk, helyes! Ezen az utón haladunk ezután is. Cé­lunk állandó és egyetlen: városunk clő- haladásának ügyét szolgáim! Meggyőződésünk, hogy csak igy van meg lapunk létjogosultsága és csak ilyen utón tarthatjuk meg közönségünk rendíthetetlen bizalmát. Egyéni célok szolgálatába nem adjuk erőnket, melyet eléggé lefoglal a mindennél elébb való: a közügy. Mindennel és mindenkivel csak annyiban foglalkozunk, amint ezen egyetlen céllal vonatkozásba kerülnek. Lapunk különösen fontos, nemes és hazafias szolgálatot teljesít e rend­kívüli időben, mikor megértve a rendkí­vüli helyzet által diktált nemes köteles­ségeket, erőteljes támogatást nyújt min­den hazafias és emberbaráti mozgalom­nak. Állandó agitációjával ébren tartja és fokozza a közönség érdeklődését és áldozatkészségét. Figyelemmel kisérünk minden helyi eseményt; hírszolgálatunk előnyös összeköttetéseinknél fogva min­denkor kitűnő. Lapunk utján a legtel­jesebb felvilágosítást nyerik Olvasóink az összes fontosabb országos érdekű és helyi eseményekről. Meggyőződésünk, hogy az Észak­keleti Újság Nagykároly és Érmellék-ben egy a maikor színvonalán álló, komoly és becsületes helyi lapot adunk az ol­vasó közönség kezébe. Lapunk van hi­vatva egyesíteni azok táborát, akik vá­rosunk előrevitelét komolyan akarják. Lapunk elterjedése és eddigi múltja is azt igazolja, hogy megtaláltuk a helyes utat, mely a megértő, komoly olvasó közönséghez vezet. T. Olvasóközönségünk eddigi támogatását hálásán köszönve kérjük, hogy bizalmat cs támogatását ne vonja meg tőlünk ezutánra sem. Kiváló tisztelettel: az Északkeleti Újság Nagykároly és Érmellék szerkesztősége és kiadóhivatala. Katonák karácsonya. Még mindnyájunk élénk emlékezetében élnek a tavalyi karácsonyi kedves emlékek arról a kis ünnepélyről, melyet akkor a kato­nák karácsonyi szórakoztatására rendeztek kö­zönségünk lelkes tagjai. A szeretet ünnepének méltó megünneplése az idén se maradt a ta­valyi mögött. A közönség nem feledkezett meg az idén se hős katonáinkról és adományaival lehetővé tette, hogy a családjuktól elszakadt emberek feledjék helyzetüket s tudjanak örülni, amikor mindenki örül. Szent estén a honvédlaktanya egyik tágas termében a begyülekezett katonák előtt meg lett ismételve a vármegyeháza nagytermében előző napon nagy sikerrel lefolyt előadás, melynek végeztével az ünnepséget rendező Braneczky József kegyesrendi tanár nagyhatású beszédet mondott a katonákhoz, kik könybe­lábadt szemekkel hallgatták a vallásos és ha­zafias szavakat. Az ünnepély végeztével dr. Péchy István a Vöröskereszt elnöke hálás kö­szönetét fejezte ki Braneczky tanár előtt a ka­tonákért kifejtett fáradozásaiért. Díszes kará­csonyfa adta meg az ünnepi, meghitt hangu­latot. Minden katona egy pénztárcát, benne a Vöröskereszt Egylet által adott 1 — 1 K-val. Minden katona kapott egy csomag (20 darab) cigarillos szivart és egy félkilogrammos ka­lácsot. Ünnep első napján az ebédhez szüksé­ges pecsenye, tészta, bor és cigaretta szolgál­tatását az Oltáregyesület vállalta magára. A pompás-ebédhez a laktanya egyik nagytermé­ben volt felteritve. A kiosztásnál segédkezni szívesek voltak: Özv. Báthory Istvánná elnöknő, Pellet Gyuláné, Szűcs Józséfné, özv. Kovács Sándorné. öz/. Gigis;yné, Récsey Ede kr. házfőnök magyar és német nyelven üdvözölte a jelenlevő katonákat, kikre a szép beszédben való megemlékezés látható jó hatást tett. Ez­után kiosztotta az özv. gróf Károlyi Istvánná által minden sebesültnek adott 2—2 K-át. Ün­nep második napján a Vöröskereszt Egylet vendégelte meg a katonákat nagyszerű ünnepi ebéddel, amint azt már lapunk legutóbbi szá­mában megírtuk volt. A polgári fiúiskola ünnepe. A helybeli polgári fiúiskola növendékei Sarkadi Sándor tanár vezetése mellett f. hó 26-án szép ünnepet tartottak a hadiárvák ja­vára az intézet tornatermében. Ünnepségük tiszta jövedelmét a hadiárváknak szánták. Oly nemes és humánus cél a hadiárvákról való gondoskodás, hogy aki ez ügyben fárad, föl- tétlen elismerésünket igényelheti, pláne, ha oly szellemi élvezetben részesít minket, mint a polgári fiúiskola. Az énektől teljes elismeréssel szólhatunk csak. Rokk Ilonka zongorán az Óberonból játszott. Meleg átérzés, a gondola­toknak precíz értelmezése és művészi technika jellemzi minden egyes akkordját; nagy jövő áll előtte. Ifj. Vitek Károly főgimn. tanuló között három vallásnak van országos szerve­zete és politikai befolyása, a mohamedán, a görögkeled és a római katolikus vallásoknak. Ezek a főfelekezetek. E vallási elágazódásnak egyébként is igen nagy fontossága van, a mennyiben mélyen belenyulik az ország jogi életébe. A bosnyák alkotmány ugyanis a mu­zulmán lakosság számára biztosítja a seri-jog­nak, ennek az erkölcsi, vallási, szertartási és jogi szabályokat tartalmazó szent könyvnek használatát örökösödési, család- és házasság­jogi ügyeikben. A rr. hamedán vallásu bosnyák lakosság magánjogi életének nagy részében tehát egyházi természetű jogi szabályokkal, mint jus singuiareval él. Ausztria 1912. julius 15-én kihirdetett törvényével szintén elismerte az iszlámot (ille­tőleg ennek Hanifatritusát) törvényes felekezet- nek. A törvény alaprendelkezése az, hogy a mohamedánok külső jogviszonyai az autonómia elve alapján és az állami felügyelet épségben tartása mellett rendeleti utón szabályozandók, mihelyt legalább egy hitközség fölállítása biz­tosítva van. (1. §.) A törvény a hitfelekezetet, a vallásgyakorlatot és a mohamedán lelkésze­ket ugyanolyan védelemben részesíti, mint a többi törvényesen elismert vallásfelekezeteket. Az iszlám dogmái és szokásai is védelemben részesülnek, amennyiben az állami törvények­kel ellentétben nem állanak. Különösen érdekes tétele az ausztriai törvénynek, hogy, habár a mohamedán vallást mint elismert hitfelekezetet, az 1874. évi tör­vény értelmében, a házasságkötésben való részvétel és az anyakönyvve/.etés joga megil­letné, az 1912. évi törvény ebben a tekintet­ben az iszlámot a törvényesen el nem ismert vallási egyesületeknek az 1870-i törvényben szabályozott jogi státusával teszi egyenlővé s a mohamedánok házasságát és anyakönyvvezeté­sét a polgári hatóságokhoz utalja. Áz osztrák törvény tehát erősen hangoz­tatja az állami érdekek védelmét és biztosítja az állam beavatkozását. A későbbiekben látni fogjuk, hogy ennek szüksége előáll hazánk­ban is. Fölkerestük ez ügyben Akmed Hikmet bég török császári főkonzuli és véleményét kértük a mohamedán vallásnak a közeljövőben történő jogi rendelkezése felől. — Ebben nem csupán a szimpátia je­lét látom, — mondotta a főkonzul ur. — Mil­liók és milliók vallási érdekéről van itt szó. .. Magyarország volt eddig az egyetlen ország, mely az ozmánság vallásszabadságát törvénybe nem iktatta. Anglia is elismeri és Franciaor­szág is és hittételeink az Indiákon épp úgy állami védelemben részesülnek, mint Mada­gaszkár szigeíén. A német birodalom is elis­merte vallásunkat, pedig ott alig van moha­medán vallásu állampolgár. — Milyen lesz az iszlám vallási szerve­zete Magyarországon ? — kérdeztük. — Vallási szervezetre nincs szükségünk, — igy szólt a felelet. — Nálunk minden mo­hamedán egyszersmind pap — imám — is. Különben mecsetünk máris lesz Budapesten. — Az iszlámnak számos jogi tétele és hitelve állami törvényeinkbe ütközik. Például a poligámiát házassági törvényünk nem en­gedi. Hogyan hidalhatok át ezek a nehéz­ségek. — Én semmi nehézséget ebben nem látok. A török birodalomban is éles dualizmus áll fönn állami törvényeink és hittételeink pa­rancsa között. Egyházi és erkölcsi világunkat, a mohamedán hivő egész nyilvános és magán­életét a seri szabályozza, mely a Korán hit­elveinek, a próféta szóbeli rendelkezéseinek, az első négy kalifa határozatainak és végül az iszlám jogtudósai véleményeinek gyűjteményes összefoglalása. Nos, mi a serit nem revidiáljuk, bármilyen ellentétben is legyen állami, azaz világi törvényeinkkel. Mi szuniták, konzervatí­vok vagyunk. A sziiták, a liberálisok a per­zsák, akik ilyen esetekben az ellentét elsimí­tására törekednek. Hangoztatnom ke'l e helyen, hogy más a muzulmánnak a hite, a croyancea és más a tett, a valóság (fait). Hitünk például valóban megengedi a többnejüséget, törvénye­ink azonban négyre csökkentették a feleségek számát. Magyarországon azonban attól sem kellene félni, hogy egy muzulmánnak négy fe­lesége lesz. Nem beszélek az állami törvény és a hittétel összeütközéséről, hanem tisztán a való élet szemléletéből mondom, hogy a mai nehéz megélhetési viszonyok nálunk sem tűrik a több feleség tartását. Még egyet mondok : egy mai fölvilágosult, müveit nő nem is en­gedne maga mellé még egy vagy több egyenlő jogállású nőt! Elém még soha olyan török nem járult, aki második nőt akart volna há­zába vinni. Az ilyen házasságot meg sem köt­ném. A végső eredményben oda konkludálok, hogy az állami törvény természetesen döntő felsőbbségben van vallási tételeink pedig a hit birodalmában maradnak. Összeütközésről igy szó sem lehet. Megjegyzem azonban, hogy például az angol birodalom gyarmataiban elis­meri és megengedi a többnejüséget is. * Ezek után látogatást tettünk a Magyar- bosnyák-hercegovinai gazdasági középpontban.

Next

/
Thumbnails
Contents