Északkeleti Ujság, 1916 (8. évfolyam, 1-53. szám)

1916-01-01 / 1. szám

I ÉSZAKKELETI ÚJSÁG NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK 1 -ső szám. hegedűszólója szintén kiváló zenei tehetségről lesz bizonyságot. Juhász Ferenc szavalata bár­milyen szigorú kritikát kiáll. A többi szám színpadi előadásokból állott. A szereplők egy- től-egyig megfeleltek a beléjük helyezett biza­lomnak. Mind megérdemlik elismerésünket. A Kozák c. jelenet, mely két magyar baka kalandját mutatja be egy éhes kozákkal, ki az elemózsiájukat, mellyel megkínálják, mind felfalja, — igen mulatságos volt. Nagy derült­ség között folyt le a Szalmaözvegy c. bohózat, melynek szereplői különösen fejlett játékot produkáltak. Kedves volt a Karácsony a posz­ton c. alkalmi jelenet, melyben két posztoló magyar baka a kiküldött karácsonyi csomagot, melyben van mézes kalács, csokoládé, kölni viz stb. mulatságos megjegyzések között bonto­gatja. Másnap, dec. 27-én megismételték a szá­mokat hasonlóan nagy közönség előtt. íme az iskolák mind kiteltek magukért, amely alka­lomból elsősorban Tattay Irén, Vidákovich Dániel és Patek Béla igazgatókat illeti az elismerés. Lapunk részéről csak örömünknek adunk kifejezést ezen szép harmóniát látva és re­ménységünket fejezzük ki, hogy intézeteink a jövőben is ily nemes szellemi élvezetben fog­nak minket részesíteni. Adja Isten ! Hatty ntollak. Az ócsárlás még nem bírálat. * Pletyka ée gúnyolódás némelyeknek min­dennapi kenyerükké válik. * Alkotni tudjon először, aki hivatásos bí­rálója akar lenni másnak. * Nőknél természeti kellék, férfiaknál undo­rító a hiúság. * Gyet rneknek az engedelmesség, szülőnek a kötelességteljesités a legfőbb ékessége. * Amely virág gyorsan fejlődik, hirtelen el­hervad: ne akarjunk tehát koravénok lenni. * Az anyai szeretet, a szeretetek gyöngye. Károlyi Tóth Lajos. Az intézet igazgatója, Balkányi Kálmán dr. a kérdésről igy nyilatkozott: — Az eszme, az izlám jogállása szabályo­zásának kérdése voltaképen nem uj. Bosznia- Hercegovina annexiója, Ada-Kaleh szigetének hozzánk csatolása, az 1912. évi ausztriai tör­vényi szabályozás természetes folyománya volt, hogy szükségesnek tartottuk az izlám-vallás jogi státusának hazánkban való rendezését is. Bosnyák mohamedán körök már 1912. október 28-án indítványoztál; a kérdés megoldását, a Magyar-bosnyák-hercegovinai gazdasági közép­pont pedig már 1913. julius 29-én a kormány­hoz fölterjesztést is intézett, mely Magyary Géza dr. egyetemi tanár urnák munkálata alap­ján tervezetet ád a kérdés jogi eldöntéséhez. A háború nagyban erősítette rokonérzésünket a mohamedánság iránt és ennek tulajdonítható, hogy az immár évek óta húzódó probléma most hamarosan megoldást nyer. Mint az in­tézetünk kiadványában is megjelent fölterjesz­tésünkből látható, mi a magunk részéről az izlám jogállását külön törvénnyel ajánlottuk szabályozni. Egy sui generis jogi statust java­soltunk a mohamedán vallás számára. Az iz­lám fennálló törvényeink közé teljesen nem illeszthető be, de másfelől állami törvényeinket, az állami beavatkozást az íziámmal szemben biztosítanunk kell. Az izlám vallási intézményeinek, vallás- gyakorlatának és lelkészeinek a törvényesen bevett és törvényesen elismert vallásfeletkeze- teket megillető védelmet kívánjuk biztosítani, de kimondandó, hogy a törvényeinkkel ellen­tétes intézményekre és szokásokra ez a véde­lem nem terjed ki. HÍREK. _ Lapunk előfizetőinek, munkatár­sainak és olvasóinak boldog újévet ki­váltunk. Ó- és újévi istentisztelek sorrendje. A róm. i ath. plébánia templomban. Ó esztendő napján d. u. 5 órakor Te Deum, előtte sz. beszédet mond Zoboky Vince segédlelkész. Újév napján 7 órakor csendes szent mise. 9 órakor ünnepélyes szent mise szentségkitétellel és assistentiával, tartja: Récsey Ede házfőnök Zoboky Vince és Tóth Lejos segédlelkészek assistentiájával. A szent beszédet a celebráns mondja. 11 órakor csendes szent mise. D. u. 5 órakor litánia. — A ref. templomban: Ó év napján a d. u. fél 3 órakor kezdődő istentisz­teleten szentbeszédet mond: Kiirthy Zoltán s. lelkész. Újév napján d. e. és d. u. prédikál: Kürthy Károly s. lelkész vallástanár. Újév utáni vasárnapon (jan. 2.) d. e. és d. u. Kürthy Zol­tán s. lelkész. — Az ág. hitv. ev. templomban. Ó év napján a d. u. 6 órakor kezdődő isten­tiszteleten szentbeszédet tart: Rédei Károly lel­kész. Újév napján d. e. prédikál: Rédei Károly lelkész. Újév utáni vasárnapon d. e. Kürthy Károly ref. s. lelkész vallástanár. Kitüntetés Dr. Kovács Józsefet, városunk főorvosát, aki jelenleg a szerb harctéren teljesít ezrcdorvosi szolgálatot, a hadvezetöség a Vö­rös Kereszt II. oszt. hadiékitményes díszjelvé­nyével tüntette ki. Kitüntetés. Strohtnájef József helybeli államépitészeli mérnököt, tartalékos honvéd fő­hadnagyot az ellenség előtt tanúsított vitéz ma­gatartásáért Signum laudis-szal tüntette ki Ő felsége. Eljegyzés. Németh Endre oki. mérnök, cs. és k. tart. zászlós eljegyezte bilkei Gorzó Bertalan vm. levéltáros kedves leányát, Mucit. Házasság. Dr. Peiszner Artur budapesti ügyvéd, városunk fia vasárnap d. u. esküdött örök hűséget Weisz Antal helybeli földbirtokos leányának Margitnak. Esküvő után a menyasz- szony szülei házánál vacsora volt s másnap a fiatal pár lakhelyére, a fővárosba utazott. Gvászeset. Váratlan és súlyos csapás érte a Diczig és Szolomájer családokat özv. Diczig Ádániné, szül. Szolomájer Máriának de­cember hó 28-án reggel 4 órakor, életének 56-ik évében, rövid szenvedés után bekövetke­zett elhunytával. A temetése dec 29-én nagy részvét mellett ment végbe a Verbőczy-u, 15. sz. gyászházból. Pénztárvizsgálat. Debreczeni István kir. tan. polgármester kedden d. u. Borody György tiszti főügyész társaságában házi pénz­tárvizsgálatot tartott és mindent a legnagyobb rendben talált. Hősök halála. Manherc Mátyás mező- petri-i, Farkas Lajos érdengelegi, Szilágyi József szaniszlói gazdálkodók az északi harc­téren hősi halált haltak. Előléptetés. A máv. debreczeni üzletve­zetősége, Tóth Györgyöt, a mozdonyvezetői kar egyik kiváló tagját, főmozdonyvezetővé nevezte ki. Gyászeset. Súlyos csapás érte ismét Jen­ser Mihály főgimn. rajztanárt. Leánykájuk: Li­liké dec. 18-án Pelsőczön, a gyógyintézetben életének 13-ik évében ejhunyt. A súlyos csapá­sokat szenvedett család iránt a mély részvét általános. Lapárverés. A „Polgári Olvasókör“ az összes lapokat január 2-án, vasárnap d. u. 3 és fél órakor fogja elárverezni. 3-ik oldal. Városunk szinügyi bizottsága kedden d. u. tartott ülésében Neményi László színi­gazgatónak január 1-től, március 1-íg, a játsz- hatási engedélyt megadta. Adományok. A Vörös Kereszt-Egyesület helybeli fiókjához újabban a következő ado­mányok folytak be: Nagykároly várostól a katonák karácsonyára 58 K 40 f., Városi tiszt­viselők november és deczember havi fizetésük­ből felajánlott összeg 57 K 35 f., Gorzó Emma gyűjtése a katonák karácsonyára 5 K, Kerekes Erzsiké adománya a katonák karácsonyára 5 K, Spitz Ibolyka gyűjtése a katonák karácso­nyára 21 K, Gacsály, Császló és Rozsály köz- ségbeni gyűjtés a hadi árvaház részére 50 K, Csomaközi r. k. egyház adománya a katonák karácsonyára 25 K, Lovas Ilonka gyűjtése a katonák karácsonyára 11 K 30 f. Összesen: 25 korona 05 fillér. Bizottsági ülések. Városunk jogügyi és pénzügyi bizottsága december hó 30-án d. u. 3 órai kezdettel a legközelebbi közgyűlés tárgyai előkészítése céljából ülést tartott. Elszámolás a főgimnázium és leány­iskola ünnepéről. Felülfizettek : Kölcsey- nyomda munkadij elengedése fejében 24 K, Nonn Gyula 10 K, Romándy Gézáné (Fény) 6 K, Berger Ármin, Falussy Árpád, Palcer Ernő, Szakáll Béláné (Csomaköz) 5—5 K, Bárdos Oszkár, Kemény Ferenc (Vállaj), dr. Adler Adolf, Hirshler Samu (Érszakácsi), Huszthy András, Lévay József, Marchis Romulusz, Láng Gyula (Vállaj), Pásztóy Dénes (Szaniszló), Récsey Ede, Rónay István (Csanálos), dr. Schönpflug Béláné, Székely Gyula (Mérk), dr. Sternberg Géza, Tattay Irén, Tóth Lajos, dr. Várady János, Zoboky Vince, 2—2 K, özv. Jakab Zoltánná, H. Király Ferencné, Klein Ig­nác, Kiss György, Luczay Margit, N. N., Pén­zéi Mihály, Rédei Károly* Szolomájer János, Szórán Mária 1 — 1 K. A feliiifizetőknek a katonák nevében is ezúton mondok hálás kö­szönetét. Bevétel a felülfizetés s a „Karácsony­est“ füzeteinek árusításából befolyt összeggel együtt 413 K 60 fillér. Kiadás (dtszlethaszná- lat, maszkirozás, műsor, beléptijegy, a „Kará­csonyest“ kinyomatása, a karácsonyfa feldíszí­tése, pódium szállítása, függöny felszerelése és más kisebb kiadás) 117 K 80 f. Tiszta bevé­tel 295 K &0 f. Ezen összegből 2C6 doboz cigarillost vettünk a katonák részére 247 K 20 f. értékben a hátralevő 48 K 60 f pedig Vetzák Ede urnák, mint a Vörös Kereszt alel- nökének adtam át. Nagykároly, 1915. december 28-án. Braneczky József, kegyesrendi tanár. Gyermek előadás lesz a Protestáns Társaskörben 1916. január 2-án vasárnap este 6 órai kezdettel 40 filléres belépő-dijjal a há­borúban megvakult katonák részére. Színre kerül: „Emma és Olga.“ Szereplők: Hill Luj- zika, Cristóph Irénke, Szolomájer Magduska, Kertész Erzsiké, Cristóph Sacika, Grosz Mar­gitka és Andó István. Fel kifizetések, tekintve a nemes célt köszönettel fogadtatnak és hirlapi- lag nyugtáztatnak. A jótékonycélu, kedvesnek ígérkező gyermek előadásra ezúton is felhívjuk a közönség szives figyelmét. Felülfizetések a polg. fiuskolának a hely- befi elesettek árvái javára rendezett ünnepé­lyén : Braneczky József 3 K, Rokk Ferenc 2 K, Récsey Ede, Rédei Károly. Vidákovich Dániel, Kesztenbaum Henrik és N. N. 1 — 1 K, Szi- gethy Lajos, N. N., N. N. 20—29 fillért. Kórházegyesités. A gróf Károlyi kas­télyban létesített 6 ágyas tiszti kórházat az egységesebb és egyszerűbb kezelés érdekében a honvédlaktanya földszintjére helyezte át a Vörös Keresztegyesü.'et.

Next

/
Thumbnails
Contents