Északkeleti Ujság, 1916 (8. évfolyam, 1-53. szám)

1916-01-01 / 1. szám

északkelet újság NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. — A NAGYKÁROLYI KERESKEDŐ TÁRSULAT HIVATALOS KÖZLÖNYE. Előfizetési árak: Egész évre ...................... .. .. 8 korona. Fé lévre ............................... .. 4 Ne gyedévre ........................................... 2 Tanítóknak egész évre................................5 Fő szerkesztő: DR. VF.TZÁK EDE. IE6JDLENII KOK» SZOMBATOS. Szerkesztőség és kiadóhivatal: NAGYKÁROLY, SZÉCHENY1-UTCZA 20. SZÁM Í..KÖLCSEY-NYOMDA“ R.-T. NAGYKÁROLY.) 1 Hirdetések ugyanott vétetnek fel. Nviltiér sora 60 fillér. Boldog újévet! Milliók ajkairól kél fohász a jobb, boldogabb esztendő eljöveteléért. Nem­zetek milliói omlanak ma térdre a Min­denható láthatatlan színe előtt, boldo­gabb újévet kérve tőle. Boldogabb újévet kér az angol, bizonyára azt a boldog­ságot, hogy letiporva lássa hatalmas ellenfelét. Boldog akar lenni a francia a reváns sikerétől, ugyanarra vágyik az olasz, vérmes nemzeti aspirációinak tel­jesülését kérve. Boldog akar lenni a szerb is, ki orgyilkos kezével közéhaji- totta a csóvát Európa népei közé, az orosz, ki mészárszékre hajtja elnyomott népe millióit. Boldog újévért fohászkodva térde­lünk mi is az Ur zsámolya előtt. Lel­künk tiszta. Kérésünkkel nem kívánjuk országok pusztulását, mi csak a magunk megmaradását kérjük. A mi boldogsá­gunk, amit ez uj évtől kívánunk, az ál­dott béke eljövetele lesz. Ez lesz az a legnagyobb boldogság, amit az újév hozhat. Az igazságos Isten meg is fogja ne­künk adni ezt a jótéteményt. Igazságos ügyünk az ő kezébe van letéve; az ő szentsége« keze megadja ahoz az áldást, amiért mi szenvedelmes küzdelmekkel megdolgozunk. Hadivirágok. Lakásunk udvarán egy sor fenyő, A ház előtt virít sok rózsatő, Borostyán fonja be a kőfalat, Több törperózsa diófa alatt, Hajnalka fut fel tornácoszlopon : S féltő gonddal nem őket ápolom : Ha majd az aratógépes halál Setét odvába egyszer visszaszáll, Ha most véres-szagu rétek felett Keselyük nem, — gólyák keringenek S rakják fészküket uj csiir tetején : Mily áhítattal szemlélgetem én. Ha szénaillatos határon át Ágyuk helyett szellő fuv orgonát, S erdő bokrában a gépfegyverek Helyén nótát madárka csicsereg: Tekintetét büszkén vetheti ránk Szép napraforgó és jó babvirág! Károlyi Tóth Lajos. Most egy éve a megpróbáltatások özönéből szállt hozzá fohászunk.- Nagy ellenségünk országunk bejáratait vívta életre-halálra. Az újév meghozta a bol­dog fellélegzés idejét. Ma, amikor fegy­vereink hazánk határain túl messze csillognak, azért száll hozzá imánk, hogy emberfeletti küzdelmeinknek tegye fel koronáját: a dicsőséges békét. Nagy reményekkel, lelkes örömmel várjuk az uj esztendőt, hogy mit hoz számunkra. Ha talán nem hozná is meg a.várva-várt békét, ha nem is hozná meg konok ellenfeleink jobb belátását, hogy vessenek véget az oktalan vérpa- zarolásnak, mindenesetre meghozza az ehez vezető utat. Nincs okunk panaszkodni az elmúlt esztendőre. Történelmünk legdicsőbb lapjai Íródtak akkor, ha könnyel és vér­rel is. Nincs okunk kételkedni benne, hogy a következő esztendő méltó folyta­tása lesz az elmúlt évnek. Hős seregeink dicső fegyvertényei feljogosítanak a re­ményre, hogy minden nap közelebb vi­szi nemzetünket a diadalmas békéhez. Ebben a szent reménységben, áhí­tattal eltelt lélekkel lépünk át az újév küszöbén. Nemzetünk megújhodásának hajnala ez. A hősök véréből, anyák, á mohamedán vallás redpiáSása.*) — Beszélgetés Akmed Hikmet bég török főkonzullal. — Az a világraszóló dicsőség, mely moha­medán vallásu bosnyákjaink és török szövet­ségeseink fegyverét kiséri a háború viharában, szinte sürgős szükségességgé teszi, hogy az erős érzelmi alapokon fölépülő iszlám vallás­rendszerének törvényhozásunk jogi statust biz­tosítson. A próféta kibontott zöld zászlaja szólította harcra az iszlám millióit, méltányos tehát, hogy ezzel a vallással szemben, mely igazságos ügyünket hathatósan támogatja, tör­vényi becikkelyezésben is hálánkat lerójjuk. De számítanunk kell arra az erős gazdasági föllendülésre is, mely Boszniával, Hercegovi­nával és a török birodalommal létesülni fog, ami szintén szükségessé teszi, hogy a hazánk­ban lakó mohamedánok vallási ügyét kedve­zően rendezzük. Ezek az intenciók ösztönözhetik kormá­nyunkat arra, hogy a parlament következő ülésszakában a törvényhozás elé javaslatot ter­jesszen az iszlám jogállásának Magyarországon való rendezéséről. *) Irta: H. Király Ferenc, megjelent a Budapesti Hírlap 328. számában. gyermekek elfolyt könyéből uj fa virul. Á vérnek és könnynek váltsága a nem­zeti ’ét nagyszerű fejlődésének nyit utat. Ez a nemzet, mely oly csodálatos erő­vel állta meg a helyét a nagy forgatag­ban, mely tántoríthatatlan hűségével, felülmuihata.lan hősiességével a központi hatalmak javára döntötte a világháborút, glóriás elismerésben, pazar jutalmazás­ban keli, hogy részesüljön. Nélkülünk összeomlott volna a kettős monarchia, megbénult volna a hatalmas német biro­dalom. A világháború pörölye a magyar katona voit. Ahol föltornyosult a veszély, ahol ütni kellett, oda magyar katona ment. Ha eljön a béke ideje, az elvég­zett dicső munka jutalmául a megelé­gedettségnek kell honolnia e földön. A kiontott drága vér, az elsírt sok igaz köny nem hozhat kárhozatot. Szent harcunkból csak boldogság fakadhat. Ezért üdvözöljük feltörő lelkesedéssel, szentséges áhítattal a reményekkel meg- íerhelten közeledő uj esztendőt. A ter­het gondot vessük le az ó évvel és az idő nagyszerű perceiben megfiatalodva, ujult erővel, uj munkakedvvel fogjunk az uj esztendő munkáihoz. Nagy felada­tok várnak megoldásra. Elesett testvé­reink, fiaink kiomlott vére arra kötelez' A tervbevett szabályozással Magyarország is elismeri a mohamedán vallás szabadságát, mely Boszniában és Hercegovinában és Auszt­riában már eddig is biztosítva volt. Már Bosznia és Hercegovina okkupálása- kor a monarkia Törökországgal 1879. április 21-én külön szerződést kötött, melynek 2. szakasza kimondja, „hogy a Bosznia és Her­cegovina területén levő minden hitfelekezetnek szabad vallásgyakorlata biztosittatik, a csapat­parancsnokok, valamint a közigazgatási ható­ságok a legnagyobb gondossággal fognak őr­ködni, hogy a muzulmán lakosság becsületét, szokásait, szabad vallásgyakorlatát, lelki főnö­keikhez való viszonyukat senki se bántsa vagy háborgassa.“ Ugyanebben a szerződésben ki­mondottuk, hogy a szultán nevét a muzulmá­nok nyilvános imáikon ezentúl is említhetik és a minareteken az ottomán zászlókat is ki­tűzhetik. Az annexió következtében az 1879. évi szerződésnek érvénye megszűnt. Ausztria és Magyarország 1909. évi február 26-án Török­országgal újabb szerződést kötött, mely ismét biztosítja a mohamedánok szabad vallásgya­korlatát és továbbra is megengedi a szultán mint kalifa nevének nyilvános imáikban való említését. A török zászlóknak a minareteken való kitűzése azonban megszűnt. A végleges vallási rendezés a bosnyák alkotmányra hárul. Bosznia alkotmánya a tel­jes vallásszabadságot biztosítja, mindazáltal a Boszniában „ezidőszerint elismert vallások“ n

Next

/
Thumbnails
Contents