Északkeleti Ujság, 1915 (7. évfolyam, 1-52. szám)

1915-01-01 / 1. szám

2-ik oldal. 1-ső szám. ÉSZAKKELETI ÜJSAG NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK. mély sebeinket, melyeket az elmúlt esztendő osztott szét nekünk. Otőle várjuk a meghalt év minden bűnének jóvátételét. Ő jelenti nekünk a dicsőséget, a győzelmes békét. Szilveszter éjén le kell, hogy vessük az óévvel együtt minden bajunkat, bánatunkat, ami ez évhez fűz bennünket, Megifjodunk mi is, mint ahogy megújul az jdő az uj évvel. Minden bánatunk az óév bűne, minden örö­münk az újév reménysége. Egész lelkünk he­vével érzi igazságérzetünk, hogy az elmúlt, megpróbáltatásos év után, melyet olyan meg- törhetetlenüi éltünk át, egy dicsőséges, jutalom­mal teljes év fog következni. Nekünk olyan drága ez a birodalmunk, hogy ezt bármilyen megpróbáltatások közt sem fogjuk elveszíteni. Ez­zel tartozunk hitünknek, mely azé, ki felette áll az időnek. á Vörös Keresztért. Aki figyelemmel kisérte lapunk működé­sét, megfigyelhette, hogy minden év elején kö­zöltünk valami felhivásszerü cikket a Vörös Kereszt-egyletbe való belépésre, vagy az egy­letnek bármilyen módon való támogatására. Soha időszerűbben nem hangzott el fel­hívás, hogy „támogassuk a Vörös Keresztet!“ Megsebesült véreink, fiaink nyöszörgése, árvák, özvegyek segélykérése esedezik e felhívásban. Van-e szive annak, aki meg tudná tagadni a teljesítését? Szenvedéseket enyhíteni van hivatva a Vörös Kereszt. A hazáért vérzők, fájdalma a hazáért gyászolók szenvedése szent fájda­lom, azok enyhítése a legszentebb, leg­nagyobb kötelesség, mivel a hazának szolgál­hatunk. Ez az egyesület képviseli a társadalom részvéteiét a haza védelmében, ez közvetíti az összeköttetést a harcos katona és hozzátartozói között. Gyógyítja a sebesülteket, támogatja az árvákat. 1914. Vértajtékos lovon, égő szövétnekkel, Körülnyargalásztad a kerek világot S lángba borítottad irgalmatlan kedvvel. Hangyaszorgalommal elődeid alatt Miket összehordott kincsekként az ember, Azokból sok helyütt csak a hamu maradt. Vérpatakok folynak, vértavak képződnek ... Csúf őrjöngéseid torzult ábrázattal Örökségül tolod ifjabb esztendőnek. Özvegyek és árvák átka kisér sírba; Történetkönyvekbe a neved, a neved Gyászkeretesen lesz, feketén beírva. Dicstelen halálod dicső élet váltja, Mert az uj esztendő igaznak aiadalt S áldást szerző békét áraszt a világra. Károlyi Tóth Lajos. Városunk Vörös Kereszt-egyesülete a had­járat kezdetétől fogva buzgón, erejét meghaladó méretben teljesiti eme nagy emberbaráti és hazafias kötelességeket. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy a közönség készségesen támogatta adományaival a Vörös Keresztet. Azonban a jövedelmek forrásai nem végnélküliek, de a terhek, a kiadások állandóak cs magasak. / z egyesület fizetett ápolónőket tart és dacára annak, hogy orvosaink mind teljesen díjtalanul teljesítik a betegápolást, eme nemes áldozat- készségük ellenére is a gyógyszerek, kötöző­szerek és a sebesültek élelmezése, fűtés, vilá­gítás, mosás stb. oly óriási feladatokat rónak Vörös Kereszt egyletünkre, melyek erejét a legvégsőkig igénybe veszik. Pusztán csak a betegek élelmezése december 1. óta fejenkint és naponkint 1 K 20 fillérbe kerül, december 1. előtt pedig 1 koronába. Éhez számítva még a 60—80 betegnek szükséges kötőszereket, gyógy­szereket, mosást, takarítást, ápolónői dijakat stb. némi fogalmunk lehet az egyesület napi kiadásairól. Már ötödik hónapja teljesiti óriási hord­erejű kötelességeit Vörös Kereszt egyletünk, de még mindig többet vár tőle a haza. Állandó nagy kiadásai folyton fogyasztják a meglevő készleteit. Újólag a közönség áldozatkészségéhez folyamodik a Vörös Kereszt-Egylet. Mi is meg­ismételjük a felhívást: „Támogassuk a Vörös Keresztet!“ Kötözzük be a sebeket, szárítsuk fel a könnyeket. Lehet-e valaki, aki nem érti meg e történelmi napok parancsát? Teljesítsük, amit a haza kötelességünkké tett. A Vörös Kereszt-egylet már régebben bo­csátót. ki gyüjtőiveket, akiknél ilyenek vannak, a honfiúi áldozatkészség adományaival együtt szolgáltassák be minél előbb. Akik már ada­koztak, adakozzanak újólag, mert csak ezzel a szívós kitartással tudunk győzedelmeskedni ellenségeinken. Lépjünk be a Vörös Kereszt­egylet tagjai sorába, adakozzunk, mert minden adomány erősebbé tesz bennünket ellenségeink­kel szemben. Járásbíróságán!: ügybeosztása. Dániel Sándor kir. járásbíróságunk vezetője most adta ki a hivatal ügybe­osztását és ügykezelését ismertető rész­letes hirdetményt, melyből közöljük ol­vasóinkkal a következő, főbb intézke­déseket. Törvénynapok: Gergely naptár sze­rinti ünnepek kivételével minden hétfő és péntek napja, amikor a felek délelőtt 11-től 12 óráig ügyük tárgyalása végett Füzesséry Györgykir. járásbiró előtt idé­zés nélkül megjelenhetnek. Panasznapok: minden hét — Ger­gely naptár szerinti ünnepek kivételével — hétfő és péntek napja, amikor a) polgári ügyekben a szóbeli kereseteket és szóval előterjesztett más kérelmeket és nyilatkozatokat d. e. 11 —12 óráig Füzesséry György kir. jbiró; b) a Pp. 139. §-a szerinti egyezségi idézésre irá­nyuló kérelmeket délelőtt 11 órától 12 óráig Dániel Sándor kir. járásbiró; c) büntető ügyekben pedig a szóval előter­jesztett feljelentéseket, kérelmeket és nyi­latkozatokat d. e. 9 órától 11 óráig Serly Jenő dr. kir. járásbiró veszi fel. Bírák, jegyző ügybeosztása, mun­kaköre: Dániel Sándor kir. járásbiró végzi: a) a központi irodában teljesí­tendő perbeii cselekményeket s az alább 6 a)—d) pontok alatt felsorolt teendők kivé elével, az összes többi központi in­tézkedéseket; b) a váltó perek kivételével a polgári ügykönyvbe (P.) tartozó peres ügyekben az A—C betűkkel kezdődő alperesek elleni pereket; c) a névaláirási okirat vagy könyvkivonat hitelesítése iránti ügyeket a kir. közjegyző távollé­tében. Helyettese Csics Lajos kir. jbiró. Csics Lajos kir. járásbiró látja el: A polgári (P.) ügy könyvbe tartozó ügyek közül: a) az összes váltó pereket; b) a kereskedelmi utalványokból, csekkből, kötelező jegyekből, valamint ezek egy részéből úgyszintén a kereskedelmi tör­vény 294., 295. §-ai értelmében hátirat­tal átruházható egyébb papírokból szár­mazható peres ügyeket; c) a többi perek közül a D—L betűkkel kezdődő alpere­sek elleni pereket; A polgári perenkivüli (Pk.) ügyek ügykönyvébe tartozó ügyek közül: d) a végrehajtási ügyeknek azon részét, melyek A—L betűkkel kezdődő végrehajtást szenvedők ellen vannak in­dítva; e) a per megindítása előtt beadott zárlati és biztosítási kérvényeket; f) az elmebetegeknek gyógyintézetbe való fel­vétele, vagy onnan elbocsátása iránti ügyeket; g) az okirat megsemmisítése iránti ügyeket. Akadályoztatása esetén helyettese Dániel Sándor kir. járásbiró. Serly fenő dr. kir. járásbiró látja el: a) a büntető ügyek (B.) ügykönyvébe tartozó összes ügyeket, ide értve a Bp. 119. §-a alapján teljesítendő vizsgáló bírói teljesítményeket és a büntető meg­kereséseket, valamint a fiatalkorúak elleni bűnügyekben szükséges halaszthatatlan teendőket; A polgári perenkivüli (Pk.) ügyek ügykönyvébe tartozó ügyek közül: b) az anyakönyvi ügyeket; c) a végre­hajtási ügyek azon részét, melyeket M—Z betűvel kezdődő végrehajtást szenvedők ellen indítottak. Helyettese büntető ügyek­ben: Füzesséry György kir. járásbiró; polgári ügyekben pedig: Csics Lajos kir. járásbiró. Füzesséry György kir. járásbiró látja el: A polgári peres ügyek (P.) ügyköny­vébe tartozó ügyek közül: a) a 111. 2. a)—b) alatt felsorolt perek kivételével a többi perek közül az M—Z betűkkel kezdődő alperesek elleni pereket; A pol­gári perenkivüli ügyek (Pk.) ügy könyvébe tartozó ügyek közül: b) a központi in­tézkedés körébe nem tartozó örökösödési ügyeket. Helyettese: Serly Jenő dr. kir. járásbiró. A végrehajtás felfüggesztése, meg­szüntetése vagy korlátozása iránti perek­ben az abiró jár el, aki a végrehajtást női- és uridivat-árnháza;

Next

/
Thumbnails
Contents