Északkeleti Ujság, 1909 (1. évfolyam, 1-4. szám)

1909-12-04 / 1. szám

1. szám. ÉSZAKKELETI ÚJSÁG 5-ik oldal. Szerencsétlenség a harczászati czél- lövészeten. A helybeli houvédségnél a póttar­talékosok harczászati czéllövészetet tartottak a napokban éles golyóval s vigyázatlanságból egyik póttartnlékos Szilágyi György tovább­szolgáló altisztet jobb oldalán könnyen meg­sebesítette. A golyó a köpenyt és blúzt teljesen letépte Szilágyi jobb oldaláról. 1 ! ! Használjuk ! ! , 1 # *Ql/Z J a K1NÁL-FÉLE j BáJUSZPEDRŐT. I fi 1 Kapható minden fodrász és jobb 8 "K55 iSS <3(5 | ! ! ! füszerüzletben ! ! ! 9 Egy doboz ára 24 fillér. m r m GaálJózsef (Tanhoffer Pál utóda) :: KÖNYVKÖTÉSZETE :: Nagykároly, Széchenyi-u. 33. Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek. Árajánlattal szívesen . szolgál. . Készít: minden a könyv­kötői szakmába vágó : .*. munkákat. .*.: Elvállal: teljes könyvtárak bekötését szavatolás : mellett mérsékelt: MV)<ste><3te>pvfefik, fik,pifepfe)pfeptepfcjpfep\te)(Sfefik, pifefik,fik,pfe fik, fik, fik, fik, fik, fik, fik, fik,fik, <sk, fik, fik, fik, fik,?# >-i< r. r. r. x r. ■■ " - v- r r, z z x .-v r. -1: v n -r r -r n r x x ■ r- ■: y,: 7.-;: Nagy karácsonyi vásár! Bátorkodom a t. vevőközönséget arról értesíteni, hogy üzletemben december 1-től egész december 24-ig €£ karácsonyi vásárt rendezek $0­is ez idő alatt a raktáron lévő árukat rendkívül olcsó leszállított árakban árusítom el. Szerezzen mindenki meggyőződést arról! Ruhaszövetek már t méter . . 36 krajcártól feljebb. Valódi francia delain 1 méter . 50 _ „ „ batistok 1 „ . . 28 „ angol Zephirek 1 „ . . 36 Kartonok, barchetek, tenis flanelek és mosó delainok mesés olcsó árakban. Színes csipke kelmék selyem tupfal 75-től, 1 vég vászon 23 m. már 4'80-tóÍ feljebb. Finom vászon női ingek már 80 kr.-tól feljebb. Nagy választék férfi ingek, gallérok és nyakkendőkben. Női, férfi és gyermek tricó alsó ruhá­zatok, harisnyák, keztyük, stb. és itt még fel nem sorolt számos cikkek, mire van szerencsém a t. vevőközönség figyelmét felhívni, egyben szives pártfogásukat káréin tisztelettel: Szilágyi Imre, 1—4 Nagykároly, Főtér 12. szám. ggf §gs. ÜSl f’-V Í>yh 7“ % % ff S>3T Sía. i 0 S­~ • -afevX- “ • “ • “ .7».: y’Ate -X-, : I' ~ “ ■ Äjf xfx • “ • x-: /ft ^ '-2^ NSflS' 'SflS' (2^S) SSfS? M Nyomdász tanulóul értelmes iiugyermek esetleg fizetéssel Is felvétetik „Kölese y“-nyomda részvénytársaságnál .1 Hétsastoll-utca 12. szám alatt. TEVEDES ÓNTÓL, i—^'jjbubub 9.i9S9Z9>n9pu9j Sasuozoq OA9A b W3H9UI >{bjb qqupqozsíbi « mQpsip qqasozsjp^i S9 qqtsnpfti » n *q;s qaASafAou bjOAÁuojjmui ‘>{9aáuo>i iSnsnfji ‘^OKOjosinsejg ‘sjo^ajnzsosi-pzoűa3[Auo| ‘qozoqopzsip ‘}j9AÁUO}jJ{9jm9 ^OUinqjB ‘JJ9AÁUOJJ S3S9UI d3ZS joq n ‘GIBZS 5JI-0Í B0?n-IÁH9l|38ZS uoqosopa^sojoJiAÁKOJi plZSfl SVH0S0 man sa sq izjszs psem }ie}{3pae[e iáuosoejbji sq &££££££££ £££££ S£±t±É±±±*±±±±±±±±±g Szalma árverés. Kaplonyban, a Bagossy Kálmán-féle Weisz József által haszonbérelt birtokon termett szalma-mennyiség és pedig: mintegy 300 kereszt zabszalma „ 300 „ árpaszalma „ 500 „ buzaszalma, továbbá mindezeknek törekje, nemkülömben mintegy 3500 kereszt rozsszalma törekje 1909. évi deczemher 8-án, délelőtt 10 órakor Kapionyban,a helyszínen tartandó nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőn :k készpénz fizetés mellett eladatik. * 'fi %< szám. Az 1907. évi helyi iparkiállitáson a debreceni keresk. és iparkamara által első (Ujjal, ezüstéremmel kitüntetve. —««■ A debreceni 1909-ik évi iparművészeti kiállításon bronzéremmel kitüntetve. DRÁGUS ISTVÁN épület- és diszműbádogos NAGYKÁROLY, Gencs-utca 3. Részit és elvállal mindennemű bádogos munkákat, úgymint: tetőfedéseket, eresz-csatornákat és fedélfesté­seket. — Megrendelések a legszebb és legjobb kivitelben a legrövidebb idő alatt készíttetnek. Javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek. ‘b ’b ‘b ♦ 'b •b b i Árverési hirdetmény. Vb. Rózenberg Zsigmond csődtömegéhez tartozó 102 darab jókarban levő i 1909. évi deczember bó 4-én délután 4 órakor alantirott tömeggondnoki irodába, a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mel­lett a el fog adatni. Nagykároly, 1909. évi deczember hó 2-án. Dr. Vetzák Ede ügyvéd, mint vb. Rózenberg Zsigmond tömeggondnoka.,

Next

/
Thumbnails
Contents