Északkeleti Ujság, 1915 (7. évfolyam, 1-52. szám)

1915-01-01 / 1. szám

VII. évfolyam. Nagykároly, 19!5. január 1. 1-ső szám. r r északkeleti ujsaö NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. — A NAGYKÁROLYI KERESKEDŐ TÁRSULAT HIVATALOS KÖZLÖNYE. Előfizetési árak: Egész évre .......................................... 8 korona­Fé lévre .........................................................4 „ Ne gyedévre .......................................... 2 „ Ta nítóknak egész évre...................... '..5 „ Fő szerkesztő: DR. VETZÁK EDE. Felelős szerkesztő : NEMESTÓTH1 SZAFÓ ALBERT dr. MEGJELENIK MINDEN SZOMBATON. Szerkesztőség és kiadóhivatal: NAGYKÁROLY, SZÉCHENYI-UTCZA 20. SZÁM. („KÖLCSEY-NYOMDA“ R.-T. NAGYKÁROLY.) • Hirdetések ugyanott vétetnek fel. _ Nvilttér sora 6J fillér. Újult erővel. Minden uj esztendőben úgy érez­zük, hogy megifjodott erővel fogunk hozzá az uj esztendő feladatainak megoldásá­hoz. Fáradtságunkat levetjük az óévvel s az uj feladatok uj energiát kölcsönöz­nek lelkűnknek. Az újév varázsa soha olyan mélyen nem ihlette meg lelkünket s erőnk meg­újulására soha olyan szükség nem volt, mint az idén. A háború utáni dicsőséges béke korszaka, mit ez az év hoz el a számunkra, uj területeket fog kijelölni a munka számára. Ebben a történelmi jelentőségű idő­ben megnyugvásunkra szolgál, hogy vá­rosunk vezetését olyan kipróbált, komoly emberek kezében látjuk, mint amilyen a város legújabban megválasztott tisztikara. Tudjuk, hogy az ő működésűk nagy tapasztalataik alapján a megváltozott vi­szonyok között is a legteljesebb bizton­sággal leli meg az utat, melyen a város érdekeit előbb vinni lehet. Részletes programmot az újólag megválasztott polgármester nem adott. Ez érthető is. A város olyan régi veze­tőjének már a múltja egész programm, melyből csak a legszebb bizodalmát me­ríthetjük a jövőre nézve. De ha rész­letes programmot nem is adott a pol­gármester, általánosságban tett meg­A vándor karácsonya. Irta: Kamii. * Minden ember imádkozik, Minden gyermek ünnepel, Csak a szegény vándor nyomát Takarja be hólepel. Ö már nem is ünnepelhet, Mért is tenné ő szegény. És az utón elfáradva Megáll a vándor legény. A metsző szél hideg szárnyán Zsoltárhangokat hozott És a vándor letérdelve Halkan igy imádkozott: „Isten anyja! védőnk, várunk, Meddig tart e gyötrelem ? Meddig üz még a gonosz sors Keserű tréfát velem jegyzéseiből a legszebb terveket látjuk bontakozni. Egyebek között azon szándékának adott kifejezést a székét elfoglaló pol­gármester, hogy legfőbb célja a várost fejleszteni, különösen azáltal, hogy uj intézmények jöjjenek ide. Támogatást Ígért minden olyan pjitásnak, mely a várost előbb viheti. Bátorította a képvi­selőtestület tagjait, hogy minden uj esz­mével egész bizalommal forduljanak hozzá, mert ő jóakarattal és pártolólag áll minden olyan eszme mellé, mely a város életét fellendíti. Nagy örömmel ragadjuk meg az alkalmat, hogy e szavakért üdvözölhes­sük a polgármestert. E becses Ígéretek­ben garanciát látunk arra nézve, hogy városunk a háború utáni uj viszonyok között rohamosan fog fejlődni úgy belső étetében, rendezettségében, mint külső­leg is. A mai modern korban annyi követelményt támaszt a köz a városok­kal szemben, hogy azoknak pusztán a polgárok áldozatkészségéből és megter­heléséből eleget tenni nem lehet. Intéz­ményekre van tehát szükség, melyek gazdasági erőforrásokat képviseljenek. Csak példának említjük fel, hogy mit jelentenek az intézmények a városok életében: Szatmáron a felállított négy­ezer ágyas szükség-kórház amellett, hogy munkához juttatta a munkások és ke­reskedők százait naponta 8—10 ezer K forgalmat jelent a város gazdasági éle­tében. Ä béke áldásos korszaka sok tekin­tetben uj helyzetet fog teremteni a vá­rosok életében. Azért üdvözöljük kitörő lelkesedéssel a polgármester kifejezett állásfoglalását, mert ezen elvek mellett, az ő személye garanciát nyújt arra nézve, hogy béke után városunk méltó pozíciót teremt magának. 1914. -1915. Alig választja el a kettőt egymástól valami s mégis mily nagy közöttük a különbség. Mint a halott és az élő közölt. Egyik a múlté, má­sik a jövőé. S mi áll közöttük? Egy pillanat. A határon, hol egymásba váltódik az idő ke­reke, egy testté szprosulva, de két arccal, múltba és jelenbe nézőén áll az ó és az újév. A szilveszteri állapothoz, mikor lelkünk a múltba és jövőbe egyaránt tekint, semmi sem fogható találóbban, mint a Jánusz lényege, ez a kétarcú, ókori istenség, melynek egyik arca öreg, szakállas volt, a fej másik oldalán levő arc ifjú. Mit látunk e két arcról. Az óév arca a mindenkori óévek szomorúságánál busább. Megtört fényű szemében szomorú, véres ár­nyak emléke látszik. Az újév arca merészen, fiatalos erővel néz a jövőbe. Az óévtől mint nehéz, szomorú emlékektől,, megkönnyebbülten búcsúzunk és az újévet re­ményteli szívvel várjuk. Ő lesz, aki beorvosolja Óh, szakítsd meg bajom árját, Hisz’ bűnhődtem eleget, Hozzon a Te áldott kezed A szivemre meleget. E szép éjen, ünnep éjén, Művelj énvelem csodát, Hogy egy szegény vándorlegéay Kapjon jó, meleg szobát.“ Az ünnepi zsoltár hangja Hirtelen elhallgatott És a vándor könnyebbiilten, Lassan tovább ballagott. Egyszer éizi, hogy lábait Nem bírja már emelni, Lerogyott az árok szélén Egy. kicsikét pihenni. Elgondolta, hogy ki tudja ' Hol végződik ez az ut?, . És a vándor elfáradva Szépen, csöndben elaludt. ■Álmában jó, meleg szobában Látta ülni önmagát, Felesége, fiacskája Átkarolják a nyakát. A kis asztal megtérítve, Az asztalon lámpa ég, És a vándor kívánságát Teljesítette az Ég. Volt jó meleg, volt mifenni, De a szív nem dobogott, Mert a hideg éjszakában Szegény vándor megfagyott. Wag* NAGY KARÁCSONYI VÁSÁR MÉLYEN LESZÁLLÍTOTT ÁRAK MELLETT! Tisztelettel tudatom a nagyérdemű csonyi vásárt tartok közönséget, hogy tulzsuíolt készruha-üzletemben nagy kará­^ s a raktáron- levő férfi-, női- és gyermekrnhák, ányka kabátok, boák, muffok és utazó bundák — tekintve a mostani viszonyokat, — rendkívül olcsó árakon kerülnek olariácca Ticvfplpttpl • IZÁl MÁM Á Továbbá felhívom a n. é. közönség szives figyelmét, hogy saját termésű, t/l&U&dl £1. A loÁitituti . <0 kitűnő izü feszegei boromnak palackokban való elárusitasat is megkezdtem. m Mértékszerinti meg­rendelések gyorsan és pontosan eszkö­zöltetnek. : Lábzsá­kok és utazóbnndák kölcsön kiadatnak.

Next

/
Thumbnails
Contents