Északkeleti Ujság, 1909 (1. évfolyam, 1-4. szám)

1909-12-04 / 1. szám

4-ik oldal. ÉSZAKKELETI ÚJSÁG 1. szám A Gutíraan-íéle elsőrendű „SINGER“ varrógép a leghasznosabb karácsonyi ajándék. Mindenkinek saját érdeke, mielőtt varrógépet akar vásárolni, keresse fel I^GUTTMANN varrógépraktárát Nagykárolyban, MWsfM a Központi takarékpénztárral Ate!Jes jótállás s*Ác«wfíjf*s kaphatók. Készpénz­nlS^ A szemben, a hol a legjobb Vwi I mellett 1 C&uluiulivlu91 C fizetésnél árengedmény. Állandó raktár géptük, gépolaj és mindenféle géprészekben. Elv: Kicsi haszon nagy forgalom. sem valósittatnak meg, csupán hirdettetnek és azután ideiglenesen kikapcsoltatnak. Legoko­sabb ;Szatmár város eljárása, amely folyton cserélte pártját, de mindig kieszközölt magának valami jelentős intézményt, vagy valami na­gyobb előnyt és most is elfogja dobni Kelemen Samut, mint kifacsart citromot és Mezőssy Béla leendő földmivelésügyi miniszter szárnyai alá bújva fogja a Falussy által nekünk Ígért kultúrmérnöki hivatalt magának megszerezni. ! i ÍREK. Személyi hir. Gr. Károlyi Gyula és neje Károlyi Melinda grófnő kedden városunkba érkezett. A grófi pár városunkban való tartóz­kodása rövid ideig tart. Városi közgyűlés. Nagykároly város képviselőtestülete f. hó 5-én vasárnap a város­háza tanácstermében közgyűlést tart. A Kölcsey-egyesület estélyei. Az idei saisonban az első felolvasó estély karácsony másodnapján deczember 26-án lesz megtartva. Eljegyzés. Tarczy’nski Kázmér helybeli pénzügyi számtiszt a napokban eljegyezte Tóth Ilonkát, az itteni gazdasági ismétlő iskola taní­tónőjét. Halálozás. Gulácsi Guiácsy László fül- pösi földbirtokos m. hó 21-én 75 éves korában elhunyt. Halála a vármegye több előkelő csa­ládját borította gyászba. Temetése 23-án volt nagy részvét mellett Fülpösön. Szolgálati jubileum. Kacsó Károly mű­szaki tanácsos, az államépitészeti hivatal főnöke állami szolgálatának 30-ik évében lévén, — tiszteletére tegnap este jóbarátai és hivataltár­sai a Magyar Király éttermében bankettet tartot­tak, melyen mintegy 40-en vettek részt. A va­csora alatt több pohárköszöntő hangzott el, a melyben éltették a jó hivatalfőnököt és az egész város közönsége tiszteletében és szeretetében álló férfiút. Áthelyezett hadnagy. A helybeli hon­védségtől Molnár Sándor hadnagy Kassára he­lyeztetett át. Jogügyi és pénzügyi bizottsági ülését a bizottság folyó hó 1-én tartotta meg, mely alkalommal a polgármesternek, Néma Gusztáv I-ső aljegyzőnek, Illyés József mérnöknek és Feifer Ede főjegyzőnek ingyen villany haszná­latot javasolt a villany üzem körül kifejtett munkálkodásukért. Ez helyes, csak azt nem értjük, hogy ugyanezen kedvezményben miért nem részesítették Lucz Györgyöt és Jakab Zol­tánt, a kik talán mégis legtöbbet munkálkod­nak az üzem körül. Lyceum. Mint biztos forrásból értesülünk, városunkban egy munkásgimnáziumot létesíte­nek. A lyceum első előadása hétfőn lesz a munkások Kaszinó-utcai helyiségében, ahol az előadások már a jövő héttől kezdve hetenként kétszer, hétfőn és pénteken lesznek megtartva. Az előadásokat a munkások helybeli és deb­receni vezetői fogják tartani, még pedig úgy, hogy minden egyes alkalommal csak egy elő­adó egy tárgyról fog előadást tartani. Ameny- nyiben az általunk is helyesnek tartott s a nép szellemi művelésére irányuló lyceum ment lesz a nemzetközi izgatásoktól, nélkülözni fog min­den politikai színezetet és tisztán, kizárólag csak az iparos és munkás-osztály tudományos szellemi kiművelésére irányul, úgy csak örö­münknek adhatunk kifejezést, amikor a fenti tényt olvasóink tudomására hozzuk. Az ecsedi láp lecsapoló és szamosbal- parti ármeníe'dtő és belvizsszabályozó társulat folyó hó 2-án tartotta meg választmányi ülését, mely alkalommal a Simkó Aladár helyére, mint értesültünk, Lonkay Gyula m. kir. honvéd fő­hadnagyot választotta meg irodatisztté. Népkonyha megnyitás. A nagykárolyi izr. nőegylet által fen tartott Népkonyha meg­nyitása, mint értesültünk, folyó hó 15-én lesz ünnepséggel egybekötve Roöz Samuné elnöknő, Debreczeni István polgármester és Fürth Fe- rencz főrabbi közreműködésével. A megnyitás alkalmával a más városokban is szokásos kós­tolót fognak a jelenlevők tartani. Ajánljuk ezen valláskülönbség nélküli humánusczélu intéz­mény támogatását. Első szent miseáldozat. Gájásy Alajos kálmándi s. lelkész múlt hó 30-án mutatta be első szent miseáldozatát a vállaji róni. kath. templomban. A misét követőleg ebéd volt. Esküvő. Ambrus István tiszavárkonyi róm. kath. kántortanitó múlt hó 24-én vezette ol­tárhoz Rész József kaplonyi vendéglős kedves és bájos leányát, Valérkát. Dr. Vajay Károly szereplése váro­sunkban. Lapunk zártával értesültünk, hogy az Ecsedi-láp lecsapoló társulat választmányi ülésének egyik tárgya volt, hogy vegyen a íár- sutat Nagykárolyban magának saját házat. A kérdéshez Dr. Vajay Károly szatmári polgár- mester úgy szólt hozzá, hogy ez a kérdés még időelőtti, mert az esetleg változó politikai ala­kulatok folytán a társulat székhelye Szatmár lehet s akkor itt is, Szatmáron is háza lenne a társulatnak. Szálkái Sándor oldotta aztán meg igen helyesen a gordiuszi csomót. Azt ajánlotta ugyanis Dr. Vajaynak, hogy vegyen Szatmár városa Nagykárolyban egy házat s akkor a társulat Nagykárolyban is Szatmár vá­rosa hazában fog lakni. — Dr. Vajay eszerint már Nagykárolyban is korteskedik a szatmári mandátumért. A helybeli kath. legényegyesület folyó hó 12-én saját helyisegében felolvasó-estélyt tart. Küldöttség a pénzügyigazgatónál. Plachy Gyula pénzügyigazgatónál dr. Gózner Elek vezetésével egy 50 tagú küldöttség tisz­telgett egy Csomaközön felállítandó, de meg­tagadott vendéglő, helyesebben italmérési en­gedély ügyében. Áz igazgató válaszában meg­ígérte, hogy kérelmüket a törvény keretén belül jóindulatulag fogja elintézni. Uránia estélyek. Dékány Gyula cs. és kir. fényképész a kecskeméti Uránia és mozgó fénykép színház igazgatója szombaton este kezdi meg előadásainak sorozatát a Polgári Olvasó­kör nagytermében. Műsora a legjobban van összeállítva s igy közönségünk igen kellemes estékben lesz része. Jegyek Csókás László könyv- kereskedésében lesznek válthatók. Az előadás 8 órakor kezdődik. Az ecsedi láp lecsapoló és szamosbal- parti ármentesitő és belvizszabályozó társulat december 3-án a vármegyei székház nagyter­mében közgyűlést tartott. Kinevezés. Gindele József adóhivatali gyakornokká kineveztetett és az esküt m. hó 29-én letette. Háztulajdonosok figyelmébe. A házbér vallomási ivek folyó hó 8-áig okvetlen beadan- dók. A késedelmes, illetve a szabálytalanság elkövetői a törvény szigora szerint büntettetni. Pályázat postaügynöki állásra. Vár­megyénk Kővárgara községében betöltendő postaügynöki állásra jövő hó 10-én lejárandó pályázat van hirdetve. Uj lap. Csengerben „Csenger és Vidéke“ címmel január 1-től Andrássy Jenő szerkeszté­sében lap indul meg. A lap vezérei Domahidy Viktor, Szuhányi Ferencz és Luby Béla. A lap nem politikai, csak társadalmi. Fráter Loránd hangversenye december 18-án este a Városi színházban lesz megtartva. Akik a szeptemberi hangversenyre előjegyeztek — jelentkezzenek december 1-ig a jegy fen- tartása végett — azontúl nem tartják fenn az előjegyzést. Jegyek már válthatók Eigner Simon könyvkereskedésében. Megakadályozott vasúti szerencsétlen­ség. November 26-án könnyen végzetessé vál­ható Vdsuti szerencsétlenséget akadályozott meg Domahida és Nagykároly között az 57. számú vasúti őr. A Szátmár felől jövő s városunkba d. e. 10 órakor érkező személyvonat nyílt pályán hirtelen megállott. Az utasok mind ki az ab­lakhoz, ki az ajtókhoz tódultak s hátborzangva látták, hogy mint egy 10—15 méternyire a személyvonat előtt egy tehervonat döczög. A tehervonat mozdonya — állítólag nem bírta az utána akasztott óriási terhet. A személyvonat mintegy 10—15 perczig vesztegelt a nyílt pályán s egy teljes órai késéssel jött Nagykárolyba. Vád alá helyezett jegyző. A szatmári törvényszék Pataky Ferenc fehérgyarmati járás- birósági jegyzőt a fegyelmi vizsgálat mellőzé­sével vád alá helyezte s ügyében a tárgyalást mára tűzte ki. — • A fegyelmi vizsgálatot mellőzték, mert Pataky az ellene emelt elég súlyos vádakat beismerte s azok ellen nem vé­dekezett. A fegyelmi eljárásra nevezettnek ez év eleje óta köztisztviselőhöz nem illő és köz­botrányt okozó magaviseleté adott okot. Betörés a restibe. Blál Laczi a helybeli vasút állomáson szolgált, mint borfiu s meg volt bízva az éjjeli átutazó vendégek kiszolgá­lásával, hétfőre virradóra azonban megelégelte a szolgálatot Schönfeld Márton főpinczér fiók­ját feltörte, onnan mintegy 28 korona értékű vizpénzt, egy revolvert ellopott. Hogy az uta­záson megne éhezzen és megne szomjazzon 2 üveg konyakot, több doboz szardíniát bihari pontot s különféle csemege dolgokat összepa­kolt s megszökött. A lopást a főpinczér vette észre s mindjárt elég ügyesen a pénztárhoz^ ment s a pénztárnoknőtől megtudta, hogy'Laczi Szatmárra váltott jegyet. A szatm ,ri vasúti ál­lomáson azonnal táviratilag értesítették a csen­dőrséget, ki Blál Laczit megérkezésekor azon­nal letartóztatta s vissza hozta Nagyárolyba. A lopott tárgyak mind megkerültek. Eltűnt levélzsák. A f. hó 23-án este 8 óra után Debrecen felől érkező gyorsvonat ve­zetője telefonon jelentette a helybeli állomás­főnökségnek a vonatnak városunkon való át­haladása után, hogy Nagymajtényban vette észre, miszerint egy leveles zsák a vénáiról eltűnt és valószínű, hogy a lopás a helybeli vasúti állomáson történt. Az állomásfőnökség a csendőrséget, majd a rendőrséget értesítette az esetről s Csorba Gyula alkapitány 24-én kiszállott az állomásra, hogy a nyomozást a íejtélyes ügyben megejtse. Kihallgatták Aczél Ferencz állomásfőnököt, Leitner Mihály, Prógli Ignácz, Fekete János és Réti István vasúti al­kalmazottakat, eddig azonban még nincs vilá­gosság derítve az ügyre. Ez ügyben december hó 1-én Rakoczky Mihály kezelőtiszt hajtójár­gányon Nagykárolytól Nagymajtényig több ál- lamvasuti alkalmazottal vizsgálatot tartott, azon­ban az eredményről nem sikerült semmit meg­tudnunk ez ideig. UJ VASKERESKEDÉS. Tisztelettel értesítem a helybeli és idéki nagyérdemű közönséget, hogy a ^zéchenyi-utca 26. sz. - alatt az újonnan épült Makay-féle házban egy a mai kor igényeinek minden tekintetben megfelelő §Pí5r vas, szerszám és konyhafelszerelési üzletet nyitottam. Ajánlom karácsonyi ajándéknak a legjobb gyártmányú korcsolyákat és konyha edényeket. — A vadászati idényre a legjobb minőségű vadászfelszereléseimet. — Nagy raktárt tartok a legjobb minőségű kályhákból. _ JUTÁNYOS ÁRAK! PONTOS KISZOLGÁLÁS! Tisztelettel Frällkl DeZSŐ.

Next

/
Thumbnails
Contents